ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Практичні завдання з теми: «Предмет та метод логіки»

Початковий рівень.

1. Дайте відповіді на запитання:

1. Яке визначення логіки як науки?

2. Скільки та які історичні етапи вирізняють в істо­рії логіки? Назвіть їхні часові рамки і фундаторів?

3. Що таке міркування?

4. Чим відрізняються правильні міркування від не­правильних?

5. Чим відрізняються софізми від паралогізмів?

6. Чому логіку називають формальною?

7. Чи завжди термін «логіка» пов'язують з наукою логікою?

8. Чому некоректно буде сказати, що логіка вивчає мислення людини?

9. Чому логіку вважають нормативною, а не описо­вою наукою?

10. Чи достатньо порушення законів і правил логіки для одержання хибного висновку?

11. Чи можна засобами логіки встановити істинність засновків та висновку міркування?

 

У якому значенні вживають термін «логіка» в наведених текстах?

1. «Ти збираєшся купувати машину, а гроші в тебе не тримаються. Де тут логіка?» - запитує у чоловіка дружина.

2. «Учора я дивився детективний фільм». - «Спо­добалося?» - «Та ні. В ньому було стільки нелогіч­ного!».

3. «Логіка є великим переслідувачем темного і за­плутаного мислення, вона розганяє туман, який пере­ховує від нас наше неуцтво і примушує вважати, що ми розуміємо предмет, у той час, коли ми його не ро­зуміємо» (Дж. Ст. Мілль).

 

Середній рівень.

Відновіть міркування у повному вигляді, тобто з'ясуйте всі їхні засновки та висновок.

1. З'ясувати засновки міркування.

2. З'ясувати висновок міркування.

3. Записати засновки міркування один за одним, по­тім під рискою записати висновок міркування.

Відновимо міркування давньоримського філософа Лукреція Кара «Те, що змінюється, руйнується, і, отже, гине».

Те, що змінюється, руйнується.

Те, що руйнується, гине.

Отже, те, що змінюється, гине.

1. Конференція пройшла успішно, отже, вона була добре організована.

2. Якщо засновки істинні та міркування правильне, тоді висновок істинний. Отже, міркування не є пра­вильним або засновки не є істинними.

3. «Я мислю, отже, я існую» (Р.Декарт).

 

З'ясуйте логічну форму висловлювань.

1. Визначити логічні терміни, що входять до складу висловлювання.

2. Визначити прості висловлювання (нелогічні термі­ни), які входять до складу досліджуваного висловлю­вання. Позначити їх певними знаками.

3. Виразити логічну форму висловлювання за допо­могою відповідної схеми.

Приклад. «Якщо я підготуюся до іспиту, то складу його на «відмінно».

Цей вираз містить один логічний термін: «якщо..., то...» і складається з двох простих висловлювань:

1. Я підготуюся до іспиту — р;

2. Я складу іспит на «відмінно» — q .

Логічна форма виразу: Якщо р, то q

1. Логіка — це наука або мистецтво.

2. Якщо немає наслідку, то немає і причини.

3. У Великодню суботу закінчують усі роботи в хаті й по господарству, готують крашанки чи пи­санки.

4. «Багатство та знатність не приносять ніякої гід­ності» (Сократ).

 

Високий рівень.

Виконайте завдання, пов'язані з аналізом ви­словів видатних філософів.

Спростуйте точку зору відомого німецького фі­лософа І. Канта. «З часів Аристотеля логіка не багато збагатилася за змістом, та це й неможливо через її природу. Існує лише декілька наук, які досягай такого усталеного стану, що вони вже більше не змінюються. До них належить логіка, а також метафізика. Аристотель не упустив жодного моменту розуму, і в цьому відно­шенні ми лише точніші, методичніші й акуратні­ші... в наш час немає жодного знаменитого логіка, нам і не потрібні ніякі нові винаходи для логіки, тому що вона містить лише форму мислення».

Прокоментуйте цитату англійського філософа і логіка Бертрана Рассела. Чи є його слова ак­туальними для нашого часу? «Усі ми постійно робимо або приймаємо різноманітні виводи, і більшість з них, якими вони б на перший погляд не здавалися переконливими, у дійсності є необґрунтованими. Коли ми діємо відповідно до необґрунтованих виводів, ми не досягаємо поставлених цілей. У політиці та економці більшість міркувань хибні. У XVI ст. Іспанія була зруйнована, оскільки погодилася з міркуванням, у якому доводили, що зо­лото має накопичуватися. Я не буду додавати пізніші приклади... Але скажу таке: наприкінці цієї війнивідбудова буде потребувати яснішого і чіткішого мислення, і широко розповсюджені людські помилки будуть великою пе­решкодою на шляху встановлення бажаних принци­пів керування державою. Наука, яка сьогодні більш, ніж політика, підпорядкована логіці, досягла великих успіхів; якщо подібних успіхів досягнуть і в інших царинах соціального життя, стане необхідним, щоб люди навчилися мислити логічно і не були рабами упереджень та пристрастей. Можливо, ця надія уто­пічна; можливо, проте, що уроки набутого досвіду зможуть послабити вплив ірраціональних вірувань, які охопили сучасний світ».

Тема: Теорія знака.

План:

1. Поняття про знак. Види знаків.

2. Структура знакового процесу.

3. Структура значення знака.

4. Рівні знакового процесу.

 

1. Будь-яке міркування можна подати як ланцюжок знаків.

Знак - це матеріальний об'єкт, яким у процесі спілкування та мислення людей заміщують інший об'єкт, який позначають.

Розрізняють три види знаків:

- іконічні знаки (знаки-копії) — це знаки, значення яких повніс­тю визначене тим предметом, якому вони відпові­дають;

- знаки-символи - це знаки, які фізично ніяк не пов'язані з предметами, що їх вони позначають, їх­ні значення встановлюють переважно за умовною згодою. У зв'язку з цим вони набувають статусу умовного позначення та всезагального правила;

- знаки-індекси - це знаки, значення яких повніс­тю визначене тим контекстом, в якому їх застосо­вують.

Знаки поділяють на мовні та немовні. У логіці досліджують мовні знаки.

Знаковий процес (семіозис) — це процес, в якому щось функціонує як знак.

2. Структура знакового процесу складена з чотирьох компонентів:

- знакового засобу (того, що є знаком);

- значення (того, на що вказує знак);

- інтерпретатора (того, хто сприймає знак);

- інтерпретанти (дії, поведінки, реакції того, хто сприймає знак).

 

3. Головним компонентом знакового проце­су є знак. Кожний знак має значення, тобто щось по­значає. Розрізняють два типи значення знака:

предметне значення (денотат) знака — це предмет, позначений знаком;

смислове значення знака — це зміст знака, який засвоюють у процесі його розуміння. Смисл знака — це сукупність суттєвих рис, властивостей, характеристик предмета, позначеного цим знаком. Знак обов'язково має смислове значення. Не кожний знак вказує на якийсь реально існуючий предмет.

 

4. На першому рівні семіозису інтерпретатор безпосередньо включений до знакового процесу. На другому рівні він абстрагується від своєї участі у знаковому процесі та здійснює спробу дослідити його структуру на високому теоретичному рівні. Таких рівнів семіозису може бути безконечна кількість. Кожен з них репрезентує різні рівні абстра­кції при розгляді одного й того ж знакового процесу.

Для розрізнення рівнів аналізу знакового процесу впроваджено два поняття:

- метамова - це мова, засобами якої описують та досліджують властивості та відношення об'єктної мови;

- об'єктна мова (предметна мова) - це мова, за допомогою якої фік­сують, описують предметну (позамовну) дійсність.

Об'єктна мова — це предмет аналізу, метамова - засіб такого аналізу.

Література

Основна:

Ішмуратов А. Т. Вступ до філософської логіки. — К., 1997.

Ивин А. А. Логика. — М., 2004.

Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). — К., 2004.

Хоменко 1. В. Логіка. — К., 2007.

Додаткова:

Анисов А. М. Современная логика. — М., 2002.

Бочаров В. А., Маркин В. И. Основи логики. — М., 2005.

Брюшинкин В. Н. Логика. — М., 2001.

Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика. — М., 2001,

Ивлев Ю. В. Логика. — М., 2008.

Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика. —М., 2007.

Хоменко И. В. Логика. Теория и практика аргументации. — М., 2009.

 

Практичні завдання з теми: «Теорія знака»

Початковий рівень.

1. Дайте відповіді на запитання.

1. Що таке знак?

2. Які види знаків ви знаєте?

3. До яких видів можна віднести такі знаки: пейзаж; натюрморт; ікона; твір абстрактного мистецтва; ко­лаж; мозаїка; карикатура.

4. Які види знаків вивчає логіка?

5. Що таке значення знака? Якою є структура зна­чення знака?

6. Чи всі знаки мають значення?

7. Чи можливі ситуації, коли знак немає смислового значення?

8. Чи може змінюватися предметне значення знака в різних знакових ситуаціях?

9. Чи може змінюватися смислове значення знака в різних знакових ситуаціях?

10. Чи може бути так, що у знака відсутнє предметне значення, але наявне смислове значення?

11. Що таке вимір знакового процесу?

12. Що таке рівень знакового процесу?

13. Що таке метамова та об'єктна мова?

 

Середній рівень.

1. Дайте аналіз структури таких знакових про­цесів.

Для того щоб визначити структуру знакового проце­су, необхідно з'ясувати:знаковий засіб, значення, інтерпретатора, інтерпретанту.

Приклад. «По телебаченню пока­зують рекламу кави».

1. Знаковий засіб — відеоролик реклами кави.

2. Значення — зміст рекламного ролика.

3. Інтерпретатор — глядач.

4. Інтерпретанта — реакція глядача (не звертає уваги, виключає звук, уважно дивиться).

1. Студент відповідає на семінарському занятті.

2. Вчений розшифровує невідомий ієрогліф.

3. Учитель робить зауваження учню на уроці.

4. Покупець висловлює незадоволення щодо обслу­говування адміністратору магазина.

5. Гість вітає ювіляра з днем народження.

6. На вулиці перехожий розповідає чоловікові, як йому доїхати до Машинобудівного коледжу.

7. Поет виголошує свій твір перед аудиторією.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти