ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Виділіть серед перелічених поглядів на взаємодію природи і людини, яка належить філософії Нового часу?

А) Піднесеність людини над природою, природа виступає власністю людини

В) Персоніфікація природи повною злитністю людини з природою

С) Космоцентричне відношення до природи, природа є цінність, ідеал гармонії і досконалості

@D) Природа, як об”єкт наукового пізнання, як сфера практичної діяльності, природа і її закони підпорядковані людському розуму.

Е) Пантоістичне розуміння природи, як джерело краси, гармонії, активне дослідження пізнання, природи.

363. В екології природи коеволюція це:

А) Теорія яка заперечує еволюційність розвитку

В) Теорія інтисифікації впливу людини на природу

С) Концепція стрибкоподібного розвитку живих організмів

@D) Принцип узгодження гармонійного існування природи і людини

Е) Концепція циклічного розвитку біосфери.

364. Чим викликана сучасна екологічна криза:

А) Розвиток науки

В) Дефектами сучасної соціальної системи

@С) Науково-технічним процесом

D) Негативним впливом космічних

Е) Відсутністю розумної морально-світоглядної стратегії розвитку людства.

365. Основоположеннь принципом біоетики „Свідків Єгови” є:

А) заборена контрацепції

В) Трансплантація органів

С) Хірургічного втручання

D) переливання крові.

Е) Клонування.

366. Дайте визначення сутності життя?.....................

367. Яка філософська концепція стверджує ідею одухотвореності всієї природи:

А) деїзм

В) монізм

С) гілозоїзм

@D) теїзм

Е) дуалізм.

368. Згода з яким суженним означає географічним детермінізмом:

А) Природне середовище – необхідна умова існування людей

В) Географічне середовище може прискорювати чи сповільнювати прогрес суспільства

@С) Географічне середовище визначає суспільсті людини, культуру, екологічного і морального народу

D) Закони розвитку суспільства відмінні від законів природи

Е) Природа нейтральна до суспільного розвитку.

370. Виділіть серед перелічених поглядів на взаємодію людини і природи позицію, яка належить філософії середньовіччя:

А) Персоніфікація природи, повна злитність людини з природою

В) Космоцентричне відношення до природи, природа є цінність, ідеал гармонії і досконалості

С) Природа, як об”єкт наукового пізнання і її закони підпорядковані людському розуму

D) Піднесеність людини над природою, природа виступає власністю людини

@Е) Пантеїстичне розуміння природи, як джерело духовності, краси, гармонії, активне дослідження пізнання, природи.

371. Що таке „екологічний імператив”:

А) моральний закон

В) вивчення глобальних моделів розвитку людства

@С) Врахування екологічних вимог як факторів, що визначають прогресивний розвиток суспільства

D) закони і правило моралі

Е) етичний кодекс.

372. Екологія людини це:

@А) довкілля, яке безпосередньо оточує людину

В) штучно створений людиною світ культури

С) індивідуально екологічна ніша де перебуває окремо особа

D) внутрішній психосоматичний стан людини

Е) антропосистьма, що вивчається з погляду взаємо пристосування психофізіології людини і оточуючого довкілля

373. При здійснення експериментів із людьми не є необхідними:

А) згода людини на експеримент

В) піклування про те, щоби не находити її здоров’ю

С) піклування про те, щоб не принизити її гідність

D) онтологія за участь в експерименті

@Е) обмеження кількості учасників експерименту.

Екологічна проблема – це економічна, соціально-політична чи світоглядна проблема?.

375. Сучасна загальна теорія розвитку всього сущого, яка адекватна відображає його еволюцію у своїх законах категоріях та принципах це:

А) метафізика

В) софістика

С) догматизм

@D) діалектика

Е) релятивізм.

376. Визначіть, яке з перерахованих явищ відносяться до механічної форми руху матерії:

@А) Падіння

В) Падіння курсу долара

С) Моральне падіння людини7

D) Падіння рівня життя

Е) Падіння напруги в електричній мережі.

377. Яке твердження є ітинним:

А) Спокій і рух – це два незалежні стани речей

В) Спокій абсолютний

С) Рух відносний

@D) Спокій є внутрішнім моментом руху, однією з його характеристик.

378. Яка, на вашу думку трактовка закону є найбільш вірною:

А) Закони науки – твердження, які мають загально значимий смисл

В) Закони науки – вираз світового розуму втіленого в природі і суспільстві

С) Закони науки – наслідок законів людського розуму, що організує емпіричний матеріал.

@D) Закони науки – вираз загальних і повторюваних зв’язків предметів і явищ

Е) У світі немає постійно діючих законів в силу його відносної хаотичності.

379. В якому судженні виражена діалектична концепція форми:

А) Форма – це зовнішній вид предметів

В) Форма – це ідеальна сутність предмету

С) Форма – це структура предметів

D) Форма – це спосіб внутрішньої і зовнішньої організації змісту

Е) Форма – це рушійна сила предмету.

380. Вкажіть, в якому суджені дається вірне визначення поняття система:

@А) Система – це комплекс взаємодіючих елементів

В) Системою являється люба множина елементів, між якими є якісь відносний зв’язок

С) Система – це упорядкована множина об’єкта

D) Система – це множина елементів, на якій реалізується відношення з фіксованими властивостями

Е) Система – це сукупність кількісно скінченних і просторово землекутних елементів.

381. Виділіть з вказаних концепцій розвитку ту яка вивчає еволюцію складаних, нестабільних відкритих систем:

А) Діалектична концепція

В) Структуролістична концепція

С) Креаціоністська концепція

@D) Синергетична концепція

Е) Емерджентна концепція.

382. Назвіть основні принципи діалектики?........

Що таке метафізика?

@А) Інша назва філософії

В) Заперечення розвитку

С) Визнання розвитку за рахунок зовнішнього поштовху

D) Теоретична фізика

Е) Вчення про трансцедетне

384. Німецький філософ Гегель вніс великий внесок в розвиток:

@А) Діалектику як вчення про загальний розвиток

В) Теорію додаткової вартості

С) Теорію суспільного договору

D) Цивілізаційного підходу

Е) Теорію походження сонячної системи.

385. Закономірна якісна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів, яка має незворотній і спрямований характер це:

А) Рух

В) Закон

С) Принцип

@D) Розвиток

Е) Категорія.

386. Виберіть вірні судження:

А) Все у світі необхідно, випадковість існує тільки в ідеї

В) Все у світі випадкове, необхідність існує тільки в нашій свідомості

С) Одні явища у світі необхідні, інші – випадкові

@D) Випадковість є формою виявлення необхідності

Е) Кожне явище є випадковим і необхідним у різних проявах.

Який із законів діалектичної концепції розвитку описує механізм розвитку

А) Закон заперечення

В) Закон єдності і боротьби протилежності

С) Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін

@D) Закон діалектичного синтезу

Е) Закон взаємодоповняльності.

388. Люба зміна, перетворення, процес це:

@А) еволюція

В) розвиток

С) інволюція

D) рух

Е) революція.

389. Прогрес – це є:

А) синонім терміну “розвиток”

В) процес спрощення структури та обмеження можливостей функціонування певного явища

@С) процес ускладнення структури та збільшення можливостей функціонування певного явища

D) синонім терміну “декадент”

Е) процес згасання енергетичних ресурсів людини

390. Чому рух є загальним способом існування світу і коли таке розуміння руху утвердилось в філософії?.........

391. Діалектика – це метод філософського дослідження, який зорієнтований на те, щоб:

А) Розглядати світ незмінним

В) Розглядати світ в процесі розвитку, зміни

С) Вивчати лише явища об’єктивного світу

D) Збирати незаперечні та незмінні елементи знань

Е) Описувати результати інтуїтивних прозрінь.

392. Яке із приведених визначень є вірним:

А) Розвиток – це процес, в ході якого об’єкт набуває нових властивостей і ознак

В) Розвиток – це процес в результаті якого об’єкт кількісно збільшується

@С) Розвиток – це такий зміст в об’єктів, який сприяють його якісному перетворенню

D) Розвиток це лише рух в напрямку прогресу

Е) Розвиток – це моральне вдосконалення суб’єкта.

393. Яка із перерахованих вище концепцій розвитку стверджує, що джерелом розвитку виступає суперечність:

А) Діалектична концепція

В) Структулістична концепція

С) Суб”єктивно-ідеалістична концепція

@D) Емерджеметна концепція

Е) Синергетична концепція.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти