ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Предмет логіки та форми мислення

Тема 1. Предмет та значення логіки

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

1.1. Аристотель як основоположник науки про логіку.

1.2. Місце логіки в системі наук.

1.3. Діалектична і формальна логіка, їх співвідношення.

1.4. Роль логіки у процесі підвищення культури мислення особистості.

1.5. Логічна культура людини і шляхи її формування.

1.6. Значення вивчення логіки для пізнання і професійної діяльності майбутніх управлінців.

Питання для самоконтролю

1. Логіка як наука досліджує?

2. Логічна правильність думки — це?

3. Логічна семантика є розділом?

4. Сприйняття — це?

5. Логічна істинність думки — це?

6. Процес формалізації думки — це?

7. Виникнення логіки належить до епохи?

8. Визначте, до якої епохи належить наукова діяльність Аристотеля?

9. Вкажіть, який вчений ввів у логіку квантори?

10. Паралогізм — це?

 

Тема 2: Поняття

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

1.1. Види понять за обсягом: пусті і непусті, збірні і незбірні,

1.2. Види понять за змістом: конкретні (безвідносні і співвідносні), абстрактні (позитивні і негативні).

1.3. Відношення між поняттями: порівнянні і непорівнянні, сумісні і несумісні.

1.4. Логічні операції над поняттями.

1.5. Логічні операції перетину, об’єднання, різниці.

1.6. Роль понять в науці і професійній управлінців.

 

Питання для самоконтролю

1. Обсяг поняття — це?

2. Зміст поняття – це?

3. Термін — це?

4. Зазначте вид поняття “злочин” за обсягом ?

5. Зазначте вид поняття “держава” за обсягом ?

 

6. Зазначте вид поняття “талановитий” за характером ознак, що становлять його зміст?

7. Визначте вид відношення, в якому між собою знаходяться обсяги понять “планета Венера” і “друга планета від Сонця?

8. Визначте, в якому відношенні поняття “крадіжка” і “вбивство” находяться щодо поняття “злочин”?

9. Визначте, як співвідносяться поняття “дорогий” і “дешевий”?

10. Як Ви вважаєте, чи правильно проведено таку логічну

операцію узагальнення обсягу понять: “телевізор—прилад— предмет”?

 

Тема 3 : Судження

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

1.1. Поняття розподілу термінів в судженнях за обсягом.

1.2. Правила розподілу термінів в судженнях.

1.3. Відношення між основними видами суджень.

1.4. Об’єднана класифікація суджень: загальностверджувальні (А), частковостверджувальні (І), загальнозаперечувальні (Е), частковозаперечувальні (О).

1.5. “Логічний квадрат”.

1.6. Складні судження та їх види.

1.7. Пізнавальне та практичне значення суджень у професійній діяльності управлінців.

Питання для самоконтролю

1. Судження — це?

2. За якістю судження поділяють?

3. Назвіть предикат (Р ) у судженні: “Жодний населений пункт України не розташований в Азії”?

4. Назвіть суб’єкт (S) або суб’єкти (х, у) в судженні: “Всі моря, що омивають територію України, за площею менші ніж Середземне море”?

5. Назвіть вид судження: “Жодна акула не має ніг”: Зазначте, в якому відношенні між собою за логічним квадратом перебувають такі судження: “Всі баскетболісти є спортсменами” і “Деякі баскетболісти — не спортсмени”?

 

Змістовий модуль 2.

Закони логіки, умовиводи та логічні засади теорії аргументації

Тема 4: Основні формально-логічні закони

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

1.1. Загальна характеристика законів логіки як адекватного відображення зв'язків реальної дійсності у свідомості людей.

1.2. Суть та зміст закону тотожності.

1.3. Суть і основна вимога закону суперечності.

1.4. Визначення і логічний зміст закону виключеного третього.

1.5. Сутність закону достатньої підстави.

1.6. Практичне значення застосування законів логіки в діяльності управлінців.

Питання для самоконтролю

1. Поняття про логічний закон.

2. Закони логіки як адекватне відображення реальної дійсності у свідомості людини.

3. Співвідношення законів формальної і діалектичної логіки. Основні закони логіки

Тема 5: Умовивід

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

1.1 .Загальне поняття про умовивід (вивід) як форму мислення.

1.2 .Логічна структура умовиводу. Види умовиводів.

1.3 .Дедуктивний умовивід (силогізм) і його види.

1.4 .Категоричний силогізм, його терміни та засновки.

1.5 .Загальні правила силогізму, його фігури та модуси.

1.6 .Індуктивний умовивід та його види.

1.7 .Традуктивний умовивід (умовивід по аналогії).

1.8 .Гіпотеза, її логічна природа.

1.9 .Пізнавальне та практичне значення суджень у практичній діяльності управлінців.

Питання для самоконтролю

1. Умовивід — це?

2. Зазначте вид умовиводу в такому логічному міркуванні?

3. “Якщо правильно, що всі грабіжники є злочинцями, то хибним буде твердження, що деякі грабіжники не є злочинцями”?

4. Зазначте, до якого виду умовиводу (силогізму) належить схема?

1) А→В

2)

А

Тема 6: Логічні основи теорії аргументації

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

1.1 .Поняття спростування і його логічна структура.

1.2 .Види і правила спростування.

1.3 .Пряме і непряме спростування.

1.4 .Спростування тези, аргументів і демонстрації.

 

1.5 .Логічні помилки, що найбільш часто допускаються в доведеннях і спростуваннях.

1.6 .Софізми і паралогізми.

1.7 .Поняття про логічні парадокси.

1.8 .Роль практики як критерію істини в процесі доведення і спростування.

1.9 .Доведення та спростування в пізнанні і професійній діяльності управлінців.

Питання для самоконтролю

1. Доведення, з погляду сучасної логіки — це?

2. Визначте, вимоги якого формально-логічного закону порушені в наведеному нижче доведенні: Теза: Четверта планета від Сонця є богом війни римської міфології. Аргументи: 1) Марс є четвертою планетою від Сонця (істина) і 2) Марс є богом війни римської міфології (істина)?

3. Апагогічне доведення — це?

4. Теза — це?

5. Аргумент – це?

6. Демонстрація – це?

Модульний контроль

Протягом вивчення навчальної дисципліни „Логіка” проводиться модульний контроль рівня знань студентів з кожного з двох змістових модулів, передбачених тематичним планом. У завдання модульного контролю включається питання, що передбачають подання студентами текстових відповідей та визначення правильних відповідей із кількох запропонованих варіантів.

Питання до модульного контролю

Змістовий модуль 1.

Предмет логіки та форми мислення

1. Роль мислення в процесі пізнання оточуючої дійсності.

2. Мислення як предмет вивчення науки логіки.

3. Поняття про логічну форму (структуру) думки і логічні закони.

4. Істинність думки і формальна правильність роздумів.

5. Процес формалізації думки.

6. Предмет формальної логіки.

7. Основні віхи в розвитку логіки.

8. Аристотель як основоположник науки про логіку.

9. Місце логіки в системі наук.

10. Діалектична і формальна логіка, їх співвідношення.

11. Роль логіки у процесі підвищення культури мислення особистості.

12. Судження як основна форма мислення.

13. Загальна характеристика судження і його структура.

14. Класифікація суджень.

15. Види суджень за змістом предиката.

16. Види суджень за якістю зв'язку.

17. Види суджень за обсягом суб'єкта.

18. Види суджень за модальністю.

19. Види суджень за типом логічних сполучників.

20. Таблиці істинності складних суджень.

21. Розподіленість термінів в судженнях за обсягом.

22. Відношення між основними видами суджень.

23. Об'єднана класифікація суджень. “Логічний квадрат”.

24. Логічна культура людини і шляхи її формування.

25. Закони логіки як адекватне відображення зв'язків реальної дійсності у свідомості людини.

26. Поняття як форма мислення.

27. Логічна структура поняття, його зміст і форма.

28. Зміст і обсяг поняття.

29. Види понять за обсягом.

30. Види понять за змістом.

31. Відношення між поняттями.

32. Логічні операції над поняттями.

33. Поділ поняття, їх класифікація.

34. Правила поділу поняття та можливі помилки в його процесі.

Змістовий модуль 2.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти