ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Філософію мови в Україні вперше обґрунтував

А) Куліш

В) Потебня

С) Подолинський

D) Шашкевич

Е) Костомаров.

252. Автором історіофілософської концепції в Україні був:

А) Франко

В) Винниченко

С) Липинський

D) Данцов

Е) Липа.

253. Ідею інтегрально-радикального націоналізму обґрунтував:

А) Шевченко

В) Данцов

С) Драгоманов

D) Коцюбинський

Е) Л. Українка.

Назвіть серед перечислених філософів представника української класичної філософії?

А) Драгоманов

В) Сковорода

С) Франко

D) Лесі Українка

Е) Прокопович.

255. Сковороду називали:

А) український Сократ

В) пантеїстом

С) містиком

D) мандрівним філософом.

Е) все перераховане вірно.

256. Яким чином Г. Сковорода пов’язує „сродний труд” і щастя.......................

257. Назвіть основну рису української філософії:

А) екзистенційність

В) романтизм

С) антеїзм

D) кордоцентризм

Е) софійність.

258. Хто є автором праці „Слово про Закон і Благодать”:

А) Ярослав Мудрий

В) Нестор-Літописець.

С) Григорій Сковорода

D) Митрополит Ілларіон

Е) Феофан Прокопович.

259. До слов’янофільства не відноситься принцип:

А) вчення про історичний поступ

В) любов до слов”янства

С) опора на сільську общину

D) захопленість мовною культурою

Е) ідея єдиної слов”янської держави

260. Кому із українських філософів належить приорітет в критиці марксизму:

А) Драгоманову

В) Ф. Франку

С) Грушевському

D) Л. Українці.

Е) Міхновському.

261. Хто із Українських мислителів здійснив порівняльний характеристику ментальності українського і російського народів:

А) Г. Сковорода

В) М. Гоголь

С) Костомаров

D) Куліш

Е) Порибня.

262. Ноосфера, за визначенням В. Вернадського це:

А) геологічний пласт

В) сфера перебування живих організму

С) життя під водою

D) підземний світ

Е) сфера розуму.

263. Кому належить концепція „рівної нерівності”:

А) Кулішу

В) Юркевичу

С) Шашкевичу

D) Сковороді

Е) Костомарову

264. В чому сутність ідеї месіанства українського народу, що пропагував М. Костомаров?.......

265. Хто із українських мислителів, метафоричною відтворив у своїх творах специфіку міфологічного світовідчуття українського народу:

А) Франко

В) Драгоманов

С) Юркевич

D) Подолинський

Е) Л. Українка.

266. Виділіть і з провідних українських філософів представника Києво-могилянської академії:

А) Юркевич

В) Подолинський

С) Дрогобич

D) Прокопович

Е) Шашкевич

267. Хто із представників Київської школи філософії був засновником релігійно-екзестенціального напрямку в філософії:

А) Вернадський

В) Юркевич

С) Драгоманов

D) Бердяєв

@Е) Грушевський.

268. В основу світу згідно погляду А. Бердяєва закладено:

А) іраціональне начало, яке існувало раніше Бога

@В) потяг до свободи

С) Бог.

D) вольове індивідуальне начало

Е) Софія.

269. Філософський месіанізм Т. Шевченка – це:

А) віра в майбутнє пришестя Божого посланця

В) специфічне світосприйняття

@С) мистино-аксентична віра

D) історична місію нації в розвитку світової цивілізації.

Е) віра в хараматичну особу.

270. Хто із перахованих українських мислителів входив до Острозького культурно-освітнього центру:

А) Могила

@В) Вишенський

С) Сковорода

D) Дрогобич

Е) Антонич.

271. Основною ідеєю філософії П. Юркевича є:

А) матеріалізм

В) вчення про реінкарнацію

@С) філософія серця

D) філософія розуму

Е) філософія історії.

272. В чому суть інтегрального (вольового) „націоналізм” Д. Донцова....................

273. Яка із проведених етноментальних рис української філософії визначає екоцентричний характер національної свідомості:

А) кордоцентризм

В) екзестенціальність

С) антеїзм

D) романтизм

@Е) софійність.

274. До якого типу розуміння сутності буття схиляється Г. Сковорода:

А) моністичного

В) дуалістичного

С) деїстичного

@D) пантеїстичного

Е) плюралістичного.

Як Ви охарактеризуєте світогляд Т.Г. Шевченка

А) космоцентричний

В) пантеїстичний

С) теоцентричний

@D) атропоцетричний

Е) плюралістичний.

Хто із українських філософів є засновником філософії серця?

А) Прокопович

@В) Франко

С) Сковорода

D) Драгоманов

Е) Потебня

277. Виділіть основну рису язичесного світогляду древнього руського народу:

А) анімістичне вірування

В) єдність людини з природою

С) шанування культу предків

@D) віра в містичний розвиток природи

Е) магічні вірування.

278. Хто був автором твору „Загублена душа”

А) Кульчицький

@В) Шлемкевич

С) Малинюк

D) Липа

Е) Янів.

279. Виділіть серед перелічених специфічну рису „Скавородинської людини”:

А) аскетизм

В) ідеалізм

@С) пошуків в душі, іншого тільки достойного

D) індивідуалізм

Е) пассивізм.

280. Сформулюйте принципи філософії братських шкіл................

281. Онтологія як розділ філософського знання науки про всезагальне в „історії філософії називалось”.

А) перша філософія

@В) метафізика

С) об’єктивна логіка

D) натурфілософія

Е) епістемологія.

282. У чому полягає онтологічний поворот у філософії:

А) у переході від аналізу існування до аналізу сутності

В) у переході від аналізу сутності до аналізу існування

С) у переході від аналізу до існування

@D) у переході від існування до аналізу

Е) в аналізі переходу.

283. Проблема буття вивчається такою філософською дисципліною:

А) естетикою

В) етикою

С) аксіологією

D) гносеологією

@Е) онтологією

284. Філософська концепція, згідно якої в основі світу лежить одна субстанція це:

А) Дуалізм

В) Плюралізм

@С) Монізм

D) Холізм

Е) Теїзм.

285. Які з визначень матерії є філософськими:

А) Матерія – це все те, що має масу і енергію

В) Матерія - це речовина, поле, вакум.

@С) Матерія – це філософська категорія для позначення об’єктивної реальності

D) Матерія – це інобуття абсолютної ідеї

Е) Матерія – це субстанція, першооснова всього, що існує.

286. Що означає час як філософська категорія:

А) Час існує не в самих речах, а тільки в мислені, завдяки людському розуму

В) Час – плинна тривалість, в якій все виникає і счезає

С) Час – це форма існування матеріальних об’єктів, які характеризуються послідовністю і тривалістю.

D) Час – це всезагальне зовнішня умова буття та створена Богом разом з матерією, це абстрактна тривалість.

Е) Час – абстрактна можливість яка існує самостійно поза матерією.

287. Що характеризує простір як філософську категорію:

А) Простір безконечна протяжність, що вмішує в собі всю матерію

@В) Простір – це форма існування матеріальних об’єктів, яка характеризується протяжність і об’ємом.

С) Простір – все загальна зовнішня умова буття тіл, створена Богом разом з матерією

D) Простір – це не реальність світу речей, а спосіб яким ми сприймаємо речі

Е) Простір існує самостійно і незалежно від матерії.

288. Чи існує відмінність між фізичним, біологічним і соціальним часом?...............

289. Що означає термін „онтологія”?

А) Вчення про мислення

В) Вчення про існування

С) Вчення про життя

D) Вчення про пізнання

@Е) Вчення про буття.

290. До характеристик матеріального буття не належить:

А) множинність

В) подільність

С) просторовість

D) належність маси

@Е) ідеальність.

291. Що означає поняття „матерія”?

А) Матерія – філософська категорія для позначення матеріальних основ буття

В) Матерія – фундаментальна вихідна категорія філософії для означення об’єктивної реальності, даної в відчуттям

С) Матерія є лише символ, який відображає сприйняття різних наших відчуттів.

D) Матерія – це непізнана „річ в собі”.

Е) Матерія абсолютно незмінна субстанція.

292. Термін „деїзм” в історії філософії означає:

А) Поділ наукової і релігійної істини

В) Визнання існування Бога в якості безособової причини

С) Визнання двох рівноправних начал духу і матерії

D) Уявлення про те, що дух творить матерію

Е) Розчинність Бога в матерії.

293. Яка картина світу є найбільш визнаною в науковому світі:

А) Теорія теплової смерті Всесвіту

В) Теорія однорідного Всесвіту

С) Теорія пульсуючого світу

D) Теорія світу що постійно розширюється

@Е) Теорія багатомірного Всесвіту.

Із проведених визначень виберіть вірне

А) Субстанція – це один із параметрів буття, що характеризує його тривалість

В) Субстанція – це визначеність буття, що характеризує його з точки зору протяжності

@С) Субстанція – це першооснова буття

D) Субстанція – це одне із видів буття яке володіє розумом

Е) Субстанція за Буддизмом – це Майя, ілюзія індивідуальної свідомості.

295. Для якої із філософських концепцій характерне таке визначення часу, „час є незалежна від об’єктів сутність”:

А) Реляційна концепція часу

В) Субстанційна концепція часу

@С) Агностична концепція часу

D) Психологічна концепція часу

Е) Релігійна концепція часу.

296. Визначіть зміст поняття віртуальна реальність?................

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти