ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Практичні завдання з теми: «Логічні операції з поняттями».

Початковий рівень.

1. Дайте відповіді на запитання:

1. У чому полягає операція узагальнення понять?

2. У чому полягає операція обмеження понять?

3. Під час визначення розкривають зміст поняття чи його обсяг?

4. Які логічні помилки допускають у визначеннях?

5. У чому полягає операція поділу понять?

6. Яка структура поділу?

7. Що такс класифікація?

8. У чому полягає операція визначення понять?

 

2. Визначте, в яких випадках правильно проведе­но операцію узагальнення понять.

Для виконання цього завдання треба з'ясувати, чи є перше поняття різновидом другого, тобто чи обсяг першого поняття є меншим, ніж обсяг другого, а зміст першого поняття є більшим, ніж зміст другого. Якщо це так, то операцію узагальнення проведено правильно. Якщо — ні. то узагальнення проведено неправильно.

Приклад. «І. Кант - автор «Критики чистого розуму». У цьому прикладі операцію узагальнення не здійсне­но, оскільки «І. Кант» і «автор «Критики чистого ро­зуму» — це тотожні поняття. Це означає, що перше поняття не є різновидом другого.

1. Кабінет міністрів України — уряд України.

2. Конституція України — закон.

3. Місяць - рік.

4. Аристотель — давньогрецький філософ.

5. Оркестр — скрипка.

6. Літературний твір — вірш Тараса Шевченка «За­повіт».

7. Сантиметр — метр — міра довжини.

8. Громадський діяч — політик.

9. Секунда — хвилина — година — доба.

10. Крилатий кінь — Пегас.

 

3. Визначте, в яких випадках правильно проведе­но операцію обмеження понять.

Для виконання цього завдання треба з'ясувати, чи є друге поняття різновидом першого, тобто чи обсяг другого поняття є меншим, ніж обсяг першого, а зміст другого поняття є більшим, ніж зміст першого. Якщо це так, то операцію обмеження проведено пра­вильно. Якщо — ні, то обмеження проведено непра­вильно.

Приклад. «Міліція — відділення міліції».

У цьому прикладі операцію обмеження не здійснено, оскільки міліція — це адміністративна установа для охорони громадського порядку, а відділення міліції — не різновид такої установи, а її структурна одиниця.

1. Держава — республіка.

2. Релігія — християнство.

3. Міркування — висловлювання.

4. Будинок — квартира.

5. День — ранок.

6. Наука — логіка.

7. Прямокутник — квадрат.

8. Студент — учень.

 

4. З'ясуйте структуру та вид наведених поділів по­нять.

Для виконання цього завдання треба: з'ясувати структуру поділу (знайти подільне по­няття, члени поділу, підставу поділу). Постійна – непостійна підстава.

Приклад. «Держави: республіки, монархії».

Структура поділу: подільне поняття - держава, члени поділу - республіки, монархії, підстава поділу -форма державного правління, непостійна підстава.

1.Міркування: правильне, неправильне.

2. Монархія: абсолютна, конституційна.

3. Сторони горизонту: південь, північ, схід, захід.

4. Книги: цікаві, нецікаві.

5. Логічні помилки: паралогізми, софізми.

 

Середній рівень.

1. Визначте, в яких випадках правильно проведе­но операцію обмеження понять:

1. Держава — республіка — унітарна держава.

2. Планета — планета Сонячної системи — Земля

3. 2011 рік — лютий 2011 року — 24 лютого 2011 року.

 

Проведіть узагальнення понять.

Для того щоб узагальнити поняття, необхідно:

1. Визначити зміст та обсяг досліджуваного поняття.

2. Винайти нове поняття, зменшивши зміст і збіль­шивши обсяг попереднього.

Зменшимо зміст поняття «студент» до ознаки «на­вчатися».Обсяг поняття одразу ж збільшується. До нього тепер входять не тільки студенти, але й учні за­гальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій тощо. Отже, узагальненням поняття «студент» може бути поняття це людина, що, що навчається».

 

Людина, яка вивчає логіку. Г. Лєйбніц. Словник. Простір. Лекція.

 

Проведіть обмеження понять.

Для того щоб обмежити поняття, необхідно:

1. Визначити зміст та обсяг досліджуваного поняття.

2. Винайти нове поняття, збільшивши зміст і змен­шивши обсяг попереднього.

Приклад. Розглянемо поняття «студент». Його змістом є така суттєва ознака, як «навчатися у вищому навчальному закладі». Обсягом цього поняття є клас усіх людей, які навчаються у вузах. Збільшимо зміст поняття, додаючи ще одну ознаку «навчатися на гуманітарному факультеті».Обсяг поняття одразу ж зменшиться. До нього тепер вхо­дять тільки ті студенти, які навчаються на гуманітар­них факультетах. Отже, обмеженням поняття «студент» може бути поняття «студент гуманітарного факультету».

 

Гривня. Народ. Універсал. Релігійне свято. Університет.

 

3. Визначте, які з наведених прикладів є поділами понять, а які — розчленуванням предмета на час­тини.

Для виконання цього завдання, необхідно:

1. Поставити перед списком понять вираз «...скла­дається...». У випадку розчленування отримане ви­словлювання буде осмисленим, у випадку поділу бу­демо мати нісенітницю.

2.. Поставити перед списком понять вираз «...буває...». У випадку поділу отримане висловлювання буде осмисленим, у випадку розчленування будемо мати нісенітницю.

Приклад. «У реченні виділяють головні та другорядні члени».

Поставимо перед списком понять вираз «...скла­дається...». Отримаємо осмислене висловлювання: «Речення складається з головних та другорядних чле­нів». Отже, наведений приклад — цс розчленування предмета на частини.

1. Тиждень поділяють на сім днів.

2. Університет поділяють на факультети

3. За політичним режимом держави поділяють на демократичні та авторитарні.

4. Угоди бувають усними або письмовими.

5. Рік поділяють на 12 місяців.

 

Дайте логічний аналіз поділам понять.

Для того щоб дати логічний аналіз поділу поняття, необхідно: З'ясувати структуру поділу (знайти подільне по­няття, члени поділу, підставу поділу).

Приклад. «Європа: Західна, Східна». Структура поділу:

Подільне поняття - Європа. Члени поділу:Західна Європа, Східна Європа. Підстава поділу:географічне місцерозташування. Вид поділу: поділ за видозміною ознаки. Правильність поділу: порушено правило: «Поділ повинен бути співвимірним, тобто обсяг подільного поняття повинен дорівнювати сумі обсягів членів по­ділу». У цьому прикладі допущено логічну помилку «неповний поділ», оскільки пропущено ще один член поділу: «Центральна Європа».

1. Церкви: православні, католицькі.

2. Люди: жінки, чоловіки, діти.

3. Угоди: усні, письмові, безоплатні.

4. Республіки: парламентські, президентські, уні­тарні.

5. Держави: республіки, парламентські республіки, монархії.

 

Дайте логічний аналіз визначенням понять.

Для того щоб провести логічний аналіз визначення поняття, необхідно:

1. З'ясувати структуру визначення.

2. Перевірити, чи дотримано всіх правил визначення у наведеному прикладі.

Приклад. «Газета — це періодичне ви­дання».

Структура визначення: Дефінієндум - газета. Дефінієнс - періодичне видання.

Правильність визначення: порушено правило: «Дефінієндум та дефінієнс мають буги та­кими, що взаємозамінюються, тобто їхні обсяги мають бути однаковими». У цьому випадку дефінієнс та дефі-нієндум не є тотожними поняттями. Обсяг дефінієнсу ширший, ніж обсяг дефінієндуму, оскільки до періоди­чних видань відносять не лише газети. Отже, молена зробити висновок, що у наведеному прикладі допущено логічну помилку «надто широке визначення».

1. Совість — внутрішній суддя.

2. Родичі — люди, які знаходяться у родинних від­носинах.

3. «Іліада» — твір, який написав Гомер.

4. Християнство - одна з найбільших світових релігій.

5. Любов — це одне з найпрекрасніших психічних захворювань.

Високий рівень.

1. Дайте логічний аналіз поділам понять:

1. Діти: невиховані, не наші,

2. Жінки: заміжні, незаміжні, матері, бабусі.

3. Університети: українські, російські, американсь­кі, зарубіжні.

4. Банки: комерційні, міжнародні, державні.

5. Національні релігії: індуїзм, даосизм, іудаїзм.

6. Форма державності: республіка, президентська республіка, парламентська республіка, монархія, аб­солютна монархія, обмежена монархія.

7. Поняття: загальні, конкретні, збірні, незбірні.

8. Дерева: хвойні, плодові, листяні, кущі.

9. Мова: природна, штучна, діалектна, рідна.

2. Побудуйте класифікації, використовуючи наве­дені поняття.

1. Католицизм, махаяна, християнство, іслам, хінаяна, протестантство, світова релігія, сунізм, право­слав'я, шиїзм, буддизм.

2. Епічний твір, ліричний вірш, комедія, роман, тра­гедія, літературний твір, епічна поема, ліричний твір, пісня, драма, розповідь, лірична поема, епопея, теат­ральний твір, повість.

3. Трикутник, рівнобедрений трикутник, прямокут­ний трикутник, рівносторонній трикутник, гострокутний трикутник, тупокутний трикутник.

4. Філософське вчення, монізм, дуалізм, плюралізм, матеріалізм, ідеалізм, об'єктивний ідеалізм, суб'є­ктивний ідеалізм, агностицизм, релятивізм, раціона­лізм, ірраціоналізм, сенсуалізм.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти