ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Дайте відповіді на тест «Аналогії».

У перших рядках кожного питання є пара слів, між якими існує певний взаємозв'язок або взаємовідно­шення. Ви повинні вибрати із чотирьох запропонованих відповідей пару слів, між якими існує такий самий зв'язок або таке саме відно­шення.

1. Вигнання: завойовник.

А. Арешт: злодій. Б. Арешт: обвинувачений. В.Арешт: суддя. Г. Арешт: адвокат.

2. Озеро: ванна.

А. Водоспад: калюжа. Б. Водоспад: труба. В. Водоспад, вода. Г. Водоспад: душ.

3. Вулкан: лава.

А. Джерело: початок. Б. Око: сльоза. В. Вогонь: вогнище. Г.Шторм:повінь.

4.Рідкий: частий.

А. Рівний: різний. Б. Популярний: відомий. В. Забутий: залишений. Г. Особливий: різний

5. Велосипед: педаль.

А. Годинник: пружина. Б. Годинник: стрілка. В. Годинник: ремінець. Г. Годинник: година.

6. Жінка: дівчина.

А. Хлопчик: людина. Б. Хлопчик: юнак. В. Хлопчик: немовля. Г. Хлопчик: хлопець.

7. Прагнення: бажання.

А. Мрія: здійснення. Б. Свобода: воля. В.Побоювання: переживання. Г.Петиція: гасло.

Відповіді: 1. Б; 2. Г; 3. Б; 4. А; 5. А; 6. В; 7. Б

 

Тема: Основи теорії аргументації.

План:

1.Поняття про аргументацію. Структура аргументації.

2.Способи доведення.

3.Поняття критики. Види критики.

4.Суперечка.

5.Правила доведення і критики.

 

1. Метою пізнання е досягнення об’єктивного істинного знання, а на його основі здійснювати активний вплив на оточуюче середовище. На рівні абстрактного мислення результати пізнання перевіряються за посередництвом суджень істинність яких вже підтверджено. Доведення – логічна операція обґрунтування істинності певного судження за допомогою інших істинних і пов’язаних з ним суджень (антипод - віра). Процес обґрунтування часто називають аргументацією. Доведення в науці має на меті формувати переконання – погляди (уявлення), які визначають поведінку людей.

Формалізована структура доведення (кожна наука запропоновує свої методи та форми):

Теза - положення, яке необхідно обґрунтувати (гол. елемент).

Аргументи – теоретичні, або фактичні положення за допомогою яких обґрунтовують тезу. В якості аргументів можуть виступати: теоретичні (закон гравітації) та емпіричні узагальнення, аксіоми(закони логіки), судження про одиничні факти (з різних джерел).

Форма(схема, демонстрація) аргументації - це спосіб, який за­стосовують для обґрунтування тези. Логічний перехід у формі міркувань. Дедуктивна аргументація - часткове правило підводиться під загальне (достовірне; виконує пояснювальну, або оціночну функцію). Правдоподібна аргументація – перехід від аргументів, в яких викладено інформацію про окремі випадки до узагальнюючої тези, демонстрація у вигляді аналогії.

2. Доказова аргументація - це доведення, тобто встановлення істинності тези з використанням логічних засобів за допомогою аргументів, істинність яких вже встановлена. Формою такої аргументації повинне бу­ти дедуктивне міркування. Теза в цьому випадку — вірогідне твердження.

Недоказова аргументація буває трьох видів:

1. істинність аргументів, зокрема деяких з них, не встановлена, тобто всі аргументи, або деякі з них, не є вірогідними твердженнями, форма аргуме­нтації — дедуктивне міркування; теза — правдоподі­бне твердження.

2. аргументи є вірогідними твердження­ми, тобто їхню істинність вже встановлено; форма аргументації — правдоподібне міркування; теза — правдоподібне твердження.

3. аргументи не є вірогідними тверджен­нями; форма аргументації — правдоподібне мірку­вання; теза — правдоподібне твердження.

Пряма аргументація – доведення, в якому при обґрунтуванні тези не використовують суперечливі припущення (демонстрація - зведення одиничного під загальне правило).

Непряма аргументація — це обґрунтування, в якому істинність (великий рівень правдоподі­бності) тези обґрунтовують шляхом встановлення хибності (низького рівня правдоподібності) антитези. Непряма аргументація буває: апагогічна та розділова.

У ході апагогічної аргументації для обґрунтування тези (Т) висувають твердження, яке є запереченням тези (не-Т антитеза). З аргументів та антитези виводять протиріччя, тобто два твер­дження, одне з яких є запереченням іншого. На під­ставі третього закону логіки роблять висновок про хибність (малий рівень правдоподібності) антитези й істинність тези. Доведення проходить у формі умовно – категоричного міркування.

У ході розділової аргументації для обґрунтування те­зи, яка є членом деякої диз'юнкції висловлювань, встановлюють хибність й виключають усі інші кон­куруючі з тезою положення — члени цієї диз'юнкції. Розділово – категоричне міркування.

 

3. Критика - логічна операція, яка встановлює хибність, або необґрунтованість тези.

Окремим випадком критики є спростування - встановлення хибності яко­гось положення з використанням логічних засобів та положень, істинність яких доведено заздалегідь.

Розрізняють такі види критики: критику тези, аргументів, форми.

Критика тези — це вид критики, який спрямова­ний на обґрунтування безпідставності (хибності або малого ступеня правдоподібності) тези аргу­ментації пропонента.

Розрізняють два види критики тези: пряму, непряму. Пряму критику будують у формі обґрунтування, яке отримало назву «зведення до абсурду». Хід міркування у цьому випадку такий. Умовно при­пускають, що положення, яке висунув пропонент, є істинним. Далі з наявних аргументів та тези виводять усі можливі наслідки та аналізують їх. Під час такого аналізу може з'ясуватися, що наслідки або (1) супе­речать один одному, або (2) суперечать об'єктивним даним (фактам дійсності). На цих підставах доходять висновку про безпідставність тези.

Непряму критику будують за допомогою обґрунту­вання антитези. Хід міркування у та­кий. Висувають твердження, яке є запереченням тези (не-Т). Далі обґрунтовують її істин­ність за допомогою аргументів критики. На підставі цього роблять висновок про безпідставність тези пропонента (третій закон логіки).

Критика аргументів - це вид критики, який спрямований на обґрунтування безпідставності (хибності або низького рівня правдоподібності) аргументів, що має звестись до спростування тези. Неточність у викладенні фактів, неоднозначність узагальнення статичних данних, сумнів в авторитетності експерта.

Критика форми – обґрунтування того, що між тезою та аргументами відсутній логічний зв'язок; теза не витікає з аргументів.

 

4. Поняття «аргументація» тісно пов'язане з поняттям «суперечка» - це процес обміну протилежними ду­мками.

Обов'язковими учасниками суперечки є:

Пропонент - це той, хто висуває, обстоює деяку тезу.

Опонент - це той, хто заперечує, піддає сумніву істинність або слушність тези, що висунув пропонент.

Аудиторія - це колективний суб'єкт суперечки, який має свої переконання, свої позиції з приводу обговорюваного питання.

Відрізняють декілька класифікацій суперечок. Так, за формою суперечка може бути:

Дискусія - це публічна суперечка, мета якої полягає у з'ясуванні та порівнянні різних точок зору, у знаходженні правильного розв'язання спірного питання.

Диспут - це публічна суперечка з приводу наукового або суспільне важ­ливого питання.

Полеміка - це суперечка, де є конфронтація, протистояння, протиборство сторін, ідей, думок; боротьба принципово протилежних думок з якогось питання; публічна суперечка з метою захисту, відстоювання своєї точ­ки зору та критики протилежної.

Дебати - це супереч­ки, які виникають при обговоренні доповідей, ви­ступів на зборах, засіданнях, конференціях і т. ін.

Залежно від мети розрізняють такі види суперечок:

суперечку заради істини;

суперечку заради переконання

суперечку заради перемоги;

суперечку заради суперечки.

За кількістю осіб, що беруть участь в обговоренні проблемних питань виділяють:

суперечка-монолог (людина сперечається сама з собою, це так званий внутрішній спір);

суперечка-діалог (сперечаються дві особи);

суперечка - полілог (спір ведеться кількома особами).

Супєречка-полілог може бути:

масовою (усі присутні беруть участь в спорі);

груповою (спірне питання вирішує окрема група осіб у присутності всіх учасників).

За способом ведення боротьби думок супе­речки поділяють на: усні, письмові.

 

Правила щодо тези.

Правило 1. Теза повинна бути сформульована чітко та ясно (загальне – часткове судження, S та P.

Правило 2.Теза повинна залишатись незмінною в критиці впродовж усієї аргументації або критики.

Помилки

Друге правило щодо тези випливає з вимог закону тотожності. Порушення цього закону в процесі аргу­ментації/критики призводить до помилки «підміна тези» — це логічна помилка, яка має мі­сце тоді, коли висувають деяке положення як тезу, а аргументують або критикують зовсім інше по­ложення, яке лише схоже з першим в наслідок неуважності, або «заблуждения». Різновиди цієї помилки:

«Підміна тези більш сильним твердженням».

«Підміна тези більш слабким твердженням».

«Підміна тези посилання на особисті якості лю­дини». У цьому випадку замість того, щоб обґрунто­вувати або критикувати тезу, починають характери­зувати людину, яка висунула цю тезу, або людину,про яку йдеться у тезі.

«Втрата тези». Ця помилка має місце тоді, коли в процесі суперечки навмисно забувають початкову те­зу, а іноді навіть тему розмови, і переходять до обго­ворення зовсім іншої тези.

Хитрощі З першим правилом щодо тези пов'язані такі хитрощі:

«Вимога надмірного уточнення тези», тобто ви­мога пояснення цілком очевидних речей та понять. Таке уточнення може призвести до нескінченної низки запитань та відповідей. Мета - затягування часу.

«Умисне нерозуміння тези». У цьому випадку опонент змінює значення термінів, що застосовує в своїй тезі пропонент. Мета – зміна смислу тези не на користь пропонента.

«Необґрунтоване звинувачення в неясності». Суть такого «звинувачення» полягає у тому, що з тези висми­кують окремі терміни, фрази, смисл яких поза контекс­том стає неясним; на підставі цього висувають звинува­чення в неясності та заплутаності всієї тези пропонента.

«Нечітке формулювання тези». У цьому випадку пропонент навмисно формулює тезу нечітко, викори­стовуючи, наприклад, невідомі опоненту вирази.

З другим правилом щодо тези пов'язані такі хитрощі:

«Часткова підміна тези» (загальне судження на часткове).

«Посилення тези критики». У цьому випадку пропонент висуває тезу, а опонент замінює її на си­льніше твердження. Потім він показує, що друге по­ложення обгрунтувати неможливо, більш того, він навіть може його розкритикувати. У результаті опо­нент стверджує, що спростував тезу пропонента.

«Логічна диверсія». У цьому випадку пропонент/опонент навмисне переводить розмову, супереч­ку на іншу тему, яка йому добре знайома.

Правила щодо аргументів.

Правило 1. Аргументи повинні бути сформульовані ясно та чітко.

Правило 2. Аргументи повинні бути висловлюваннями, які повністю або частково обґрунтовані.

Правило 3, Обґрунтування аргументів має проводи­тися незалежно від тези.

Правило 4. Аргументи мають бути достатніми для обґрунтування тези (не багато).

Правило 5. Аргументи мають бути несуперечливими.

Помилки

«Необгрунтований аргумент»:

«Хибний аргумент». Сутність цієї помилки поля­гає у використанні в процесі аргументації/критики хибного аргументу. Але про те, що аргумент є хиб­ним, пропонент/опонент може й не знати.

«Брехливий аргумент». Помилка, яка полягає у використанні в процесі аргументації/критики аргуме­нту, хибність якого відома пропоненту/опоненту.

«Випередження підстави». У ролі головного аргу­менту, за допомогою якого обґрунтовують тезу, вико­ристовують твердження, істинність якого ще не доведе­ на (посилаються на чутки, чиїсь думки або припу­щення).

«Підміна критики тези критикою аргументів». На підставі факту спростування аргументів говорять про спростування тези. Проте очевидно, що спросту­вання аргументів говорить лише про необґрунтова­ність тези, але ж ніяк не про її спростування.

Порушення третього правила призводить до помилки «коло в обґрунтуванні» - має місце тоді, коли тезу обґрунтовують за до­помогою аргументів, які, в свою чергу, обґрунто­вують цією ж тезою.

Порушення четвертого правила призводить до поми­лки «надмірне обґрунтування» - це логічна помилка, яка має місце тоді, коли людина непомітно для се­бе в азарті суперечки наводить додаткові хибні, необґрунтовані, суперечливі аргументи.

З правилами щодо аргументів пов'язані такі хитрощі:

«Аргумент до особи». Супротивнику приписують такі недоліки, реальні або уявні, які зображують його у кумедному вигляді, критикують його розумові зді­бності, підривають довіру до його міркувань.

«Аргумент до публіки». Замість обґрунтування тези об'єктивними аргументами намагаються спертися на ду­мку, почуття, настрій слухачів, які присутні при спорі.

«Аргумент до мас». Людина намагається схилити на свій бік широке коло слухачів, використовуючи національні та расові забобони, неправдиві обіцянки, класові інтереси і т. ін.

«Аргумент до пихи». Розхвалювання супротивника з надією на те, що, зворушений компліментами, він подобрішає, розм'якне і стане більш поступли­вим.

«Аргумент до авторитету». Людина з метою під­тримки власної точки зору посилається на ідеї, імена, погляди людей, які є авторитетами для супротивника.

«Аргумент до освіченості». Посилання на неосві­ченість, не інформованість супротивника у питаннях, що належать до суті суперечки, згадування таких фа­ктів або теоретичних положень, які невідомі нікому із сперечальників і які вони не мають можливості пере­ вірити. Ставка робиться на те, що супротивнику буде соромно зізнатися в необізнаності у певному питанні.

«Аргумент до жалю». Збудження жалю та співчут­тя у супротивника, посилання на тяжкі обставини, скрутне становище тощо.

«Аргумент до фізичної сили». Погроза неприєм­ними наслідками (зокрема, застосуванням насильст­ва) або примус чи шантаж.

Правила щодо демонстрації.

Правило. Відношення між аргументами та тезою повинне бути принаймні відношенням підтвердження (у випадку доведення/спростування це відношення має бути відношенням логічного слідування). Точне та достовірне описання P у більшій посилці, а S у меншій. В індуктивному – необхідно показати найбільшу кількість випадків у різноманітних умовах. Аналогію використовують тільки при перенесені на одиничні випадки, враховуючи спільні суттєві ознаки, «фон» та відмінності.

Помилка- «не підтверджує» (відносно доведення/спросту­вання - «не слідує»).

Хитрощі. Супротивника збивають з пантелику набором фраз, які не мають смислу. Ставка робиться на те, що лю­дина, сприймаючи промову, навіть якщо вона її не розуміє, буде думати, що за словами співрозмовника все одно щось криється. Особливо це вдається, коли супротивник розуміє свою неосвіченість у питанні, що розглядається, але соромиться в цьому зізнатися, і тому робить вигляд, що йому все зрозуміло.

Література

Основна:

Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). — К., 2004.

Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика. —М., 2007.

Хоменко 1. В. Логіка. — К., 2007.

Хоменко И. В. Логика. —М., 2010.

Хоменко И. В. Логика. Теория й практика аргументации. — М., 2009.

Хоменко 1. В. Еристика. Теорія та практика суперечки. — К., 2007.

Додаткова:

Анисов А. М. Современная логика. — М., 2002.

Бочаров В. А., Маркин В. И. Основи логики. — М., 2005.

Брюшинкин В. Н. Логика. — М., 2001.

Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика. — М., 2001,

Ішмуратов А. Т. Вступ до філософської логіки. — К., 1997.

Ивин А. А. Логика. — М., 2004.

Ивлев Ю. В. Логика. — М., 2008.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти