ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 5.5. Укладання фахової документації (зразок для напряму підготовки «Економіка та підприємництво»), обліково-фінансові документи

 

           
   
Обліково-фінансові документи:
 
   
акт, доручення, розписка.
 
таблиця, список, накладна,
 

 


 

АКТ

                       
   
офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, організацій або службових осіб. У кінці акта, перед підписами, дається інформація про кількість примірників і вказується місце їх зберігання. Акт підписують усі особи, що брали участь у його складанні. Акти прийому-передачі, обстеження чи ревізії набувають чинності тільки після затвердження вищою інстанцією.
 
   
Структура актів:
 
     
 
 
Вступна частина, де вказують підстави для складання акта, перелічують осіб, що склали акт і що були присутні під час його скла­дання.
 
Констатуюча частина, де викладають мету й завдання акта, характер проведеної роботи, перелічу­ють встановлені факти, роблять вис­новки.
 

 

 


РЕКВІЗИТИ

                       
   
 
 
 
   
РЕКВІЗИТИ:
 
   
- назва організації, яка видає доручення; - номер доручення й дата видання; - назва виду документа; - текст (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видано доручення, назва організації чи підприємства, від якого мають бути одержані матеріальні цінності, назва документа, що посвідчує особу одержувача цінностей (паспорт, посвідчення); - перелік цінностей із зазначенням!* кількості і суми; - термін дії доручення; - зразок підпису особи, якій видано доручення; - підписи службових осіб, які видали доручення; - печатка організації, що видала доручення.
 
   
РОЗПИСКА
 
   
це письмове посвідчення про передання й одержання документів, товарів, гро­шей, матеріальних цінностей. Розписка пишеться тільки в одному примірнику. Виправлення в ній непри­пустимі. Підпис особи, що дає розписку, засвідчується нотаріальною конторою.
 
   
ТАБЛИЦЯ -
 
   
це перелік статистичних даних у певному порядку. Вона повинна бути компактною і наочною, сприйматися зримо.

 

 

 

 

               
   
СПИСОК
 
 
це документ, в якому дається перелік осіб, предметів, об'єктів. Складається список з метою інформації або реєстрації за алфавітним порядком або хронологічним принципом, від більш важливого до менш значимого.
 
   
РЕКВІЗИТИ:
 
 
- штамп установи; - заголовок, назва виду документа; - текст, перелік осіб чи предметів; - підпис; -дата; - печатка.
 
   
 
   
РЕКВІЗИТИ:
 
   
- штамп, назва підприємства (установи); - затвердження, дата; - назва виду документа; - підстава; - адресат, кому видана (установа чи приватна особа); - адресант (від кого); - текст (у формі таблиці); - підпис керівника, бухгалтера; -дата; - підписи (хто одержав, хто видав); - печатка, штамп.

 

 


Зразки обліково-фінансових документів

22.11.2009

Акт №412

Підстава: наказ №10 директора підприємства від 22.11.2009 р. Про результати ревізії каси

Як результат проведення ревізії встановлено:

1. Залишок грошей у касі станом на 22.11.2009 р. згідно з касовою книгою і даними бухгалтерського обліку становить 2,1 тис. (дві тисячі сто) грн.

2. Фактичний залишок наявних грошей становить 1,6 тис. (тисячу шістсот) грн.

3. Нестача грошей у сумі 500 (п'ятсот) грн. виникла з вини касира.

Комісія пропонує касирові Китайгородській А. Я. повернути вищезазначену суму.

Акт складено удвох примірниках, що мають однакову юридичну силу; їх взято на зберігання кожною із сторін.

Голова комісії (підписи) В.І. Гаврилюк

Члени комісії Л.Р. Стрончевська

СІ. Шиманська

 

 

Доручення

Я, Прокопчук Олег Степанович, студент І курсу ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж», доручаю Бойкові Івану Семеновичу, за його паспортом серії КР №654738, виданим 10.03.98 Першотравневим РВ УМВС у Чернівецькій області, отримати в касі коледжу належну мені премію згідно з наказом №146 від 15.04.09.

Доручення дійсне до 12 травня 2009 р.

20 квітня 2009 р. (підпис) О.С. Прокопчук

Підпис студента Прокопчука О. С. засвідчую:

Директор ДВНЗ «Чернівецький

індустріальний коледж» (підпис) В. Т. Харина

21 квітня 2009 р.

 

 

Розписка

Я, студент І курсу ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж» Маковецький Микола Йосипович, отримав від завідува­ча бібліотеки Нагірного К.П. для тимчасового користування на період канікул 1 (один) підручник з фізики, 1 (один) підручник з математики, 1 (один) підручник з філософії. Зобов'язуюся повер­нути підручники до 28.08.2010 року.

08.06.2010 Підпис

 

Підпис студента Маковецького М. Й. засвідчую:

Директор ДВНЗ «Чернівецький

індустріальний коледж» (підпис) Т.В. Харина

 

 
 

Накладна (вимога) №_____________

Підстава (мета)_________________________________________________________20_____р.

Кому _____________________________________________Через кого____________________

 

Роз­діл     Дже­рело     Підпри­ємство     Склад (відправ­ник) Одер­жувач    
Вид опе­рації     Код
    Рахунок, субрахунок Стаття витрат
               
Назва     Сорт     Розмір     Одиниця виміру     Номенкла­турний номер     Кількість Вар­тість     Сума    
Вимага- лось Видано    
                 
                         

 

 

Завдання для практичних робіт

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти