ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Терміни інформаційних технологій

Українська мова Російська мова Тлумачення (пояснення) термінів
А
Авторизація Авторизация процедура перевірки на достовірність паро­ля або поєднання логічного ідентифікацій­ного імені і пароля, введених користувачем в яку-небудь інтерактивну форму
Адаптер (лат. adapto -пристосовую) Адаптер у техніці - з'єднуючий пристрій, перехід-ник.
АЛГОРИТМ (від Алгоритм спосіб (програма) вирішення обчислюваль- них та інших завдань, що визначає послі­довності отримання результату
algorithmi, algorismus, спо­чатку - лат. транс­літерація імені
математика аль-Хорезмі)
Альтернативний текст Альтернативный текст текст, який відображається замість графіч­ного об'єкта в браузерах, що не підтриму­ють графіка, а також у браузерах, підтрим­ка графіка в яких відключена користувачем.
Альфа-канал Альфа-канал маска прозорості зображення, що зберіга­ється на диску разом з графічним файлом.
Анімація Анимация один із способів представлення рухомих зображень в мережі Інтернет
Апаратне забезпечення Аппаратное обеспечение всі окремі блоки, встановлені в системно­му блоці
Апачі (Apache) Апачи одна з реалізацій http-серверів, призначе­них для використання під управлінням опе­раційної системи UNIX. Програма, віртуаль­ний сервер, який можна встановити собі на комп'ютер і за допомогою його можли- ва імітація справжнього серверу Інтернету
Б
Банерна мережа, служба банерного обміну Баннерная сеть, служба баннерного обмена спеціалізований сервер Інтернету, що ре- кламує \л/еЬ-ресурс користувача в обмін на розміщення ним реклами інших учасників мережі
Банер Баннер рекламне зображення фіксованого розміру, як правило, що містить анімацію, яке вико­нує роль гіперпосилання на той або інший ресурс Інтернету

 

 

Безпосередній (прямий) доступ до Непосредствен­ный (прямой) до- один з видів доступу в мережі Інтернет, при якому підключення комп'ютера або локаль-
Інтернету ступ к Интернету ної мережі характеризується великою про-
      пускною спроможністю
Браузер Браузер спеціальна клієнтська програма, призначе­на для перегляду вмісту web-вузлів і відо­браження документів HTML. У браузер вбу­дований транслятор мови розмітки гіпер-тексту, що компілює html-код в процесі від­криття web-сторінки    
Булеві змінні Булевые переменные змінні, кожна з яких може приймати значення «ІСТИННО» або «ХИБНО»
Булет Буллет Стиль, зовнішній вигляд і форма елемен­тів, що позначають входження нумерованих і маркерованих списків
В
Визначення селек­тора Определение селектора параметри, що визначають властивості ві­зуального відображення html-елемента на макромові CSS. Записуються праворуч від селектора у фігурних дужках.
Вендор Вендор від англійського «vendor» - оптова фірма, що пропонує товар
Відеоадаптер (Відеокарта) Видеоадаптер (видеокарта) електронна плата, призначена для збері­гання відеоінформації і її відображення на екрані монітора. Вона безпосередньо ке­рує монітором, а також процесом виведен-
    ня інформації на екран за допомогою змі­ни сигналів рядкової і кадрової розгортки електронно-променевої трубки монітора, яскравості елементів зображення і параме­трів змішування кольорів
Віртуальний канал Виртуальный канал з'єднання двох включених в мережу комп'ютерів, між якими здійснюється пере- дача даних
Віртуальний мага­зин Виртуальный ма­газин складна автоматизована електронна сис­тема, призначена для реалізації товарів і послуг комерційних підприємств із застосуванням мережевих технологій
Всесвітня мережа, Мережа Всемирная сеть, Сеть дивитися Інтернет
д
Давнлоад (download) (Завантаження) давнлоад download) Загрузка) процес копіювання файлів з видаленого мережевого комп'ютера (сервера) на інший
комп'ютер (клієнт). На загальноприйнятому
технічному жаргоні цю процедуру назива­ють іноді «взакачуванням».
Дейтограма (datagrame) Дейтаграмма пакет інформації, що передається через мережу незалежно від інших пакетів, без утворення віртуального каналу і підтвер­дження прийому
Динамічний дизайн Динамический ди­зайн     метод компонування сайту, при якому його елементи змінюють своє положення залеж­но від екранних налаштувань користувача.    
Домашня сторінка (homepage) Домашняя страница початкова сторінка веб-сайту
Домен Домен логічний рівень Інтернету, тобто група ме­режевих ресурсів, що має власне ім'я і ке­рується своєю мережевою станцією
І
Ідентифікатор Идентификатор програмний елемент каскадних таблиць стилів, що дозволяє призначати різний на­бір властивостей одним і тим же фізичним об'єктам HTML без використання класів (дивитися Клас)
Індексація Индексация процес включення посилання на ресурс Ін­тернету в базу даних пошукової системи
Індексована палітра кольорів Индексированная палитра цветов палітра, в якій застосовується не більше 256 кольорів фіксованих відтінків, описаних в спеціальному службовому файлі
Інтерактивний ба­нер Интерактивный баннер рекламний банер, створений із застосуван­ням технологій Macromedia Flash, Java або VBScript сценаріїв, CGI, елементів HTML
Інтрамережа Интрасеть внутрішня мережа організації, що працює по Інтернет-протоколу TCP/IP; не має тери­торіальної характеристики
Інтранет Интранет дивись інтрамережа
Інтернет Интернет складна електронна інформаційна струк­тура, глобальна мережа, яка дозволяє зв'язувати між собою комп'ютери, роз­ташовані в будь-якій точці земної кулі, і здіснювати між ними обмін інформацією

 

ж
Жорсткий диск (вінчестер) Жесткий диск (винчестер), пристрій для постійного зберігання інфор­мації
Е
Електронна пошта (Electronic Mail, E-mail) Електронная почта канал передачі текстових повідомлень і вкладених файлів між двома підключеними до Інтернету комп'ютерами
К
Карта зображення (image map) Карта изображения графічне зображення, певні ділянки якого є активними зонами і виконують функції гі-перпосилань
Квотинг Квотинг Цитування. Оверквотинг - надмірне цитування
Кеш-пам'ять Кэш-память вид комп'ютерної пам'яті, призначений для прискорення доступу до даних з оперативної пам'яті. Кеш-пам'ять зберігає копії ді­лянок оперативної пам'яті, що найбільш часто використовуються. Оскільки час   доступу до кеш-пам'яті у декілька разів менший, ніж до оперативної пам'яті, а зде- більшого необхідна інформація знаходить­ся в кеш-пам'яті, то кешування дозволяє істотно прискорити роботу комп'ютера
Клавіатура Клавиатура основний пристрій введення інформа- ції в комп'ютер, що є сукупністю механіч- них датчиків, при натисканні на клавіші яких замикається певний електричний ланцюг. Крім датчиків клавіш, кожна клавіатура міс­тить схеми дешифрування і мікроконтролер клавіатури. Найбільш поширено два типи клавіатур: з механічними і мембранними перемикачами
Клас Класс елемент програмного коду, що дозволяє призначати різний набір властивостей од­ним і тим же фізичним об'єктам програми.    
Клієнт-сервер, клієнт Клиент Механізм передачі інформації між віддале­ним комп'ютером, що надає свої ресурси в розпорядження користувачів, і призначеним для користувача комп'ютером, що експлуа- тує ці ресурси
Кодування кирилиці Кодировка кириллицы загальноприйнятий стандарт, що включає набір символів, який дозволяє відобража­ти в документах HTML знаки російського алфавіту    

 

Компресія графіч­них файлів компрессия графических фай- лов процес видалення з графічного файла да­них, які не використовують
Контент контент вміст ресурсу Інтернету
Комп'ютер (англ. computer, від лат. computo - рахую) Компьютер машина для прийому, переробки, зберігання і видачі інформації, яка може сприймати і виконувати складні послідовності обчислювальних операцій за заданою інструк­цією - програмою
Наскрізний прото­кол Сквозной протокол протокол, що забезпечує безперешкодне проходження ІР-пакетів через не ІР-мережу
     
Кешування Кэширование процес збереження даних, що завантажу­ються з Інтернету в спеціальну папку корис­тувача на жорсткому диску. При повторно­му зверненні до сайту браузери відкрива­ють цю veb-сторінку вже з вінчестера, що дозволяє значно скоротити час її зчитуван­ня.
Л
Лічильник відвідування Счетчик посещений інтерактивний графічний елемент дизай­ну web-сторінки, що парується відповідним сценарієм CGI з власного або з видаленого серверу. Фіксує кількість відкриттів сторін­ки в браузерах відвідувачів
Лопн Логин обліковий запис, що ідентифікує корис­тувача і використовується у поєднанні 3 паролем в процесі авторизації (дивитися Авторизація)
Логічна структура сайту Логическая струк­тура сайта набір тематичних рубрик з документами і гіперпосиланнями між сторінками ресурсу
Локальна мережа, LAN Локальная сеть, LAN декілька зв'язаних між собою комп'ютерів, між якими здійснюється обмін інформацією
М
Маркерований список Маркерованный список список даних, призначений для відоб­раження інформації, що подається користу­вачу, згрупованих за змістом
Маршрутизатори, роутери Маршрутизаторы, роутеры пристрої, що здійснюють маршрутизацію (дивитися Маршрутизація)
Маршрутизація маршрутизация процес передачі пакета даних на вузол ме­режі, якому цей пакет адресований
Материнська пла­та (системна плата) (англ. motherboard) Материнская пла­та (системная плата) основний пристрій, що визначає можливос­ті комп'ютера

 

Мережевий прото­кол Сетевой протокол дивитися Протокол
Мережевий вузол Сетевой узел підключений до мережі комп'ютер, що об'єднує локальні мережі, які використову­ють спільний мережевий протокол
       
Мережева робоча станція, станція Сетевая рабочая станция, станция вузол мережі (комп'ютер)
МЕТА-визначники МЕТА- показатели елементи заголовків НТМІ.-документів, що виконують службові функції. Вони не впли­вають на відображення \чеЬ-сторінок в бра-узері і не можуть змінювати їх вміст
Мови програму­вання Языки программирова­ния формальні мови для опису даних (інфор­мації) і алгоритму (програми) їх обробки. Основу мов програмування складають ал­горитмічні мови.
Модем модем двонапрямний аналогово-цифровий пе­ретворювач даних, побудований за прин-
ципом накладення на несучу частоту мо­дульованого аналогового сигналу, що використовується в процесі передачі ін­формації
Модемний пул Модемный пул телефон, за яким можна подзвонити про­вайдеру і встановити з'єднання модему з провайдером.    
Модератор Модератор співробітник пошукового серверу, який сте­жить за відповідністю зареєстрованих ресур­сів загальним правилам використання цієї ін­терактивної служби    
Монітор (дисплей) Монитор (дисплей)     пристрій візуального відображення тексто­вої і графічної інформації    
Миша мышь маніпулятор, пристрій, призначений для вводу команд користувача в інтерфейсно-му середовищі
H
Нумерований спи- сок Нумерованный список список даних, призначений для відобра- ження впорядкованої інформації
Оболонка, shell Оболочка базовий елемент операційної системи, що визначає інтерпретацію команд і дій корис­тувача
Оптимізатор гра­фіки Оптимизатор графики спеціальна програма, що здійснює стис­нення графічних файлів

 

Оперативна пам'ять Оперативная память пристрій, що запам'ятовує, зберігає інфор­мацію в цифровому вигляді. 3 оперативної пам'яті процесор комп'ютера бере програ­ми і початкові дані для обробки, в неї ж за­писуються отримані результати
       
Операційна систе­ма (ОС) Операционная система (ОС) комплекс програм, що постійно знаходять­ся в пам'яті; організовує управління при­строями і взаємодію з користувачем
П
Партнерська програма Партнерская программа спеціальна схема отримання фінансово­го прибутку в Інтернеті, згідно з яким учас­нику платять за кожного унікального відвід­увача, що зайшов на сайт рекламодавця з рекламного банера, розміщеного на сторін­ці учасника
Патч Патч доповнення, виправлення до програм, ігор. Наприклад, вийшов патч для Opera 5.12, який додає в контекстне меню пункти ви­значення кодування і пункти, які дублюють головне меню Opera
Переадресація, редирект Переадрессация, редирект перенаправлення клієнтського браузера з поточної web-сторінки на інший ресурс Ін-тернету або заміщення URL певної сторінки www-псевдонімом    
Перекодувальники кирилиці Перекодировщики кириллицы спеціальні програми, що дозволяють змі­нювати поточне кодування документів HTML і текстових файлів
Піксель (умовна крапка) Пиксель умовна крапка, з якої складається зоб­раження на екрані монітора
Пінг Пинг від англ. «ping» - свист, гудіння. Ping (packet internet groper) - це команда, що використовується для перевірки дос­тупності адресата шляхом передачі йому   спеціального сигналу (ІСМР echo request) і очікування відповіді
Плагін Плагин надбудова до програми, що розширює її можливості
Плотер Плоттер (plotter), графічний пристрій для автоматичного креслення малюнків, схем, карт на папе­рі. Першими з'явилися і традиційно ши­роко використовуються перові і струмене­ві плотери

 

Підтримка web-сайту Поддержание web-сайта спеціальний комплекс процедур, що за­безпечують працездатність ресурсу Інтернету
Пошукові ситеми Поисковые системи спеціалізовані сервери, призначені для по­шуку і акумуляції інформації за запитами користувача
Портал, інформаційний пор­тал Портал, информа­ционный портал віртуальний масив інформації, що включає безліч різних тематичних розділів меншо­го розміру або деяку кількість самостійних проектів
Попередній пере­гляд (preview) Предварительный просмотр спосіб відображення графічних елементів, при якому відображається зменшена копія зображення
Принтер Принтер електромеханічний пристрій виведення ін­формації. Послідовні принтери друкують на папері символ за символом, рядкові -відразу весь рядок, а сторінкові форму­ють сторінку. Залежно від технології друку розрізняють матричні, струменеві, лазерні, принтери сублімацій
Принцип насліду­вання Принцип наследования принцип програмування згідно з яким «до­чірні» елементи мови успадковують власти­вості «батьківських» елементів
Програма Программа опис алгоритму вирішення завдання, зада­ний мовою програмування. Процес ство­рення програм називають програмуванням
Програмне забезпечення Программное обеспечение програма або сукупність програм
Протокол передачі даних, протокол Протокол передачи данных, прото­кол набір специфікацій, стандарт, що містить опис правил прийому і передачі інформації служить для синхронізації роботи декількох пристроїв у мережі
Р
Радіокнопка Радиокнопка інтерактивний елемент форми, застосову­ється тоді, коли логічна змінна може при­ймати тільки одне значення з усіх можливих
Розгін Разгон заходи, що дозволяють добитися від апа- ратного забезпечення більшої продуктив­ності, ніж воно надає зараз
Релевантність по­шуку Релевантность по­иска ступінь зіставлення створюваного пошуко­вим сервером звіту введеному користува­чем запиту

 

С
Системний блок Системный блок основна частина стаціонарного мікро-комп'ютера, в корпусі якого розміщено джерело електроживлення комп'ютера, ма­теринська плата з центральним процесоммі оперативною пам'яттю, плати розширення (відеокарта, звукова карта), різні нако-пичувачі (жорсткий диск, дисководи, приводи CD-ROM) і додаткові пристрої
Сервер мережі Сервер сети комп'ютер, на якому встановлена спеціаль-
Інтернет Интернет на програма (теж називається сервером, web-сервером або http-сервером)
Сканер (эсапег) Сканер пристрій введення графічних зображень (текстів, малюнків, слайдів, фотографій, креслень). У більшості сканерів для пере­творення зображення в цифрову форму за­стосовуються світлочутливі елементи на основі приладів із зарядовим зв'язком
Скриплет Скриплет простий сценарій, підготовлений за до­помогою макромови, що інтерпретується, обробляється браузером спільно з кодом HTML
Скрипт Скрипт набір команд мови програмування, інтегро­ваний в код web-сторінки на зразок підпро­грами
Служба редиректу Служба редиректа дивитися Переадресащя
Служба банерного обміну Служба банерного обмена дивитися Банерна мережа
Співвідношення показів Соотношение показов величина, яка використовується в банерних мережах і визначає розмір комісійного від­сотка, що отримується мережею з об'єму реклами, показаної учасником мережі
СПАМ Спам небажана рекламна або інша кореспонден­ція, що пересилається по мережі, погіршує стан її роботи.
Стартова сторінка (початкова сторінка) Стартовая страница індексний файл, що відображається в бра-узері при зверненні до ресурсу Інтернету. Як правило, інформаційне наповнення міс­тить і елементи навігації
Статичний дизайн Статический дизайн метод компонування елементів web-сторінки, при якому її елементи поміщають­ся в спеціальну невидиму таблицю фіксова­ної ширини

 

 

Т
Таблиці маршрутизації Таблицы маршрутизации електронні бази даних, в яких містяться вказівки, куди саме посилати той або інший пакет інформації, якщо він іде за тією або іншою адресою
Тег Тег команда (директива, інструкція) мови HTML
Тематичний каталог Тематический ка­талог спеціалізований сервер, що включає спи­сок посилань на інші сайти, класифікова­них за декількома категоріями з тематичної спрямованості
Трансліт Транслит псевдокодування кирилиці (див. Коду­вання), запис слів символами латинського алфавіту
Транслятор, інтерпретатор браузера Транслятор, интерпретатор браузера спеціальний модуль браузера (див. Брау-зер), який обробляє html-код web-сторінок для перетворення його у форму візуально­го уявлення
Трафік Трафик 1 значення: потік повідомлень або об'єм переданої інформації. 2 значення: кількість відвідувачів web-сайту або його сторінки за одиницю часу (день, місяць, рік)
Трейнер Трейнер від англійського «trainer» - інструктор. Дуже часто застосовується в іграх. Допомагає гравцеві пройти гру. У програмах також ви­користовується для допомоги користувачу зрозуміти програму
Ф
Файервол Файервол від англійського «firewall» - вогненна сті­на. Це програма, яка захищає комп'ютер від непрошених гостей під час перебування в Інтернеті. Наприклад, Outpost Firewall, AtGuard, Zone Alarm та інші
Фідо (Фідонет) Фидо безкоштовний аналог Інтернету, користу­ється величезною популярністю
Фізична структура сайту Физическая струк­тура сайта схема розташування файлів у папці, в якій розміщений сайт
Фіксована палітра кольорів Фиксированая па- литра цвета дивитися Індексована палітра кольо- рів
Форма форма спеціальний об'єкт HTML, що застосовуєть­ся для передачі даних від html-документа інтерактивним елементам сайту, наприклад сценаріям CGI
Фрагментатор графіки Фрагментатор графики спеціальна утиліта, що дозволяє розділити графічне зображення на декілька незалеж­них ділянок

 

 

Фрейми Фрейми спосіб організації структури сайту, при яко­му web-cтopiнкa ділиться на ряд складових і «збирається» в головному вікні браузера з декількох окремих або вкладених вікон
Феха Феха скороченно від Файл-еха (з Фідо), означає «конференція»
X
Хаб (концентратор) Хаб пристрій, призначений для з'єднання комп'ютерів у локальну мережу
Хіт Хит одноразове відвідування сторінки web-сайту
Хост Хост Комп'ютер підключений до Інтернету
Хостинг Хостинг дивитися \УеЬ-хостинг
Ч
Чарсет Чарсет налаштування кодування html-документа
Ш
Шаблон web- сторінки Шаблон Web- страницы НтліІ-документ, що містить невидиму таблицю, заголовок, всі графічні об'єкти і елементи навігації, тобто практично все, за винятком безпосереднього інформаційного наповнення
Шлюз Шлюз програма, за допомогою якої можна пере­давати інформацію між двома локальними мережами, що використовують різні прото­коли обміну даними (дивитися Протокол)
Ю
Юнікс, UNIX Юникс операційна система, що використовується в основному на серверах
Я
Яндекс Яндекс пошукова система

 

Англійські терміни

А
ADPCM, Adaptive Differential Pulse Code Modulation адаптивна диференціальна (різницева) імпульсно-кодова мо­дуляція (АДІКМ). Стандарт кодування звукових сигналів, при­йнятий ITU-TS. Описує технологію перетворення аналового сиг­налу у цифровий формат, що займає менше об'єму в пам'яті комп'ютера, ніж звичайна ІКМ, яка використовується, напри­клад, звуковими CD. Застосовується в міні-дисках фірми Sony, а також в CD-ROM
Ака від англ. «Also-Known-As», що означає «Також відомо як». Ужи­вається у разі наявності у вузла двох або більше різних адрес: Ivan Petrov aka Terminator. Використовується в листах як ско­рочення
Apache одна з реалізацій http-серверів, призначених для використан­ня під управлінням операційної системи UNIX (програма, вір- туальний сервер)
ARPA Advanced Research Project Agency, Управління перспективних наукових розробок США
ARPAnet перша обчислювальна мережа, що використала в процесі пере­дачі даних протокол ІР
ASP, Active Server Pages (активні сторінки серверу) технологія, аналогічна JavaScript і PHP. Для того, щоб зроби­ти web-сторінку інтерактивною із застосуванням технології ASP, необхідно вбудувати в її код відповідний скрипт, написаний на макромові
В
bps (bit per secund) одиниця вимірювання швидкості зв'язку між двома комп'ютерами, визначається кількістю біт переданої інформа­ції за секунду
BSD, Berkeley Software Distribution термін, що використовується для опису різних вер­сій операційної системи Berkeley UNIX (наприклад, 4.3BSD UNIX)
C
CGI (Common Gateway Interface) технологія використання в складі ресурсу Інтернету інтерактив­них елементів на базі додатків, що забезпечують передачу по­току даних від об'єкта до об'єкта
Coax at a home технологія організації виділеного з'єднання з мережею Інтернет з використанням каналів кабельної телевізійної мережі
CPU центральний процесор комп'ютера
CSLIP протокол передачі даних, є модифікацією SLIP, значно виграє в швидкості завдяки універсальному алгоритму стиснення за­головків IP-пакетів (дивитися slip)
CSS, Cascading Style Sheets (каскадні таблиці стилів) технологія, завдяки якій за допомогою спеціальної макромови можна один раз жорстко задати форматування web-сторінки
CTR, Click/Through Ratio одиниця вимірювання ефективності рекламного банера, що визначається як співвідношення числа натиснень на банер до його показів
D
Drag & Drop Технологія Windows, що дозволяє переміщувати об'єкти

 

DHTML, Dynamic Hyper Text Markup Language (динаміч­на мова розмітки гіпертексту) розширення мови HTML, яке дозволяє створювати web-сторінки з такими інтерактивними елементами, як рухомий фон, розташований під статичним вмістом документа, рухо­мі об'єкти, випадаюче меню, кнопки, що підсвічують при наве­денні курсора миші, анімація, титри і т. д.
Dial-up access, dial-up зв'язок з постачальником Інтернет-послуг з комутацією телефонних каналів за допомогою модему. Стандарт запису адрес Інтернету у вигляді багаторівневої структури доменів (дивитися Домен).
DNS, Domain Name System, доменна система імен стандарт запису адрес Інтернету у вигляді багаторівневої структури доменів (дивитися Домен)
DNS-сер вари програми, які при зверненні до них визначають IP-адресу сер­веру, де зберігається введена URL
DSP, Digital Signal Processing цифрова обробка сигналу. Перетворення сигналів від різних звукових джерел в оцифрований вигляд і їх обробка за певних алгоритмами (із застосуванням програмування)
E
FidoNet некомерційна поштова мережа, що використовує алгоритм зв'язку з комутацією лінії (дивитися фідо)
Firewall дивитися Файервол
Flash, Macromedia Flash технологія створення високоякісної інтерактивної анімації, яку можна представляти на web-сторінці при відносно невеликому розмірі підсумкового файла (стандарт розроблений компанією Macromedia в 1996 році)
FPS це абревіатура від англійського «Frame Per Second*, тобто «число кадрів за секунду» (чим вищий FPS, тим краще)
FTP, File Transfer Protocol протокол передачі файлів мережею. Підтримується більшою частиною Інтернет-ресурсів
FTP-клієнт додаток, призначений для завантаження файлів на видалений сервер з використанням протоколу FTP (дивитися FTP)
G
GIF, Graphic Interchange Format графічний формат, що використовує алгоритм стиснен­ня даних з втратою якості LVZі оперує індексованою табли­цею кольорів. Застосовується в основному для відображення бізнес-графіків (дивитися LVZ)
GIF-анімація один із способів представлення рухомих зображень в мере­жі Інтернет

 

GSM, Global System for Mobile Communication глобальні системи для мобільного зв'язку (ГСМ) Джі-есем. Цифровий стандарт для рухомих пристроїв зв'язку. Ви­користання цифрового кодування сигналу дозволяє уникну­ти перешкод і забезпечити конфіденційність обміну. Серед основних переваг - автоматичний роуминг. Головні недоліки: вимагає великого числа базових станцій, абонентська ємкість невелика
H
Home ім'я директорії в UNIX-сумісних операційних системах; засто­совується на web-серверах, призначена для розміщення фай­лів користувача
HTML, Hyper Text Markup Language (мова розмітки гіпертексту) мова, що використовується для створення документів в Інтер-неті
HTML-документ файл, що містить код HTML
HTTP, Hyper Text Transfer Protocol протокол передачі гіпертексту
I
ICMP, Internet Control Message Protocol один з протоколів маршрутизації даних
IMHO In my humble opinion - на мою скромну думку
Interlace, рос. чересстрочность здатність графічних файлів деяких форматів (зокрема, GIF) в процесі завантаження відображатися на екрані монітора у ви­гляді послідовних несуміжних рядків пікселів, складових зо­браження
Internet Information Server одна з реалізацій http-серверів, призначених для використан­ня під управлінням операційної системи Windows NT
Internet Service Provider, провайдер послугІнтернету, провайдер фірма, що володіє спеціальною ліцензією і яка надає за певну плату приватним особам і організаціям доступ до Інтернету за допомогою ресурсів власного серверу або локальної мережі
Interfile організація, що керує розподілом доменів першого рівня (ди­витися DNS).
IP, міжмережевий протокол IP (Internet Protocol) універсальний стандарт, що дозволяє об'єднувати в мережу різнорідні обчислювальні машини, що працюють під управлін­ням різних операційних систем. Через цей протокол здійсню­ється пряме підключення до Internet
ІР-адреса адреса вузла мережі Інтернету, складається з чотирьох деся-тизначних ідентифікаторів, або октетів (по одному байту ко­жен), розділених крапкою

 

 

ISDN міжнародний стандарт, що розробляється комітетом ITU-T. Дозволяє передавати єдиною цифровою мережею дані, а та­кож оцифровані відеозображення і мову
J
Java мова програмування, що дозволяє створити об'єкт для використання у web-pecypcax.
JavaScript мова програмування, що є надбудовою стандарту HTML. Значно розширює можливості документа, створеного в цьому форматі. Модуль, написаний на JavaScript, інтегрується у файл HTML як підпрограма. Викликається на виконання з відповід­ного рядка HTML- коду стандартною командою. Може існувати як окремий файл
JPEG, Join Photographic Experts Group графічний стандарт, створений на основі однойменного алго­ритму стиснення зображень з втратою якості. Кодує міжпіксельні інтервали малюнка
К
K0I8 (код обміну інформації восьмибітовий) кодування кирилиці (дивитися Кодування), що відповідає стандарту ГОСТ 19768-74.
L
LAB Кольорова модель створення зображення, в якому малюнок подається у вигляді трьох незалежних масивів даних (каналів), що визначають інтенсивність і кольорове наповнення різних ді­лянок зображення
Linux ббезкоштовна реалізація операційної системи, що грунтуется на архітектурі UNIX. Часто застосовується як базова операцій­на система на web-серверах
Lisp алгоритмічна мова, орієнтована на обробку списків (від LISt Processing). Є мовою функцій. Програма на мові Лісп є рекур­сивною функцією символьних виразів, яка будується з елементарних функцій за допомогою умовного оператора і оператора суперпозиції. Обробка даних зводиться до об'єднання, ділен­ня і перегруповування інформації. Розроблений Дж. Маккарти у 1960 р. Знаходить широке застосування в програмуванні сис­тем штучного інтелекту
LZW алгоритм стиснення даних, що використовується у ряді гра­фічних форматів. Розроблений в 1978 році
M
Macintosh CP (MAC) кодування кирилиці (дивитися Кодування), призначене для використання на персональних комп'ютерах Apple Macintosh, оснащених операційною системою MACOS
Mac OS операційна система для машин типу Macintosh

 

Macromedia Flash Player спеціальна надбудова до браузера (plug-in), що дозволяє йому відображати файли стандарту Macromedia Flash
MB, MainBoard материнська плата плата, на якій зібрані всі блоки обробки та передачі інформа­ції'.
Microsoft code page 1251 (Windows 1251) кодування кирилиці (дивитися Кодування), розроблена ком­панією Microsoft. Є базовим кодуванням в операційній системі Microsoft Windows
Microsoft/IBM code page 866 (альтернативне кодування DOS) кодування кирилиці (дивитися Кодування), служить базовою в операційних системах MS-DOS і OS/2
mp3 формат стиснення музичних файлів
O
Organization for International Standardization, ISO міжнародна організація зі стандартизації
OSPF, Open Shortest Path First один з протоколів маршрутизації даних
P
PCI, Protocol Control Information протокольна інформація, для обслуговування модулів даних, що передаються вниз з вищерозміщеного рівня модему 0SI. Інформація разом з даними користувача утворює Модуль да­них протоколу (Protocol Data Unit PDU)
PERL, Practical Extraction and Report Language одна з мов програмування, що інтерпретуються
PHP мова, що інтерпретується, подібна до JavaScript. Призначена для додання на web-сторінки елементів інтерактивності.
Ping (packet internet groper) це програма, що використовується для перевірки доступнос­ті адресату шляхом передачі йому спеціального сигналу (ІСМР echo request, запит відгуку ІСМР) і очікування відповіді. Термін використовується як дієслово: «Ping host X to see if it is up!»
Plug & play технологія підключення комп'ютерного устаткування до са­мого комп'ютера, що використовується всіма виробниками комп'ютерних блоків
PNG, Portable Network Graphics графічний формат, розроб

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти