ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Чому східна філософія є методологічною основою сучасної нетрадиційної медицини?

73. Серед перелічених шкіл східної філософії виділіть матеріалістичну:
А. Буддизм
В. Диомізм
С. Йога
D. Чарвака
E. Веданта

74. «Теорія не діяння» - основний принцип:
А. Даосизму
В. Буддизму
С. Конфуціанства
D. Моїзму
E. Синтоїзму

75. Який із названих нижче філософів стверджував, що першоджерелом космосу є апейрон ?
А. Фалес
В. Асіннимен
С. Парменід
D. Аниксімандр
E. Піфагор

76. Згідно китайської філософії духовним центром людини є:
А. Мозок

В. Оличчя
С. Серце
D. Шлунок
E. Легені

77. Хто з античних філософів сказав: «Я знаю те, що я нічого не знаю»?
А. Піфагор
В. Аниксімандр
С. Сократ
D. Зенон
E. Демокріт

78. Свобода і опанування своїми почуттями – головні принципи філософської школи античності:
А. Софістів
В. Стоїстів
С. Епікурійців
D. Киніків
E. Скептиків

79. Кому належить авторство висловлювання «Людина є міра всіх речей»?
А. Платону
В. Арістотелю
С. Парменіду
D. Протагору
E. Епікуру

Розкрити зміст поняття карми в філософії буддизму.

81. Згідно з Ведами основою світу є:
А. Атман
В. Брахма
С. Карма
D. Сансара
E. Майя.

82. Яка інтерпретація пари понять «Інь-Янь» не належить давньокитайській філософії?
А. Світле-темне
В. Добро-зло
С. Чоловіче-жіноче
D. Активне-пасивне
E. Небо-земля

83. Що означає термін «Будда»?
А. Камінь
В. Мудрець
С. Шакямуні Гаутама
D.Просвітлений
E. Знання

84. З яких ідей розпочинається антична філософія
А. Матеріалістичних
В. Ідеалістичних
С. Діалектичних
D. Натурфілософських
E. Метафізичних

85. Хто у Стародавній Греції є засновником діалектичного мислення?
А. Піфагор
В. Геракліт
С. Фалес
D. Сократ
E. Платон

86. Хто з старогрецьких філософів вважає, що за своєю будовою речі складається з матерії і форми ?
А. Арістотель

В. Платон
С. Сократ
D. Демокріт
E. Геракліт.

87. Хто із філософів є автором ідеї «про ідеальну державу»»
А. Демокріт
В. Геракліт
С. Сократ
D. Платон
E. Арістотель.

Охарактеризуйте основні риси античної філософії.

89. Який напрямок східної філософії культивує вдосконалення тілесності через духовне зусилля?
А. Буддизм
В. Даосизм
С. Конфуціанство
D. йога
E. Санкх’я

90. В основі якої східної філософії лежить ідея суспільної ієрархії культу предків?
А. Даосизм
В. Конфуціанство
С. буддизм
D. Червака-локаята
E. Санкх’я

91. Яке визначення філософії належить античним натурфілософам?
А. Філософія – це вчення про людину
В. Філософія – це вчення про цінності
С. Філософія – це наука наук
D. Філософія – це вчення про мораль та сенс життя
E. Філософія – це система умоглядно-споглядальних уявлень про придоду.

92. Хто є найвідомішим давньогрецьким атомі стом?
А. Демокріт

В. Фалес
С. Піфагор
D. Платон
E. Сократ

93. Хто у стародавній Греції є засновником діалектичного мислення?
А. Геракліт

В. Піфагор
С. Фалес
D. Сократ
E. Платон

94. Яка філософська школа пропонує сумніватися у кожному пункті наших знань:
А. стоїцизм
В. скептицизм
С. гедонізм
D. платонізм
E. епікуреїзм.

95. Що вважав основою буття Анаксімен
А. Воду
В. Апейрон
С. Землю
D. Повітря
E. Вогонь

96. Окресліть основні проблеми натурфілософії та специфіку їх вирішення.
97. Який напрямок належить до середньовічної європейської філософії

A сенсуалізм

B суфізм

C eпікуреїзм

D схоластика

E лінгвістика

Антропоцентризм філософії Відродження – це філософська позиція, згідно якої

A людина повинна підпорядковуватись традиціям

B людина повинна діяти відповідно до законів природи

C людина – це те ж саме, що й тварина

D людина є вихідним пунктом для оцінки всіх явищ і процесів у світі, центром світу

E людина не повинна ні у що втручатися

Засновником філософії Нового часу вважається

A Геракліт Ефеський

B Сократ

C Жан-Поль Сартр

D Леонардо да Вінчі

E Френсіс Бекон

Який метод пізнання протиставив Ф. Бекон середньовічній схоластиці?

А Дедукцію

В Індукцію

С Діалектику

D Майєвтику

Е Силогістику

Хто є автором вчення про монади?

А) Декарт

В) Демокріт

С) Платон

D) Лейбніц

Е) Спіноза

102. Онтологічним принципом середньовічної філософії являється:

А) раціоналізм

В) креаціонізм

С) аткровення

D) формалізм

Е) догматизм

103. В середньовічній філософії в суперечці про універсалії реалісти стверджували:

А) ідея загального поняття передує речі

В) реальні лише одиничні речі, а „імена після речей”.

С) ідея речі не відповідає матеріальному втіленню.

D) ніщо реально не існує

Е) ідея ідентична речі.

104. Окресліть основні риси світогляду (філософії) епохи Відродження.......

105. В середньовічній філософії в суперечці про універсалії номіналісти твердили:

А) ідея загального (поняття) передує речі

В) ідея речі не відповідає матеріальному втіленню

С) ідея ідентична речі, а „імена після речей”

D) реальні лише одиничні речі

Е) ніщо реально існує.

У чому суть схоластики?

А) вміння дискутувати

В) раціонально обґрунтовувати релігійні догмати

С) наука про природу речей

D) темне, незрозуміле вчення

Е) філософія, що викладають в духовних школах.

Термін “гуманізм” стосовно доби Відродження означає

А синонім релігійності

В засудження радощів людського життя

С визнання краси душі та тіла людини і її права на пізнання та діяльність

D вчення про розмежованість душі та тіла

Е визнання геліоцентричної системи

108. Tabula rasa означає:

А великий закон

В мудра людина
С чиста дошка

D видатний полководець

Е старанний виконавець.

109. Методологічна позиція, що зводить науку до процесу, який від спостереження одиничних явищ переходить до формулювання загальних ідей і законів (переважно – на основі індукції), називається:

А раціоналізм

В емпіризм

С дуалізм

D екзистенціалізм

Е томізм

110. .Висловлювання Р.Декарта “Мислю, отже існую” є органічним елементом такої методологічної традиції, яку називають:

А емпіризмом

В сенсуалізмом

С раціоналізмом

D матеріалізмом

Е природничо-науковим пізнанням

111. Для філософії Нового часу характерний:

А) метафізичного

В) геоцентризм

С) раціоналізм

D) креаціонізм

Е) плюралізм.

112. Дайте визначення поняття теоцентризм:................

113. Назвіть розділ середньовічної філософії, який прагнув логічно обгрунтувати релігійні догмати:

А) номіналізм;

В) містика;

С) реалізм;

D) схоластика;

С) патристика.

 

Хто зі приведених мислителів є представником епохи Відродження?

А) Т. Гоббс;

В) В. Гегель;

С) Джорджано Бруно;

D) Фіхте;

Е) Августин.

Хто із філософів Нового часу вживав для характеристики свідомості новонародженого поняття “чиста дошка”?

А) Дж. Берклі;

В) Дж. Локк;

С) Д. Юнг;

D) Г. Лейбніц;

Е) Декарт.

116. Для Парцельсіса головною була:

А) медицина

В) філософія

С) астрономія

D) алхімія

Е) математика.

117. Вчення Декарта про субстанцію називається:

А) дуалізм

В) монізм

С) плюралізм

D) універсальна математика

Е0 деїзм.

Які із перерахованих властивостей субстанції Спіноза вважав її атрибутами?

А) діяльність

В) протяжність

С) всезагальність

D) матеріальність

Е) причинність.

119. Теорію природного права розробив:

А) Гальвецій

В) Дідро

С) Гердер

D) Лок.

Е) Лейбніц.

120. Розкрийте зміст поняття пантеїзму..............

121. Який термін відображає принцип, згідно якого історія є здійсненням божественного плану:

А. Теоцетризм

В. Креаціонізм

С. Провіденціалізм

D. Патристика

Е. Апологетика

Хто із наведених мислителів є представником епохи Відродження?

А. Гегель

В. Лейбніц

С. Франческа Петрарка

D. Гельвецій

Чим є античність для епохи Відродження?

А. Авторитетом

В. Ідеалом

С. Суддєю

D. Історією

Е. Нічим

Який напрямок філософії Нового часу наголошує, що основний зміст наукового пізнання досягається через діяльність розуму

А. Сенсуалізм

В. Емпіризм

С. Реалізм

D. Раціоналізм

Е. Скептицизм

125. Між монадами Лейбніца існує:

А) гармонія

В) множинність відносин

С) повна відсутність відносини

D) постійна боротьба

Е) спонтанні відносини.

Який із принципів Декарт вважав єдино придатним

А) віру

В) інтуїцію

С) розум

D) сумнів

Е) розсудок.

127. Згідно Руссо, шляхом суспільного договору людина набуває:

А) власної свободи

В) необмежене право

С) громадянське право

D) природне право

Е) вроджені ідеї.

128. Дайте визначення і розкрити суть поняття гуманізму.........

Який термін відображає принцип, у відповідності з яким Бог із нічого створив живу і неживу природу?

А: Теоцентризм

В: Креаціонізм

С: Провіденціалізм

D: Патристика

E: Схоластика

Хто із приведених мислителів не являється представником філософії епохи Відродження?

А: Данте Алігєрі

В: Франческо Петрарка

С: Джордано Бруно

D: Бертран Рассел

E: П‘єро Помпонаці

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти