ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Укладання документів щодо особового складу.

Мета: Систематизувати та закріпити теоретичні відомості про документ, реквізит, формуляр-зразок, бланк.

Зміст роботи

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

1. Що називається документом?

2. Що таке реквізит, формуляр-зразок?

3. Що таке бланк? Види бланків ОРД (ГОСТ 6.38-90).

 

Завдання 2. Оформіть реквізити:

1. Дата.

Оформіть дату різними способами; на бланку і не на бланку.

2. Підпис, печатка.

а) Хто і як повинен підписувати документ? Де розташовувати ініціали того, хто підписує документ?

б) Де поставити печатку?

3. Гриф затвердження; гриф погодження:

а) оформте гриф затвердження керівником, розпорядчим доку­ментом;

б) оформіть гриф погодження за підписом посадової особи і з колегіальним органом.

 

Завдання 3. Перекладіть українською мовою. Складіть речення. Нижеподписавшийся; вышеизложенный, упомянутый, внедряе­мый, непригодный, в рассрочку, во вред, за неимением.

Завдання 4. Уведіть словосполучення до складу речення ділової семантики у відмінковій формі.

Опанувати фах, запобігати втратам, набирати чинності, нех­тувати законом, скористатися з нагоди.

Завдання 5. Відредагуйте наведені висловлювання відповідно до законів милозвучності української мови. Поясніть свій вибір.

У будь-який час; співрозмовник узяв гору; план почав утілюватися; ми тобі вдячні за усе; треба негайно уживати заходів; вдарив в груди; в гаибині душі; раз в раз; з щирою душею; раніше і тепер; а мені і невтямки; в таких випадках.

 

В пропозиції просимо зазначити повну назву специфікації. Назвіть іну і масу матеріалу. Згідно з специфікацією, назвіть технічні ха-актеристики.

Завдання 6.Виправте помилки в оформленні документів.

1. Директору Чернівецького кооперативного

економіко-правового коледжу

Кошкарову С.А.

від Пономаренко Т.І.

Заява

Прошу Вас прийняти мене на роботу на посаду викладача швільного права.

 

 

Пономаренко Т.І. ЗО серпня 2001 р.

2. Для дорогого декана нашого факультету від студентів 121 групи.

Заявочка

Шановний і горячо любимий наш декан! Прохаємо Вас дозволити нам проводити заняття з української мови в читалці, так як нам це буде вельми зручно.

Щиро ваші студенти 121 групи.

Завдання7. Прочитайте та відредагуйте текст документа, до­пишіть відсутні відомості.

Моя автобіографія.

Я, Мірошник Ірина Дмитрівна, народилась у Броварському районі Київської області. Закінчила середню школу. На протязі 1980-1985pp. навчалася в інженерно-будівельному інституті. Призначили працю­вати інженером тресту. Приймаю участь у громадській роботі, голова профкому тресту.

Одружена, маю доньку

Підпис

Завдання 8.На основі попереднього документа складіть резюме.

 

Методичне забезпечення:

1. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник - К.: А.С.К., 2003. - 400 с.

2. Ботвинова Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. — К.: «АртЕк», 1999.

3. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. -К.: Освіта, -1997. -254 с.

4. Російсько український словник-довідник. «Порадник ділової людини» / Уклад. Й. Ф. Андерш, С. А. Воробойова, М. В. Кравченко та ін. -К.,1994.

5. Унівесальний довідник-практикум з ділових паперів / За ред. Л. О.Пустовіт. - К.: Довіра, 2000 - 1017 с.

Ділова українська мова / За ред. Горбула О. Д., -К., 2000.

 

 

Тема: Текстове оформлення довідково-інформаційних документів.

Мета: звернути увагу студентів на те, що ефективність будь-кого документа залежить від дотримання вимог до оформлення кумента, його тексту, який є одиницею писемного мовлення.

Зміст роботи

Завдання 1. Дайте визначення документів: голошення, запрошення, доповідна і пояснювальна записки, звіт. Назвіть реквізити зазначених документів.

 

Завдання 2.Виправте помилки та відредагуйте поданий доку­мент.

Запрошення.

Вельми шановні Александр Глебовіч й Соф'я Ігнатовна про­симо Вас прийняти участь у празднуванні пів столітнього ювілею Залісського Державного Заповідника, яке відбудеться 7. X. 2003 ро­ку у Админістратівном корпусі. Початок міроприємства в 11 ранку.

Дірекція.

 

Завдання 3. Виправте помилки та відредагуйте поданий доку­мент.

Докладна записка.

Діректору ЧП«Врожай» Іл'їчову Василію Леонидовічу від ст. механика ЧП «Врожай» Кучіренко Генадія Юр'євіча

Доповідаю, що мною Кучіренко Романом були виявлені нарушения технологичного режима у першій лабораторії 24 січня місяия цього року, завдяки нетбалості електріка Кісільова В. Л. Через це були виведені з строя 2 (два) інкубатора. Акт про сбитки які були зроблені додается.

Ст. механік (підпис) Кучіренко Г. Ю.

Завдання 4. Складіть речення з поданими словами.

Реклама — рекламація, зайняти — посісти, положення — становище, пригода — нагода, дилема — проблема, аматор — ди хетант, ринок — базар, викликати — спричиняти, через — крізь, інцидент прецедент, вибирати — обирати.

 

 

1 Сторони мають повну свободу дій у визначенні змісту контракту в межах, установлених як обов'язкові для сторін законодавчими И іншими, нормативними актами, документами товариства, а та­кож зобов'язаннями, прийнятими стороною, що наймає, за контрак­том із своїм керівником (правлінням товариства і його генеральним директором).

2. Дайте визначення статуту. Напишіть структуру тексту статуту орендного підприємства.

3. За поданими словами і словосполученнями складіть «Роз­діл 6. Звіт, звітність і контроль» у тексті статуту про створення малого підприємства.

Бухгалтерський облік результатів роботи; усталена стати­стична звітність; підприємство виконує; ініціатива засновників; комплексна ревізія; фінансово-господарська діяльність; фінансовий рік підприємства; початок діяльності підприємство; початок діяльності підприємства веде з 1 січня; 31 грудня; календарний рік; не частіше одного разу на рік.

4. Складіть формуляр-зразок правил внутрішнього розпорядку роботи підприємства.

5. Напишіть структуру тексту посадової інструкції.

Завдання4. Виконати вправи.

1. Користуючись лексичними моделями, складіть речення з усіма можливими варіантами.

 

 

Методичне забезпечення:

1. Бондарчук К.С. Українська мова. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 288 с.

2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник — К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. — X.: Торсінг, 2002. — 448 с.

4. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. — К.: Вежа, 1994. — 240 с.

5. Український правопис /HAH України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. Стереотип, вид. — К.: Наук, думка, 2002. - 240 с.

6. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Підручник. — К.: Літера ЛТД, 2003. - 480 с.

7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К., 2003. — 480 с.

8. Ющук І. П. Практичний довідник з української мови. — К.: Освіта, 2000-254 с.

 

 

Тема: Особливості складання розпорядчих та організаційних документів.

Мета: Систематизувати та закріпити теоретичні знання студентів. Виробити навички оформлення розпорядчих документів, роботи з текстами організаційних документів (статут, положення, правила, інструкція). Виховувати творче ставлення до виконання роботи, культуру праці.

Зміст роботи

Завдання 1.З метою успішного виконання завдань практичної оботи з'ясуйте питання:

1. Які документи належать до організаційно-розпорядчої групи?

2. Особливості оформлення тексту розпорядчих документів.

3. Схарактеризуйте наказ.

4. Схарактеризуйте правові акти: постанову, ухвалу, розпо-ядження, вказівку.

5. Призначення організаційнихдокументів (статут, інструкція, положення, правила).

Завдання 2. Розпорядчі документи.

1. Напишіть наказ про проведення інвентаризації матеріальних цінностей на підприємстві.

2. Складіть наказ керівника установи про особовий склад, в якому зазначте такі дані:

- призначення на роботу юрисконсульта;

- переміщення у зв'язку з від'їздом на курси підвищення ква­ліфікації головного бухгалтера;

- звільнення з роботи на підставі доповідної записки.

Завдання 3. Організаційні документи.

1.Знайдіть у тексті положення лексичні, морфологічні, син­таксичні одиниці, вживання яких є характерним для офіційно-ділового стилю.

- Це положення визначає порядок застосування конкретної системи найму, організації і оплати праці працівників адміністрації (апарату управління) товариства, його дочірних підприємств, філій, представництв, керівних працівників виробничих підрозділів товариства, а також підрядних колективів і окремих осіб, що виконують роботу для товариства...

-Сторони мають повну свободу дій у визначенні змісту контракту в межах, установлених як обов'язкові для сторін законодавчими И іншими, нормативними актами, документами товариства, а та­кож зобов'язаннями, прийнятими стороною, що наймає, за контрак­том із своїм керівником (правлінням товариства і його генеральним директором).

2. Дайте визначення статуту. Напишіть структуру тексту статуту орендного підприємства.

3. За поданими словами і словосполученнями складіть «Роз­діл 6. Звіт, звітність і контроль» у тексті статуту про створення малого підприємства.

Бухгалтерський облік результатів роботи; усталена стати­стична звітність; підприємство виконує; ініціатива засновників; комплексна ревізія; фінансово-господарська діяльність; фінансовий рік підприємства; початок діяльності підприємство; початок діяльності підприємства веде з 1 січня; 31 грудня; календарний рік; не частіше одного разу на рік.

4. Складіть формуляр-зразок правил внутрішнього розпорядку роботи підприємства.

5. Напишіть структуру тексту посадової інструкції.

Завдання 4. Виконати вправи.

  1. Користуючись лексичними моделями, складіть речення з усіма можливими варіантами.

 

Говорити —українською мовою

на українській мові

по-українськи

 

 

Заплатити — проїзд

за проїзд

Оплатити —рахунки

штраф

Сплатити — борги

пеню

Мати здібності — адміністративні

адміністраторські

адміністраційні

організаторські

організаційні

 

 

Надавати допомогу — кваліфіковану

кваліфікаційну

дієву, дійову, діючу

 

Указ —відміняти

скасовувати

анулювати

зробити недійсним

 

 

Методичне забезпечення:

1. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів/ С. П. Бибикта ін.-К.,1998.

2.ГлущикС. В.,ДиякО. В., ШевчукС. В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник - К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

3. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене. - X.: Торсінг, 2002. — 448 с.

4. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю. — К.: Вежа, 1994. — 240 с.

5. Шевчук С. В. Ділове мовлення: Підручник. — К.: Літера ЛТД, 2003. -480 с.

6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К.: Літера ЛТД, 2003. - 480 с.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти