ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Культура мови, думки, почуття

Людина створила культуру, а культура – людину. Людина реалізується в культурі думки, культурі праці й культурі мови. Культура – це не тільки створене руками й розумом людини, а й вироблений віками спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного, до праці, до мови. Належачи до певного соціуму, індивідуум зі своєю появою на світ органічно входить у вироблену його співвітчизниками культуру, стає її користувачем і носієм. Чим міцніші зв’язки людини з культурою народу, тим більшого можна сподіватися від неї як від громадянина, свідомого творця матеріальних і духовних благ, патріота й інтернаціоналіста.

Ослаблення зв’язків з культурою свого соціуму, утрата його мови, нехтування його звичаями негативно позначається на самооцінці вчинків індивідуума, на його ставленні до співвітчизників, до результатів колективної й індивідуальної діяльності. Отже, духовна культура, хоч і невидимими нитками, зв’язана з матеріальною культурою. Саме тому наше суспільство, пробудившись від довгого інтелектуального сну й приступивши до морального самоочищення, побачило ті болячки, які багато років прикривалися бадьорими лозунгами й закликами. Не пройшла повз увагу суспільства й мовна проблема.

Мова не тільки засіб спілкування, а й природний резервуар інформації про світ, насамперед про свій народ. Повіривши в те, що всі мови в нашому спільному домі «активно розвиваються», ми довго не помічали, що цей розвиток започаткований першим десятиріччям ХХ століття, у 30-70-ті роки був спочатку загальмований, а потім повернутий у зворотньому напрямку. Треба виправляти становище: повернути всім мовам їхній природний престиж і справжню, а не декларовану рівноправність. Необхідно виховувати культуру мови як запоруку піднесення культури суспільної думки й суспільно-корисної праці (за В.Русанівським).

Вправа 3. Перекладіть текст українською мовою. Зверніть увагу на переклад термінів.

 

Неопределенные местоимения в публицистических текстах имеют как общие с другими разрядами, так и специфические особенности употребления. Как показывает материал, наиболее употребительными в языке газет являются прономинативы на -то с неопределенно-предметным и неопределенно-качественным значеним: какой-то, чей-то, что-то, кто-то. Кроме этих местоимений, значение неизвестности придают лексемы некто, некий.

Очевидно, что употребление таких слов вызвано тем, что автор не имеет точной информации о том, о чем он сообщает. Например, Когда ей было 13 лет, ей однажды приснился сон – чья-то свадьба («Комсомольская правда»); Мне никто не ответил, и только кто-то толкнул в спину («Комсомольская правда»).

Предикат предложений с местоимениями на -то передает реально существующий факт в настоящем или прошедшем времени. Явления, состояния в таких предложениях не актуализированы для говорящего: Я только тронуласкальпелем и чувствую, что-то очень плотное там («Комсомольская правда»).

В публицистических текстах неопределенные местоимения употребляються еще в тех случаях, когда автор намеренно не хочет назвать тех лиц, те явления, о которых идет речь. Обычно к этим лицам и явлениям пишущий относится отрицательно. В таких случаях говорят об эвфемистической функции публицистической речи. Например: О всех перипетиях Козленка в России сообщил некий черезвычайно компетентный источник («Труд»). В этом сообщении предполагается, что автор и читатель в равной степени осведомлены, о ком или о чем идет речь (из учебника).

Вправа 4.Перекладіть перекладознавчі терміни українською мовою. Дайте визначення цим термінам. З 5-6 виразами складіть речення двома мовами.

Общая, специальная и частные теории перевода, теория непереводимости, контактирующие языки, посредник в межъязыковой коммуникации, переводческие принципы, текстовые сопоставления, буквальный перевод, свободный перевод, адекватный перевод, адаптированный перевод, «ложные друзья переводчика», теория закономерных соответствий, типы переводческих трансформаций, лексический вариант, культурно-исторические реалии, перифрастический перевод, исходный язык, модернизация при переводе, смысловая емкость текста.

Вправа 5.Доберіть українські відповідники до поданих слів.

Імідж, мас-медіа, індустрія, супермаркет, рекетир, овертайм, портативний, менеджер, резолюція, асиміляція, процент, ландшафт, голкіпер, масштаб, дескриптивний, квантитативний, інтелектуальний, локальний.

Вправа 6. До власне українських слів доберіть іншомовні відповідники.

Запашний, покоління, засновник, виборці, гаманець, розмір, розголос, самовпевненість, неславити, розслаблення, панібратство, земельний, запорука, підніжжя, перевага, терпимий, згода, водолікування, вивіз перерва.

Затятий, відступ, наголос, відхилення, скасовувати, життєпис, походження, зграбний, доказ, будівничий, беззаперечно, злагода, дослід, розум, витяг, суперник, мірило, правовірний, цінник, поступ, добра слава, відлуння, припис, підробляти, крій.

Вправа 7.Запишіть українські відповідники до слів, поставте наголос, поясніть правопис.

Бессодержательный, бесконечный, безмолвный, бесспорный, безусловный, безошибочный, безропотный, безоговорочный, безнаказанный, безличный, безумолчный (несмолкаемый), без малого, беспрепятственный.

Вправа 8.Перекладіть дієприкметники українською мовою, уникаючи розгорнутих форм. За потреби послуговуйтесь «Російсько-українським словником складної лексики» С. Караванського.

Взірець: воспламеняющийся – займистий; гордящийся (чем) – гордий з (чого).

Видоизменяющий, сомневающийся, адаптировавшийся, гнущийся, простирающийся, вьющийся, вращающийся, неразвивающийся, прославившийся, потрескавшийся, продавшийся, приблудившийся, слепнувший, отдыхающий, капризничающий, противоборствующий.

Вправа 9.Перекладіть українською мовою наведені конструкції російської мови. Чим ви керувались під час перекладу?

Текущий момент, текущая политика, текучий ремонт, текущий ручей, текущий счет в банке, вытекающая струя, протекающая бочка.

Сдружившиеся путешественники расселись по своим машинам. Кружились снежинки, кружились в танце сдружившиеся за эти дни обитатели дома. Договаривающиеся стороны преисполнены решимости защищать свободу, общее наследие и цивилизацию своїх народов, основанные на принципах демократии, свободы личности и закон ости.

Ускорив шаг, он приблизился к театру, и тогда его ушей коснулся низкий, сдержанный гул, извещающий о стечении більшого количества людей. Согласно учению Муна, существует единый Бог, отец всех наций, извещающий о себе в иудаизме, христианстве, исламе, буддинзме и других религиях мира.

Вправа 10. Перекладіть тексти українською мовою.

 

Текст 1

В развитии массажа научно обосновано определились четыре основных его направления, сложившиеся в определенные виды, или системы, приемов и методик, каждая из которых имеет конкретную область практического использования. В настоящее время различают массаж лечебный, спортивный, гигиенический, косметический.

Наиболее древним, по свидетельству памятников старины, является лечебный массаж, служивший человеку еще в первобытной общине средством утоления боли.

Сущность массажа заключается в механическом воздействии на ткани организма в виде поглаживания, растирания, разминания, вибраций, похлопываний, сотрясений в определенной системе и последовательности. Механические воздействия можно производить руками (мануальный массаж) – непосредственно или с помощью специальных аппаратов (аппаратный массаж) – непосредственно или через колебания упругих сред (воды, воздуха и др.) (из учебника).

 

Текст 2

Начинайте речь с сильным и настойчивым стремлением достичь своей цели.

Это имеет гораздо большее значение, чем вы, вероятно, осознаете.

Если бы преподаватель сумел заглянуть в вашу душу и сердце и определить глубину ваших стремлений, он мог бы с почти полной уверенностью предсказать, как скоро вы достигнете успехов. Если ваши стремления вялы и слабы, ваши достижения примут такой же характер. Но если вы стремитесь к своей цели упорно, с энергией бульдога, преследующего кошку, то ничто в нашей галактике не сможет вас остановить.

Поэтому надо с большим подъемом заниматься самообучением. Помините о его пользе. Думайте о том, какое значение для вас имеет выработка большей уверенности в себе и способности более убедительно говорить перед аудиторией. Подумайте, что это может и должно значить в переводе на доллары и центы. Подумайте о том, какое значение это может иметь для вас в общественном смысле, каких друзей вы можете приобрести, подумайте о росте вашего личного влияния, о том, что вы сможете занимать руководящие посты. И это приведет вас к руководящим постам быстрее, чем чуть ли не любая другая деятельность, о которой вытолько можете подумать. «Никакая другая способность, – говорил Чонси М. Депью, – которой может обладать человек, не даст ему возможности с такой быстротой сделать карьеру и добиться признания, как способность хорошо говорить».

Подумайте о том, какое удовлетворение, какую радость даст вам эта новая способность. В этом есть своего рода магия, нечто незабываемо захватывающее. «За две минуты до начала выступления, – признавался один оратор, – я готов скорее позволить высечь себя, чем заговорить, но за две минуты до окончания речи я готов скорее позволить застрелить себя, чем замолчать».

При любом дополнительном усилии некоторые люди падают духом и бросают дело незаконченным, и поэтому вы должны постоянно думать о том, что даст вам приобретение этого искусства; ваше стремление к нему должно быть горячим, раскаленные добела. Вы должны взяться за занятия с энтузиазмом, и это приведет вас к победе. Максимально облегчите себе движение вперед, затрудните себе отступление.

Когда Юлий Цезарь из Галлии переправился через Ла-Манш и высадился со своими легионами в стране, которая теперь называется Англией, что сделал он для обеспечения успеха своих войск? Очень разумную вещь: он приказал своим солдатам остановиться на меловых утесах Дувра; взглянув вниз с высоты двухсот футов над морем, они увидели красные языки пламени, пожирающие все корабли, на которых они прибыли. Они находились во вражеской стране, последняя связь с континентом исчезла, последнее средство отступления было сожжено, и им оставалось только одно: наступать и побеждать. Именно это они и сделали.

Таков был дух бессмертного Цезаря. Почему бы и вам не проникнуться таким же духом в этой войне за уничтожение нелепого страха перед аудиторией? (Д. Карнеги)

Вправа 11.Перевірте переклад свого одногрупника. Укажіть, які помилки наявні в тексті перекладу.

 

Нормативні вимоги перекладу – норми, яким має відповідати переклад. Основні види сучасних нормативних вимог:

- переклад повинен передавати думки оригіналу;

- переклад повинен передавати наміри автора оригіналу;

- переклад повинен передавати почуття автора оригіналу;

- переклад повинен передавати світосприйняття автора оригіналу;

- переклад повинен передавати мовні засоби тексту оригіналу;

- переклад повинен читатись, як оригінал;

- переклад повинен читатись, як переклад;

- переклад повинен відображати жанр і стиль оригіналу;

- переклад повинен відображати стиль перекладача;

- переклад має читатись, як твір, сучасний оригіналу;

- переклад має читатись, як твір, сучасний перекладачу;

- переклад може містити додавання та скорочення, якщо засоби мови оригіналу не дозволяють відтворити зміст оригіналу без них.

Типи помилок перекладу:

1) буквальний переклад (використання відповідника, який не функціонує в мові перекладу);

2) порушення порядку слів, яке зумовлює смислові зрушення; неправильний вибір варіантного відповідника;

3) недоцільне застосування трансформацій;

4) відсутність трансформацій при їх необхідності;

5) порушення норм мови перекладу;

6) неповне відтворення змісту оригіналу;

7) неповне відтворення мети автора оригіналу, втрата смислу, поданого в оригіналі.

Вправа 12. Доберіть російські відповідники до поданих українських прикметників, випишіть їх у дві колонки: а) з однаковими префіксами в російській та українській мовах; б) з різними префіксами в цих мовах.

Предобрий, найвищий, незвичайний, безпрограшний, суцільний, надзвичайний, підступний, підвладний, відносний, незграбний, незалежний, протилежний, надприродний, безвідповідальний, необхідний, бездонний, неповторний, визначальний, безмежний, ненависний, обмежений, достовірний, неймовірний, переконливий, відмінний.

Вправа 13. Перекладіть подані слова та вислови українською мовою. Утворіть 7-10 словосполучень.

І. Причинять, стремиться к, снабжать, предупреждать о, забота о, нуждаться в, подражать, извинять, случилось по, работать по, обратиться по, получить в рассрочку, по возможности, в тот же момент, ведомость о, писать о, подойти к, мероприятия по, по неведению, в противоречие с.

ІІ. В большинстве случаев; на случай, если; в случае чего; в подобных случаях; странный случай; от случая к случаю; по случаю болезни; при случае; по случаю юбилея; представился случай.

Вправа 14. Доберіть до наведених синонімічних рядів співвідносні українські. З членами одного з них (на вибір) складіть речення обома мовами.

Обязанность, долг, повинность; ребенок дитя, детище, чадо; аккуратный, чистоплотный, опрятный; граница, грань, межа, черта, линия, рубеж; дом, здание, постройка; идти, шагать, ступать, топать, вышагивать, шествовать, выступать, брести.

Вправа 15. Перекладіть тексти українською мовою.

 

Текст 1

Настоящим первооткрывателем Кулон стал в исследовании кручения. В 1784 г. он опубликовал мемуары «Теоретические и экспериментальные исследования силы кручения и упругости металлических проволок», в котором дал строгое обоснование принципа действия созданных им крутильных весов.

В 1785 г. в работе «Конструкция и применение электрических весов» Кулон сформулировал закон взаимодействия электрических зарядов. Но основным трудом ученого является труд «О магнетизме» (1789), в котором изложены теория магнетизма, закон взаимодействия магнитных полей. Открытие этих законов привело к глубокой разработке теории электричества и магнетизма.

Именем ученого названы единица количества электричества (электрического заряда), единица потока электрического смещения (потока электрической индукции), крутильные весы (А.Я. Черняк).

 

Текст 2

Как сумел Марк Твен развить свои выдающиеся способности в употреблении слов? Будучи молодым человеком, он проехал в дилижансе весь путь от Миссури до Невады, ужасно медленно и с огромными мучениями. Приходилось везти еду, а иногда даже воду как для пассажиров, так и для лошадей. Лишний вес мог привести к катастрофе. За багаж платили с учетом каждой унции веса, и тем не менее Марк Твен вез с собой словарь Вебстера, который побывал с ним на горных перевалах, выжженных солнцем пустынях, а также местностях, которые кишели бандитами и индейцами. Он хотел сделаться повелителем слов. И с характерной для него храбростью и здравым смыслом он начал делать то, что необходимо, чтобы достичь в этом мастерства.

И Питт, и лорд Четем дважды изучали словарь, каждую страницу и каждое слово. Броунинг штудировал его ежедневно, находя в этом удовольствие и пользу. Линкольн «любил сидеть в сумерках, – пишут его биографы Николи и Хей, – и читать словарь до тех пор, пока можно было еще что-то рассмотреть». Эти случаи не являются исключительными. Каждый выдающийся писатель и каждый выдающийся оратор делают то же самое.

Вудро Вильсон обладал исключительными познаниями в области английского языка. Кое-что из написанного им – разделы Декларации о войне против Германии – займет, несомненно, свое место в литературе.

Вот что он сам рассказывал о том, как научился располагать слова: «Мой отец никогда не позволял никому из членов семьи употреблять неправильные выражения. Любая ошибка в речи, сделанная кем-то из детей, немедленно исправлялась; любое незнакомое слово тотчас же объяснялось; каждый из нас поощрялся к тому, чтобы использовать такое слово в нашем разговоре, которое можно было бы закрепить в памяти».

Один нью-йоркский оратор, которого часто хвалят за четкую структуру его предложений и красоту языка, во время одного недавнего разговора открыл секрет своей способности выбирать подходящие, меткие слова. Каждый раз, когда он сталкивался с незнакомым словом в разговоре или при чтении, он записывал его в специальную книжечку.

Затем, перед тем как ложиться спать, он смотрел в свой словарь и брал это слово на вооружение. Если ему не удавалось собрать таким образом никакого материала в течение дня, то он изучал одну или две страницы работы Ферналда «Синонимы, антонимы и предлоги», отмечая значения слов, которые он считал взаимозаменяемыми в качестве полных синонимов. Одно новое слово в день - таков его девиз. Это означает, что в течение года он приобретал триста шестьдесят пять дополнительных орудий для выражения мыслей. Эти новые слова собираются в записной книжке, а их значение просматривается в течение дня в свободные минуты. Он заметил, что новое слово становится для него обиходным после того, как он применил его трижды (Д. Карнеги).

Вправа 16. Перекладіть текст російською мовою.

 

Реклама – 1. Специфічна галузь комунікації між рекламодавцем і потенційними споживачами. Під комунікацією розуміють передачу звернення від джерела інформації до отримувача за допомогою певного каналу. 2. Спеціальна інформація про особу чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі й будь-яким способом із метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку (Закон України «Про рекламу»). Виділяють основні характеристики реклами: неособистий характер, одностороння спрямованість рекламного звернення від продавця до споживачів, невизначеність із точки зору встановлення ефективності реклами, громадський характер, чітке визначення спонсора (зі словника-довідника).

Вправа 17. Перекладіть тексти українською мовою.

 

Текст 1

Современное искусство стремится к сотворчеству. Всеми силами оно пытается втянуть нас в свою орбиту. Компьютеры, предусматривающие интерактивные развлечения, грозят выжить самый популярный вид досуга –телевидение. Новые театры, выставки, книги, телепередачи навязывают нам все более активную роль. Аудитория тепер должна не сочувствовать, а соучаствовать. Художник, соблазняющий нас тем, что зовет в соавторы, больше не певец, он запевала. Его искусство сводится к провокации нашего воображения, к организации не своего, а нашего художественного творчества (А. Генис).

 


Текст 2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти