ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Який напрямок філософії ХVІІІ ст. стверджує, що основний зміст наукового пізнання отримують з чуттєвого досвіду?

А: Раціоналізм

В: Сенсуалізм

С: Скептицизм

D: Емпіризм

E: Реалізм

132. Хто із названих нижче філософів є автором висловлювання "Мислю, отже існую"?

А: Ф. Бекон

В: Т. Гобс

С: Г. Лейбніц

D: Лок

E: Декарт

Хто із філософів, розробляючи вчення про необхідність і свободу, зробив висновок про те, що свобода є пізнана необхідність?

А: Ф. Бекон

В: Р. Декарт

С: Т. Гобс

D: Б. Спіноза

E: Т. Лейбніц

Філософія природи Дж. Бруно – це

А) деїзм

В) креаціонізм

С) пантеїзм

D) дуалізм

Е) теїзм

135. Кому належить авторство тези „Світ – це комплекс моїх відчутів”?

А) Дж. Берклі

В) Дж. Локку

С) Сократу

D) Ф. Бекону

Е) Р. Декарту.

136. Які риси середньовічної філософії зберегли свою актуальність....................

Яка сфера середньовічної релігійної філософії покликані узгоджувати між собою релігійні догмати?

А. Гностицизм

В. Номіналізм

С. Теологія

D. Реалізм

Е. Містика

Представники якого напряму середньовічної філософії вважають , що шлях пізнання Бога лежить через по почуття, віру, релігійний екстаз, самозаглиблення?

А. Схоластика

В. Номіналізм

С. Містика

D. Патристика

Е.Томізм

Що означає ідея гуманізму в філософії Відродження?

А. Негативне відношення до традиційних цінностей

В. Переконання ,що людина є самостійною і вільною від природи

С. Космоцентризм

D. Ідея . що центральною проблемою осмислення буття є Бог

Е. Орієнтація філософії на релігійне мистецтво

140. Хто із названих нижче філософів є автором висловлювання“ Знання- це сила, і той хто володіє знанням буде могутнім”

А. Декарт

В. Бекон

С. Гобс

D. Спіноза

Е. Лок

141. Раціоналізм – це поняття яке означає в філософії.:

А) сфера математики

В) наукове знання взагалом

С) теоретичне пізнання, засноване на розумі

D) досвідне знання

Е) здоровий глузд.

Якою є головна тези представників емпіризму Нового часу

А) вік живи, вік учись

В) досвід велика сила

С) досвід є доповненням розуму

D) досвід є головним джерелом знання

Е) досвід є неможливим.

 

 

143. Вольтер розумів людину як істоту:

А) природну

В) політичну

С) суспільну

D) екзистенційну

Е) духовну.

144. Розкрийте суть антропоцентризму.....

145. Чим є простір і час відповідно до „Критики чистого розуму” І. Канта

А) умовами життя

В) характеристиками світу

С) характеристика „речі у собі”

D) характеристиками науки

Е) апріорними формами чуттєвого сприйняття

146. „Річ у собі” в Канта означає

А) закриту для інших особистість

В) прихований зміст речі

С) закон

D) сутність

Е) явище.

147. Початковим етапом розвитку Абсолютної Ідеї є:

А) логіка

В) свободи волі

С) природа

D) суспільство

Е) Божественне проведіння.

148. Вирішальну роль Абсолюту в природні утверджував в своїй філософії:

А) Ньютон

В) Фейєрбах

С) Гете

D) Гегель

Е) Фіхте.

149. Згідно Фейєрбаху суспільний розвиток визначає категорія:

А) мислення

В) любов

С) самосвідомість нації

D) обов’язок

Е) надприродні сили.

150. У кого з названих філософів виникла суперечність між методом та системою:

А) Л. Фейєрбаха

В) І. Фіхте

С) Г. Шеллінг

D) І. Кант

Е) Г. Гегель.

151. В філософії Фіхте природа являється:

А) об’єктивною реальністю

В) відчудженим продуктом „Я”

С) протиставленням „Я” з „не Я”.

D) трансцендентним „Воно”

Е) продуктом промислу Божого.

152. В чому полягає суперечність між методом і системою філософії Гегеля............

153. Що таке „речі в собі” для І.Канта

А) речі, які завжди є

В) речі після нашого досвіду

С) речі, яких не вистачає

D) речі поза нашим досвідом

Е) речі, яких ніколи немає.

154. Що І. Кант вважає джерелом моралі:

А) релігію

В) природу

С) науку

D) сумління

Е) естетику.

155. В кого з названих філософів виникла суперечність між методом і системою:

А) Л. Фейєрбаха

В) І. Фіхте

С) І. Канта

D) І. Конта

Е) Г. Гегеля.

156. Гегель вважав, що в основі реальності лежить:

А) абсолютна ідентичність

В) абсолютна несвідомість

С) абсолютна ідея

D) абсолютне джерело

Е) абсолютна свобода волі.

157. Хто є суб’єктом творчості за Гегелем:

А) людина як особа

В) людство в цілому

С) Бог

D) світовий дух

Е) природа як одухотворена істота.

Яке із вище приведених визначень матерії належить Гегелю

А) матерія – це все те, що володіє масою і енергію

В) матерія є все те, що складається з атомів

С) матерія є постійна можливість відчутів

D) матерія – це інобуття абсолютної ідеї

Е) матерія – об’єктивна реальність дана нам в відчуттях.

159. „Нова етика і релігія людини” до якої закликав Фейєрбах, це релігія і етика:

А) права

В) держави

С) абсолютну

D) любові

Е) обов’язку.

160. Як слід розуміти кантівське вчення про явище і річ-у-собі?.......

Що І. Кант назвав трансцендентальним пізнанням?

А) пізнання умов життя

В) пізнання умов можливості самого пізнання

С) пізнання речей в собі

D) пізнання людей

Е) відсутність пізнання.

Яке поняття є ключовим для філософії Г. Гегеля?

А) Я

В) абсолютний дух

С) транседентальний суб’єкт

D) світова воля

Е) матеріальне виробництво

Як можна охарактеризувати позицію Канта щодо пізнання світу?

А) агностицизм

В) гностицизм

С) матеріалізм

D) ідеалізм

Е) плюралізм.

 

164. Хто із представників німецької класичної філософії був найбільш яскравим представником ідеалістичної діалектики:

А) Фіхте

В) Кант

С) Гегель

D) Шеллінг

Е) Фейєрбах

165. Яке із перелічених визначень основ буття належить Гегелю:

А) воля до влади

В) енергія

С) Абсолютна ідея.

D) світова душа.

Е) припущення.

166. Гегель розглядав історію в своїй роботі „Філософія історії” як:

А) становлення вільної людини

В) самоцільне становлення свободи

С) розвиток світового духу в часі

D) реалізацію божественного плану

Е) розвиток світового духу в просторі.

167. „Пізнавальним критерієм,” ознакою буття і творчої активності людини Л. Фейєрбах називав любов:

А) статеву

В) платонічну

С) як пристрасть

D) як почуття

Е) всезагальну

168. Викладіть основні положення Гегелівського розуміння історії...................

169. За Кантом предмет і явище дані в сприйнятті для пізнаючого суб’єкта є:

А) річ в собі

В) феномен

С) ноумен

D) інтелектуальний синтез

Е) комплекс відчуттів.

170. За Кантом, моральна цінність вчинку тим вища, чим він більше:

А) відповідає діючому моральному закону

В) приносить особисте задоволення

С) підпорядкований абстрактному почуттю обов’язку

D) зв’язаний з гуманними чи дружними почуттями

Е) приносить практичну користь.

Яке висловлювання відносно співвідношення матерії і свідомості належить Гегелю

А) світ є „не Я,” створеним нашим „Я.”

В) свідомість розлита на всій природі вся матерія „мислить”.

С) матеріальний світ є форма інобуття абсолютної ідеї.

D) матерія і свідомість дві рівноцінні субстанції

Е) думка – це результати філософської діяльності.

172. Хто із названих філософів являється автором роботи „Феноменологія духу”.

А) Лейбніц

В) Гегель

С) Фіхте

D) Спіноза

Е) Шелінг.

Визначте, яке з наведених суджень про простір і час належить Канту

А) простір і час суть форми буття світового розуму

В) простір, час суть об’єктивні форми існування матерії

С) простір і час – це форми нашого сприйняття

D) простір і час суть незалежні від матерії субстанції.

Е) Простір, час і матерія нероздільні.

174. Фейєрбах називає спосіб ілюзорного задоволення людиною своїх потреб.....

А) політикою

В) філософією

С) наукою

D) релігією

Е) мистецтвом.

175. Діяльність свідомості за Фіхте описується формулою:

А) постійне спілкування людей

В) автономна діяльність „Я” по відношенню до „не Я”

С) взаємодія з вищим духом

D) неусвідомлена діяльність інтенсивного „Я”

Е) рефлективна діяльність спілкування з самим собою.

176. В чому суть і значення діалектичного методу Гегеля?...........

177. По теорії Канта, час і простір:

А) являється вічними реальними атрибутами субстанції

В) не існують реально, але необхідно передують чуттєвому досвіду.

С) виникають ситуативно, по мірі вдосконалення світу

D) є невід’ємними властивостями одиничних релігій

Е) простір і час, суть форми буття світового розуму.

178. За Кантом, знання морального закону:

А) є актуальною проблемою етики

В) обумовлено освітою і вихованням

С) дається в емпіричному досвіді

D) є продуктом домовленості людей

Е) дано кожному дадосвідно.

179. Гегель вважав, що розвинуте суспільство – це:

А) моральна реальність

В) суспільство всезагального багатства

С) царство боже

D) безкласове суспільство

Е) громадянська правова державність.

180. Який закон діалектики з точки зору Гегеля є джерелом розвитку:

А) заперечення

В) переходу кількісних змін в якості

С) топлиності

D) гармонії і ситуації

Е) суперчесності.

181. В „Науці логіки” Гегель обґрунтував тезу:

А) все, що існує – розумно

В) все, що існує – дійсне

С) все, що нерозумне – недійсне

D) розумна поточне дійсному

Е) все, що розумне – дійсне.

182. В феноменології духу Гегель розглядав різні релігії як форми:

А) поклоніння людини божеству

В) самосвідомості абсолюту

С) піднесення людини до рівня божества

D) абсолютно підпорядковані людині

Е) форми відчуження.

183. Кому із німецьких філософів належить розуміння свободи як пізнаної необхідності:

А) Л. Фейєрбаху

В) Гердеру

С) І Канту

D) Г. Фіхте

Е) В. Гегелю.

184. Що таке „категоричний імператив” Канта, та як він співвідноситься з почуттям обов’язку, любові?.................

185. Фрейдизм – це:

А) раціональна філософія

@В) філософія іраціоналізму

С) технократичний напрямок

D) соціологічний напрямок

Е) феноменологічний напрямок.

186. Засновником сучасного екзистенціалізму був:

@А) Е. Кьеркегор

В) З. Фрейд.

С) Ф. Ніцше

D) Ж.П. Сартр

Е) м. Хайдегер.

187. Центром світогляду К. Маркса рахується:

@А) матеріалістичне розуміння історії

В) категоричний імператив

С) бесвідома воля

D) діалектика абсолютного духу

Е) сума людських інстинктів.

188. „Філософія життя – це філософський напрямок, який зосереджений на:

А) створені наукових теорій і систем

@В) формульовані основних моральних законів

С) повнота переживань в духовному внутрішньому житті людини

D) ситуації зміни в природі суспільства

Е) ця практична філософія.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти