ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вкажіть, згода з яким судженням означає волюнтаризм?

А) Народ творить історію, спираючись на об’єктивні закони розвитку суспільства

В) Хід історії не залежить ні від дії особи, ні від дій народних мас

С) Історія є результатом діяльності світового розуму

D) Видатна особа відіграє активну роль в суспільстві в критичні періоди історії

@Е) Видатні особи творять історію свавільно не рахуючись з об’єктивними обставинами.

758. Прогрес – це є:

А) Синонім терміну „переміщення”

В) Процес спрощення структури та обмеження можливостей функціонування певного явища

-@С) Процес ускладнення структури та збільшення можливостей функціонування певного явища

D) Синонім терміну „декадент”

Е) процес згасання енергетичних ресурсів людини.

759. Це поняття позначає зміни, що відбуваються впродовж деякого часу у соціальних спільностях, групах, організаціях та суспільствах, в їх взаєминах одне з одним, а також з індивідами. про яке поняття йдеться:

@А) Соціальний розвиток

@В) Соціальний процес

@С) Соціальний прогрес

D) Соціальна трансформація

Е) Соціальний регрес.

760. В християнській філософії детально розроблена ідея „кінця світу”. Концепцію щодо „кінця історії” висунув:

А) Ф. Бродель

@В) П. Сорокін

@С) Ф. Фукуяма

D) А. Тойнбі.

@Е) Г. Гегель.

761. До вимог наукового знання не відноситься:

А) обґрунтування

В) лібералізм

!@С) одиничність

D) практичну застосовність

Е) верифікацію

762. Емпіричне пізнання має такі особливості (вказати помилку):

А) спрямоване на вивчення зовнішньої сторони явища

@В) провідна роль належить чуттєвому пізнанню

С) встановлює емпіричні закономірності

@D) систематично досліджує сутності

Е) описує об’єкт

763. Доповніть відповідним словам думку Дж. Бернала: „Значно важче побачити проблему, ніж знайти її вирішення. Для першого потрібна уява, а для другого – тільки ..

@А) бажання

В) воля

С) знання

@D) уміння

Е) переконання.

764. Абсолютизація ролі і значення почуттів в процесі пізнання характерно для напрямку:

А) раціоналізму

В) реалізму

С) скептицизму

@D) сенсуалізму

Е) номіналізму

765. Згідно Г. Гадамеру предметом розуміння є:

А) смисл

@В) текст

С) „суть справи”

D) контекст

Е) поняття

766. Речення „Дніпро впадає в Чорне море” розглядається як наступна форма мислення, а саме:

А) поняття

@В) судження

С) гіпотеза

D) умовивід

Е) аналогія

767. Висновки про те, що все, що існує в світі, є певною комбінацією чисел належить:

А) Демокріту

В) Платону

@С) Піфагору

D) Парменіду

Е) Зенону.

768. Теза „Мислення і буття – одне і те саме” сповідували:

А) Піфагор

В) Зенон

@С) Парменід

@D) Демокріт

@Е) Емпедокл.

769. Що не належить до апорій Зенона:

А) „Ахілл і черепаха”

В) „Стріла”

С) „Дихотомія”

@D) „Про природу”

Е) „Стадій”.

770. Філософська концепція Протагора не базується на:

@А) сенсуалізмі

В) релятивізмі

С) практицизмі

@D) агностицизмі

Е) конвенціалізмі.

771. Першим, хто звернув увагу на те, що, якщо немає поняття, то немає і знання був:

А) Парменід

В) Зенон

@С) Сократ

D) Антисфен

Е) Евклід.

772. В залежності від чого визначають найважливіші характеристики людини за методом Роршаха:

@А) бачить

В) думає

@С) уявляє

D) робить

Е) говорить

773. До характерних рис чуттєвого пізнання не відносять:

А) одиничність

В) поверховість

С) конкретність

D) безпосередність

@Е) необхідність.

774. Своєрідними „коморами” знань є:

А) умовивід

@В) уявлення

С) властивість

@D) поняття

Е) істотна ознака.

775. Скептицизм є видом:

А) стоїцизму

В) епікуреїзму

@С) агностицизму

D) номіналізму

Е) філонізму.

776. Автором твору „Джерело знання” є:

А) Августин

В) Т. Климент

С) І. Дамаскин

D) Плотін

@Е) Р. Бекон.

777. Згідно з яким філософом „Бог створив людський розум подібним до дзеркала, здатного відобразити весь світ...”:

А) Т. Гоббсамс

В) Ф. Беконом

@С) Б. Спінозою

D) Р. Декартом

@Е) Г. Лейбніцом.

778. Хто автор сентенції: „Теорія, мій друже, стара, але зеленим є вічне дерево життя”:

А) М. Моруа

@В) І. Гете

С) М. Монтень

D) Лукрецій

Е) Ф. Ніцше

779. До характерних рис наукового закону не відносять:

А) співвідношення

В) необхідність

С) повторюваність

@D) безпосередність

Е) загальність.

780. Вкажіть елемент, який не характеризує науковий факт:

А) об’єктивність

В) абсолютність

@С) ізольованість

D) дискретність

Е) відносність.

781. Хто автор запитання: „Що я можу знати?”:

А) Шопенгауер

В) Фіхте

@С) Кант

D) Фейєрбах

Е) Гегель.

782. Для Декарта сумнів – це:

@А) дещо конструктивне

В) універсальне

@С) всезагальне

D) порожній скептицизм

Е) безсумнівне.

783. Головні логічні форми мислення І. Кант вбачав у:

А) судженнях

В) поняттях

@С) категоріях

D) уявленнях

Е) реченнях.

784. Вперше залучив практику до контексту гносеологічних проблем:

@А) І. Кант

В) Г. Гегель

С) Фіхте

D) Бекон

Е) Р. Декарт.

785. Герменевтика головну увагу приділяє дослідженню особливостей знання:

А) раціонального

@В) емпіричного

С) логічного

@D) гуманітарного

@Е) соціального.

786. Піаже зазначав, що епістемологія – це теорія знання:

А) емпіричного

@В) достовірного

С) раціонального

D) логічного

Е) чуттєвого.

787. Інтуїція – це прихований несвідомий першопринцип творчості, - вважав:

@А) А. Бергсон

В) Г. Сковорода

@С) З. Фрейд

D) Е. Гусерль

Е) Р. Декарт.

788. „Інтелектуальною любов’ю до Бога” Спіноза називає прагнення людини до:

А) досконалості

@В) пізнання

С) могутності

D) споглядання

Е) гармонії зі світом.

789. По Канту, предмет і явище, які даються в сприйнятті, для пізнаючого суб’єкта є:

@А) річ в собі

В) феномен

С) ноумен

D) інтелектуальний синтез

Е) річ для нас.

790. Відома формула О. Конта: „Знати, щоб передбачати, і передбачити, щоб...”

А) розпізнати

В) не помилитися

С) бути здатним діяти.

D) зробити висновок умовивід

@Е) знати.

791. Автором аксіоми „Сумніваюсь, отже існую”:

А) Дж. Локк

В) Дж. Берклі

С) Г. Лейбніц

@D) Р. Декарт

Е) Б. Спіноза.

792. Яке визначення суб’єкта пізнання є найбільш правильним:

А) активне начало процесу пізнання

@В) людина

С) людство

D) пасивне начало процесу пізнання

Е) вчений.

793. Що є метою пізнання:

А) прогрес

В) щастя

С) задоволення

@D) істина

Е) хороші оцінки.

794. Що таке агностицизм:

А) невизнання суб’єкта пізнання

В) визнання можливості неповного пізнання речей

@С) невизнання речей, що пізнаються

@D) визнання неможливості повного пізнання речей

Е) невизнання поняття істини.

795. У чому полягає найважливіша мета творчості:

А) пошуки невідомого

В) руйнування старого

С) повторення вже відомого

@D) відкриття нового

Е) засіб від нудьги.

796. „Світ – як річ в собі – це визначення Канта виражає філософську позицію”:

@А) суб’єктивізму

В) ідеалізму

@С) агностицизму

D) об’єктивізму

Е) матеріалізму.

797. Що не є характерною рисою чуттєвого пізнання:

А) наочність

В) безпосередність

@С) конкретність

@D) узагальненість

Е) поверховість.

798. Відчуття – це:

А) форма раціонального мислення

В) відображення цілого

@С) безпосереднє відображення

D) сутнісне пізнання

Е) процес виведення судження.

799. Вкажіть, яке з наведених нижче суджень є найбільш правильним визначенням агностицизму. Агностицизм – це:

А) вчення, що заперечує пізнання взагалі

В) вчення, яке ставить під сумнів пізнавальні здатності людини

@С) вчення, що заперечує можливість достовірного пізнання сутності дійсності

D) теорія пізнання

Е) вчення про істинне, істину.

800. Вчення Декарта про субстанцію називається:

А) монізм

В) дуалізм

С) плюралізм

@D) дедукція

Е) індукція

801. Для філософії епохи Відродження характерний:

А) раціоналізм

В) теоцентризм

С) реалізм

@D) пантеїзм

Е) номіналізм.

802. Знання, яке лікар повинен вміти використати для діагностики лікування пацієнта відноситься до виду:

А) знання – відтворення

@В) знання – розуміння

@С) знання – застосовування

D) знання – впізнавання

Е) творче знання.

Культура – це

А) сукупність природних об’єктів

В) частина ландшафту

С) біологічна характеристика людини

@D) процес перетворення людиною дійсності та результати цього процесу

Е) особливий вид рослин.

804. Космополітизм у культурі – це:

А) прагнення жити в межах культури власної етнічної групи

В) Зверхнє ставлення до інших культур

@С) Прагнення до максимального знайомства з досягненнями культур всіх народів

D) Культура, пов’язана з космосом

Е) Культура, пов’язана з політикою.

Яка с соціальних функцій культури визначається здатністю об’єднувати народи у світову цивілізацію?

А) Пізнавальна

В) Суспільно-перетворююча

С) Виховна і нормативна

D) Комунікативна

@Е) Інтегративна.

806. Термін „контркультура” в науковий обіг ввів:

А) Т. Роззак

@В) Р. Мертон

С) А. Белл

D) П. Сорокін

Е) Б. Бергер

До якого типу культури слід віднести творчі групи письменників, художників, артистів?

@А. Народної

@В. Субкультури

@С. Високої

D. Маргінальної

Е. Контркультури

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти