ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Блок запитань для самоконтролю.

1. Що таке стиль літературної мови?

2. Які стилі сучасної літературної мови ви знаєте?

3. Які основні ознаки розмовного стилю?

4. На які підстилі (роди) поділяють художній стиль?

5. Яке призначення публіцистичного стилю?

6. Які основні ознаки конфесійного стилю?

 

Література

1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 431 с.

2. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посіб. / П. С. Дудик. – К.: Академія, 2005. – 332 с.

3.Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 462 с.

4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови / О. Д. Пономарів. – Тернопіль: Навч. Книга-Богдан, 2000.– 248 с.

Питання до заліку

1. Поняття національної та літературної мови.

2. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

3. Типологія мовних норм.

4. Мовна політика в Україні.

5. Основні засади української орфоепії.

6. Поширені відхилення від орфоепічних норм у професійному спілкуванні.

7. Акцентуаційні норми української мови.

8. Принципи українського правопису.

9. Чергування голосних і приголосних звуків.

10. Зміни приголосних при формо- і словотворенні.

11. Явище спрощення в групах приголосних.

12. Засоби милозвучності.

13. Складні випадки написання слів іншомовного походження.

14. Правопис власних назв.

15. Поняття «лексика» та «лексикологія».

16. Слово та його значення. Однозначні й багатозначні слова.

17. Синоніми. Антоніми. Омоніми. Пароніми.

18. Лексика української мови за сферою вживання.

19. Фразеологія. Основні типи фразеологічних зворотів.

20. Словники в професійному мовленні.

21. Нормативність граматичних форм іменника.

22. Особливості функціонування категорії роду іменника.

23. Відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду однини.

24. Відмінювання прізвищ, імен та імен по батькові.

25. Відмінювання географічних назв.

26. Особливості творення імен по батькові.

27. Особливості творення ступенів порівняння прикметників.

28. Правила відмінювання числівників Дієслово та його форми.

29. Правопис прислівників.

30. Службові частини мови.

31. Написання часток не, ні з різними частинами мови.

32. Специфіка зв’язку підмета з присудком.

33. Уживання пошанної множини в професійному спілкуванні.

34. Складні випадки керування.

35. Правила побудови ряду однорідних членів речення.

36. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування.

37. Чинники формування функціональних різновидів мови.

38. Текст як форма реалізації мовно-професійної діяльності.

39. Проблеми розрізнення функціональних стилів української мови.

40. Інтеграція офіційно-ділового, наукового й розмовного стилів у професійній сфері.


Зміст ІІ модуля

МОДУЛЬ 2. ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності.

5. Спілкування й комунікація. Функції спілкування. Види, типи й форми професійного спілкування.

6. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.

7. Невербальні аспекти спілкування.

8. Ґендерні аспекти спілкування.

9. Поняття ділового спілкування.

 

Тема 2. Культура усного фахового спілкування.

1. Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування.

2. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.

3. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди.

4. Співбесіда з роботодавцем.

5. Етикет телефонної розмови.

Тема 3. Риторика як мистецтво переконання.

1. Поняття про ораторську компетенцію.

2. Публічний виступ як важливий засіб комунікації.

3. Мистецтво аргументації. Техніка й тактика аргументування.

4. Мовні засоби переконування.

5. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.

6. Види публічного мовлення.

 

Тема 4. Презентація як різновид публічного мовлення.

1. Типи презентацій.

2. Мовленнєві, стилістичні й комунікативні принципи презентації.

3. Культура сприймання публічного виступу.

4. Уміння ставити запитання. Уміння слухати.

 

Тема 5. Форми колективного обговорення професійних проблем.

1. Мистецтво перемовин.

2. Збори як форма прийняття колективного рішення.

3. Нарада. Дискусія.

 

Тема 6. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.

1. Класифікація документів.

2. Національний стандарт України.

3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

4. Вимоги до бланків документів.

5. Оформлювання сторінки.

6. Вимоги до тексту документа.

 

Тема 7. Документи з кадрово-контрактових питань.

1. Резюме.

2. Характеристика. Рекомендаційний лист.

3. Заява. Види заяв.

4. Автобіографія.

5. Особовий листок з обліку кадрів.

 

Тема 8. Довідково-інформаційні документи.

1. Прес-реліз.

2. Повідомлення про захід.

3. Звіт.

4. Службова записка.

5. Протокол, витяг з протоколу.

 

Тема 9. Етикет службового листування.

1. Класифікація листів.

2. Реквізити листа та їх оформлювання.

3. Різні типи листів.

 


Критерії оцінювання

Оцінка А 5 (90-100 балів) виставляється, якщо студент виявив усебічні, систематичні та глибокі знання з тем курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», передбачених програмою; засвоїв основні поняття дисципліни та показав здатність використовувати їх на практиці в подальшій професійній діяльності; успішно виконав завдання поточного модульного контролю.

Оцінка В 4 (82-89 балів) виставляється, якщо студент показав знання навчального матеріалу з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» вище середнього рівня; продемонстрував уміння вільно готувати домашні завдання, передбачені програмою; засвоїв взаємозв’язок основних понять дисципліни.

Оцінка С 4 (74-81 бал) виставляється, якщо студент виявив загалом добрі знання навчального матеріалу з «Українська мова за професійним спрямуванням» при виконанні тестових завдань і в усних відповідях на заняттях, але припустився низки суттєвих помилок; показав систематичний характер знань із дисципліни; виявив здатність до самостійного використання та поповнення надбаних знань у процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

Оцінка D 3 (64-73 бали) виставляється, якщо студент виявив знання навчального матеріалу дисципліни в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; упорався з виконанням завдань, але зробив значну кількість помилок під час написання модульних контрольних робіт і в усних відповідях на заняттях, основні з яких може усунути самостійно.

Оцінка Е 3(60-63 балів) виставляється, якщо студент виявив знання основного навчального матеріалу з дисципліни в мінімальному обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; зробив значну кількість помилок під час написання модульних контрольних робіт і в усних відповідях на заняттях, які може усунути лише під керівництвом і за допомогою викладача.

Оцінка FХ 2 (35-59 балів)ставиться, якщо студент має значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»; припускався принципових помилок під час виконання модульних контрольних робіт, але спроможний самостійно доопрацювати програмовий матеріал і підготуватися до перескладання, передбачене в разі отримання цієї оцінки.

Оцінка F 2 (1-34)виставляється, якщо студент не спроможний самостійно засвоїти програмовий матеріал: підсумкові модулі написані на негативні оцінки. Отримання студентом цієї оцінки не дає йому права на перескладання без обов’язкового повторного вивчення курсу.


Оцінка ІІ модуля

Оцінювання складається з чотирьох частин.

5. Поточний модульний контроль – 15 % від загальної кількості балів (15 балів максимально, 7 – мінімально).

6. Виступи на семінарах, участь у дискусіях, підготовка домашнього завдання – 50 % від загальної кількості балів (50 балів максимально, 21 – мінімально).

7. Самостійна робота (виконання завдань) – 20% (20 балів максимально, 12 – мінімально).

8. Написання диктанту та робота над помилками – 15 % (12 балів за диктант, 3 бали – робота над помилками).

Таким чином, максимально можна набрати 100 балів, мінімально – 60 балів, що дозволяє отримати залік або оцінку «задовільно» (Е – «достатньо задовільно» за європейською шкалою ECTS).

При цьому:

- за відсутності мінімальної кількості балів за той або той вид навчальних завдань студенти до заліку чи іспиту не допускаються;

- у випадку списування, наявності плагіату студенти автоматично позбавляються всіх наявних балів;

- за невчасно виконані завдання та порушення передбачених термінів подачі тих або тих робіт бали можуть бути зменшені вдвічі;

- якість виконаних завдань оцінюється не тільки за змістом, фактажем, конкретністю, самостійністю пошуку, дотриманням усіх необхідних вимог, а також за грамотністю й належністю оформлення навчальних робіт.

 

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти