ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Гол.бухгалтер Нікодимова Т.Н

Зразок:

Деканові природничо-гуманітарного факультету доц. Турин М.І.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Про порушення навчальної дисципліни

 

Студенти групи Ав26 спеціальності “Англійська мова та література” не з’явилися на заняття з лексикології тому, що брали участь у студентській конференції “Переступити поріг надії”. Конференцію організував Український Католицький Університет. Конференція проводилась з 10.00 до 14.00

 

18.11.05 р. Підпис

Зразок:

Деканові фізико-математичного факультету доц. Турин М.І. викладача фізико-математичного факультету Чайковського Р.Р.

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
Про збільшення кількості годин

 

Мовна культура — один з найважливіших показників нашої духовної культури. Усне й писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності. Щоб грамотно говорити й писати, потрібно передусім постійно вивчати рідну мову, вдосконалювати знання, набуті в середній школі. Писемне мовлення студентів 1 курсу хибує численними відхиленнями від орфографічних і пунктуаційних норм української мови. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів з. орфографії та пунктуації української мови, виробити навички грамотного письма. Значна частина занять з української мови зорієнтована на вдосконалення зв’язного мовлення. На жаль, таких занять лише дві години на тиждень. Просимо деканат розглянути це питання й збільшити кількість тижневих годин на вивчення рідної мови.

 

10.07.03 р. Підпис

Середа, 21 квітня 2010, 22:01

 

ПРОТОКОЛ № 1
зборів засновників Приватного підприємства «_________»

м. Луцьк ___ січня 2010 року

Присутні :
______________ (засновник 1)
______________ (засновник 2)

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вирішення питання про створення приватного підприємства «_____________».
2. Затвердження установчих документів Приватного підприємства, формування статутного фонду підприємства, та визначення частки кожного з засновників у ньому.
3. Призначення директора ПП «___________».
4. Вирішення питання державної реєстрації ПП.

Головою зборів засновників товариства обрано - __________ (Засновник 1), секретарем – ______________ (Засновник 2).

Обговорення порядку денного:

1. По питанню першому порядку денного виступив ____________ (Засновник 1), який запропонував ____________ (Засновнику 2) створити ПП «__________».

2. По питанню другому виступив __________ (Засновник 1), який запропонував затвердити установчі документи, а саме Статут ПП «__________», та сформувати статутний фонд підприємства в розмірі ___________ гривень, частка кожного із засновників у якому буде: __________ (Засновника 1) ______грн., що становить 50 % статутного фонду, ___________ (Засновника 2) _____ грн., що становить 50 % статутного фонду.

3. По питанню третьому порядку денного виступив __________ (Засновник 2), який запропонував призначити директором створюваного ними підприємства __________________.

4. По питанню четвертому порядку денного виступив ___________ (Засновник 2), який запропонував доручити державну реєстрацію новоствореного підприємства ________________.

Вирішили:

1. Створити Приватне підприємство «____________», засновником якого будуть: ________ (Засновник 1) та ___________ (Засновник 2).
2. Затвердити Статут підприємства та статутний фонд підприємства в розмірі _________ гривень, частка ________ (Засновника 1) у якому буде складати ______грн., що складає 50 % Статутного фонду, частка ___________ (Засновника 2)
3. Призначити директором ПП «____________» ________________ (П.І.Б).
4. Доручити провести державну реєстрацію підприємства _________________________ .

З усіх питань порядку денного засновники підприємства одноголосно проголосували - «ЗА».

Голова зборів ______________

Секретар зборів ______________

ПОЛОЖЕННЯ

Про оплату праці

 

I. Загальні положення та визначення

1.1. Метою цього Положення є забезпечення мотивації персоналу на ефективну працю, спрямовану на задоволення потреб працівників ЗАТ «__» (надалі за текстом Підприємства) і досягнення цілей Підприємства в умовах існуючої економічної ситуації в Україні.

1.2. Основними законодавчими документами формування "Положення про оплату праці" є:

- Кодекс законів про працю України;

- Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. №108/95-ВР;

- Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. №2694-XII;

- Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997р. №283/97-ВР;

- Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Мінстату №323 від 11.12.1995 р. зі змінами та доповненнями.

1.3. Цим Положенням визначаються структура заробітної плати, склад і джерела витрат на оплату праці.

Визначення:

1.4. Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу.

1.5. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати - до них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства України або які провадяться понад установлені норми.

 

II. Порядок оплати праці працівників Підприємства

 

2.1. Оплата праці здійснюється у вигляді нарахування й виплати працівникам заробітної плати та інших додаткових виплат, передбачених чинним законодавством України, Колективним договором і цим Положенням.

2.2. Розмір заробітної плати працівника Підприємства залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та результатів діяльності Підприємства за звітний період (місяць) (ч.2 ст.94 КЗпП України).

2.3. Заробітна плата встановлюється з такого розрахунку, що вона не може бути нижче за встановлений державою мінімальний розмір (ч.1 ст.95 КЗпП України) при виконаній працівником місячній, погодинній нормі праці (виконаному обсязі робіт).

2.4. В разі підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати адміністрація Підприємства повинна відновити міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

2.5. Заробітна плата працівників Підприємства складається з посадового окладу й інших заохочувальних та компенсаційних виплат, а саме:

2.5.1. Посадовий оклад встановлюється працівникам Підприємства відповідно до затвердженого штатного розкладу, що діє у звітному періоді, який розробляється на підставі схеми розрахункових коефіцієнтів окладів;

2.5.2. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати у формі винагород за виконання разових робіт першорядної важливості працівникам Підприємства, що приймають активну участь у розробці та реалізації проектів, виконанні термінових робіт, у формі матеріальної допомоги й інших компенсаційних виплат призначаються відповідно до чинного законодавства.

2.6. Працівники Підприємства, що працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу (ч.1 ст.1021 КЗпП України).

2.7. Працівникам Підприємства, які виконують поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) чи обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника (ч.1 ст.105 КЗпП України).

2.8. Заробітна плата виплачується працівникам Підприємства регулярно в робочі дні у строки, встановлені Колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів (ч.1 ст.115 КЗпП України).

2.9. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні (ч.2 ст.115 КЗпП України).

2.10. Заробітна плата працівникам Підприємства за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ч.3 ст.115 КЗпП України).

2.11. Підставою для нарахування бухгалтерією заробітної плати працівникам за підсумками роботи за місяць є:

2.11.1. Штатний розкладПідприємства;

2.11.2. Табель обліку робочого часу;

2.11.3. Акт виконаних робіт по трудовій угоді;

2.11.4. Наказ про нарахування інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

2.11.5. Наряд на виконання відрядних робіт

 

III.Відповідальність

 

3.1. Керівник Підприємства несе відповідальність за:

- забезпечення нарахування та виплати заробітної плати відповідно до чинного законодавства України, Колективного договору та цього Положення;

- своєчасне затвердження та підписання документів, що є підставою для нарахування заробітної плати (штатний розклад, накази).

3.2. Головний бухгалтер Підприємства несе відповідальність за:

- забезпечення своєчасного та правильного нарахування і виплати заробітної плати;

- забезпечення своєчасного надання працівнику інформації щодо його заробітної плати.

 

Від Власника     Директор П І Б   "____" ____________ 2005 р.   Від трудового колективу   Голова Ради трудового колективу П І Б   "____" ____________ 2005 р.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти