ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Як співвідносяться між собою поняття особа і особистість?

502. Виберіть правильну відповідь про співвідношення понять „індивід” і „особа”:

А) індивід і особа – це тотожні поняття

@В) індивід – носій типових якостей людини як представника роду людей, а особа це соціалізована людина

С) індивід – це антропологічне поняття, а особа – соціальне

D) головною властивістю особи є те, що в неї є світогляд і самосвідомість

Е) особа – це суспільно розвинута людина.

503. Визначте правильне твердження:

А) особистість – це конкретна, реальна людина зі своїми фізичними та духовними властивостями

В) особистість – це індивід з неповторно-своєрідними рисами, що відрізняють його від інших людей

@С) особистість – це продукт суспільних відносин

D) особистість – це видатний представник свого суспільства, його роду

Е) це та саме, що й „розумна істота”.

504. Яким терміном позначається тип особистості який характеризується націленістю на зверхактивну діяльність, здатність до звернапруги та жертовність заради досягнення певної мети:

А) панвіталізм

В) панапсихологічність

С) пасіонарність

D) психосомарегуляція

@Е) психоемоційна стійкість.

505. Яка філософська традиція основним своїм завданням ставить метод досягнення тілесного безсмертя:

А) стоїцизм

В) буддизм

@С) епікуризм

D) даосизм

Е) синтоїзм.

506. Які і перелічених осіб виступають як геніальні особистості:

А) видатні діячі історії культури

В) талановиті, здібні люди.

С) уникальні і талановиті егоїсти, ще діють ради досягнення власних інтересів

D) прості люди, як ведуть високо моральне життя

@Е) історична особа, як реалізується доленосні запити соціально-культурно і наукового поступу.

507. Яка із поданих світоглядно-філософських позицій надає перевагу в суспільному розвитку колективу порівняно окремою особою:

@А) екзистенціалізм

В) прагматизм

С) марксизм

D) персоналізм

Е) неотомізм.

508. Які із перерахованих раси, якостей людини належать геніальній особистості:

А) це свята героїчна людина

В) це талановита людина яка реалізовує себе в творчій діяльності

@С) це вищий прояв творчих здібностей, коли саморозвиток особистості стає розвитком людського роду.

D) це прояв „божественного безумства”.

Е) геній це видатна, неординарна людина.

В чому суть типології особи за К. Юнгом?

Виділіть в антропологічній класифікації те поняття, яке фіксує людський індивід у всій наявності якостей: біологічних, національних, духовних, ментальних і тілесних

@А. Людина

Б. Особа

С. Індивідуальність

D. Індивід

Е.Особистість

Виділіть у наведеній класифікації поняття яке фіксує людину як активного суб’єкта історичного розвитку матеріальної і духовної культури

А. Людина

@Б. Особа

С. Індивідуальність

D. Індивід

Е. Особистість

512. Неповторна своєрідність окремої людини в протилежність типовим рисам це:

А) індивід

@В) індивідуальність

С) особистість

D) суб’єкт

Е) об’єкт

513. Позбавлення особистості свободи, перетворення результатів її діяльності в самостійну силу, яка перетворює суб’єкта в об’єкт розуміється як:

А) сваволя

В) фатум (рок)

С) передречення

D) демонічна сила

@Е) відчуження.

514. Особа в філософії розуміється як:

А) синонім понять „індивід”, „людина”

В) родове поняття, що виражає загальні риси присутній людському роду

С) динамічна система соціально-значимих рис, які характеризують людину як активного суб’єкта суспільного прогресу.

515. Виходячи з поданих типів соціально-ролевої активності виділіть теоретичний тип особистості:

А) потяг особи до панування і володіювання

@В) орієнтація на спілкування, як засіб самоствердження

С) установка на спілкування, з метою розчинення себе в іншому

D) поглинутість пристрастю до пізнання світу, роздумами на суть існування

Е) націленість на спілкування з Абсолютом.

516 Хто із перечених філософів і психологів виявив зв’язок між психофізіологічним типом конституції особи і її здоров’ям:

А) Юнг

@В) Фрейд

С) Кречмер

D) Фром

Е) Франкл.

Чим відрізняється рядова і історична особистість?

518. Яке із проведених визначень свідомості належить до субстанційного:

А) Свідомість – це здатність організму цілеспрямовано реагувати на зміни оточуючого середовища

В) Свідомість є усвідомлення самого себе і оточуючого середовища

С) Свідомість є вищою формою відображення

D) Свідомість особливого роду космопланетарний об’єкт, який функціонує в якості органу життя людини

Е) Свідомість є суб’єктивний образ об’єктивного світу.

519. „Табула раза” в поглядах них філософів на характер свідомості означає:

А) щедра людина

В) Великий закон

С) Світовий розум

@D) Чиста дошка

Е) Ідеальна людина.

520. Виділіть структурний елемент свідомості в основі якого лежить людська оцінка сприйнятого:

@А) Знання

В) Почуття

С) Цілепокладання

D) Управління

Е) Пам’ять.

521. Кожна національна мова є унікальною оскільки вона:

А) дозволяє передавати поширювати інформацію

В) сприяє вдосконаленню професійних знань

С) є засобом спілкування всіх людей між собою

@D) служить засобом передачі традицій і є важливою умовою культурної самоідентифікації.

Е) є засобом соціалізації людини.

522. Передбачення діяльності і її результатів з точки зору вироблення ідеалів рішень, програм, норм і плану прийденної діяльності є:

@А) прогнозування

В) завбачення

С) цілепокладання

D) випередження

Е) передчуття.

523. В глибинній психології К. Юнга основою колективного без свідомого в психіці окремої людини є:

А) Аніма

В) Анимус

С) Архетипи

D) Маска

@Е) Тінь.

524. Серед приведених властивостей психіки виділіть ознаку, яка характеризує її свідомий стан:

А) Інтуїція

В) Інстинкт

@С) Інтенціональність (цілеспрямованість) мислення

D) Сновидіння, галюцинації.

Е) „Нелогічна” неформовна логіка.

За якими параметрами психіка людини відрізняється від психіки тварин?

Релігійна концепція походження свідомості передбачає, що свідомість

A є проявом дії світового інформаційного поля

B є результатом еволюційного розвитку живих організмів

C формується в процесі виникнення та вдосконалення трудової діяльності

D є ілюзією

@E вкладена в людину вищою силою при творенні світу

Самосвідомість – це

A сукупність знань про світ, що має конкретна людина

B система наукових знань певної особи

C інша назва релігійної свідомості

D здатність людини вирішувати практичні завдання

@E здатність свідомості окремої особи аналізувати власні дії та зміст своїх міркувань.

Мова – це

@A система знаків, за допомогою яких можна передати певну інформацію

B сукупність звуків

C знаки, що позначають властивості речей

D вільна гра фантазії

E все перераховане невірно

У яких людей почало формуватись абстрактне поняття?

А) Пітекантропа

В) Неандертальців

С) Кроманьйонців

D) Синатропів

Е) Архантропи

530. В матеріалістичній філософії душу людини асоціюють з:

А) психікою

В) частиною світового розуму

С) ідеальним центром „Я”

D) безсвідомим

Е) емоційним станом людини.

531. Без свідоме в сучасній філософії це:

@А) Явища і процеси в психіці людини, яка не усвідомлюється, але впливають на її поведінку

В) рефлекторні процеси в організмі людини

С) все що не усвідомлюється людиною

D) щось, притаманне тільки окремій людині

Е) прихований вплив на психіку людини.

534. Серед приведених властивостей психіки людини виділіть ознаку, яка характеризує її свідомий стан:

А)”Неологічна”, неформальна логіка

@В) Сновидіння, фантазії, галюцинації.

С) Тринсові стани

D) Абстрактне мислення

Е) Інтуїція.

Яка структура свідомості?

536. Свідомість розглядається як властивість високоорганізованої матерії в філософському напрямку:

А) об’єктивному ідеалізмі

@В) суб’єктивному ідеалізмі

С) діалектичному матеріалізмі

D) Дуалізмі

Е) Екзистенціалізмі

537. Який вид людина мислить логічними категоріями в межах конкретних понять:

А) Первісний

В) Неарденталець

С) Синантроп

@D) Кроманьйолець

Е) Архантроп

538. Яка відмінна ознака відрізняє психіку людини від психіки тварин:

А) Інстинкти

В) Емоції

@С) наявність другої сигнальної системи

D) Відчуття

Е) Пам’ять.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти