ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Дайте визначення і розкрийте поняття міфології

Дайте визначення і розкрийте поняття міфології

9. Слово «філософія» у перекладі з давньогрецької означає:
А. Любов до землі
В. Любов до мудрості
С. Любов до Бога
D. Любов до народу
E. Любов до самого себе

10. Зміст світогляду групується довкола питання:
А. Природне – соціальне
В. Тварина – інша тварина
С. Рослини – світ
D. Людина – світ
E. Природні – штучні речі

11. Міфологічний світогляд передбачає:
А. Протистояння людини природі
В. Злитність людини з природою
С. Розмежування людини і природи
D. Поділ всього сущого на матеріальне і духовне
E. Вірне все вищезгадане

12. Філософія може бути визначена як:
А. Система знань про природу і її закони
В. Мудрість взагалі
С. Система найбільш загальних теоретичних поглядів на світ, на місце людини в ньому

D. Сукупність моральних вчень і норм
E. Система релігійних вчень про світ і людину

13. До структурних елементів філософського знання відноситься:
А. Геологія
В. Біологія
С. Онтологія
D. Міфологія
E. Етнографія

14. Яка з названих функцій не є філософською?
А. Пізнавальна
В. Методологічна
С. Аксіологічна
D. Політично-організаційна
E. Праксеологічна

15. Яка з названих дисциплін не є філософською?
А. Метафізика
В. Діалектика
С. Аксіологія
D. Онтологія
E. Демографія

У чому полягає схожість, відмінність між філософією і наукою? В якому розумінні філософія більше, ніж наука?

17. Що є історично першою формою світогляду?
А. Релігія
В. Міфологія
С. Філософія
D. Наука
E. Паранаука

18. Вкажіть, яка з нижчеподаних систем лікування ґрунтується на міфологічному світогляді.,
А. Інформаційна медицина
В. Гомеопатія
С. Класична медицина
D. Знахарство
E. Китайська медицина

19. Чим відрізняється міфологія від філософії та релігії?
А. Вченням про авторитет
В. Вченням про надприродне
С. Вірою в єдиного Бога
D. Раціонально-теоретичним уявленням про світ
E. Злитністю людини з природою

20. Яке із перекислених питань є філософським?
А. Всі тіла складаються з атомів
В. Чи можна створити вічний двигун?
С. Як вирішити продовольчі проблеми людства?
D. Що таке істина?
E. Який шлях запобігання атомній війні?

21. Яке із приведених визначень є найбільш прийнятним?
А. Філософія – це мистецтво виживати і вмирати
В. Філософія – це вчення про мораль
С. Філософія – це наука наук
D. Філософія – це наука, а наука – не філософія
E. Філософія – це наука про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства і людського мислення

22. Які розділи філософії вивчають загальні закони, принципи і правила мислення?
А. Аксіологія
В. Гносеологія;
С. Логіка;
D. Філософська антропологія;
E. Онтологія.

23. Яка з названих функцій не є філософською?
А. Пізнавальна;
В. Деструктивна;
С. Методологічна;
D. Аксіологічна;
E. Праксеологічна.

24. Охарактеризуйте спільне та відмінне в релігії та філософії
25. Перша історична форма світогляду була:
А. Релігійна
В. Дуалістична
С. Міфологічна
D. Атеїстична
E. Філософська

26. На відміну від релігійного і філософського світогляду міфологічний передбачає:
А. Логічне осмислення предметів і явищ
В. Віру в єдиного Бога
С. Персоніфікацію (олюднення) сил природи
D. Пояснення причин явищ і процесів
E. Рефлексивне мислення

27. Що є основним світоглядним питанням?
А. Сутність світу
В. Сутність буття
С. Предмет споглядання
D. Місце людини у світі
E. Сутність соціального розвитку

28. Які із приведених нижче питань є філософськими?
А. Чи можливі небілкові форми життя?
В. Який шлях попередження атомної війни?
С. Що таке свобода?
D. Всі тіла складаються з атомів
E. Коли на землі появились перші люди?

29. Яке із приведених суджень для Вас найбільш схвальне? Поясніть свій вибір.
А. Філософія панує над усім, є наукою наук
В. Наука сама собі філософія
С. Філософія – це теорія науки
D. Філософія – це наука про існуюче і природничі науки
E. Філософія, не замінюючи соціальні науки, озброює їх загальним методом пізнання, теорією мислення.

30. Виділіть розділ філософії, пов’язаний з тлумаченням суспільного розвитку.
А. Аксіологія
В. Гносеологія
С. Логіка
D. Філософія історії
E. Онтологія

31. Яке значення для філософії має історія філософії?
А. Ніякого
В. Є архівом
С. Є школою думки
D. Завдає шкоди
E. Є повчальною

32. Якщо є основне питання філософії, то сформулюйте його та обґрунтуйте свою позицію:

33. До теоретичного типу світогляду належить:
А. Міфологічний
В. Будденний
С. Етнічний
D. Релігійний
E. Філософський

34. Яке з наведених визначень філософії є науковим:
А. Філософія – це логіка, мова науки
В. Філософія – це стан душі (наприклад) під час медитації
С. Філософія – це вчення про визначальне в системі «людина-світ»
D. Філософія – це осягнення істини з допомогою серця
E. Філософія – це наука наук.

35. Який розділ філософії вивчає загальні принципи і закони пізнавальної діяльності?
А. Аксіологія
В. Гносеологія
С. Логіка
D. Онтологія
E. Філософська антропологія

36. Виділіть із наведених понять філософську категорію.
А. Енергія
В. Маса
С. Матерія
D. Республіка
E. Прискорення

37. Метафізика – це:
А. Фізика
В. Філософія
С. Релігія
D. Математика
E. Містика

38. Який із перекислених методів практикується тільки філософією?
А. Метод сходження від абстрактного до конкретного
В. Метод критичної рефлексії
С. Метод абстрагування
D. Індуктивний метод
E. Дедуктивний метод

39. Яка з названих дисциплін не є філософською?
А. Антропологія
В. Метафізика
С. Діалектика
D. Онтологія
E. Космологія.

40. Охарактеризуйте основні функції філософії:

41. Що означає термін «філософія»?
А. Мудрість
В. Любов
С. Любов до мудрості
D. Знання
E. Вміння розмовляти

42. Що є історично першою формою світогляду?
А. Міф

В. Релігія
С. Філософія
D. Наука
E. Телебачення

43. Яка з названих дисциплін не є філософською?
А. Антропологія
В. Метафізика
С. Діалектика
D. Онтологія
E. Математика

44. Філософія може бути визначена як:
А. Система найбільш загальних теоретичних поглядів на світ, на місце людини в ньому

В. Система знань про природу і її закони
С. Мудрість взагалі
D. Сукупність моральних вчень і норм
E. Система релігійних вчень про світ і людину

45. Яка з названих функцій не є філософською?
А. Пізнавальна
В. Методологічна
С. Аксіологічна
D. Політико-організаційна
E. Праксеологічна

46. Який розділ філософії вивчає форми і закони буття?
А. Гносеологія
В. Теологія
С. Онтологія
D. Логіка
E. Філософська антропологія

47. Що є ядром будь-якого світогляду?
А. Світ
В. Знання
С. Віра
D. Почуття
E. Переконання

Які особливості філософського знання?

49. До шкіл староіндійської філософії не відноситься
А. санкх’я
В. буддизм
С. йога
D. ніцшеанство
E. чарвака

50. Слово “дао” означає
А. Закон світобудови

В. Технічний пристрій
С. Назву планети
D. Медичну операцію
E. Політичний режим

51. Філософська концепція Конфуція пов’язана в першу чергу з проблематикою
А. Космологічною

В. Соціальною
С. Математичною
D. Медичною
E. Військовою

 

 

52. Атомістичне вчення було започатковане
А. Буддою
В. Сократом
С. Фомою Аквінським
D. Вольтером
E. Демокрітом

53. Хто з древньогрецьких філософів твердив, що всяке поняття про рух суперечливе, а тому, відповідно, не істинне?
А. Епікур
В. Сократ
С. Зенон
D. Арістотель
E. Геракліт

54. Хто з приведених нижче філософів ставить проблему людини як моральної істоти?
А. Протагор
В. Платон
С. Сократ
D. Зенон
E. Епіку

55. Хто є автором вчення про ідеї:
А. Демокріт
В. Фалес
С. Платон
D. Арістотель
E. Сократ.

Чому східна філософія є методологічною основою сучасної нетрадиційної медицини?

73. Серед перелічених шкіл східної філософії виділіть матеріалістичну:
А. Буддизм
В. Диомізм
С. Йога
D. Чарвака
E. Веданта

74. «Теорія не діяння» - основний принцип:
А. Даосизму
В. Буддизму
С. Конфуціанства
D. Моїзму
E. Синтоїзму

75. Який із названих нижче філософів стверджував, що першоджерелом космосу є апейрон ?
А. Фалес
В. Асіннимен
С. Парменід
D. Аниксімандр
E. Піфагор

76. Згідно китайської філософії духовним центром людини є:
А. Мозок

В. Оличчя
С. Серце
D. Шлунок
E. Легені

77. Хто з античних філософів сказав: «Я знаю те, що я нічого не знаю»?
А. Піфагор
В. Аниксімандр
С. Сократ
D. Зенон
E. Демокріт

78. Свобода і опанування своїми почуттями – головні принципи філософської школи античності:
А. Софістів
В. Стоїстів
С. Епікурійців
D. Киніків
E. Скептиків

79. Кому належить авторство висловлювання «Людина є міра всіх речей»?
А. Платону
В. Арістотелю
С. Парменіду
D. Протагору
E. Епікуру

D схоластика

E лінгвістика

B Сократ

C Жан-Поль Сартр

D Леонардо да Вінчі

E Френсіс Бекон

В Індукцію

С Діалектику

D Майєвтику

Е Силогістику

D) Лейбніц

Е) Спіноза

102. Онтологічним принципом середньовічної філософії являється:

А) раціоналізм

В) креаціонізм

С) аткровення

D) формалізм

Е) догматизм

103. В середньовічній філософії в суперечці про універсалії реалісти стверджували:

А) ідея загального поняття передує речі

В) реальні лише одиничні речі, а „імена після речей”.

С) ідея речі не відповідає матеріальному втіленню.

D) ніщо реально не існує

Е) ідея ідентична речі.

104. Окресліть основні риси світогляду (філософії) епохи Відродження.......

105. В середньовічній філософії в суперечці про універсалії номіналісти твердили:

А) ідея загального (поняття) передує речі

В) ідея речі не відповідає матеріальному втіленню

С) ідея ідентична речі, а „імена після речей”

D) реальні лише одиничні речі

Е) ніщо реально існує.

У чому суть схоластики?

А) вміння дискутувати

В) раціонально обґрунтовувати релігійні догмати

С) наука про природу речей

D) темне, незрозуміле вчення

Е) філософія, що викладають в духовних школах.

В емпіризм

С дуалізм

D екзистенціалізм

Е томізм

110. .Висловлювання Р.Декарта “Мислю, отже існую” є органічним елементом такої методологічної традиції, яку називають:

А емпіризмом

В сенсуалізмом

С раціоналізмом

D матеріалізмом

Е природничо-науковим пізнанням

111. Для філософії Нового часу характерний:

А) метафізичного

В) геоцентризм

С) раціоналізм

D) креаціонізм

Е) плюралізм.

112. Дайте визначення поняття теоцентризм:................

113. Назвіть розділ середньовічної філософії, який прагнув логічно обгрунтувати релігійні догмати:

А) номіналізм;

В) містика;

С) реалізм;

D) схоластика;

С) патристика.

 

D) алхімія

Е) математика.

117. Вчення Декарта про субстанцію називається:

А) дуалізм

В) монізм

С) плюралізм

D) універсальна математика

Е0 деїзм.

В) протяжність

С) всезагальність

D) матеріальність

Е) причинність.

119. Теорію природного права розробив:

А) Гальвецій

В) Дідро

С) Гердер

D) Лок.

Е) Лейбніц.

120. Розкрийте зміст поняття пантеїзму..............

121. Який термін відображає принцип, згідно якого історія є здійсненням божественного плану:

А. Теоцетризм

В. Креаціонізм

С. Провіденціалізм

D. Патристика

Е. Апологетика

С. Франческа Петрарка

D. Гельвецій

В. Ідеалом

С. Суддєю

D. Історією

Е. Нічим

А) гармонія

В) множинність відносин

С) повна відсутність відносини

D) постійна боротьба

Е) спонтанні відносини.

С) розум

D) сумнів

Е) розсудок.

127. Згідно Руссо, шляхом суспільного договору людина набуває:

А) власної свободи

В) необмежене право

С) громадянське право

D) природне право

Е) вроджені ідеї.

128. Дайте визначення і розкрити суть поняття гуманізму.........

В: Креаціонізм

С: Провіденціалізм

D: Патристика

E: Схоластика

D: Бертран Рассел

E: П‘єро Помпонаці

С: Т. Гобс

D: Б. Спіноза

E: Т. Лейбніц

С. Теологія

D. Реалізм

Е. Містика

В. Бекон

С. Гобс

D. Спіноза

Е. Лок

141. Раціоналізм – це поняття яке означає в філософії.:

А) сфера математики

В) наукове знання взагалом

D) досвід є головним джерелом знання

Е) досвід є неможливим.

 

 

143. Вольтер розумів людину як істоту:

А) природну

В) політичну

С) суспільну

D) екзистенційну

Е) духовну.

144. Розкрийте суть антропоцентризму.....

145. Чим є простір і час відповідно до „Критики чистого розуму” І. Канта

А) умовами життя

В) характеристиками світу

С) характеристика „речі у собі”

D) характеристиками науки

В) прихований зміст речі

С) закон

D) сутність

Е) явище.

147. Початковим етапом розвитку Абсолютної Ідеї є:

А) логіка

В) свободи волі

С) природа

D) суспільство

Е) Божественне проведіння.

148. Вирішальну роль Абсолюту в природні утверджував в своїй філософії:

А) Ньютон

В) Фейєрбах

С) Гете

D) Гегель

Е) Фіхте.

149. Згідно Фейєрбаху суспільний розвиток визначає категорія:

А) мислення

В) любов

С) самосвідомість нації

D) обов’язок

Е) надприродні сили.

150. У кого з названих філософів виникла суперечність між методом та системою:

А) Л. Фейєрбаха

В) І. Фіхте

С) Г. Шеллінг

D) І. Кант

Е) Г. Гегель.

151. В філософії Фіхте природа являється:

А) об’єктивною реальністю

В) відчудженим продуктом „Я”

С) протиставленням „Я” з „не Я”.

D) трансцендентним „Воно”

Е) продуктом промислу Божого.

152. В чому полягає суперечність між методом і системою філософії Гегеля............

153. Що таке „речі в собі” для І.Канта

А) речі, які завжди є

В) речі після нашого досвіду

С) речі, яких не вистачає

D) речі поза нашим досвідом

Е) речі, яких ніколи немає.

154. Що І. Кант вважає джерелом моралі:

А) релігію

В) природу

С) науку

D) сумління

Е) естетику.

155. В кого з названих філософів виникла суперечність між методом і системою:

А) Л. Фейєрбаха

В) І. Фіхте

С) І. Канта

D) І. Конта

Е) Г. Гегеля.

156. Гегель вважав, що в основі реальності лежить:

А) абсолютна ідентичність

В) абсолютна несвідомість

С) абсолютна ідея

D) абсолютне джерело

Е) абсолютна свобода волі.

157. Хто є суб’єктом творчості за Гегелем:

А) людина як особа

В) людство в цілому

С) Бог

D) світовий дух

Е) природа як одухотворена істота.

D) матерія – це інобуття абсолютної ідеї

Е) матерія – об’єктивна реальність дана нам в відчуттях.

159. „Нова етика і релігія людини” до якої закликав Фейєрбах, це релігія і етика:

А) права

В) держави

С) абсолютну

D) любові

Е) обов’язку.

160. Як слід розуміти кантівське вчення про явище і річ-у-собі?.......

С) пізнання речей в собі

D) пізнання людей

Е) відсутність пізнання.

D) ідеалізм

Е) плюралізм.

 

164. Хто із представників німецької класичної філософії був найбільш яскравим представником ідеалістичної діалектики:

А) Фіхте

В) Кант

С) Гегель

D) Шеллінг

Е) Фейєрбах

165. Яке із перелічених визначень основ буття належить Гегелю:

А) воля до влади

В) енергія

С) Абсолютна ідея.

D) світова душа.

Е) припущення.

166. Гегель розглядав історію в своїй роботі „Філософія історії” як:

А) становлення вільної людини

В) самоцільне становлення свободи

С) розвиток світового духу в часі

D) реалізацію божественного плану

Е) розвиток світового духу в просторі.

167. „Пізнавальним критерієм,” ознакою буття і творчої активності людини Л. Фейєрбах називав любов:

А) статеву

В) платонічну

С) як пристрасть

D) як почуття

Е) всезагальну

168. Викладіть основні положення Гегелівського розуміння історії...................

169. За Кантом предмет і явище дані в сприйнятті для пізнаючого суб’єкта є:

А) річ в собі

В) феномен

С) ноумен

D) інтелектуальний синтез

Е) комплекс відчуттів.

170. За Кантом, моральна цінність вчинку тим вища, чим він більше:

А) відповідає діючому моральному закону

В) приносить особисте задоволення

С) підпорядкований абстрактному почуттю обов’язку

D) зв’язаний з гуманними чи дружними почуттями

Е) приносить практичну користь.

В) філософією

С) наукою

D) релігією

Е) мистецтвом.

175. Діяльність свідомості за Фіхте описується формулою:

А) постійне спілкування людей

В) автономна діяльність „Я” по відношенню до „не Я”

С) взаємодія з вищим духом

D) неусвідомлена діяльність інтенсивного „Я”

Е) рефлективна діяльність спілкування з самим собою.

176. В чому суть і значення діалектичного методу Гегеля?...........

177. По теорії Канта, час і простір:

А) являється вічними реальними атрибутами субстанції

В) не існують реально, але необхідно передують чуттєвому досвіду.

С) виникають ситуативно, по мірі вдосконалення світу

D) є невід’ємними властивостями одиничних релігій

Е) простір і час, суть форми буття світового розуму.

178. За Кантом, знання морального закону:

А) є актуальною проблемою етики

В) обумовлено освітою і вихованням

С) дається в емпіричному досвіді

D) є продуктом домовленості людей

Е) дано кожному дадосвідно.

179. Гегель вважав, що розвинуте суспільство – це:

А) моральна реальність

В) суспільство всезагального багатства

С) царство боже

D) безкласове суспільство

Е) громадянська правова державність.

180. Який закон діалектики з точки зору Гегеля є джерелом розвитку:

А) заперечення

В) переходу кількісних змін в якості

С) топлиності

D) гармонії і ситуації

Е) суперчесності.

181. В „Науці логіки” Гегель обґрунтував тезу:

А) все, що існує – розумно

В) все, що існує – дійсне

С) все, що нерозумне – недійсне

D) розумна поточне дійсному

Е) все, що розумне – дійсне.

182. В феноменології духу Гегель розглядав різні релігії як форми:

А) поклоніння людини божеству

В) самосвідомості абсолюту

С) піднесення людини до рівня божества

D) абсолютно підпорядковані людині

Е) форми відчуження.

183. Кому із німецьких філософів належить розуміння свободи як пізнаної необхідності:

А) Л. Фейєрбаху

В) Гердеру

С) І Канту

D) Г. Фіхте

Е) В. Гегелю.

184. Що таке „категоричний імператив” Канта, та як він співвідноситься з почуттям обов’язку, любові?.................

185. Фрейдизм – це:

А) раціональна філософія

@В) філософія іраціоналізму

С) технократичний напрямок

D) соціологічний напрямок

Е) феноменологічний напрямок.

186. Засновником сучасного екзистенціалізму був:

@А) Е. Кьеркегор

В) З. Фрейд.

С) Ф. Ніцше

D) Ж.П. Сартр

Е) м. Хайдегер.

187. Центром світогляду К. Маркса рахується:

@А) матеріалістичне розуміння історії

В) категоричний імператив

С) бесвідома воля

D) діалектика абсолютного духу

Е) сума людських інстинктів.

188. „Філософія життя – це філософський напрямок, який зосереджений на:

А) створені наукових теорій і систем

@В) формульовані основних моральних законів

С) повнота переживань в духовному внутрішньому житті людини

D) ситуації зміни в природі суспільства

Е) ця практична філософія.

D) Сковороді

Е) Орлику.

243. Ідею історичного прогресу вперше ґрунтовно обґрунтовано:

А) Костомаров

В) Франком

С) Грушевським

D) Кулішом

Е) Юркевичом.

244. Першим відомим представником філософської герменевтики в Україні був:

А) Прокопович

В) Сковорода

С) Кониський

D) Юркевич

Е) Дрогобич.

245. Автором концепції федералізму в державотворенні був:

А) Франко

В) Шевченко

С) Л. Українка

D) Данцов

Е) Драгоманов.

246. Виділіть серед представників філософії космізму її українського представника:

А) Федорів

В) Ціолковський

С) Вернадський

D) Словацька

Е) Тейяр де Шарден.

247. Яка праця належить перу Винниченка:

А) „Лісова пісня”

В) „Сонячна машина”

С) „Вічний революціонер”

D) „Короткий курс історії ВКП”

Е) „Філософські дослідження”.

248. Проаналізуйте значення термінів: „українська мова”, „давньоруська мова”, „російська мова”, „церковнослов’янський мова”........................

249. Хто є автором праці „Слово про Закон і Благодатсво”

А) Ярослав Мудрий

В) Нестор-Літописець.

С) Григорій Сковорода

D) Митрополит Ілларіон

Е) Феофан Прокопович.

250. Хто із українських філософів і мислителів є фундатором національної ідеї:

А) Сковорода

В) Шевченко

С) Юркевич

D) Прокопович

Е) Котляревський.

Е) сфера розуму.

263. Кому належить концепція „рівної нерівності”:

А) Кулішу

В) Юркевичу

С) Шашкевичу

D) Сковороді

Е) Костомарову

264. В чому сутність ідеї месіанства українського народу, що пропагував М. Костомаров?.......

265. Хто із українських мислителів, метафоричною відтворив у своїх творах специфіку міфологічного світовідчуття українського народу:

А) Франко

В) Драгоманов

С) Юркевич

D) Подолинський

Е) Л. Українка.

266. Виділіть і з провідних українських філософів представника Києво-могилянської академії:

А) Юркевич

В) Подолинський

С) Дрогобич

D) Прокопович

Е) Шашкевич

267. Хто із представників Київської школи філософії був засновником релігійно-екзестенціального напрямку в філософії:

А) Вернадський

В) Юркевич

С) Драгоманов

D) Бердяєв

@Е) Грушевський.

268. В основу світу згідно погляду А. Бердяєва закладено:

А) іраціональне начало, яке існувало раніше Бога

@В) потяг до свободи

С) Бог.

D) вольове індивідуальне начало

Е) Софія.

269. Філософський месіанізм Т. Шевченка – це:

А) віра в майбутнє пришестя Божого посланця

В) специфічне світосприйняття

@С) мистино-аксентична віра

D) історична місію нації в розвитку світової цивілізації.

Е) віра в хараматичну особу.

270. Хто із перахованих українських мислителів входив до Острозького культурно-освітнього центру:

А) Могила

@В) Вишенський

С) Сковорода

D) Дрогобич

Е) Антонич.

271. Основною ідеєю філософії П. Юркевича є:

А) матеріалізм

В) вчення про реінкарнацію

@С) філософія серця

D) філософія розуму

Е) філософія історії.

272. В чому суть інтегрального (вольового) „націоналізм” Д. Донцова....................

273. Яка із проведених етноментальних рис української філософії визначає екоцентричний характер національної свідомості:

А) кордоцентризм

В) екзестенціальність

С) антеїзм

D) романтизм

@Е) софійність.

274. До якого типу розуміння сутності буття схиляється Г. Сковорода:

А) моністичного

В) дуалістичного

С) деїстичного

@D) пантеїстичного

Е) плюралістичного.

Що таке онтологія?

319. Яке із поданих визначень матерії можна віднести до наукового:

@А) Все побудовано з матерії

В) Матерія – це атоми та порожнеча

С) Матерія – це постійна можливість відчуттів

D) Матерія – це реальність

Е) Матерія – це все те, що нас оточує і не залежить від нас

320. Який термін відображає принцип у відповідності з яким Бог із ніщо створив неживу і живу природу:

А) Геоцентризм

@В) Креаціонізм

С) Провіденціалізм

Д) Еволюціонізм

Е) Телеологізм.

Що таке метафізика?

@А) Інша назва філософії

В) Заперечення розвитку

С) Визнання розвитку за рахунок зовнішнього поштовху

D) Теоретична фізика

Е) Вчення про трансцедетне

384. Німецький філософ Гегель вніс великий внесок в розвиток:

@А) Діалектику як вчення про загальний розвиток

В) Теорію додаткової вартості

С) Теорію суспільного договору

D) Цивілізаційного підходу

Е) Теорію походження сонячної системи.

385. Закономірна якісна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів, яка має незворотній і спрямований характер це:

А) Рух

В) Закон

С) Принцип

@D) Розвиток

Е) Категорія.

386. Виберіть вірні судження:

А) Все у світі необхідно, випадковість існує тільки в ідеї

В) Все у світі випадкове, необхідність існує тільки в нашій свідомості

С) Одні явища у світі необхідні, інші – випадкові

@D) Випадковість є формою виявлення необхідності

Е) Кожне явище є випадковим і необхідним у різних проявах.

Що таке діалектика?

@А) Мистецтво ведення суперечки

В) Уявлення про вічне становлення світу

С) Універсальна теорія і метод пізнання світу

D) Рефлексивне мислення

Е) Вчення про суперечності.

411. Яка на вашу думку відповідь є вірною:

А) Суперечність – це суперечність в мисленні людини, тобто логічна суперечність

В) Суперечності властиві як природі суспільств, та нашому мисленню

@С) Суперечності – це взаємодія протилежних сторін, предметів і явищ

D) Суперечності – це містичне поєднання протилежностей, яке осягається тільки інтуїцією

Е) Суперечність предмет суб’єктивної діяльності людини.

412. Які із перерахованих процесів зв’язані як причиною і наслідком:

А) День і ніч

) Спалах блискавки – грім

С) Літо і Осінь

D) Вода і Вогонь

Самосвідомість – це

A сукупність знань про світ, що має конкретна людина

B система наукових знань певної особи

C інша назва релігійної свідомості

D здатність людини вирішувати практичні завдання

@E здатність свідомості окремої особи аналізувати власні дії та зміст своїх міркувань.

Мова – це

@A система знаків, за допомогою яких можна передати певну інформацію

B сукупність звуків

C знаки, що позначають властивості речей

D вільна гра фантазії

E все перераховане невірно

Яка структура свідомості?

536. Свідомість розглядається як властивість високоорганізованої матерії в філософському напрямку:

А) об’єктивному ідеалізмі

@В) суб’єктивному ідеалізмі

С) діалектичному матеріалізмі

D) Дуалізмі

Е) Екзистенціалізмі

537. Який вид людина мислить логічними категоріями в межах конкретних понять:

А) Первісний

В) Неарденталець

С) Синантроп

@D) Кроманьйолець

Е) Архантроп

538. Яка відмінна ознака відрізняє психіку людини від психіки тварин:

А) Інстинкти

В) Емоції

@С) наявність другої сигнальної системи

D) Відчуття

Е) Пам’ять.

Душа – це

А) цілісна система всього сущого, охопленого його людською свідомістю, волею та діяльністю

В) особлива сила, що здатна творити, пізнавати й освячувати світ

@С) безтілесна духовна сутність, що визначає життєвий стані здібності людини

D) польова інформаційно-розпорядча структура, що містить глобальну програму розвитку виду, індивідуальні програми, безумовні рефлекси, спадкову пам’ять

Е) Реальна історична особа.

546. Серед перелічених ознак свідомості самосвідомістю є:

А) операції зі знанням - здатність до обміну інформації через мову (слово, символ)

@В) Інтроспективність - рефлексія повернення свідомості на власне „Я”

С) Функціональний динамізм

D) Інтенціональність - спрямованість на яку-небудь ціль

Е) Спонтанність - здатність до інтуїції, знаходження нового смислу.

547. В сучасній семіотиці природна мова розглядається як:

А) Безпосередня діяльність свідомості

@В) Адекватний вираз думки

С) Система природних і штучних знаків

D) Друга сигнальна система

Е) Засіб комунікації і спілкування.

.

Що таке масово свідомість?

656. Глобальні проблеми це:

А) Проблема створення інверсальної мови наук

В) Проблема встановлення контактів з позаземними цивілізаціями

Культура – це

А) сукупність природних об’єктів

В) частина ландшафту

С) біологічна характеристика людини

@D) процес перетворення людиною дійсності та результати цього процесу

Е) особливий вид рослин.

804. Космополітизм у культурі – це:

А) прагнення жити в межах культури власної етнічної групи

В) Зверхнє ставлення до інших культур

@С) Прагнення до максимального знайомства з досягненнями культур всіх народів

D) Культура, пов’язана з космосом

Е) Культура, пов’язана з політикою.

Дайте визначення і розкрийте поняття міфології

9. Слово «філософія» у перекладі з давньогрецької означає:
А. Любов до землі
В. Любов до мудрості
С. Любов до Бога
D. Любов до народу
E. Любов до самого себе

10. Зміст світогляду групується довкола питання:
А. Природне – соціальне
В. Тварина – інша тварина
С. Рослини – світ
D. Людина – світ
E. Природні – штучні речі

11. Міфологічний світогляд передбачає:
А. Протистояння людини природі
В. Злитність людини з природою
С. Розмежування людини і природи
D. Поділ всього сущого на матеріальне і духовне
E. Вірне все вищезгадане

12. Філософія може бути визначена як:
А. Система знань про природу і її закони
В. Мудрість взагалі
С. Система найбільш загальних теоретичних поглядів на світ, на місце людини в ньому

D. Сукупність моральних вчень і норм
E. Система релігійних вчень про світ і людину

13. До структурних елементів філософського знання відноситься:
А. Геологія
В. Біологія
С. Онтологія
D. Міфологія
E. Етнографія

14. Яка з названих функцій не є філософською?
А. Пізнавальна
В. Методологічна
С. Аксіологічна
D. Політично-організаційна
E. Праксеологічна

15. Яка з названих дисциплін не є філософською?
А. Метафізика
В. Діалектика
С. Аксіологія
D. Онтологія
E. Демографія

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти