ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Види сертифікації. Схеми, засоби і методи здійснення сертифікації

Ключові слова та поняття: вимірювання, Директиви ЄС «нового підходу», добровільна сертифікація, законодавчо нерегульована сфера, законодавчо регу­льована сфера, засоби сертифікації, інспекційний контроль, керівні органи, ме­тоди сертифікації, необхідність добровільної сертифікації, обов'язкова об'єк­ти добровільної сертифікації, системи добровільної сертифікації, схеми (моде­лі) сертифікації, учасники

 

Сертифікація може маги обов'язковий і добровільний характер. Останнім часом обов'язкова сертифікація часто називається сертифікацією в законодавчо регульованій сфері, а добровільна сертифікація — в законодавчо нереї ульованій сфері (табл. 2.3.1).

Таблиця 2.3.1

Відмінні ознаки обов'язкової та добровільної сертифікації

Ознаки ВИДИ СЕРТИФІКАЦІЇ
Обов'язкова сертифікація Добровільна сертифікація
Мета сертифікації Запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я та майна громадян і навколиш­нього природного середовиша Сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції; підвищення конкурентоспромож­ності продукції на товарному ринку
Хто здійснює сертифікацію Проводиться виключно в державній системі сертифікації Проводиться органами, шо акредитовані в державній системі сертифікації, а також підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами, які взяли на себе функції органу з добровільної сертифікації
Хто є заявником сертифікації Виробники, постачальники продукції Виробники, продавці, споживачі продукції, органи державної виконавчої влади, громадські організації та окремі громадяни
Хто визначає схему сертифікації Орган з сертифікації Заявник за погодженням з органом з сертифікації
Які параметри перевіряються Віднесені нормативними документами до обов'язкових для виконання Не віднесені актами законодавства та нормативними документами до обов'язкових (за вибором заявника)
Об'єкт сертифікації Головним національним органом з оцінки відповідності Визначається заявником сертифікації

Переваги підприємств у результаті сертифікації покращання менеджменту управління;

поглиблення знань щодо процедурних питань, що сприяє прискоренню усунення процедурних проблем;

підвищення ступеня задоволення потреб споживачів;

додаткові конкурентні переваги продукції порівняно з несертифікованими товарами-конкурентами; розширення частки ринку

 

 

Обов'язкову сертифікаціюпроводять на відповідність щодо вимог чинних національних законодавчих актів та обов'язкових вимог нормативних документів, міжнародних і Національних стандартів інших держав. Перелік продукції, яка підлягає обов'язковій сер­тифікації,затверджується Головним національним органом з оцінки відповідності.

Роботи з обов'язкової сертифікації здійснюються органами з сертифікації та випробу­вальними лабораторіями, акредитованими в установленому порядку в рамках діючих системобов'язкової сертифікації.

Законодавчо закріплені вимоги до товарів повинні виконуватись усіма виробниками на внутрішньому ринку та імпортерами при ввезенні їхна територію України. Номенкла­тура товарів і послуг, шо підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, визначається Держспоживстандартом України.

У країнах Європейської Співдружності (СС) завдання сертифікації в законодавчо регульованій сфері такі самі, як і в Україні. Відмінність поляни лише в порядку здійснення Сертифікації: випробування і наступна оцінка продукції здійснюються на відповідність гармонізованим для країн СС вимогам Директив (законодавчих актів) з безпеки. Перелік видів ЦІЄЇпродукції закріплений в європейських Директивах «нового підходу»(див. рис. 2.3.1) і є Обов'язковим для країн, шо входять до СС. Комісія СС прийняла рішення стосовно систе­ми оцінки відповідності для різноманітних сімей (груп) продукції.

Рис. 2.3.1.

Особливості Директив ЄС «нового підходу»

 

Як видно, новий підхід зосереджує головну увагу на формулюванні гармонізованих вимог для забезпечення вільного руху товарів через встановлення ключових норм охорони здоров'я і безпеки щодо товарів, які с досить небезпечними і вимагати відповідного контролю з боку держави. Для таких товарів (щоб уникнути ризику встановлення несумісних вимог урядами окремих країн) прийнято «гармонізовані но­рми», які є чинними в усіх країнах встановлюють суттєві технічні вимоги (норми) і процедури оцінки відповідності для кожної категорії продукції. Відповідність цим директивам слугує гарантією, що продукція/послуг відповідають вимогам охорони здоров'я і безпеки.

Гармонізовані стандарти (ISO/IEC та інші), на які є посилання у директивах, — лише можливий спосіб забезпечення відповідності продукції, виробники не зобов'язані їх ви­користовувати хоча більшість із них обирає цей шлях. Продукція, вироблена на базі цих стандартів, має презумпцію відповідності, але при цьому виробники завжди мають змогу скористатись іншим підходом для доведення відповідності.

В ЄС процеси стандартизації служать як державним, так і приватним інтересам. Ви­робників, які дотримуються добровільних стандартів ЄС або ISO. вважають такими, що дотримуються основоположних вимог директив новою підходу. Сертифікація, що основу­ється на цих стандартах, також допомагає виробникам провадити експортну діяльність, а прийняття стандартів сприяє поширенню практики ефективного виробництва і нових тех­нологій.

Отже, новий підхід до технічного регулювання — це метод, за яким на законодавчо­му рівні встановлюють обов'язкові основні вимоги до продукції для забезпечення високо­го рівня захисту населення, годі як технічне розв'язання цих завдань — це безпосередня відповідальність виробника. Стандарти, здебільшого розроблені учасниками приватного сектора, є способом допомогти виробникам дотримати цих вимог, при цьому виробники не зобов'язані їх використовувати. Крім того, для більшості товарів, за винятком найризикованіших, відповідність вимогам перевіряють самі виробники, і застосовують самосертифікування.

Переваги такого підходу полягають в його гнучкості, сприянні інноваціям і. тим са­мим, підвищенні конкурентоспроможності економіки.

Директиви «нового підходу» встановлюють єдину систему маркування, відому як «маркування знаком «СЕ».

Маркування знаком «СЕ» — це заява з боку виробника стосовно того, що продукція відповідає всім чинним законодавчим положенням на виконання певних директив ЄС. Маркування знаком «СЕ» дає змогу компаніям легше отримувати доступ на європейський ринок і продавати свою продукцію без адаптації чи необхідності проходити додаткові пе­ревірки. Маркування знаком «СЕ» застосовується лише до продукції, шо підпадає під дію Директив нового чи старого глобального підходів. «Синя книга» Європейської Комісії (Інструкції щодо виконання Директив нового підходу та глобального підходу) містить перелік директив, де застосовується маркування знаком «СЕ». Цей перелік можна отрима­ти на веб-сайті Комісії'1 .

 

Національні вимоги з безпеки продукції деяких країн-членів ЄС можуть бути суворі­шими, ніж у зазначених Директивах ЄС.

Добровільну сертифікаціюпроводять на відповідність до вимог, які не відне­сені до обов'язкових, тобто в тих випадках, коли суворе дотримання вимог стандар­ті або іншої нормативної документації на продукцію, процеси або послуги держа­ною не передбачено, тобто коли стандарти або норми не стосуються вимог безпеки і мають добровільний характер для товаровиробника. Якщо для зазначеної продукції ін ілновлені обов'язкові вимоги, то їх завжди включають до вимог добровільної сер-і ифікації.

Добровільну сертифікацію мають право проводити підприємства, організації, інші Юридичніособи, шо взяли на себе функції органу з добровільної сертифікації, а також ор­гани, що акредитовані в державній системі сертифікації.

Сертифікація в законодавчо нерегульованій сфері проводиться на добровільних заса­дах у порядку, визначеному договором між замовником (виробником, постачальником) та органом із сертифікації в системах добровільної сертифікації. Допускається проведення добровільної сертифікації в системах обов'язкової сертифікації органами з обов'язкової сертифікації. Нормативний документ, на відповідність якому проводяться випробування мри добровільній сертифікації, вибирається заявником. Заявником може бути виробник, постачальник, продавець, споживач продукції.

На відміну від обов'язкової сертифікації, об'єкти якої і підтвердження їх відповід­ності пов'язані з законодавством, добровільна сертифікація стосується видів продукції (процесів, робіт, послуг), що не увійшли до обов'язкового переліку і визначаються за­мовником.

Добровільна сертифікація обмежує доступ на ринок неякісних товарів за рахунок пе­ревірки таких показників, як надійність, естетичність, економічність тощо. Рішення про добровільну сертифікацію пов'язане з проблемами конкурентоспроможності товару, про­суванням товарів на ринок (особливо зарубіжний), перевагами покупців, які все більше орієнтуються у своєму виборі на сертифіковані товари.

Серед причини, що спонукають підприємства здійснювати добровільну сертифікацію, важливо відзначити:

• забезпечення задоволення потреб та надання гарантій споживачам;

• тиск з боку споживача;

• забезпечення конкурентоспроможності товарів;

• необхідність збільшення своєї частки ринку;

• полегшення просування товарів на ринки збуту;

• застосування новітніх технологій, що формують безпеку та якість продукції;

• підвищення якості продукції;

• підвищення ефективності виробництва;

• зниження витрат виробництв

Сертифікація, зазвичай, проводиться за встановленими в системі сертифікації схемам стосовно до конкретної продукції, технологічного процесу чи послуги, на який поширюються ті ж самі стандарти і правила. Схеми (моделі), що використовуються під час обов'язкової сертифікації продукції, визначає орган з сертифікації.

Згідно з рішенням Ради Європейського Співтовариства від 12.12.90 (90/683/ЕЕС) країни-учасниці ЄЄ використовують для сертифікації 8 схем (моделей) сертифікації, кожна з яких є різною сукупністю певних типових процедур. Можливість чи необхідність викорис­тання того чи іншого модуля під час оцінки відповідності конкретного виду продукції Європейській Директиві встановлюється у самій Директиві.

При виборі схем повинні враховуватись особливості виробництва, випробувань, поставки і використання конкретної продукції, необхідний рівень доказовості, можливі витрати заявника. Схема сертифікації повинна забезпечувати необхідну доказовість остан­ньої. Для цього рекомендується використовувати загальновизнані схеми, в тому числі й в міжнародній практиці. При цьому враховуються особливості виробництва, випробувань, поставки і використання конкретної продукції, можливі витрати заявника. Схеми мають бути зазначені у документі, який встановлює порядок проведення сертифікації конкретної продукції.

Засобиі методи сертифікаціїпредставлені на рис. 2.3.2, 2.3.3.

 

Протягом останніх років Україна активно впроваджує у практику міжнародні нормативно правові документи (Правила ЄЕК ООН та Директиви ЄС), які регламентують методики проведення випробувань, вимоги до випробувальної о обладнання, вимоги до оціноч­них показників тощо. У сфері випробувань на основі міжнародного документу прийнято Національний стандарт ДСТУ 180/ІЕС 17025:2001 «Загальні вимоги до компетентності ви­пробувальних та калібрувальних лабораторій», який встановлює вимоги до компетентності лабораторій у провадженні випробування. Вимоги щодо представлення результатів ви­пробувань регламентує національний документ у сфері метрології — Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.98 р. №113/98-ВР (в редакції від I5.0h.2004 р. № 1765-1V). Закон, зокрема, визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований па захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів ви­мірювань.

У ході вибору та реалізації методів і методик вимірювання чи випробування слід додержуватися принципів, які б допомагали досягненню головних завдань випробувань:

• забезпечення придатності метода для використання за призначенням та для забезпе­чення потреб замовника;

• реалізація повторного застосування метода у випадках, коли змінюються або оновлю­ються ті чи інші структурні елементи метода вимірювань, а також сам об'єкт дослі­дження:

• отримання надійних результатів вимірювань фізичних величин в обсягах, що перед­бачено методиками вимірювання, які входять до складу методики випробувань про­дукції, на основі додержання правил забезпечення єдності вимірювань;

• оцінювання характеристик точності результатів вимірювань, які за формою і змістом відповідали б встановленим вихідним вимогам щодо характеристик якості продукції, а також були б придатними для оцінювання збіжності та відтворюваності результатів вимірювання.

Методики випробувань, побудовані на зазначених засадах, дозволяють організувати:

• вимірювання технічних характеристик продукції на усіх стадіях її життєвого циклу (проектування, виготовлення, випробування та експлуатація):

• порівняння оцінок певної характеристики об'єкта, отриманих у різний період, різни­ми методами вимірювання та випробування, за різними робочими методиками вимі­рювання та випробування, із застосуванням різних засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання та різними виконавцями робіт;

• міжлабораторні зіставлення (порівняння) результатів вимірювання характеристик об'єкта випробувань з метою підтвердження його характеристик якості чи перевірки спроможності випробувальних лабораторій;

• вхідний контроль якості продукції чи окремих її складових;

• підтвердження відповідності виготовленої продукції вимогам, встановленим чинни­ми нормативними документами.

Робочі методики випробувань є основною, проте не єдиною складовою С'УЯ продук­ції, одна з них — метрологічна кваліфікація фахівців (операторів), які проводять випробу­вання продукції, оцінюють результати вимірювань її характеристик і приймають відповідні

 

 

рішення. Під час уповноваження чи атестації вимірювальних, калібрувальних, випробува­льних лабораторій рекомендації щодо методик випробувань та метрологічної ПІДГОТОВКИоператорів — згідно з положенням ДСТУ ІБО/ІЕС 17025:2001 — належать до найголовні­ших критеріїв, за якими визначається технічна компетентність цих лабораторій. На жаль, в окремих уповноважених чи атестованих лабораторіях під час випробувань продукції (навіть з метою її сертифікації) допускаються суттєві помилки у методиках випробувань продукції, грубі порушення правил забезпечення єдності вимірювань під час оброблення результатів спостережень і подання результатів вимірювання. На деяких із них ми зупини­мось детальніше.

Поширеним недоліком методик випробувань продукції стала відсутність у них вказівок та відповідних алгоритмів щодо оцінювання такої характеристики похибки результату вимі­рювання, як середнє квадратичне відхилення. Відсутність цієї характеристики похибки результату вимірювання у протоколі випробувань продукції не дозволяє порівнювати між собою щойно отримані результати і результати раніше проведених вимірювань певного па­раметра об'єкта (наприклад, для перевірки легітимності висновків попередніх випробувань).

Як вже було зазначено, у 1970- 1990-х роках міжнародною спільнотою з метою поліп­шення якості вимірювання та розроблення нового підходу до оцінення якості вимірювання було розроблено «Настанову і подання невизначеностівимірювання» та інші міжнародні угоди та нормативні документи (у тому числі міжнародні стандарти ІБО/ІЕС 17025:1999 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторії!»: ІЬО/ІЕС 17025:2005 (Друга редакція 2005-05-15) «Загальні вимоги до компетентності ви­пробувальних та калібрувальних лабораторій»). В них було вміщено єдині у міжнародній практиці правила подання невизначеностей вимірювань та їх підсумовування, стандарти­зації, калібрування засобів вимірювальної техніки, акредитації метрологічних служб, вимі­рювальних лабораторій тощо. Концепція невизначеності спирається на результат вимірю­вання та Баєсовський підхід до статистичних оцінок параметрів (див. параграф 1.7).

Отже, запровадження оптимальних схем, засобів, методів і методик здійснення сертифікації пов'язане з наданням споживачеві гарантій щодо відповідності товарів, які купуються, вимогам конкретних стандартів. З розвитком сертифікації став очевидним її позитивний вплив на торговельні зв'язки між країнами; терміни одержання дозволу на ввезення значно скорочувались для сертифікованого товару; не вимагалися повторні ви­пробування в країні, якщо вона визнавала сертифікат постачальника.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти