ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів.

Мета: Повторити особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні; правила написання складноскорочених слів, абревіатур.

Зміст роботи

Завдання 1. Дайте відповідь на питання.

1. Що таке омоніми?

2. Що таке пароніми?

3. Яким чином можна з'ясувати значення омонімів?

4. Що таке синоніми?

 

Завдання 2.Прочитайте речення, знайдіть омоніми і поясніть їх значення.

1. Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів (Т. Шев­ченко). 2. Виплива на сині ріки ясен місяць іздаля. 3. Погана та мати, що не хоче дітей маги (Народна творчість). 4. Візьму косу, піду на косу — трави вкошу. 5. Сидить півень на воротях: коси до землі, голос до неба. 6. Клуб диму вився над вогнищем (Народна творчість).

6. Зоре ясна, нам світи на широкі ясні світи (Л.Первомайський).

7. Праву руку сперла на клуб, щоб іти в рівновазі (О.Кобилянська).

Завдання 3.Напишіть твір-мініатюру з елементами опису на тему «Ще снами зборені лани дрімають». З поданих синонімічних слів і словосполучень доберіть потрібні за змістом твору.

  1. Ранком, вранці, вранці-рано, рано-вранці, рано-пораненьку, дуже рано, рано-рано. 2. Світанком, на світанні. 3. Сутінь, напів­темрява, морок. 4. Обрій, крайнебо, небосхил, виднокрай. 5. Світає, розвидняється, зоря займається. 6. Сонце — променисте, іскристе, блискуче, сяйливе. 7. Гарно, красиво, привабливо, мальовничо. 8. Нав­коло, кругом, навкруги. 9. Несподівано, неждано, раптово.

Завдання 4. Складіть речення з омонімами, у яких були би подані нижче слова.

Біля, для, з, од, поміж, з-за, між, ради, коло, із, від, над, проміж, із-за, межи, поруч, збоку, близько, край.

 

Завдання 5. Доберіть синоніми до поданих слів. Адміністрація, акциз, акція, аргумент, бізнесмен, кореспонденція, вексель, конкуренція.

Довідка: умови, обставини; пай, частка; підприємець, правління; довід, доказ; боргове зобов'язання; непрямий податок; змагання; листування.

Завдання 6. Перекладіть українською мовою надані сполучення слів.

По собственному желанию, по успехам и честь, по семейным обстоятельствам, по зову сердца, комиссия по спорту, по происхо­ждению, по итогам, по приказу директора, смотря по погоде, получить по накладной, в мое отсутствие, в течение выборов, в зависимости.

Завдання 7. Складіть речення, у яких би подані нижче слова були омонімами.

1. Бал, туш, тик, гриф, тур, лама, вид, міна, край, мул, балка.

2. Точити, переводити, доходити, засипати, топити.

Домашнє завдання. З'ясуйте значення слів, користуючись тлу­мачним словником. Складіть словосполучення з поданими сло­вами. Введіть їх у речення.

Адресат — адресант, абонент — абонемент, статут — статус, авторитетний — авторитарний, громадський — громадянський, ефективний — ефектний, тактовний — тактичний.

Методичне забезпечення:

1. Бондарчук К.С. Українська мова. — К., 2005. — 288 с.

2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник — К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3. Зубков M. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. — X.: Торсінг, 2002.— 448 с.

4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. — К.: Вежа, 1994.— 240 с.

5. Український правопис /HAH України, Ін-т мовознавства ім. О. О.Потебні; Інститут української мови. Стереотип, вид. — К.: Наук, думка, 2002. - 240 с.

6. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Підручник. — К.: Літера ЛТД, 2003. - 480 с.

7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. - К.: Літера ЛТД, 2003. - 480 с.

8. Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. -К.: Освіта, 2000-254 с.

Словники

1. Орфографічний словник української мови. — К., 2003. —896 с.

2. Словник синонімів української мови: У 2 т. / Укладачі А. Бурячок та ін. — К., 2000.

3. Словник труднощів української мови / За ред. Я.Єрмо-ленко. - Київ: Рад. школа, 1989, - 334 с.

4. Словник української мови: В 11 т. - К.: Наук.думка, 1970-1980.

 

Тема: Синтаксичні норми сучасної української літературної мови професійному спілкуванні.

Мета: Актуалізувати здобуті раніше знання про основні поняття интаксису, закріпити навички синтаксичного аналізу тексту і нав­ити застосовувати їх в офіційно-діловому спілкуванні, виховувати овагу до рідного слова.

Зміст роботи

Завдання 1. Дайте відповідь на питання

1. Що таке речення? Які члени речення ви знаєте?

2. Які типи речень вам відомі?

3. Який порядок слів переважає в ділових документах?

4. Яку роль відіграють інфінітивні конструкції в ділових па­перах?

5. Яка роль віддієслівних іменників у ділових паперах?

 

Завдання 2.Узгодьте присудок із підметом, дописуючи потрібні закінчення. Поясніть вибір правильної форми.

П'ятдесят чотири студенті) з'явил()ся на підсумковий семінар. Три секретар() виконал( ) завдання. Сьогодні не з'яв()ся на роботу два шофері ) автопідприємства. Ряд випускників залишил( )ся працювати в Національному університеті ім. Тараса Шевченка. Частина членів комісії дійшл() думки про припинення дії постанови від 14.04.98. Кілька промовців буд() запрош() до роботи конференції. У доповідній записці йшлося про те, що дехто із керівництва фірми намага( )ться приховати факти незаконного продажу матеріалів. Усі, хто пройш() реєстрацію, будуть забезпечені запрошеннями і програмами. Двадцять один працівник об'єднання пода( ) заяву про звільнення з роботи.

Завдання 3.Розбийте текст на речення. Розставте розділові знаки.

У минулому році колективи більшості організацій і підприємств споживчої кооперації добилися приросту обороту роздрібної тор­гівлі громадського харчування і платних послуг, збільшення обсягів закупівель сільськогосподарської продукції і сировини понад 80-ти відсотків кооперативних організацій і підприємств закінчили рік з прибутками, здійснено суттєві кроки для підвищення ролі пайовиків як справжніх господарів системи активізації їх участі в реформуванні споживчої кооперації її власності; а також реалізації творчого потенціалу членів споживчих товариств в управлінських структурах та контрольних органах системи, надаючи важливого значення законодавчому врегулюванню діяльності кооперативного сектора економіки держави Верховна Рада України прийняла Закон України «Про кооперацію» у первинній ланці споживчих товариств та районних споживчих спілках відбулися звітно-виборчі збори та конференції, на яких підбито підсумки роботи за останні п'ять років визначено напрями подальшої діяльності кооперативних організацій та обрано органи управління і контролю.

Завдання 4. Складіть і запишіть речення, використовуючи в них подані словосполучення в ролі відокремлених додатків.

Крім лип і каштанів. Замість полювання. Наперекір поганій погоді. У тому числі й мене. За винятком художньої літератури. Крім свого щоденника. Окрім того.

Завдання 5.Знайдіть і виправте помилки у побудові речень, запишіть, поясніть розділові знаки.

І.Дерева облшшсь делікатним рожевим світлом, одягнені в ле­геньку одіж із срібного інею. 2. Коли проїздили селом, до них, піших і кінних, приєдналося ще багато людей. 3. Посеред хлібів біліла будка, розвалена залізнична. 4. Потім підрозділи, занесені снігом, вийдуть у придунайські поля. 5. Квіти повертають свої голівки до сонця, вмиті росою.

Завдання 6.Складіть речення із запропонованими словами. Забезпечення — кого ? чого ? ким ? чим ? Невиконання — чого ? чому ? ким ? Повідомлення — про що ? Постачання — кого ? чого ? ким ? Розпорядження — чиє ? про що ? кому ?

Завдання 7. Відредагуйте речення та запишіть правильні варіанти.

Абсолютна більшість цих наказів виконана. Переверніть сторінку книжки. Завдяки хворобі він відстав від інших. Він діяв згідно роз­порядження. Приймає активну участь у громадській роботі. До нав­чання відноситься сумлінно. Я виходжу на слідуючій зупинці.

 

Методичне забезпечення:

1. Бондарчук К. С. Українська мова. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 288 с.

2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник — К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. - X.: Торсінг, 2002. — 448 с.

 

 

Тема: Призначення та класифікація документів

Мета: Висвітлити поняття документа, навчити студентів класифікувати документи.

Зміст роботи

Завдання 1. Дайте відповідь на запитання.

1. Що таке системи документів?

2. Наведіть приклади уніфікованих систем документації.

3. Назвіть розряди управлінської документації.

 

Завдання 2.Відредагувати подані словосполучення.

/. Бойків звіт, дрібненька деталь, височенна вежа, самий чистий, підприємства Луганщини, точнісінько туди, щонайліпше виконане завдання, день для відпочинку, тато робе на автобусі, глибочезна прірва, входящий документ, скласти характеристику, десяток гру-зовиків, скрився з вида, смутно пам'ятати, регістрірувать пору­шення, прошлогодній долг, я рахую вистачить.

  1. Ольжина відпустка, перва четверть, більше тисячі грн., на протязі суток, нетактична просьба, слідувати правилам, отеплю­вальний сезон, дюжина актів, офіційні лиця, один рік тому назад, пишіть на новий адрес, у прошлому годі, сильнющий вітрюган, да­вайте зробимо перерву.

Завдання 3. Запишіть подані слова українською мовою.

1. Керчь, трельяж, кутюрье, барьер, Мольер, каньон, ателье, виньетка, крупье, пюре, Кордильєри, фейерверк, жюри, Тъер, конвейер, курьер, Вьетнам, фюзеляж, медальон, Иена, холо-кост, грильяж, рюш, Нью-Йорк, гравюра, бюст, кальян, гетман, иньекция, Поволжье, премьер-министр, маньяк, фюрер, парашют, дезинформация, лейпцигский, Румянцев, Восточно-Китайское море, бюджет, шампиньон, колье, Фурье, модельер, сеньор, гильотина, коньяк, секвойя, фельетон, адъютант, Обь, мюзикл, брошюра, кинжал, карабахский, портьера, Вячеслав.

Завдання 4. Виправте помилки та відредагуйте подані сло­восполучення.

  1. Лейпцігська ярмарка; не дивлячись на обставини; важкий путь; літавши в Канаду; приймав участь; довго їсиш; командуючій дівізії; за межою; дружне відношення; таки-встиг; пишучій кореспондент; одержати навики; відповідно з рішенням; поб'їлівше обличча, три випадка; узбекський ізюм; потерпіти неудачу; здавати екзамени; Мідно плану; рішитися на вчинок; п'ятидесятилітній відвідувач; .■тнув з-під лоба; бібліотека ім. В. Короленко; захоплюючій фильм; багаточисельні порушення, річ йдеться про...; бувший діректор клуба; два щільно зв'язані випадка; згідно постанові; трьохколісний трактор.

Завдання 5.Продовжіть речення.

1. Під час реєстрації документа йому надається реєстраційний індекс, який складається...

2. Підпис складається з найменування ...

3. Документи колегіальних органів підписуються...

4. Особливим способом засвідчення документа після його підписання є...

5. Документування управлінської діяльності полягає ...

6. Для складання службових документів в установах вико­ристовується папір...

7. Дата підписання і затвердження документа оформляється...

 

Завдання 6.Знайдіть помилки у побудові словосполучень. Запишіть правильні варіанти.

Попадати в скрутне становище; згідно розпорядження; відпо­відно з постановою; виключення з правил; прийняти участь; повістка денна; дякую Вас; вести себе; прийняти заходи; особовий приклад; любе питання; згідно наказу.

Методичне забезпечення:

1. Бондарчук К. С. Українська мова. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 288 с.

2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник — К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. — X.: Торсінг, 2002.— 448 с.

4. Пентилюк М.І.Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. — К.: Вежа, 1994.— 240 с.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти