ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Лексичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні.

Мета: З'ясування особливостей складання професійних текстів і навчання осмисленню та опрацюванню професійних матеріалів.

Зміст роботи:

 

Завдання 1.

1. З'ясуйте основні вимоги до складання професійних текстів.

2. Що збагачує лексикон людини?

3. Чим відрізняється читання наукового і художнього текстів?

4. Назвіть, які негативні явища в мові ви знаєте?

 

Завдання 2. Визначте групи слів за їх значенням.

1. Ручка дитини, ручка дверей, ручка портфеля, учнівська ручка

2. Поважний, серйозний, солідний, статечний, величний —...

3. Термін (науковий), термін (проміжок часу) —...

4. Корисно — шкідливо,розвивати — занепадати —...

5. Дебет, суфікс, ліміт —...

6. Професіональний, професійний; виключення, виняток —...

7. Золоте серце, золотий перстень —...

Завдання 3. Доберіть означення до слів: пам'ять, людина. Оцініть рівень свого лексикону

.

Завдання 4. Доберіть антоніми до слів: занепад — рабство — правда — південь — причина — життя звільнення — щастя — рай —

Завдання 5. Поясніть лексичне значення слів-паронімів, скла­діть з ними речення: талан — талант, абонент — абонемент, покупка — купівля.

Завдання 6. Відредагуйте подані словосполучення: Виступаючі до вищих навчальних закладів, міроприємства для поліпшення, завод по виробництву, звернутися по адресу, слідуючи студенти групи, забезпечити безпеку, здійснити вплив, на протязі двух неділь.

 

Завдання7. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропущені ібукви. Правильно оформіть заголовок, підзаголовки, поділивши іскст на абзаци. Абзацне членування доповніть нумерацією рубрик тексту.

Підготовка справ до зберігання та використання Закінчен...і діловодством справи постійного і тривалого (понад років) строків сбереган...я повин...і ...даватися в архівний пі...розділ установи для наступного зберігай...я та використай...я. справи тимчасового іберіган...я (до 10 років) можут... п...р...даватися в архівний пі... розділ установи за погоджен...ям з її керівником. Підготовка документів до передачі в архівний пі...розділ. Підготовка документів до п...р...дачі в архівний пі...розділ включає: експерт...зу цін...ості документів; оформлення справ; п...р...дачу справ до архівного пі... розд'иіу і забезпечення ...хорон...ос...ті документів. Експерт...за цін...ості документів полягає у визначенні їх цін...ос..ті з метою встановлен...я строків ...беріган...я документів.

Методичне забезпечення:

1. Бондарчук К. С. Українська мова. — К., 2005. — 288 с.

2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник — К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. — X.: Торсінг, 2002.- 448 с.

4. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. — К.: Вежа, 1994.— 240 с.

5. Український правопис /HAH України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. Стереотип, вид. — К.: Наук, думка, 2002. - 240 с.

6. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Підручник. — К.: Літера ЛТД, 2003.-480 с.

7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К.: Літера ЛТД, 2003. - 480 с.

8. Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. — К.: Освіта, 2000-254 с.

Словники

1. Орфографічний словник української мови. - К., 2003. — 896 с.

2. Словник труднощів української мови / За ред. Я.Єрмо-ленко. — К.: Рад. школа, 1989. — 334 с.

 

 

Тема: Терміни, професіоналізми та фразеологізми.

Мета:З'ясувати, з чого складається професійна лексика та основні джерела виникнення професіоналізмів.

Зміст роботи

Завдання1. Дайте відповідь на питання.

1. Що таке загальновживані слова?

2. Що таке терміни?

3. Чим відрізняються слова-терміни від загальновживаних слів?

4. Як утворюються терміни ділового стилю?

5. Що таке професіоналізми?

6. Що таке фразеологізми? Наведіть приклади.

 

Завдання2. Поставте наголос у словах і з чотирма з них (на вибір) складіть речення.

Завдання, надбання, квартал, приятель, перепис, черговий, автори, старий, приріст, ім'я, пізнання, читання, діалог,рукопис.

Завдання3. Вставте пропущені букви та складіть 5 речень з поданими словами.

Д...в...д...нт, д...позитив, мен...джм...нт, д...р...ктива, комп... нсація, д...кларація, пр...йскурант, інв...стування.

Завдання4. Дайте визначення слів-термінів. Збитки, застава, обвинувач, відчуження, віза, корупція, патент, алібі, агресія, валютне законодавство.

Завдання5. Прочитайте текст. Випишіть слова-терміни.

Культура мовлення

Культура мовлення — це духовне обличчя людини. Вона свідчить про загальний розвиток особистості, ступінь пршіучення її до духов­них багатств рідного народу й надбань усього людства.

Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними за­собами мови. Але цим поняття мовленнєвої культури не вичерпується. Мовлення має бути не тільки правильним, а й лексично багатим, синтаксично різноманітним. Щоб цього досягти, слід вслухатися в живе мовлення, вдумливо читати політичну, художню, наукову літературу, звертаючи при цьому увагу на вживання окремих слів, на особливо вдалі висловлювання, на побудову речень, користуватися словниками. Треба активно розвивати своє мовлення: усно й письмово викладати думки, виправляти себе, перебудовувати сказане, шукати найкращі й найдоцільніші варіанти висловлювання (3 посібн.).

 

Завдання 6. Доберіть синоніми до поданих слів: Абсолютний, авторитетний, базар, безкоштовний, витрата, громада, дебати, етикет, заява, заповіт, закон, контракт, ліцензія, нелегальний, офіційний, партнер, план, плата, рецензія, професія, скарга, угода, фінанси, хибити, частка, юридичний, юрист, юстиція.

Завдання 7. Виправте і запишіть правильні відповідники поданих слів. З п'ятьома (на вибір) складіть речення.

Співставляти, таможня, виступаючий, всезагальний, багато-численний, казна, повістка дня, предложено, груз, підписка, получка, бувший, слідуючий, государство, прийомна, початкуючий, оточуюче середовище.

Завдання 8. Доберіть українські відповідники до слів іншо­мовного походження.

Анархія, апеляція, баланс, бартер, дебати, домінувати, електо-рат, ідентичний, компенсація, лаконічний, лімітувати, симптом.

Завдання 9. Запишіть фразеологізми, поясніть їх значення та джерела походження, скористайтеся фразеологічним словником.

По всіх швах. Авгієві стайні.

Святе Письмо. А судді хто?

Каїн і Авель. Закопані таланти.

Вік живи — вік учись. Ахіллесова п'ята.

Альфа й омега. Сім раз відміряй.

Гордіїв вузол. І мертвим, і живим.

Взяти під обстріл. Сіяти розумне, добре, вічне.

Видно пана по халявах. Сміх крізь сльози.

 

Завдання10. Випишіть 20 термінів свого фаху і їх тлумачення.

Методичне забезпечення:

1. Бондарчук К. С. Українська мова. — К.: Центр навчальної ітератури, 2005. - 288 с.

2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові апери: Навчальний посібник — К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. — X.: Торсінг, 2002.— 448 с.

4. ПентилюкМ. І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. — К.: Вежа, 1994.— 240 с.

5. Український правопис /HAH України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови — стереотип, вид. — К.: Наук, думка, 2002. - 240 с.

6. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Підручник. — К.: Літера ЛТД, 2003. - 480 с.

7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К.: Літера ЛТД, 2003. - 480 с.

8. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови. — К.: Освіта, 2000-254 с.

 

Словники

1. Орфографічний словник української мови. — К., 1996.

2. Словник синонімів української мови: У 2 т. / Укладачі А.Бурячокта ін. - К., 2000.

3. Словник труднощів української мови / За ред. Я.Єрмо-ленко. — Київ: Рад. школа, 1989, — 334 с.

4. Словник української мови: В 11 т. — К.: Наук, думка, 1970-1980.

5. Словник фразеологізмів української мови / Укладачі В.М.Білоноженкотаін. — К.: Наукова думка, 2003. — 1096 с.

 

 

Тема: Орфографічні норми сучасної української літературної мови.

Мета: Повторити правила українського правопису та норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.

Зміст роботи

Завдання 1. Дайте відповідь на питання.

1. Як передаються українські прізвища на письмі?

2. Назвіть правила правопису російських прізвищ українсь­кою мовою.

3. Які суфікси вживаються при творенні чоловічих імен по батькові?

4. Які суфікси вживаються при творенні жіночих імен по бать­кові?

 

Завдання 2. Замість крапок поставити, де потрібно, апостроф.

Присв.ята, м...яч, зв..юнитися, орл...ятко, лл...ється, хлоп...ятко, в...ється, солом...яний, солов...їний, риб...ячий, мавп...ячий, торф... яний, серм...яга, в...йокати, в...ялити, прицв...яхований, полум...яний, жовч...ю, nie...яблука, сер...йозний, бур...як, пор...ятунок, перед...осінній, від...їжджати, Тет...яна,роз...яснити, з...агітувати, з...явитися.

Завдання 3. Запишіть правильно подані слова.

Тума/н/ий, пісе/н/ий, мерзе/н/ість, прирече/н/ий, чу\т\ів, шале/н/ий, букве/н/ий, схвильова/н/ий, гума/н/ий, качи/н/ий, ві/д/ а/н/ість, столі/т/ь, ста/т/ей, бездорі/ж/я. дволи/ч/я, дозві/л/я, ема/л/ю, зра/н/я, учас/т/ю, обли/ч/.

Завдання 4. Від поданих слів утворіть прикметники за до­помогою суфікса -ськ-.

Буг, Дрогобич, Прага, Лейпциг, Балхаш, басмач, карака.іпак, узбек, Магдебург, Ясси, Волинь, матрос, Кролевець, Бахмач, тюрк, кравець, опортуніст, казах, Цюрих, Ніцца, Запоріжжя.

Завдання 5. Від поданих іменників утворіть прикметники, під­кресліть слова, в яких відбулося спрощення.

Індивідуальність, совість, злість, контраст, студент, футурист, якість, честь, кістка, комендант, виїзд, радість, ненависть, баласт, агент.

 

Завдання6. Перепишіть слова, вставте, де потрібно, м'який знак. С.вято, запіз...нююс..., п'ят...двсят..., сім...надцят..., Марин...-ці, вишен...ці, кін...чик, л...ляний, (у)сторон...ці, облиш..., мен...ший, матін...чин, адмірал...с...кий, велетен...с...кий, нян...чити, дон..чин, вітал...ня, Ул...яна, сердец..., сторіч..., чотир...ма.

Завдання7. Запишіть подані іменники разом або через дефіс.

Авто/кран, дизель/електрохід, людино/доза, теле/прес/центр, крає/знавство, життє/радісність, секундо/мір, шлако/блок, лорд/ канцлер, екс/міністр, експерт/бухгалтер, норд/ост, анархо/синди-кат, грам/молекула, держ/страх, псевдо/дарвінізм, лісо/смуга, мі-сяце/хід, псевдо/демократ.

Завдання8. Спишіть слова, вибравши правильний варіант.

Маро(к, кк)анський, а(п, пп)а(с, сс)іоната, і(п, пп)одром, і(м, мм)іграція, бо(н, нн)а, а(с, сс)амблея, те(р,рр)аса, ва(н, нн)а, а(л, лл) еґро, а(н,нн)отація, до(л,лл)ар, баро(к, кк)о, сю(р,рр)еалізм, о(п,пп) озиція, фі(н,нн), го(л,лл)андець, кальку(т,тт)ський, ва(т,тт), лібре(т,тт)о, а(с,сс)иметрія, Фо(л,лл)-Ривер, Уо(л,лл)-Стрит.

Завдання9. Запишіть правильно подані слова.

Мово/знавство, етно/графія, психо/логія, техно/логія, життє/ радісний, західно/європейський, інженер/оптик, гідро/енерго/ ресурси, член/кореспондент, агро/техніка, пів/Одеси, пів/гриба, полу/день, мати/мачуха, право/бережний, військово/зобов'язаний, напів/зварений, приємно/здивований, навчально/виробничий, темно/ фіолетовий, молочно/кофейний, червоно/біло/жовтий, Австро/ Угорщина, Семи/гори, Волино/(П,подільська височина, яро/зелений, чорно/білий, широко/доступний, ясно/брунатний, ясно/зоряний, ясно/видець, ясно/червоний, рибо/консервний, рибо/коптильний, суспільно/визнаний, історично/зумовлений, істерико/філософський, клініко/діагностичний, кремне/кислий, екс/прем'єр/міністр, мимо/ вільний, меч/риба.

Завдання10. Запишіть прізвища українською мовою.

Луговской, Багрицкий, Дмитренко, Дрибинский, Чижевский, Заболоцкий, Фомин, Лацис, Васильев, Лаптев, Синев, Лебедев, Бабичев, Сидоров, Тульчин.

 

Домашнє завдання. Складіть розповідь про вихідний день, уживаючи пряму мову і дотримуючись правил написання великої літери.

Методичне забезпечення:

1. Бондарчук К.С. Українська мова. - К., 2005. - 288 с.

2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник - К.: А.С.К., 2003. - 400 с.

 

 

Тема: Морфологічні норми сучасної української літературної ови у професійному спілкуванні. Мета: Повторити вживання іменників, прикметників, числів­ників, дієслів та прийменників у професійному спілкуванні.

Зміст роботи

Завдання 1. Дайте відповідь на питання.

1. Що називається прийменником, іменником, числівником, дієсловом?

2. Поясніть правила вживання прийменника по в діловому стилі.

3. Які закінчення має кличний відмінок?

4. Як відмінюються займенники різних розрядів?

 

Завдання 2. Використовуючи кличний відмінок, утворіть звер­тання з кожним із поданих імен.

Лариса Петрівна, Іван Петрович, Микола Васильович, Марія Яківна, Зоя, Коваль, Платон, Жанна Захарівна, Оля, Ольга, Олег.

Завдання 3. Поєднайте звертання з одним із слів з попереднього завдання.

Друг, шановний, дорогий, дорога, добродій, добродійка, милий, мила, моя, мій, люба, любий, пан, панна, пані.

Завдання 4. Виправте помилки у реченнях.

/. Пошили чобітки для дітей, які їм дуже подобаються. 2. Почувся гуркіт, і з-за лісу появився літак, прямуючи до аеродрому. 3. Люди на ньому хмарки. 4. Т. Г. Шевченко, він усе життя служив народові своїм натхненним словом. 5. Прийшли батьки старших учнів, яких зустріла вчителька.

Завдання 5. Запишіть правильно прийменникові словоформи.

3\під брів, з\за рогу, по\серед вулиці, з\поміж братів, по/під горою, по\за Дніпром, услід\за возом, з\початку року, у\кінці села, на\зустріч весні, на\зустріч з братом.

Завдання 6. Поставте іменники чоловічого роду II відміни в родовому відмінку.

Острів, ваучер, телефон, технікум, керівник, сантиметр, дирек­тор, вексель, гіпс, вівторок, дощ, Крим.

Завдання 7.Виконайте тести.

7.1. Вкажіть, у якому рядку всі слова є іменниками.

1. Рух, бігати, читати, завдання, радість.

2. Звертання, синява, сміливість, радість, читання.

3. Дія, молодий, природа, життя, рухатися.

4. Змагання, дорога, дорогий, відді, відділяти.

5. Залізо, віск, проміння, променіти, восковий.

 

7.2. У якому рядку до складу всіх словосполучень входять якісні прикметники ?

1. Широкий степ, далека дорога, дорога людина, гарний вчинок, велика будівля.

2. Літній день, вечірні сутінки, морський вокзал, молочна каша, дерев'яна лава.

3. Денне світло, пригірський район, столярна майстерня, во­лоський горіх, ясний день.

4. Сердитий хлопець, весела дівчинка, зимовий ранок, кашта­нове волосся, вишневий садок.

5. Сливовий пиріг, сталевий прут, найкраща відповідь, холодний душ, батьківське слово.

 

7.3. З'ясуйте, у якому рядку всі прикметники належать до м 'якої групи.

1. Повні, готові, зелені, дрібні, здорові.

2. Верхні, середні, зелені, безкраї, Маріїні.

3. Авангардні, братові, богатирські, ближні, умовні.

4. Радісні, бадьорі, веселі, запашні, житні.

5. Середні, художні, вчорашні, колишні, торішні.

 

 

7.4. Зробіть морфологічний аналіз виділеного слова. На цій землі, яку терзали битви,

В яку неволя в'їлась до основ,

Приречені свій рідний край любити,

В єдину зброю віримо — в любов. (П. Осадчук)

Домашнє завдання.Складіть невеличку розповідь, використо­вуючи дієслова доконаного виду, дайте їй назву.

Зібрався, виконати, посадити, заспокоїти, оцінити, попросити, розклеїти, виписати, протягти, скрутити.

Методичне забезпечення:

1. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові шери: Навчальний посібник — К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., іоповнене. - X.: Торсінг, 2002.— 448 с.

3. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. — К.: Вежа, 1994.— 240 с.

4. Український правопис /HAH України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови. Стереотип, вид. — К.: Наук, думка, 2002. - 240 с.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти