ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1Предмет логіки та форми мислення
Тема 1. Предмет і значення логіки - - - - - - - -
Тема 2. Поняття - - - - - - - -
Тема 3. Судження - - - - - - - -
Усього за змістовим модулем 1 - - - - - - - -
Змістовий модуль 2. Закони логіки, умовиводи та логічні засади теорії аргументації
Тема 4 Основні формально-логічні закони - - - - - - - -
Тема 5. Умовивід. - - - - - - - -
Тема 6. Логічні основи теорії аргументації - - - - - - - -
Усього за змістовим модулем 2 - - - - - - - -
Усього годин - - - - - - - -
Модуль 2
ІНДЗ 10* - - - - 10* - - - - - -
Усього годин - - - - - - - -

** - у межах обсягу годин для самостійної роботи.

Зміст семінарських занять

Змістовий модуль 1.

Предмет логіки та форми мислення

Семінарське заняття 1

Тема 1. Предмет і значення логіки

Питання для усного опитування та дискусії

1.1. Роль мислення в процесі пізнання.

1.2. Предмет логіки та її завдання.

1.3. Поняття про логічну форму.

1.4. Аристотель як засновник формальної логіки. Основні етапи її розвитку як науки.

1.5. Практичне значення логіки в діяльності людей, підвищенні логічної культури майбутніх управлінців.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

 

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : логіка, діалектика, культура, мислення, мова, формальна логіка.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:предмет формальної логіки; дотримання законів логіки - необхідна умова досягнення істини в процесі мислення; основні віхи в розвитку логіки.

Семінарське заняття 2

Тема 2. Поняття

Питання для усного опитування та дискусії

1.1. Поняття як форма мислення.

1.2. Логічна структура поняття, його зміст та форма.

1.3. Види понять за змістом та обсягом.

1.4. Логічні операції над поняттями.

1.5. Поділ поняття, класифікація.

1.6. Роль понять в науці та професійній діяльності управлінців.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

 

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : поняття, мислення, професійна діяльність.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:поняття і уявлення; поняття як форма мислення; зміст і обсяг поняття; закон оберненого відношення між змістом та обсягом поняття; види понять за обсягом: одиночні, загальні, збірні, нульові.

 

Семінарське заняття 3

Тема 3.Судження

Питання для усного опитування та дискусії

1.1. Судження як основна форма мислення.

1.2. Загальна характеристика судження і його структура.

1.3. Класифікація суджень.

1.4. Види суджень за змістом предиката, за якістю зв'язку, за обсягом суб'єкта, за модальністю.

1.5. Відношення між основними видами суджень. “Логічний квадрат”.

1.6. Складні судження та їх види.

1.7. Пізнавальне і практичне значення суджень у практичній діяльності управлінців.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

 

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є : судження, мислення, предикат, суб’єкти, зв’язка, модальність, «логічний квадрат».

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:судження як основна форма мислення; загальна характеристика судження і його структура: суб’єкт, предикат, зв’язки; класифікація суджень; види суджень за змістом предикату (атрибутивні, екзистенційні, релятивні); за якістю зв’язку (стверджувальні, заперечувальні); за обсягом суб’єкта (одиничні, часткові, загальні); за модальністю; за типом логічних сполучників (категоричні, розділові, умовні); таблиці істинності складних суджень.

 

Змістовий модуль 2.

Закони логіки, умовиводи та логічні засади теорії аргументації

Семінарське заняття 4

Тема 4. Основні формально-логічні закони

Питання для усного опитування та дискусії

1.1 Загальна характеристика законів логіки як адекватного відображення зв'язків реальної дійсності у свідомості людей.

1.2 Суть та зміст закону тотожності.

1.3 Суть і основна вимога закону суперечності.

1.4 Визначення і логічний зміст закону виключеного третього.

1.5 Сутність закону достатньої підстави.

1.6 Практичне значення застосування законів логіки в діяльності управлінців.

 

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є:логічні закони, формальна і діалектична логіка.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: поняття про логічний закон; закони логіки як адекватне відображення реальної дійсності у свідомості людини; співвідношення законів формальної і діалектичної логіки; основні закони логіки.

Семінарське заняття 5

Тема 5. Умовиводи

Питання для усного опитування та дискусії

1.1 Умовивід як форма мислення. Його структура та види.

1.2 Дедуктивний умовивід (силогізм).

1.3 Індуктивний умовивід та його види.

1.4 Традуктивний умовивід (умовивід за аналогією).

1.5 Практичне і пізнавальне значення умовиводів у професійній діяльності управлінців.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є:умовивід, силогізм, моделювання, гіпотеза, логічні помилки.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: загальне поняття про умовивід (вивід) як форму мислення; логічна структура умовиводу; визначення дедуктивного умовиводу (силогізму) і його види; категоричний силогізм, його терміни, засновки; аксіома силогізму, її об’єктивний зміст; загальні правила силогізму, його фігури і модуси; індуктивний умовивід, його визначення, об’єктивна основа і структура (вихідне знання, аргументуючи, вивідне); індуктивні методи виявлення причинно-наслідкових зв’язків; помилки в індуктивних умовиводах, їх причини; аналогія і моделювання; аналогія та її види.

 

Семінарське заняття 6

Тема 6. Логічні основи теорії аргументації

Питання для усного опитування та дискусії

1.1. Поняття аргументації.

1.2. Доведення і його логічна структура.

1.3. Види і правила доведення.

1.4. Поняття спростування. Способи і правила спростування.

1.5. Логічні помилки, що допускаються в доведеннях і спростуваннях.

1.6. Практичне та пізнавальне значення доведення і спростування у професійній діяльності управлінців.

Аудиторна письмова робота

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми, є:доведення, теорія аргументації, логічні помилки в доведеннях і спростуваннях, спростування.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: поняття доведення і його логічна структура (теза, аргументи, демонстрація); доказовість - основна риса вірного міркування; доказовість і сила переконання; умовивід і доведення; види доведення; пряме і непряме доведення; правила доведення; основні методи прямого і непрямого підтвердження тези; “генетичне доведення”.

4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентає однією з основних складових оволодіння навчальним матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навики з організації праці менеджера. Відповіді на питання повинні бути стисло законспектовані з обов‘язковими посилання на використані джерела.

Форма контролю самостійної роботи – перевірка конспекту або обговорення на семінарському занятті. Питання самостійної роботи виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань.

Змістовий модуль 1.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти