ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Що не відноситься до вимог наукового знання?

А) практичне застосування

В) верификація

С) лібералізм

@D) суб’єктивізм

Е) обґрунтованість

695. Як називається спосіб міркування, в ході якого із загальних посилок витікає висновок:

А) аналіз

В) індукція

@С) дедукція

D) порівняння

Е) аналіз.

696. Першим підняв знання на рівень поняття:

@А) Платон

@В) Сократ

С) Зенон

D) Демокріт

Е) Емпедокл.

697. Форма мислення, що є припущенням про існування певного закономірного зв’язку між явищами, причини виникнення яких невідомі, називається:

А) доведення

В) гіпотеза

С) спростування

D) судження

Е) уявлення.

698. Отже, до правил методу ( за Р. Декартом) не відносять:

А) робити повні реєстри, щоб нічого не пропустити

В) що інтелект включає ясно і виразно

С) ділити кожну складність на більш прості частини

D) керуватися ходом думок від простого до складного

Е) вроджені ідеї

699. Теза „немає нічого у розумі, чого б не було раніше у чуттях, окрім самого розуму” висловлена:

А) Декартом

В) Спінозою

С) Лейбніцем

@D) Локком

Е) Юмом.

700. Форма виводу від окремого до загального називається:

А) дедукція

@В) індукція

С) аналіз

D) синтез

Е) аналогія.

701. На емпіричному рівні пізнання спрямоване на здобування:

А) відчуттів

@В) наукових фактів

С) понять

D) істини

Е) знань.

702. Що не належить до рівня емпіричного пізнання:

А) спостереження

В) вимірювання

С) експеримент

@D) сприймання

Е) аналіз.

703. Інтерпретація фактів здійснюється на основі цінностей – це характеристика методу:

А) аксіоматичного

@В) гіпотетико-дедуктивного

С) єдності логічного та історичного

@D) прагматичного

Е) вимірювання.

704. Експеримент (на відміну від спостереження) передбачає::

А) опис

В) вимірювання

@С) активне втручання в процеси

D) спостереження

Е) живе споглядання.

705. Логічним принципом „до авторитету” керується метод:

А) діалектичний

@В) схоластичний

С) індукції

D) формалізації

Е) експерименту

706. Найпершими фіксаціями фактів є:

@А) описи

@В) протоколи

С) зведення

D) класифікація

Е) тарифікація.

707. При побудові наукової теорії не використовують метод:

А) аксіоматичний

В) теоретичного моделювання

С) гіпотетико-дедуктивний

D) поєднання історичного та логічного

@Е) спостереження.

708. Форма мислення, в якій про предмет думки щось стверджується чи заперечується – називається:

А) поняттям

@В) судженням

С) уявленням

D) аналогією

Е) версією.

709. До теоретичного рівня не належить метод:

А) аксіоматичний

В) сходження від абстрактного до конкретного

С) гіпотетико-дедуктивний

@D) експеримент

Е) єдності логічного і історичного

710. Виділіть, що не відноситься до чотирьох груп „ідолів” або „привидів”, які спотворюють уявлення про істину:

А) привиди роду

В) привиди театру

С) привиди печери

@D) привиди уявлення

Е) привиди площі.

711. „Число як принцип пізнання всього існуючого,” - вважав:

А) Фалес

@В) Піфагор

С) Анаксімен

D) Геракліт

Е) Анаксімандр.

712. До елементів наукової теорії не відносять:

А) фундаментальні поняття, принципи, закони, аксіоми

В) ідеалізований об’єкт – абстрактна модель істотних якостей та зв’язків.

С) логіка теорії

D) сукупність законів, виведених із засад певної теорії

@Е) чуттєво-предметна діяльність.

713. Перевірена гіпотеза стає:

А) умовиводом

@В) науковою теорією

С) поняттям

D) принципом

Е) категорією.

714. До методів емпіричного знання не відносять:

@А) спостереження

В) вимірювання

С) експеримент

@D) формалізацію

@Е) порівняння.

715. Застосування символічних позначень для виявлення однорідних рис фактів називається:

А) індукцією

В) дедукцією

С) аналізом

@D) формалізацією

Е) ідеалізацією.

716. Припущення про причини виникнення досліджуваних явищ називається гіпотезою:

@А) пояснюючою

В) описовою

С) частковою

D) одиничною

Е) загальною.

717. Форма і засіб наукового пізнання, що поєднує два змістовних елементи: знання про незнання і передбачення називається:

@А) концепцією

В) теорією

С) парадигмою

@D) проблемою

Е) фактом.

718. Експеримент передбачає узгодженість раціональних положень із набутими чуттєвими враженнями:

@А) Так

В) Ні

С) Інколи

D) Ніколи

Е) За певних умов.

719. До ознак наукового пізнання не належить:

А наявність спеціальної термінології

В об’єктивність

С системність

@D акцентування ролі суб’єктивного

Е прагнення пояснювати дійсність

720. Метод – це:

А самоутвердження людини та мислення

@В спосіб організації свідомої людської діяльності

С назва елементу архітектурної споруди

D структура наукової теорії

Е правильно все вище перераховане

721. Метод індукції передбачає:

А рух думки від загальних ідей до часткових (ідей або фактів)

В розкладання фактів на їх елементарні складники

С поєднання сукупності елементів у ціле

@D рух думки від часткових тверджень (від фактів) до загальних ідей

Е доведення параметрів певних явищ до граничного виміру

722. До характеристик наукового спостереження не можна віднести:

А використання спеціального обладнення

В наявність наукових знань у дослідника

С визначення мети спостереження

D попередня підготовка до спостереження

@Е втручання в хід спостереження для зміни його протікання

723. При здійсненні експериментів із людьми не є необхідним:

А згода людини на експеримент

В піклування про те, щоби не нашкодити її здоров’ю

С піклування про те, щоби не принизити її гідність

@D оплата за участь в експерименті

Е обмеження кількості учасників експерименту

724. Що не входить в перелік вимог до наукових гіпотез:

А) принципова можливість експериментальної перевірки

В) максимальне узагальнення

@С) абсолютність

D) евристичність

Е) логічна несуперечливість

725. Прямою протилежність індукції як методу є:

А) аналіз

В) синтез

С) аналогія

@D) дедукція

Е) абстрагування.

726. До проблем філософії історії не належить:

А) проблема спрямованості історичного процесу

В) проблема сенсу історії

С) проблема інтерпретації історичного процесу

D) проблема рушійних сил історії

@Е) фактографія розвитку біологічних видів.

727. Суб’єктом історії постає:

А) Природа

@В) Особа

С) Тваринний світ

D) біосферні процеси

Е) Космічна енергія.

До якого типу цивілізації згідно класифікації А. Тойнбі належить українське суспільство?

А) Ісламської

@В) Православно-християнської

С) Індуітської

D) Далекосхідної

Е) Західно-християнської.

Який з названих філософів належить до цивілізаційної парадигми у філософії історії?

А) Жан-Жак Руссо

В) Георг Гегель

С) Платон

@D) Освальд Шпенглер

Е) Карл Маркс.

730. Яке з перерахованих понять є чужорідним для формаційної концепції К. Маркса:

А) Капіталізм

В) Комунізм

С) Феодалізм

D) Рабовласницьке суспільство

@Е) Постіндустріальне суспільство.

Який з перелічених критеріїв суспільного прогресу є визначальним?

@А) Рівень і динаміка розвитку продуктивних сил

В) Рівень продуктивності праці

С) Утвердження інформаційного суспільства

D) Міра гуманності і демократизму суспільних відносин

@Е) Наявність матеріальної і духовної культур.

Це поняття позначає незворотні зміни людства, внаслідок чого здійснюється перехід від нижчого до вищого, від менш досконалого до більш досконалого. Про яке поняття йдеться?

А) Соціальний розвиток

В) Соціальний процес

@С) Соціальний прогрес

D) Соціальний регрес

Е) соціальна трансформація.

733. Філософія історії як особливий напрям знання являє собою:

А) Загальну, тобто всесвітню історію

В) Застосування філософських понять до розгляду процесів історії

@С) Осмислення вихідних засад, сенсу та спрямування історії

D) Окреслення можливостей пізнання історії

Е) Дослідження механізмів державного управління.

Яка з приведених спільностей є головним суб’єктом історії?

А) народність

В) клас

С) каста

@D) народ

Е) сім’я.

735. Серед перечислених концепцій суспільного розвитку виділіть такий, що не стосується суспільного розвитку:

А) Натуралістичні

В) Соціопсихологічні

С) Теорія суцільної дії

@D) Теорія еволюції природи

Е) Ідеалістичні.

736. Книга англійського історика А. Тойнбі, в якій висвітлена концепція історії людства, називається:

А) „Занепад Європи”

В) „Історія Європи”

С) „Росія та Європа”

@D) „Осягнення історії”

Е) „Смисл історії”

На думку якого вченого людство послідовно пройшло чотири формації: первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну?

А) У. Ростоу

@В) К. Маркса

С) Д. Белла

D) А. Тойнбі

Е) О. Шпенглера.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти