ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Підсумковий семестровий контроль

Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни «Логіка» проводиться у формі заліку за обсягом навчального матеріалу, визначеним робочою програмою, і в терміни, встановлені розкладом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни (семестрового заліку), якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни.

Семестрова оцінка з навчальної дисципліни, підсумковий семестровий контроль з якої проводиться у формі заліку, обчислюється шляхом додавання набраних студентом балів з поточного, модульного та підсумкового семестрового контролю (табл.8.2) за накопичувальною шкалою з наступним переведенням отриманої суми балів у відповідну оцінку за шкалою ЄКТС згідно з табл. 8.1. (див. приклад табл.8.3).

Таблиця 8.2

Шкала обчислення балів,

набраних студентом з поточного, модульного та підсумкового семестрового контролю з навчальної дисципліни,

Підсумковий контроль з якої передбачений у формі заліку

 

Поточний контроль (семінарські заняття) та самостійна робота Модульний контроль Сума балів
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 МК-1 МК-2  
Т 1 Т 2 Т 3 Т 5 Т 6
Максимум 40 балів за шкалою ЄКТС
Максимум 60 балів за шкалою ЄКТС. Одиниця оцінки за національною шкалою дорівнює «12» (60:5=12)    

 

Таблиця 8.3

Приклад обчислення балів,

набраних студентом з поточного, модульного та підсумкового семестрового контролю з навчальної дисципліни,

підсумковий контроль з якої передбачений у формі заліку

 

Поточний контроль (семінарські заняття) та самостійна робота Модульний контроль Сума балів
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 МК-1 МК-1    
Т 1 Т 2 Т 3   Т 5 Т 6        
- - 0/4* 68,2 D  
(3+5+4+н+4)/5*12=38,2 Максимум 40 балів за шкалою ЄКТС  
Максимум 60 балів за шкалою ЄКТС. Одиниця оцінки за національною шкалою дорівнює «12» (60:5=12)  
 
* - семінарське заняття пропущене без поважної причини і відпрацьоване на оцінку «4».      

 

Студент може отримати без складання семестрового заліку оцінку “відмінно” за національною шкалою та відповідну оцінку у 100 балів за шкалою ЄКТС, якщо він за поточну успішність і модульний контроль за шкалою ЄКТС набрав 60 балів, за національною шкалою мав лише відмінні оцінки, проявляв активність на семінарських (практичних) заняттях і виконував самостійну роботу та індивідуальні завдання.

Результати складання семестрового заліку визначаються у межах 40 балів за ЄКТС згідно з табл. 8.2., 8.3. і в оцінки за національною шкалою не переводяться.

Студент вважається таким, що успішно засвоїв навчальну дисципліну, якщо він набрав не менше 60 балів за шкалою ЄКТС (отримав оцінку «задовільно» за національною шкалою) за результатами поточного і модульного контролю з навчальної дисципліни, підсумковий семестровий контроль з якої передбачений у формі заліку.

У разі набрання менше 60 (35-59) балів за результатами поточного та модульного контролю з навчальної дисципліни, підсумковий семестровий контроль з якої передбачений у формі заліку,студент має можливість повторного складання заліку двічі: викладачу та комісії.

У разі набрання менше 35 (0-34) балів студент зобов‘язаний повторно вивчити дисципліну в наступному навчальному періоді.

Повторний підсумковий семестровий контроль (перескладання викладачу) у формі заліку проводиться в такій самій формі як і первинний.

Перескладання заліку комісії проводиться у письмовій формі. Питання залікового білета диференціюються за складністю з відповідною їй кількістю балів оцінювання і передбачають можливість набрання студентом за результатми перескладання форми підсумкового семестрового контролю комісії до 100 балів. Перескладання заліку комісії здійснюється в порядку, встановленому п.7.5.7.1. – 07.5.7.5. Положення про ЄКТС.

Семестрова оцінка виставляється у відомості обліку успішності, заліковій книжці студента та індивідуальному навчальному плані студента.

8.5. Критерії оцінювання знань студентів

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів визначені у підрозділах 7.5.1. – 7.5.7. Положення про ЄКТС.

Рекомендовані джерела

Базові джерела

1. Брюшинкин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев. учебное пособие / В. И. Брюшинкин. – М.: Новая школа, 1996. – 320 с.
2. Гетманова А.Д. Логика для юристов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности юриспруденция / А.Д.Гетманова. – 5-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2008. – 415 с.
3. Жоль К.К. Логика в лицах и символах / К. К. Жоль . -М.: Педагогика пресс, 1993. -256 с.
4. Жеребкін В.Є. Логіка: підручник/ В. Є. Жеребкін. – 5–те вид., стер. – К.: Знання, КОО, 2002. -255 с.
5. Конверський А.Є. Логіка: підручник для студентів юридичних факультетів / А. Є. Конверський. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.
6. Кондаков Н. И. Логический словар-справочник / Н.И. Кондаков. – М.: Наука, 1975. – 720 с.
7. Логика и риторика : хрестоматия / Сост. В.Ф. Берков, Я.С. Яскувич. –Мн.: ТетраСистемс, 1997. - 624 с.
8. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера: підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / Л.В.Балабанова, О.В.Сардак – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 416 с.
9. Л.А. Виговський. Логіка: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей / Л.А.Виговський. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – 214 с.
10. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навч. посіб. / М.Д.Виноградський, О.М.Виноградська, О.М.Шканова. – К.: “Кондор”, 2010. – 414 с.
11. Круп’як Л.Б. Організація діяльності державного службовця: навчально-методичний комплекс / Л.Б.Круп’як – Тернопіль: ТНЕУ. – 2009. – 161 с.
12. Кушнірюк В.М. Організація діяльності державного службовця: конспект лекцій та методичний посібник / В.М.Кушнірюк, В.М.Данюк. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – 243 с.
13. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. посібник / Л.І.Скібіцька. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.
14. Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: навч. посіб. / Передмова Г.О.Шепелюк / Г.Л.Чайка. – К.: Знання, 2007. – 420 с.

Допоміжні джерела

1. Аристотель. Метафизика. – Соч.: В 4-х т. – М., 1978. – Т. 1.
2. Аристотель. Первая аналитика. Вторая аналитика. – Соч.: В 4-х т. – М., 1978. – Т. 2.
3. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки : навчальний посібник / К. К. – К.: Вища школа, 1992. – 128 с.
4. Івін О.А. Логіка: Експериментальний навчальний посібник для факультативних курсів за вибором учнів ст. класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій / О.А. Івін. – К.: Артек, 1996. – 232 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).
5. Ивлев Ю.В. Логика для юристов: учебник для вузов. – 3-е узд. / Ю.В.Ивлев. – М.: Дело, 2003. – 264 с.
6. Орендарчук Г.О. Логіка: навчальний посібник для студентів економічних та юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Вид., 2-ге, перер. і доп. / Г.О. Орендарчук. – Тернопіль: Астон, 2008. – 272 с.
7. Павлов В.І. Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях. навчальний посібник / В. І. Павлов. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 408 с.
8. Рузавин Г.И. Логика и аргументация : учебное пособие для вузов / Г.И.Рузавин. -М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. -351 с.
Ряшко В.І. Логіка: навчальний посібник / В.І. Ряшко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.
Светлов В.А. Практическая логика : учебное пособие / В. А. Светлов. –2-е изд., испр. и доп. – СПб.: ИД МИМ, 1997. - 576 с.
С Свинцов В.И. Логика. Элементарный курс для гуманитарных спеціальностей / В. И. Свинцов. – М.: Скорина, Весь мир, 1998. -351 с.
Тофтул М.Г. Логіка: підручник, 2– ге вид., доповн. / М. Г. Тофтул. – К.: ВЦ «Академія», 2008. - 400 с. (Серія «Альма-матер»).  
Хоменко І.В. Логіка. підручник / І. В. Хоменко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 335 с.
Хоменко І.В. Логіка в задачах: підручник / І. В. Хоменко. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 284 с.
Щербина О.Ю. Логіка для юристів: Курс лекцій. Вид. 2-ге, допов. і перероб. / О. Ю. Щербина. – К.: Юридична думка, 2004. – 264 с.

Інформаційні ресурси

1. http://pidruchniki.ws

2.http://dozkontrol.ucoz.ua

Виговський Л.А., Логіка. Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування за напрямом підготовки 6.030601 Менеджмент за денною формою навчання / [розр. Л.А.Виговський]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. – 38 с.

 

Виговський Леонід Антонович

 

 

Розробник програми ____________________ Л.А. Виговський

“_____”______________ 2013 року

 

Підписано до друку ___.___.20__. Формат А5. Папір друкарський. Друк різографічний. Гарнітура Times New Roman. Умовн. друк. арк. 1,6 Тираж 5 прим. Зам. № _____ .
   
Видруковано в Хмельницькому університеті управління та права Комп’ютерний набір: Колішко Л.В. Відповідальний за випуск: Виговський Л.А.
   
Театральна вул., буд. 38, м. Хмельницький, 29013 Редакційно-видавничий відділ Тел. (038-2) 71-75-91, факс 71-75-70. Е-mail: info@univer.km.ua

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти