ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Що з’явилось в людині раніше – мислення чи мова?

@А) мислення

В) мова

С) одночасно

D) вони абсолютно незв’язані між собою, тому питання некоректне

540. В якому суджень вірно розкрито суспільно-історичну суть свідомості:

А) Свідомість не може не відображати суспільне життя

В) суспільне життя не впливає на свідомість

@С) свідомість є продуктом соціального середовища і не виникає поза спілкуванням

D) свідомість людини не визначає суспільне життя

Е) свідомість – це продукт матерії.

541. Серед основних структурних рівнів свідомості виділіть визначальний:

А) емоції ;

В) знання;

С) воля;

@D) мислення;

Е) пам'ять.

542. Виділіть поняття, яке фіксує відображення предметів та явищ дійсності в цілісності притаманних їм властивостей:

А) мислення ;

В) сприйняття;

@С) уявлення;

D) відчуття;

Е) судження.

543. Як співвідноситься поняття „свідомість”, „душа”, „психіка”?

544. Поняття гілозоїзм в історії філософії містить в собі:

А) розділення наукової і релігійної думки

В) Визнання існування Бога в якості безособової причини

С) Визнання двох рівноправних начал духу і матерії

@D) твердження, згідно яким матерія наділена чуттєвістю, яка рівною мірою властива і неживим, живим тілам і людині

Е) Уявлення про те що дух творить матерію і передує її.

Душа – це

А) цілісна система всього сущого, охопленого його людською свідомістю, волею та діяльністю

В) особлива сила, що здатна творити, пізнавати й освячувати світ

@С) безтілесна духовна сутність, що визначає життєвий стані здібності людини

D) польова інформаційно-розпорядча структура, що містить глобальну програму розвитку виду, індивідуальні програми, безумовні рефлекси, спадкову пам’ять

Е) Реальна історична особа.

546. Серед перелічених ознак свідомості самосвідомістю є:

А) операції зі знанням - здатність до обміну інформації через мову (слово, символ)

@В) Інтроспективність - рефлексія повернення свідомості на власне „Я”

С) Функціональний динамізм

D) Інтенціональність - спрямованість на яку-небудь ціль

Е) Спонтанність - здатність до інтуїції, знаходження нового смислу.

547. В сучасній семіотиці природна мова розглядається як:

А) Безпосередня діяльність свідомості

@В) Адекватний вираз думки

С) Система природних і штучних знаків

D) Друга сигнальна система

Е) Засіб комунікації і спілкування.

.

Який із перечислених структурних елементів психіки слід віднести до несвідомого її рівня

А. Самосвідомість

В. Розум

С. Інтелект

D. Інстинкти

Е. Мислення

Яке поняття фіксує відображення якостей предмета на основі пам’яті?

А. Поняття

@В. Відчуття

С. Сприймання

D. Судження

Е. Уявлення

Чому дух розуміють як буття, а душу – як екзистенцію?

552. Назвіть вірне твердження:

А) Вся матерія мислить

В) Мислить тільки жива матерія

@С) Мислять тільки люди

D) Комп’ютерне мислення аналогічне людському

Е) Вищі тварини також здатні мислити

553. Кому із проведених філософів належить слідуючи визначення ідеального: Ідеальне є нещо інше як матеріальне персадження в людську голову і перетворення в ній:

А) Фрейду

В) Юнгу

С) Марксу

D) Канту

Е) Енгельсу

554. Самосвідомість людини це:

А) Духовне зеркало для само вивчення і самолюбування

В) Усвідомлення себе людиною в процесі спілкування з іншими людьми

С) Усвідомлення себе в процесі засвоєння матеріальної і духовної культури людства

@D) Є результатом рефлексії, роздумів особи про себе суму.

555. Вкажіть яка з перелічених ознак свідомості яка вказує на спосіб і форму її існування:

@А) До свідомої діяльності належать операції зі знанням здатності до обміну інформації, через мову, слово, символ

В) Другою ознакою свідомості – є її інтроспективність, спрямованість до власного „Я”, як мислячого суб’єкта

С) Третьою ознакою свідомості є її функціональний динамізм

D) Четвертою ознакою свідомості – є її спонтанність, здатність до інтуїції, знаходження нового смислу

Е) П’ятою ознакою свідомістю – є її ідеальний характер.

556. Що в перечисленому списку входить в філософське поняття "свідомість"?

А: Рефлекси

В: Темперамент

@С: Мислення

D: Бажання і цілі

E: Біотоки мозку

Виділіть в наступних судженнях вульгарно-матеріалістичне розуміння свідомості

А: Свідомість ідеальна

В: Свідомість -це невідємний атрибут буття

@С: Свідомість - це вид матерії

D: Свідомість - це суб‘єктивна реальність

E: Свідомість людини - це прояв космічної свідомості

Вкажіть судження, в якому відображено вірне визначення сутності мови?

А: Мова - це засіб спілкування людей і тварин

В: Мова - це членороздільне мовлення

@С: Мова - це люба знакова система, яка служить для передачі інформації

D: Мова - це матеріальна оболонка думки

E: Мова - це засіб вираження думок

Дайте оцінку концепції З. Фрейда на природу свідомості?

560. Онтологічною первинною основою свідомості є:

А) Матерія

В) Вакуум

С) Антиматерія

D) Енергія

@Е) Дух.

561. Людській свідомості притаманне:

А) Пасивне відображення дійсності

@В) Активна, творча діяльність

С) Безпосередній вплив надійність

D) Передбачення об’єктивної реальності

Е) Незалежне існування від матерії.

562. Формою існування свідомості є:

А) Цілепокладання

@В) Знання

С) Управління

D) Відношення

Е) Відчуття.

Що в перечисленому списку не входить в філософське поняття свідомість

А. Рефлексія

Б.Розум

С.Розсудок

@D. Нервові імпульси

Е.Мислення

Який елемент психіки відсутній у вищих тварин?

А.Інстинкти

Б.Емоції

@С.Мислення

D.Пам’ять

Е.Відчуття

Виділіть серед запропонованих понять таке, яке виражає поняття відображення

А. Відображення – це люба зміна одного об’єкта в результаті впливу на нього іншого об’єкта

Б. Відображення це всяка взаємодія об’єктів

С.Відображення це абсолютна копія відображуваного об’єкту відображуваним

@D. Відображення це відтворення структури властивостей об’єкту в відображеному об’єкті

Е. Відображення це модель об’єкта.

Який основний фактор виникнення мови?

А) Розвиток анатомії тіла

В) Трудова діяльність

С) Розвиток першої сигнальної системи

@D) Виникнення другої сигнальної системи

Е) Розвиток головного мозку людиноподібної істоти.

Які Вам відомі концепції походження і сутності свідомості?

568. Серед проведених історико-філософських поглядів на співвідношення душі і тіла, психічного і фізіологічного до панпсихізму належить:

А) тіло і душа окремі субстанції, які впливають одно на одного завдяки богові

В) тіло і душа окремі субстанції як не виливають одна на одного

С) душі не існує, є тільки неперервність психічних феноменів

@D) тіло і душа суть два аспекти єдиної реальності

Е) про душу і дух неможливо взнати нічого.

569. Згідно езотеричної світоглядної традиції біоенергетична структура свідомості складається із тонких тіл, яке із них виконує енергетичну регуляцію фізіологічних систем організму:

А) фірне

В) астральне

С) ментальне

D) будхічне

Е) атманічне.

571. Виділіть серед поглядів на співвідношення психічного і фізіологічного вульгарно-матеріалістичне:

А) свідомість існує як щось відособлене і не змішуване з всією сукупністю фізико-хімічних процесів.

@В) процеси і продукти людського мислення виводяться включно із фізичної природи людини. Мозок це орган для виробництва думок

С) свідомість і тіло це лише комплекс моїх відчуттів

D) свідомість вища форма відображення

Е) свідомість особлива форма буття.

572. Згідно концепції про функціональну спеціалізацію півкуль головного мозку виділіть функцію, яка виконується правою півкулею:

@А) послідовність в часі

В) синтетичність

С) раціональна-логіка

D) об’єктивність

Е) реалістичність.

Яка серед перелічених хвороб належить до психосоматичних

А) Гетатит С

@В) Діабет

С) Сколіоз

D) Ецефолопатія

Е) Грип.

574. Згідно теорії локалізації функції головного мозку яку конкретну функцію виконує ретикуляція фармація:

А) чутливу сферу

В) рухово-рефлекторну

@С) регулюючу

D) субординацію-трофічну

Е) координацію рухів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти