ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Яке завдання ставить перед собою аналітична філософія?

@А) аналіз філософських понять

В) аналіз хвороби

С) аналіз злочину

D) аналіз виробництва

Е) аналіз божественних питань.

190. В герменевтиці основне завдання філософії, за Гада мером – це:

А) соціальний експеримент

В) сучасна інтерпретація древніх ідей.

@С) тлумачення і осмислення текстів.

D) пояснення змісту літературних творів

Е) опис наукових спостережень.

Що є істина з точки зору прагматизму.

@А) істина – те, що доведено

В) істина – те, що корисна

С) істина – те, що звично

D) істина – те, що неосягненно

Е) істина – те, що загальнопринято.

192. Що значить діяти раціонально та іраціонально............................

Хто є основоположником психоаналізу?

А) К. Маркс

В) Е. Фром

@С) З. Фрейд

D) М.Хайдеггер

Е) Р. Декарт..

Яке поняття лежить в основі методу феноменології?

А) річ для себе

В) річ у собі

@С) річ для нас

D) річ без нас

Е) ми без речі.

195. Теза „Наука-чума ХХ століття” належить:

А) антисциєнтисту

В) технократу

С) вченому

@D) сциєнтисту

Е) прагматизму.

196. Основою релігійної філософії ХХ століття є:

А) ідеалізм

@В) раціоналізм

С) іраціоналізм

D) герметизм

Е) суб”єктивізм.

197. Згідно екзистенціаліста Сартра „Свобода для людини – це”:

А) завоювання цивілізації

@В) велике щастя

С) неминуче тяжка ноша

D) недосягненна мрія

Е) дарована богом свобода волі.

198. До якого напрямку філософії відносяться позитивізм ХХ ст.:

@А) об’єктивно ідеалістичного

В) суб’єктивно ідеалістичного

С) матеріалістичного

D) дуалістичного

Е) плюралістичного.

199. Який метод є ключовим для філософської герменевтики:

А) аналіз

@В) пояснення

С) розуміння

D) синтез

Е) дедукція.

200. В чому полягає однобічність марксистського тлумачення людини як сукупності суспільних відносин?.....................

Кого вважають предтчею екзистенціалізму?

@А) Хайдеггера

В) Канта

@С) Ніцше

D) Фрейда

@Е) Конт.

202. Основна категорія вчення Фрейда про „несвідоме”:

@А) „Воно” (id)

В) „Я” (ego)

С) „Зверх Я” (byper-ego)

D) особа

Е) суспільство.

203. Яка основна ознака філософії ХХ-ХХІ ст.:

А) психоалізм

В) фідеїзм

@С) іраціоналізм

D) антропоцентризм

Е) суб”єктивізм.

204. Засновником філософії християнською еволюціонізму був:

А) Марсель

В) Ясперс.

@С) Теяр-де-Шарден.

D) Бердяєв

Е) Шестов.

205. Яка філософська течія поставила своїм завданням сформувати мистецтво тлумачення текстів для вірного розуміння закладеної в неї інформації:

А) екзестинціалізм

В) позитивізм

С) психоаналіз

@D) герменевтика

Е) логічна семантика.

206. Виділіть світоглядне положення яке характерне для філософії постмодернізму:

А) монізм

В) дуалізм

С) матеріалізм

@D) плюралізм

Е) ідеалізм.

207. За Марксом, в основі розвитку суспільство лежить розвиток:

А) свідомості

@В) продуктивних сил

С) світового історичного процесу

D) взаємодія Бога і природи

Е) суми людських інстинктів.

208. Чим є істина згідно філософії прагматизму?.....................................

209. Всі форми людської життєдіяльності та руху історії за Шопенгауером є проявом:

А) сил природи

В) Бога

@С) волі

D) розуму

Е) інстинктів.

210. Поняття „колективне несвідоме” ввів науковий обіг:

@А) К. Юнг

В) З. Фрейд

С) Платон

D) З. Фром

Е) І. Кант.

211. Хто є творцем „діалектичного матеріалізму”?

@А) К. Маркс

В) Ф. Ніцше

В) Кант

С) Шопенгаур

D) Фрейд.

Хто із філософів розробив основні положення позитивізму?

@А) Конт

В) Ніцше

С) Фрейд

D) К”єркегор

Е) Шопенгаур.

213. Філософська антропологія – це:

@А) філософський напрямок, який займається проблемами природи (сутності) людини.

В) теорія антропогенезу

С) те саме, що і антропоморфізм

D) антимарксизм

Е) вчення про біологію, анатомію і фізіологію людини.

214. Одним із співавторів філософії ноосфери серед західних філософів був:

А) Шеллер

В) Марсель

@С) Теяр-де-Шарден

D) Ясперс.

Е) Пауамер.

Який філософський напрямок можна назвати атеїстичним?

@А) марксизм

В) перший позитивізм

С) філософія життя

D) неотомізм

Е) християнський еволюціонізм.

216. Що таке принцип верифікації чи забезпечує версифікація істинність верифікованих положень...........

Чим характеризується ірраціоналізм як визначальна риса філософії ХХ-ХХІ ст.

А) зміст що опирається на експеримент

В) сфера математики

@С) напрямок в філософії, що заперечує роль розуму як джерела і критерію знання

D) буденне знання

Е) розсудок.

218. В глибинній психології К.Г. Юнга колективне несвідоме в психиці людини не включає:

А) Аніму

В) Лібідо

@С) Архетип

D) Маску

Е) Тінь.

219. На думку Ж.П. Сартра, людина це:

А) зверхлюдина

@В) Боголюдина

С) людина-бог

D) гуманоїд

Е) майбутнє людини.

220. Який філософський напрямок сучасна Західної філософії обґрунтовує тезу гармонії віри і знання:

А) екзестинціалізм

В) прагматизм

С) неотомізм

D) позитивізм

@Е) постмодернізм.

221. В філософії Ф. Ніцше основним поняттям є:

А) безумовна воля

@В) воля до життя

С) божественна свобідна воля

D) воля до влади

Е) воля як „життєвий порив”.

222. Філософська феноменологія – слово, що походить від давньогрецького словосполучення:

А) наука про правила поведінки

В) наука про буття

С) наука про пізнання

D) любов до мудрості

@Е) наука про явища.

223. В психоаналізі серед прихованих основ душі людини немає інстинкту:

А) агресії

В) смерті

С) лібідо

D) ревнощі

@Е) соціальності.

224. Які характерні поняття філософії екзистенціалізму..........................

225. Згідно психоаналітичному вченню З. Фрейда життя в цілому і більшість конкретних вчинків людини визначається:

А) мисленням

@В) безсвідомим

С) розумом

D) розсудком

Е) інтелектом

Яку антропологічну мету ставив перед людством Ф. Ніцше: формувати

@А) нормальну людину

В) ідеальну людину

С) зверхлюдину

D) Боголюдину

Е) Людину Бога.

227. Яка філософська течія розглядає людину як конечну істоту, життя якої є трагічним і навіть абсурдним:

@А) екзестинціалізм

В) позитивізм

С) аналітична філософія

D) герменевтика

Е) логічна семантика.

228. Від якого поняття походить назва філософської школи екзестинціалізму:

@А) існування

В) свобода

С) людина

D) суспільство

Е) природа.

Хто з названих філософів є автором теорії історичного матеріалізму?

А) Ф. Ніцше

В) С. К”єркегор

С) І. Кант

@D) К. Маркс

Е) З. Фрейд.

230. Згідно психоаналізму, культура людства будується:

А) бажанням збагачення

В) зменшенням почуття вини людини

С) зменшенням автономії індивіда.

D) подоланням страху перед майбутнім

@Е) сублімацією первинних комплексів.

231. Рушійною силою розвитку людини з точки зору М. Шелера є:

А) безосновна воля

@В) воля до життя

С) воля до влади

D) сума інстинктів.

Е) „життєвий порив”.

232. Назвіть основні різновидності філософської антропології.......................

233. Якою була назва основного документу Кирило-Мефодіївського братства:

А) Слово про Закон і Благодать.

@В) Книга Буття українського народу

С) Повість давніх літ

D) Золотослов

Е) Велесова книга.

234. Перший вищим навчальним закладом на теренах України вважається:

А) піфагорійський союз

В) Львівська братська школа

@С) Києво-Могилянська академія

D) Київський університет

Е) Харківський університет.

235. Яке із перерахованих етноментальних рис східно-слов’янських народів є специфічно українською:

А) колективізм

В) пасивізм

С) раціоналізм

@D) кордоцентризм

Е) екстравертизм

236. В чому полягає специфіка філософії і світогляду українського романтизму:

А) в основі звання культу почутів творчого екстазу

В) злиття людини з природою

С) використання світу символів

D) пошуку абсолютних цінностей у світі

Е) пошуку вічної правди життя, соціальної справедливості.

237. Автором концепції ноосфера був:

А) Чижевський

В) Подолинський

@С) Вернадський

D) Ходовий

Е) Винниченко

238. До представників української „філософії серця” слід віднести наступного філософа:

А) Франка

В) Прокоповича

С) Подольського

D) Юркевич

Е) Драгоманов.

239. Яку нерівність у суспільному житті людини допускав Сковорода:

А) расову

В) гендерну

С) класову

D) станову

Е) в природній обдарованості.

240. Назвіть головні риси українського філософії..........................

241. В якому творі Лесі Українки описано міфологічне світовідчуття українського народу:

А) Досвітні очні

В) „Руфій і Прісцілла”

С) „Місячна легенда”

D) „Лісова пісня”

Е) „Думи і мрії”.

242. Кому належать концепція „сродної праці”:

А) Лютеру

В) Ломоносову

С) Могилі

D) Сковороді

Е) Орлику.

243. Ідею історичного прогресу вперше ґрунтовно обґрунтовано:

А) Костомаров

В) Франком

С) Грушевським

D) Кулішом

Е) Юркевичом.

244. Першим відомим представником філософської герменевтики в Україні був:

А) Прокопович

В) Сковорода

С) Кониський

D) Юркевич

Е) Дрогобич.

245. Автором концепції федералізму в державотворенні був:

А) Франко

В) Шевченко

С) Л. Українка

D) Данцов

Е) Драгоманов.

246. Виділіть серед представників філософії космізму її українського представника:

А) Федорів

В) Ціолковський

С) Вернадський

D) Словацька

Е) Тейяр де Шарден.

247. Яка праця належить перу Винниченка:

А) „Лісова пісня”

В) „Сонячна машина”

С) „Вічний революціонер”

D) „Короткий курс історії ВКП”

Е) „Філософські дослідження”.

248. Проаналізуйте значення термінів: „українська мова”, „давньоруська мова”, „російська мова”, „церковнослов’янський мова”........................

249. Хто є автором праці „Слово про Закон і Благодатсво”

А) Ярослав Мудрий

В) Нестор-Літописець.

С) Григорій Сковорода

D) Митрополит Ілларіон

Е) Феофан Прокопович.

250. Хто із українських філософів і мислителів є фундатором національної ідеї:

А) Сковорода

В) Шевченко

С) Юркевич

D) Прокопович

Е) Котляревський.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти