ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Які структурні елементи мозку мають відношення до підсвідомої психіки людини?

600. Серед проведених визначень виділіть біологічне визначення свідомості:

А) свідомість є усвідомлення самого себе і оточуючої дійсності

В) свідомість є вищою формою відображення дійсності

@С) свідомість це здатність організму цілеспрямовано реагувати на зміни в оточуючому середовищі.

D) свідомість – це здатність реагувати на оточуючу реальність

Е) свідомість це здатність організму нагромаджувати і обробити інформацію

601. В психофізіологічному аспекті матеріалістична філософія розглядає свідомість як:

А) частину психіки, яка підпорядковується принципу реальності

В) суб’єктивну реальність.

С) вищу функцію мозку, зв’язку з мовою.

@D) душу яка використовує мозок в якості знаряддя для реалізації своїх цілей

Е) особливу форму буття.

602. Згідно теорії про функціональну спеціалізацію півкуль головного мозку виділіть функцію яка виконується лівою півкулею:

А) інтуїтивність

В) реалістичність

С) синтетичність

@D) суб’єктивність

Е) містичність.

603. Який тип психотравмуючих переживань є психосоматичною причиною виразки шлунка:

А) стримувана агресивність

@В) підвищенна напруга і відповідальність по роботі.

С) прихована в організмі почуття власної неповноцінності

D) глибокі накопичені і застарілі образи - незадоволеністю власним життям

Е) комплекс незадоволених бажань.

605. Виділіть серед перехованих хвороб яка належить до психосоматичних:

А) Грип

В) Астма

С) Гепатит А

D) Туберкульоз

@Е) Вегетативна дистонія.

606. Яку функцію виконують лобні долі і тімяні області півкуль головного мозку:

@А) чутливу

В) рухову-рефлекторну

С) регулюючу

D) субординаційну-трофічну

Е) координацію рухів.

607. Розкрийте поняття душі як принципу тіла і „внутрішньої людини”?

608. Хто експерементально обґрунтував теорію безумовно-рефлексивної діяльності:

А) Сеченов

В) Декарт

С) Мечніков

@D) Павлов

Е) Бехтєрев.

609. Серед приведених визначень вкажіть на нейробіологічне визначення свідомості:

А) свідомість це вища форма відображена дійсності

В) свідомість є усвідомлення самого себе і оточуючої дійсності

@С) свідомість це здатність організму цілеспрямованої реагувати на зміни в оточуючому середовищі

D) свідомість – це здатність реагувати на оточуючу дійсність.

 

610. Серед проведених історико-філософських поглядів на співвідношення душі і тіла, психічного і фізіологічного виділіть дуалістичне:

А) тіло і душа окремі субстанції, які впливають одно на одного завдяки богові

В) тіло і душа окрема субстанція як не виливають одна на одного

С) душі не існує, є тільки неперервність психічних феноменів

@D) тіло і душа суть два аспекти єдиної реальності

Е) про душу і дух неможливо взнати нічого.

611. Згідно концепції про функціональну спеціалізацію півкуль головного мозку виділіть функцію яка виконується правою півкулею:

А) послідовність в часі

В) чуттєвість

С) раціональна логіка

@D) об’єктивність

Е) реалістичність.

612. Який тип психотравмуючих переживань є психосоматичною причиною діабету:

А) стримування агресивності

@В) комплекс незадоволених бажань

С) підвищена напруга і відповідальність на роботі

D) приховане в організмі почуття власності неповноцінності

Е) глибокі, накопичені і застарілі образи – незадоволеність власним життям.

613. Виділіть серед поглядів на співвідношення психічного і фізіологічного, холістичне:

А) свідомість існує, якщо є відособлене і незмішуване з всією сукупністю фізико- хімічних процесів

В) процес і природне людське мислення виводиться виключно із фізичної природи людини. Мозок це організм для виробництва думок.

@С) свідомість вища форма відображення функція головного мозку.

D) свідомість виступає як психосоматична цілісність духовних, психічних і фізичних явищ

Е) свідомість і предметний світ є комплекс моїх відчуттів.

614. Виділіть серед запропонованих понять таке яке виражає поняття відображень:

А) відображення – це люба зміна одного об’єкту в результаті впливу на нього іншого

В) відображення це всяка взаємодія абстракту

С) відображення це абсолютна копія відображуваного об’єкту відображуваним.

D) відображення це відтворення структури властивості об’єкту в відображуваному об’єкті

@Е) відображення це модель об’єкту.

Що таке психосоматична проблема і яке вона має відношення до медицини?

616. Виберіть правильне твердження:

А) суспільна свідомість – це сукупність духовних процесів суспільства

@В) суспільна свідомість – це раціональне відображення дійсності

С) суспільна свідомість – це вірне відображення будь-якої реальності людини

D) суспільна свідомість – це інтуїтивне пізнання соціальної реальності

Е) суспільна свідомість – це соціальна пам’ять суспільства

Яка корінна особливість ідеології

А) залежність від буття

@В) узагальнене відображення класових групових інтересів

С) можливість збігу з об’єктивною істиною

D) свідомий характер зародження, оформлення у визначену систему

Е) це викривлене відображення суспільного буття.

618. Яке явище не належить до суспільної психології:

А) моральні звички і традиції

В) художній самк

@С) почуття класової солідарності

D) світогляд особистості

Е) соціальні передчуття

Яке явище належить до ідеології?

А) художня чуттєвість

В) юриспруденція

С) патріотизм

D) релігійні почуття

@Е) національні традиції.

620. До нетеоретичного рівня свідомості невідноситься:

А) Наука

В) Філософія

@С) Політична свідомість

D) Народна мудрість

Е) Правова свідомість.

621. Назвіть форму суспільної свідомості в якій пізнавальна функція є основною:

А) Політика

В) Право

С) Наука

@D) Філософія

Е) Мораль.

622. Вперше в науковий обіг поняття „ідеологія” впровадив французький мислитель

А) Г. Гороцій

В) Г. Прудон

С) Д. де Тресі

D) Ш. де Голь

Е) П. Бурдьє.

Назвіть основні типи ідеології?

Яке явище належить до теоретичного рівня суспільної свідомості?

А) Національні традиції

В) Соціальні настрої

С) Громадська думка

@D) соціальні доктрини

Е) Соціальні почуття.

Який тип ідеології лежить в основі ідеї побудови комуністичного суспільства

А) Консерватизм

В) Лібералізм

С) Космополітизм

D) Інтернаціоналізм

@Е) Націоналізм.

626. До масовидних соціально-психологічних явищ належить:

А) Соціальні доктрини

В) Соціальне пізнання

С) Соціальні переконання

D) Соціальні погляди

@Е) Паніка.

627. На яку систему вимог, правил, приписів орієнтоване право:

А) Зразки

В) Заохочення

@С) Норми

D) Покарання

Е) Вільний вибір.

628. Основу менталітету народу складають:

@А) Традиції

В) Звички

С) Громадська думка

D) Народна мудрість

Е) Архетипи колективного несвідомого.

629. Маніпулювання масовою свідомістю як спосіб психологічного впливу є:

А) Переконання

@В) Інформування

С) Програмування думок, намірів, установок, поведінки

D) Навчання

Е) Раціональне обґрунтування.

630. Як правило виділяють дві функції суспільної свідомості: пізнавальну і регулятивну. Виділіть форму суспільної свідомості в якій пізнавальна функції є домінуючою:

А) Мистецтво

В) Релігія

@С) Наука

D) Право

Е) мораль.

Назвіть і характеризуйте основні функції суспільної свідомості?

632. Виділіть із приведених нижче явищ духовного життя суспільства ті, які відносяться до буденного рівня суспільної свідомості:

А) політичні доктрини;

В) моральні кодекси;

С) наукові теорії;

D) ідеологічні програми;

@) соціальні настрої.

633. Для архаїчних форм суспільного розвитку найважливішу роль відіграє така форма суспільної свідомості:

А) Наукова

@В) Міфологічна

С) Буденно-практична

D) Правова

Е) Політична.

634. Які явище масової свідомості характерні для юрби:

А) Переконання

В) Раціональні погляди

@С) Чутки

D) Критична рефлексія

Е) Здоровий глузд.

635. З точки зору історичного матеріалізму (Марксового типу) виникнення моралі в людському суспільстві пояснюється:

А) Внутрішніми, духовними потребами людей

В) Зовнішніми, фізіологічними, матеріальними потребами людей

С) Прагненням людини до добра, справедливості

D) Особливою біологією людини, трансформованої інстинктами

@Е) Ускладненим людських стосунків в результаті розвитку суспільства.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти