ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


В умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)

Оцінювання знань студентів здійснюється згідно з Положенням про організацію навчального процесу в умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи в Хмельницькому університеті управління та права (далі – Положення про ЄКТС), затвердженим наказом університету від 22.06.2010 № 485/10, (зі змінами, затвердженими наказами університету від 01.03.2011 № 177/11 та від 30.10.2012 № 725/12), основні вимоги якого наведені нижче.

 

Загальні положення

Оцінювання знань студентів здійснюється паралельно за 5-бальною національною шкалою (позитивні оцінки — «відмінно», «добре», «задовільно», негативна оцінка — «незадовільно») і за 100-бальною накопичувальною шкалою та шкалою ЄКТС (табл.8.1.).

Таблиця 8.1

Співвідношення оцінок

За національною, 100-бальною та шкалою ЄКТС

І критерії оцінювання знань

Сума балів за 100-бальною шкалою Оцінка в ЕСТS Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка за національною шкалою
екзамен залік
90-100 A Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили Високий (творчий) відмінно   зараховано
82-89 B Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна Достатній (конструктивно-варіативний) добре
74-81 C Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок      
64-73 D Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих Середній (репродук-тивний) задовільно
60-63 E Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні
35-59 FX Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу Низький (рецептивно-продуктивний) незадовільно (з можливістю повторного складання семестрового екзамену) незараховано (з можли-вістю повторного складання семестрового контролю)
0-34 F Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів незадовільно (з обов’язко-вим повторним вивченням залікового кредиту) незараховано (з обов’язко-вим повторним вивченням залікового кредиту)

Така система контролю дозволяє здійснювати оцінювання знань більш гнучко, об’єктивно і сприяє систематичній та активній самостійній роботі студентів упродовж усього навчання, забезпечує змагальність між студентами в навчанні, стимулює виявлення і розвиток творчих здібностей студентів.

Система оцінювання обов’язкова для використання в ході підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями Бакалавр, Спеціаліст, Магістр відповідно до навчальних планів.

Поточний контроль

З поточного контролю знань за семінарські (практичні) заняття та самостійну (індивідуальну) роботу студент максимально може набрати 40 балів.

Кількість набраних за семінарські (практичні) заняття та самостійну роботу балів визначається як результат множення семестрової середньої арифметичної оцінки з цих занять на 8 (ціну у балах однієї одиниці оцінки за національною шкалою).

Семестрова середня арифметична оцінка з семінарських (практичних) занять та самостійної роботи обчислюється шляхом ділення суми кодів (5; 4; 3; 2) отриманих студентом протягом семестру оцінок (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, „незадовільно”) на цих заняттях з урахуванням перездач, на кількість отриманих оцінок та пропущених з неповажних причин семінарських (практичних) занять.

Семестрова середня арифметична оцінка та кількість набраних з поточного контролю балів визначаються після проведення останнього у семестрі семінарського (практичного) заняття.

За кожне пропущене з неповажних причин лекційне заняття віднімається по одному балу від суми балів, набраних під час поточного контролю.

Семестрова середня арифметична оцінка заокруглюється до десятих бала.

Студентові, який має невідпрацьовані незадовільні оцінки чи пропущені заняття, семестрова середня арифметична оцінка та відповідна їй кількість балів за накопичувальною школою, набраних за результатами поточного контролю, виставляється після їх відпрацювання.

Оцінювання самостійної роботи за змістовий модуль здійснюється в рамках поточного контролю шляхом оцінювання за 5-бальною шкалою із занесенням до документів обліку успішності студентів.

Викладач, який проводить семінарські (практичні) заняття, виставляє у визначений термін кількість набраних з поточного контролю балів і заносить їх у відповідні документи обліку успішності студентів.

Модульний контроль

В умовах кредитної трансферно-накопичувальної системи зміст навчальних дисциплін залежно від їх обсягу розподіляється в робочій програмі на змістові модулі.

Кожний змістовий модуль оцінюється у балах за шкалою ЄКТС. Ціна модуля залежить від обсягу навчального матеріалу. Максимально за усі модульні контролі протягом семестру студент може отримати 20 балів, якщо підсумковий контроль з навчальної дисципліни передбачений у формі диференційованого заліку. З навчальної дисципліни «цивільний захист» передбачено складання студентами протягом семестру одного модульного контролю. Максимально з модульного контролю студент може отримати по 40 балів.

Модульний контроль здійснюється після проведення усіх форм організації навчального процесу в рамках змістового модуля, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни, з урахуванням часу, необхідного для перездач.

Модульний контроль проводиться в письмовій формі.

Письмова компонента модульного контролю обов’язкова та проводиться у формі виконання контрольних завдань для перевірки знання фактичного матеріалу відповідних модулів.

Для проведення модульного контролю формуються варіанти контрольних завдань, які повинні бути рівнозначними за складністю. Структура завдань, система та критерії оцінювання результатів їх виконання визначаються робочою програмою навчальної дисципліни та доводяться до відома студентів на початку семестру.

До складання модульного контрою допускаються студенти, які не мають незадовільних оцінок чи невідпрацьованих пропущених семінарських (практичних) занять.

Студенти, які з поважних причин не з’явилися на складання модульного контролю, допускаються до складання модульного контролю в установленому порядку.

Студенти, які не були допущені або без поважних причин не з‘явилися на складання модульного контролю, за модульний контроль отримують 0 балів.

Кількість набраних за модульний контроль балів заноситься викладачем у документи обліку успішності студентів.

Модульний контроль проводиться у визначених розкладом час і місці. Тривалість модульного контролю не повинна перевищувати дві академічні години. На один день для студентів академічної групи встановлюється модульний контроль лише з однієї навчальної дисципліни. Перевірка письмової компоненти здійснюється протягом 3-х робочих днів із внесенням результатів у документи обліку успішності студентів.

Контрольне завдання виконується кожним студентом індивідуально. Самостійність виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного заходу контролюється викладачем. При виконанні контрольного завдання студент може користуватися лише дозволеними допоміжними матеріалами або засобами. Під час контрольного заходу студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами, а також використовувати, розповсюджувати, збирати варіанти контрольних завдань. У разі порушення зазначеного порядку робота студента припиняється і йому виставляється 0 балів, незалежно від обсягу виконаного контрольного завдання.

Перескладання модульного контролю не допускається.

Студент має право ознайомитися з власними результатами модульного контролю після завершення його проведення на курсі.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти