ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування.

1. Предмет, мета, завдання, структура курсу.

2. Поняття національної та літературної мови.

3. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

4. Мовні норми. Типологія мовних норм.

5. Мовна політика в Україні.

Тема 2. Дотримання орфоепічних норм української мови як передумова успішної комунікації.

1. Основні засади української орфоепії.

2. Поширені відхилення від орфоепічних норм.

3. Акцентуаційні норми української мови.

Тема 3. Володіння орфографічними нормами української мови як ознака фахової компетенції.

1. Принципи українського правопису.

2. Чергування голосних і приголосних звуків.

3. Зміни приголосних при формо- та словотворенні.

4. Явище спрощення в групах приголосних.

5. Засоби милозвучності мовлення.

6. Складні випадки написання слів іншомовного походження.

7. Правопис власних назв.

Тема 4.Шляхи збагачення лексичного запасу фахівця.

1. Поняття «лексика» та «лексикологія».

2. Слово та його значення. Однозначні й багатозначні слова.

3. Синоніми. Антоніми. Омоніми. Пароніми.

4. Лексика української мови з погляду сфери вживання.

5. Фразеологія. Джерела української фразеології, основні типи фразеологічних зворотів.

6. Словники в професійному мовленні.

Тема 5. Морфологічні норми української мови та їх дотримання в професійному спілкуванні.

1. Нормативність граматичних форм іменника.

2. Особливості творення ступенів порівняння прикметників;

3. Правила відмінювання числівників.

4. Дієслово та його особливі форми (дієприкметник, дієприслівник).

5. Правопис прислівників.

6. Службові частини мови.

7. Написання часток не, ні з різними частинами мови.

Тема 6.Особливості вживання синтаксичних конструкцій у фаховій комунікації.

1. Специфіка узгодження підмета з присудком.

2. Уживання пошанної множини в професійному спілкуванні.

3. Складні випадки керування.

4. Особливості побудови ряду однорідних членів речення в діловому мовленні.

Тема 7. Стилістичні норми сучасної української літературної мови.

1. Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування.

2. Мовні й позамовні чинники формування функціональних різновидів мови.

3. Професійнемовлення як сфера інтеграції офіційно-ділового, наукового й розмовного стилів.

4. Текст як форма реалізації мовно-професійної діяльності.

 


Критерії оцінювання

Оцінка А 5 (90-100 балів) виставляється, якщо студент виявив усебічні, систематичні та глибокі знання з тем курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», передбачених програмою; засвоїв основні поняття дисципліни та показав здатність використовувати їх на практиці в подальшій професійній діяльності, успішно виконав завдання поточного модульного контролю.

Оцінка В 4(82-89 балів) виставляється, якщо студент показав знання навчального матеріалу з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» вище середнього рівня; продемонстрував уміння вільно готувати домашні завдання, передбачені програмою; засвоїв взаємозв’язок основних понять дисципліни.

Оцінка С 4 (74-81 бал) виставляється, якщо студент виявив загалом добрі знання навчального матеріалу з «Українська мова за професійним спрямуванням» при виконанні тестових завдань і в усних відповідях на заняттях, але припустився низки суттєвих помилок; показав систематичний характер знань із дисципліни; виявив здатність до самостійного використання та поповнення надбаних знань у процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

Оцінка D 3(64-73 бали) виставляється, якщо студент виявив знання навчального матеріалу дисципліни в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; упорався з виконанням завдань, але зробив значну кількість помилок при написанні модульних контрольних робіт і в усних відповідях на заняттях, принципові з яких може усунути самостійно.

Оцінка Е 3(60-63 балів) виставляється, якщо студент виявив знання основного навчального матеріалу з дисципліни в мінімальному обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; зробив значну кількість помилок при написанні модульних контрольних робіт і в усних відповідях на заняттях, які може усунути лише під керівництвом і за допомогою викладача.

Оцінка FХ 2 (35-59 балів)ставиться, якщо студент має значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»; припускався принципових помилок під час виконання модульних контрольних робіт, але спроможний самостійно доопрацювати програмовий матеріал і підготуватися до перескладання, передбачене в разі отримання цієї оцінки.

Оцінка F 2 (1-34)виставляється, якщо студент не спроможний самостійно засвоїти програмовий матеріал: підсумкові модулі написані на негативні оцінки. Отримання студентом цієї оцінки не дає йому права на перескладання без обов’язкового повторного вивчення курсу.


Оцінка І модуля

Оцінювання складається з чотирьох частин.

1. Поточний модульний контроль – 15 % від загальної кількості балів (15 балів максимально, 7 – мінімально).

2. Виступи на семінарах, участь у дискусіях, підготовка домашнього завдання – 50 % від загальної кількості балів (50 балів максимально, 21 – мінімально).

3. Самостійна робота (виконання завдань) – 20% (20 балів максимально, 12 – мінімально).

4. Написання диктанту та робота над помилками – 15 % (12 балів за диктант, 3 бали – робота над помилками).

Таким чином, максимально можна набрати 100 балів, мінімально – 60 балів, що дозволяє отримати залік або оцінку «задовільно» (Е – «достатньо задовільно» за європейською шкалою ECTS).

При цьому:

- за відсутності мінімальної кількості балів за той або той вид навчальних завдань студенти до заліку чи іспиту не допускаються;

- у випадку списування, наявності плагіату студенти автоматично позбавляються всіх наявних балів;

- за невчасно виконані завдання та порушення передбачених термінів подачі тих або тих робіт бали можуть бути зменшені вдвічі;

- якість виконаних завдань оцінюється не тільки за змістом, фактажем, конкретністю, самостійністю пошуку, дотриманням усіх необхідних вимог, а також за грамотністю й належністю оформлення навчальних робіт.

 

 

Розподіл навчального часу за темами і видами занять

Номери та найменування тем модулів Усього годин Розподіл навчального часу за видами занять
лекції лабора-торні практичні семінар-ські моду-льний конт-роль індиві- дуальна робота само- стійна робота
Модуль 1.Нормативно-стильові основи професійного спілкування      
Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування.            
Тема 2. Дотримання орфоепічних норм української мови як передумова успішної комунікації.          
Тема 3. Володіння орфографічними нормами української мови як ознака фахової компетенції.          
Тема 4. Шляхи збагачення лексичного запасу фахівця.          
Тема 5. Морфологічні норми української мови та їх дотримання в професійному спілкуванні.          
Тема 6. Особливості вживання синтаксичних конструкцій у фаховій комунікації.          
Тема 7. Стилі сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.        
Усього годин      

МОДУЛЬ І

НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

ЛЕКЦІЯ 1

ДЕРЖАВНА МОВА – МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

 

План

1. Предмет, мета, завдання, структура курсу.

2. Поняття національної та літературної мови.

3. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

 

Блок завдань і питань для самоконтролю

1. Визначте предмет і мету курсу «Українська мова за професійним спрямуванням».

2. Які функції виконує мова в житті людини і суспільства?

3. Що означають поняття «національна мова», «літературна мова»?

4. Які ознаки професійного спілкування ви знаєте?

Література

 

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За ред. О. Сербенської. – Львів : Світ, 1994. – 150 с.

2. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович ; уклад. Я.Б. Тимошенко. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

3. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 227с.

4. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: Навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2005. – 352 с.

5. Українська мова: Енциклопедія. – К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 833 с.

6. Український правопис / НАН України ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; Інститут української мови. – [Стереотип. вид.]. – К. : Наук. думка, 2008. – 288 с.

 

ЛЕКЦІЯ 2

МОВНІ НОРМИ

 

План

1. Типологія мовних норм.

2. Мовна політика в Україні.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти