ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Теми науково-дослідних завдань

1. Роль мислення в процесі пізнання оточуючої дійсності.

2. Мислення як предмет вивчення науки логіки.

3. Поняття про логічну форму (структуру) думки і логічні закони.

4. Істинність думки і формальна правильність роздумів.

5. Процес формалізації думки.

6. Предмет формальної логіки.

7. Основні віхи в розвитку логіки.

8. Аристотель як основоположник науки про логіку.

9. Місце логіки в системі наук.

10. Діалектична і формальна логіка, їх співвідношення.

11. Роль логіки у процесі підвищення культури мислення особистості.

12. Логічна культура людини і шляхи її формування.

13. Закони логіки як адекватне відображення зв'язків реальної дійсності у свідомості людини.

14. Основні закони логіки.

15. Суть та зміст закону тотожності.

16. Закон суперечності, його суть та основна вимога.

17. Закон виключеного третього, його визначення і логічний зміст.

18. Закон достатньої підстави, його зміст, визначення і логічний сенс.

19. Поняття як форма мислення.

20. Логічна структура поняття, його зміст і форма.

21. Зміст і обсяг поняття.

22. Види понять за обсягом.

23. Види понять за змістом.

24. Відношення між поняттями.

25. Логічні операції над поняттями.

26. Поділ поняття, їх класифікація.

27. Правила поділу поняття і можливі помилки в його процесі.

28. Судження як основна форма мислення.

29. Загальна характеристика судження і його структура.

30. Класифікація суджень.

31. Види суджень за змістом предикату.

32. Види суджень за якістю зв'язку.

33. Види суджень за обсягом суб'єкта.

34. Види суджень за модальністю.

35. Види суджень за типом логічних сполучників.

36. Таблиці істинності складних суджень.

37. Розподіленість термінів в судженнях за обсягом.

38. Відношення між основними видами суджень.

39. Об'єднана класифікація суджень. “Логічний квадрат”.

40. Умовивід (вивід) як форма мислення.

41. Логічна структура умовиводу.

42. Види умовиводів.

43. Дедуктивний умовивід (силогізм) і його види.

44. Категоричний силогізм, його терміни, засновки.

45. Загальні правила силогізму, його фігури та модуси

46. Об'єктивна основа і структура індуктивного умовиводу.

47. Види індуктивних умовиводів.

48. Аналогія та її види.

49. Логічна природа гіпотези.

50. Види гіпотез.

51. Доведення та спростування гіпотез.

52. Гіпотези і наукове передбачення.

53. Роль індукції, дедукції і гіпотези в прогнозуванні розвитку суспільства.

54. Поняття доведення і його логічна структура.

55. Умовивід і доведення.

56. Види доведення.

57. Правила доведення.

58. Основні методи прямого і непрямого підтвердження тези.

59. "Генетичне доведення".

60. Поняття спростування і його логічна структура.

61. Види і правила спростування.

62. Спростування тези, аргументів і демонстрації.

63. Логічні помилки, що найчастіше допускаються в доведеннях і спростуваннях.

64. Софізми, паралогізми та логічні парадокси.

65. Практика як критерій істини в процесі доведення і спростування.

66. Методи встановлення причинних зв'язків.

67. Дотримання законів логіки - необхідна умова досягнення істини в процесі мислення.

68. Прогнозування і комп'ютерна техніка.

69. Значення вивчення логіки для професійної діяльності майбутніх управлінців.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Метою виконання рефератів і творчих наукових завдань є закріплення і систематизація студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи.

Для виконання рефератів і творчих наукових завдань студенти повинні використовувати законодавчі та підзаконні акти, інструктивно-методичні матеріали, науково-монографічну літературу, статистичні дані, аналітичну інформацію органів управління, а також практику та специфіку діяльності установ.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів денної форми навчання виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи студента. Тема ІНДЗ у формі творчої роботи обирається студентом добровільно і закріплюється за студентом викладачем на початку семестру. Тема ІНДЗ у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за студентом викладачем протягом семестру.

Роботи виконуються комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних берегів : лівого – 30 мм, верхнього та нижнього – 20 мм, правого – не менше 10 мм.

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення теми і не повинен перевищувати: реферату – 5-7, творчої наукової роботи – 14-16 сторінок друкованого тексту шрифтом Times New Roman кеглем 14 з півторачним міжрядковим інтервалом.

Робота починається з титульного аркуша. Нумерація аркушів роботи починається з титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не проставляється.

Титульний аркуш реферату оформлюється за зразком 1. В тексті реферату вступ, розділи та висновки структурно не виділяються. Після тексту реферату подається список використаних джерел, нижче якого рукописним способом зазначаються дата виконання реферату і особистий підпис студента.

Зразок 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук
         
         
      Навчальна дисципліна:
      Логіка
     
         
         
  РЕФЕРАТ  
    на тему:    
  „ ... назва теми ... „  
      Виконав:  
      Зіньківський
      Дмитро Олександрович,
      студент 1 курсу
      факультету управління та економіки
         
         
      Перевірив:  
      Виговський
      Леонід Антонович,
      доктор філософських наук,
      професор
       
         
  Хмельницький  
   
         
                   

Титульний аркуш творчої наукової роботи оформлюється за зразком 2.

 

Зразок 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук
         
         
      Навчальна дисципліна:
      Логіка
     
         
  НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
    на тему:    
  „ ... назва теми ... „  
         
         
      Виконала:  
      Ткаченко
      Оксана Дмитрівна,
      студентка 1 курсу
      факультету управління та економіки
       
      Перевірив:  
      Виговський
      Леонід Антонович,
      доктор філософських наук,
      професор
       
  Хмельницький  
   
                 

 

Творча наукова робота повинна бути структурованою, тобто після титульного аркуша містити: план, вступ, три (два) розділи, висновки, список використаних джерел. Складові частини творчої наукової роботи не обов’язково починати з нового аркуша. Розділи плану роботи формулюються самостійно студентом як найважливіші напрями розкриття її теми. Виклад роботи подається за наведеним нижче порядком.

 

ПЛАН

      Стор.
  Вступ -
1. (назва першого розділу) -
2. (назва другого розділу) -
3. (назва третього розділу) -
  Висновки -
  Список використаних джерел -

Вступ

. . . . . . . . .

(Виклад змісту вступу)

. . . . . . . . .

Назва першого розділу)

. . . . . . . . .

( Виклад змісту першого розділу)

. . . . . . . . .

Назва другого розділу)

. . . . . . . . .

( Виклад змісту другого розділу)

. . . . . . . . .

Назва третього розділу)

. . . . . . . . .

( Виклад змісту третього розділу)

. . . . . . . . .

Висновки

. . . . . . . . .

(Виклад змісту висновків)

. . . . . . . . .

Список використаних джерел

1. . . . ( реквізити джерела) ……

2. . . . ( реквізити джерела) ……

3. . . . ( реквізити джерела) …… ( і т.д. відповідно до вимог

оформлення списку джерел).

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата виконання реферату і особистий підпис студента.

Оцінювання результатів виконання рефератів і творчих наукових завдань здійснюється відповідно до чинної в університеті системи оцінювання знань в умовах запровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) і включається до поточної успішності.

 

Підсумковий контроль

7.1. Питання для підсумкового контролю

1. Роль мислення в процесі пізнання оточуючої дійсності.

2. Мислення як предмет вивчення науки логіки.

3. Поняття про логічну форму (структуру) думки і логічні закони.

4. Істинність думки і формальна правильність роздумів.

5. Процес формалізації думки.

6. Предмет формальної логіки.

7. Основні віхи в розвитку логіки.

8. Аристотель як основоположник науки про логіку.

9. Місце логіки в системі наук.

10. Діалектична і формальна логіка, їх співвідношення.

11. Роль логіки у процесі підвищення культури мислення особистості.

12. Судження як основна форма мислення.

13. Загальна характеристика судження і його структура.

14. Класифікація суджень.

15. Види суджень за змістом предиката.

16. Види суджень за якістю зв'язку.

17. Види суджень за обсягом суб'єкта.

18. Види суджень за модальністю.

19. Види суджень за типом логічних сполучників.

20. Таблиці істинності складних суджень.

21. Розподіленість термінів в судженнях за обсягом.

22. Відношення між основними видами суджень.

23. Об'єднана класифікація суджень. “Логічний квадрат”.

24. Логічна культура людини і шляхи її формування.

25. Закони логіки як адекватне відображення зв'язків реальної дійсності у свідомості людини.

26. Поняття як форма мислення.

27. Логічна структура поняття, його зміст і форма.

28. Зміст і обсяг поняття.

29. Види понять за обсягом

30. Види понять за змістом.

31. Відношення між поняттями.

32. Логічні операції над поняттями.

33. Поділ поняття, їх класифікація.

34. Правила поділу поняття та можливі помилки в його процесі.

35. Основні закони логіки.

36. Суть та зміст закону тотожності.

37. Закон суперечності, його суть та основна вимога.

38. Закон виключеного третього, його визначення і логічний зміст.

39. Закон достатньої підстави, його зміст, визначення і логічний сенс.

40. Умовивід (вивід) як форма мислення.

41. Логічна структура умовиводу.

42. Види умовиводів.

43. Дедуктивний умовивід (силогізм) і його види.

44. Категоричний силогізм, його терміни, засновки.

45. Загальні правила силогізму, його фігури та модуси.

46. Об'єктивна основа і структура індуктивного умовиводу.

47. Види індуктивних умовиводів.

48. Аналогія та її види.

49. Логічна природа гіпотези.

50. Види гіпотез.

51. Доведення та спростування гіпотез.

52. Гіпотези і наукове передбачення.

53. Верифікація та фальсифікація версій: логічна спільність з аргументацією наукових гіпотез і особливості юридичного доведення.

54. Роль індукції, дедукції і гіпотези в прогнозуванні розвитку суспільства.

55. Поняття доведення і його логічна структура.

56. Умовивід і доведення.

57. Види доведення.

58. Правила доведення.

59. Основні методи прямого і непрямого підтвердження тези.

60. Поняття спростування і його логічна структура.

61. Види і правила спростування.

62. Спростування тези, аргументів і демонстрації.

63. Логічні помилки, що найбільш часто допускаються в доведеннях і спростуваннях.

64. Софізми, паралогізми, логічні парадокси та антиномії.

65. Практика як критерій істини в процесі доведення і спростування.

66. Методи встановлення причинних зв'язків.

67. Дотримання законів логіки - необхідна умова досягнення істини в процесі мислення.

68. Прогнозування і комп'ютерна техніка.

69. Значення вивчення логіки для професійної діяльності майбутніх управлінців.

Приклад залікового білету

1. Класифікація суджень.

2. Логічні помилки, що найчастіше допускаються в доведеннях і спростуваннях.

3. Задачі.

Варіант задачі.

1. Визначте зміст і обсяг поняття «літак».

2. Наведіть поняття, що знаходиться у відношенні рівнозначності «М. Хмельницький».

3. Зобразіть в колових діаграмах і вкажіть відношення між ними: Студент. Людина. Особистість. Юрист. Вечір.

4. Вкажіть кількісну і якісну характеристику судження, а також розподіл в ньому термінів за обсягом:»Деякі студенти нашої групи не склали сесію».

5. Визначте тип логічного зв’язку і напишіть логічну формулу судження: «Викладачами нашого університету є доценти або професора».

6. Зробіть висновок, визначте фігуру і модус умовиводу:

Усі змії не мають ніг.

Усі змії плазуни.

8. Система оцінювання знань студентів

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти