ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Сертифікація дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя

Сертифікація дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) їх складових та прилад­дяє обов'язковою вимогою в більшості держав світу. Крім національних систем сер­тифікації діє Міжнародна система на основі Женевської Угоди 1958 р. Учасниками Угоди є практично всі держави Європи. У 1987 р. до Женевської Угоди приєднався СРСР. а після його розпаду — лише Росія стала правонаступницею СРСР у Женевсь­кій Угоді.

Україна приєдналася до Женевської Угоди 1958 p., згідно із Законом України від 20.02.2000 р. №1 448-111 «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних техні­чних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які мо­жуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року», заявивши про намір застосовувати на своїй території Правила СЕК ООН, що додаються до Женевської Угоди 1958 р. Всього таких Правил — 114. Вони регламентують питання, які стосуються дорожніх транспортних засобів, предметів їхнього обладнання та частин. З 2003 р. Мінтрансом і Держспоживстандартом України надано чинності 85-ти Правилам СЕК ООН.

Дорожньо-транспортні засоби (ДТЗ) є об'єктами підвищеної небезпеки. За статис­тичними даними в Україні кількість смертельних наслідків ДТП у 3-9 разів більша, ніж у

 

 

країнах Європейської Спільноти і це за умови, що насиченість автомобілями в Україні в 5 10 разів менша, ніж у розвинених країнах. Тільки у 2007 р. кількість загиблих у ДТП в Україні сягнула 9500 осіб. З розрахунку на 1 тис. автомобілів цей показник у 5 разів ви­щий, ніж у Франції, та в 10 разів, ніж у Швеції. Важкість аварій на наших шляхах у 4-7 разів вища, ніж у країнах Європи. Тому держава не може залишатись осторонь у питан­нях, які стосуються безпеки дорожнього руху, захисту довкілля та захисту прав спожи­вача. Особливої уваги державних органів потребує дотримання вимог законодавства під час робіт із підтвердження відповідності ДТЗ. а також під час надання транспортних ав­томобільних послуг.

Транспортні засоби та частини до них повинні відповідати вимогам нормативної і конструкторської документації та мати маркування для їх ідентифікації.

Для реалізації робіт із сертифікації ДТЗ в Україні існує нормативна база, шо представлена законодавчими актами, державними та галузевими стандартами України, а також міжнародними нормативно-правовими документами (Правила ЄЬК ООН, Ди­рективи ЄС).

Прийняті в Україні закони стали законодавчою базою для введення в Україні обов'яз­кової сертифікації ДТЗ з 1 січня 1996 р., їх складових та приладдя — з 1 липня 1996 р. Се­ред таких законів:

• «Про захист прав споживачів» від 15.12.93 р. № 1023-ХП (в редакції від 01.12.2005 р. №3161 -IV);

• «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2695-ХІ1;

• «Про дорожній рух» від 30.06.93 р. № 3353-ХІ1;

• «Про транспорт» від 10.11.94 р. № 232/94-ВР (в редакції від 09.02.2006 р. № 3421 -IV);

• «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 1 1.02.98 р. № І 13/98-ВР (в редакції від 15.06.2004 р. № 1765-1V);

• «Про автомобільний транспорт» від 05.05.2001 р. № 2344-111 (в редакції від 23.02.2006 р. № 3492-IV);

• «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.05.2000 р. № 1644-111;

• «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 р. № 1955-1V;

• «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників назем­них транспортних засобів» від 22.09.2005 р. № 2902-1V та ін.

Так, ст. 29 Закону України «Про дорожній рух» допускає до участі у дорожньому ру­сі ДТЗ, технічний стан і конструкція яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що визначено.

Ст. 10 Закону України «Про транспорт» вказує, що «транспортні засоби повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, мати від­повідний сертифікат».

Ст. 20 Закону України «Про автомобільний транспорт», визначаючи вимоги до транс­портних засобів і частин до них, підкреслює, що конструкція та технічний стан транспорт­них засобів, а також їх частини мають відповідати вимогам, порядок визначення яких установлює Кабінет Міністрів України, та забезпечувати:

• безпеку людей, які користуються транспортними засобами чи беруть участь у дорож­ньому русі;

 

• ВІДПОВІДНІСТЬ нормам стосовно викидів забруднювальних речовин, парникових газів, електромагнітних завад, рівню шуму та інших чинників негативного виливу на люди­ну та довкілля;

• запобігання пошкодженню транспортними засобами доріг та їх облаштування;

• ефективне використання енергетичних ресурсів, частин і експлуатаційних матеріалів;

• захист від незаконного використання транспортних засобів та запобігання пошко­дженню вантажів;

• збереження властивостей безпеки від моменту виготовлення транспортного засобу до його утилізації;

• відповідність іншим вимогам законодавства.

Транспортні засоби та частини до них повинні відповідати вимогам нормативної і конструкторської документації та мати маркування для їх ідентифікації.

Введення обов'язкової сертифікації ДТЗ та їх складових регламентують й інші нор­мативні документи, а саме:

• «Правила обов'язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складо­вих та приладдя», затверджені Наказом Державного комітету України по стан­дартизації, метрології та сертифікації від 17.01.97 р. №23 (в редакції від 25.01.2002 р. № 48);

• «Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моде­лей, причепів, напівпричепів та мотоколясок», затверджені Постановою Кабміну України від 07.09.98 р. № 1388;

• «Про внесення змін до «Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні», затверджені Постановою Кабмі­ну України від 08.11.2000 № 1672;

• «Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», затверджені Постановою Кабміну України від 24.12.2003 р. № 1989;

• «Порядок проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів» від 09.07.2008 р. № 606;

«Порядок надання суб'єктам господарювання повноважень на проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огля­ду» від 09.07.2008 р. № 607;

«Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспор­ту України», затверджені Наказом Міністерства транспорту України від 21.12.98 № 527;

«Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з пере­везення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)», затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підпри­ємництва та Міністерстватранспорту і зв'язку України від 18.12.2003 р. № 136/985;

 

 

• «Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із застосуванням книжки МДП», затвер­джені Наказом Державного митного комітету України від 06.03.95 № 82;

• «Методика товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів», за­тверджені Наказом Міністерства юстиції та Фонду державного майна України від 24.11.2003 р. № 142/5/2092;

• «Правила роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами», затверджені Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 1812.95 р. № 168 (в редакції від 08.07.2003 р. № 174) тощо.

До структури Системи УкрСЕПРО входять такі органи сертифікації ДТЗ:

• Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут— організаційно-методичний центр сертифікації ДТЗ (ОМЦ);

• Запорізький ЦСМ;

• Львівський ДНДІ «Система»;

• 38 випробувальних лабораторій.

Організаційно-методичний центр із сертифікації автотранспортних послуг — ДержавтотрансНДІпроект — виконує функції щодо;

• розробки нормативно-методичної документації стосовно сертифікації автотранспортних послуг;

• вивчення та поширення вітчизняного і зарубіжного досвіду із сертифікації автотранс­портних послуг;

• організації розробки методичних документів шодо акредитації із сертифікації авто­транспортних послуг;

• надання практичної допомоги органам із сертифікації автотранспортних послуг у під­готовці їх до акредитації;

• участі в акредитації органів із сертифікації автотранспортних послуг;

• планування за дорученням Держсиоживстандарту та Мінтрансзв'язку України робіт, спрямованих на розвиток матеріальної і методичної бази органів із сертифікації авто­транспортних послуг;

• узагальнення і подання до Держспоживстандарту та Мінтрансзв'язку України пропо­зицій щодо розширення та перегляду номенклатури автотранспортних послуг, що підлягають сертифікації.

Як вже було сказано, сертифікація ДТЗ в країнах Західної Європи виконується за Правилами ЄЕК ООН або Директивами ЄС. Кожний з цих документів встановлює конк­ретні технічні вимоги до ДТЗ за окремими властивостями (наприклад, шум, що створює ДТЗ; гальмівна ефективність; викид забруднюючих речовин та ін.). Так. сертифікація ДТЗ в Росії та Білорусі - здійснюється приблизно за сорока (залежно від категорії ДТЗ Правилами ЄКК ООН). а в Україні — за 6-9-ма. Використання невеликої кількості вимог зумовлено об'єктивними причинами, а саме: необхідністю «м'якого» введення сертифі­кації ДТЗ в Україні з врахуванням можливостей вітчизняного виробника. Обов'язкова сертифікація ДТЗ в Україні виконується за такими технічними вимогами, які є найваж­ливішими (рис. 2.6.4).

 

За роки дії системи сертифікації ДТЗ в Україні більшість провідних іноземних вироб­ників ДТЗ (наприклад. Форд, Мерседес, Фольксваген. Вольво. Тойота, Нісан. Рено та ін.) провели сертифікацію своєї продукції. Сертифікати відповідності терміном дії один рік. видані, наприклад, органом з сертифікації ДТЗ (ДержавтотрансНДІпроект) 27 фірмам на понад 200 типів ДТЗ. Слід зауважити, що зазначені сертифікати поширюються не на всю продукцію фірми-заявника, а тільки на ті моделі та версії, на які були подані необхідні документи.

Здійснено понад 2000 різних видів дорожніх та стендових випробувань приблизно 1500 ДТЗ, за результатами яких виявлено приблизно 7 % ДТЗ. що не відповідали вимо­гам вітчизняних стандартів. Слід зазначити, що більшість негативних результатів ви­пробувань було пов'язано 3 гальмівною системою і установкою засобів освітлення та

 

 

світлової сигналізації, тобто з системами, які, головним чином, впливають на безпеку дорожнього руху.

Мають місце спроби ввезення та сертифікації автомобілів з «американською» світло* технікою, яка за своїми параметрами не відповідає вимогам не тільки вітчизняних станда­ртів, але й європейських.

Значну роботу виконано зі сертифікації запасних частин. Більш як 70 виробників провели їх сертифікацію. Зокрема, такі визнані виробники, як Чернігівський завод «Авто Деталь»; Полтавський та Краснодонський автоагрегаїний заводи, Лисичанський завод «Пролетар», ВАТ «Авто електроапаратура» (с.м.т. Сутиски Вінницької обл.). Житомирсь­кий завод «Автозапчастинам, Херсонський завод карданних валів та ін.

Серед відомих іноземних виробників запчастин слід відзначити фірми: BOSCH, СОЕ-} TZE. BOGE, LUK, BORBET — Німеччина; BRISK — Чехія; FRAM-FIAMM — Італія; LUCAS. GH. UNIPART — Велика Британія; NGK — Японія; CHAMPION — Бельгія.

Проте, не всі проблеми сертифікації ДТЗ (їх складових) розв'язані в Україні. Пробле­мою, наприклад, є те, що сертифікація сьогодні охоплює лише нові ДТЗ, які ввозяться юридичними особами. Нормативна та випробувальна база галузі є неповною і потребує удосконалення.

Однією з них є проблема невідповідності потужностей випробувальної бази в Україні тим показникам, які вона демонструє. Найближчим часом для розв'язання цієї проблеми буде затверджено «Тимчасову інструкцію щодо організації робіт з сертифі­кації та випробувань у системі УкрСЕПРО дорожніх транспортних засобів, що були у користуванні». У ній передбачено, що оформлення сертифікатів на автомобілі мас про­водитись виключно з розрахунку не більше 10 автомобілів на одного аудитора протя­гом одного робочого дня. На сьогодні ця норма існує у вигляді рекомендації. Коли вона стане обов'язковою, буде ліквідовано передумови для порушення правил обов'яз­кової сертифікації. Крім того, заплановано перевірки органів з сертифікації та. за їхні­ми результатами, проведення перепідготовки керівників, аудиторів та експертів з сер­тифікації ДТЗ.

Сертифікація іграшок

Обов'язкова сертифікація іграшок в Україні введена з 1 липня 1994 р. Наказом Держ­стандарту України «Про затвердження правил обов'язкової сертифікації дитячих іграшок» від 30.06.93 № 95.

Обов'язкова сертифікація іграшок здійснюється на відповідність вимогам безпеки за ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля»

Вимоги цього стандарту гармонізовані з міжнародним стандартом — Директивою 88/378/ЄЕС про забезпечення безпеки дитячих іграшок від 03.05.88 р. Діючий стандарі поширюється на іграшки, призначені для дітей віком до 14 років, і встановлює вимоги безпеки і методи дослідження (рис. 2.6.5).

 

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
      Показники безпеки сировини, матеріалів та комплектуючих  
       
 
ПОКАЗНИКИ ЗПЕКИ ІГРАШО   Показники елементів іграшки  
 
  Показники захисних та декоративних покриттів  
 
  Показники виділення шкідливих для дитини елементів  
  БЕ      
 
  Показники електробезпеки, пожежо- та вибухобезпеки  
     

Рис. 2.6.5.

Показники безпеки іграшок

Стандарт не поширюється на піротехнічні іграшки, фейсрверки, включаючи ударні капсули (за винятком пістонів, які призначені для ігор), ялинкові прикраси, штучні ялинки і прикраси до них, електрогірлянди, іграшки з двигуном внутрішнього згорання, оснащені для відкритих дитячих майданчиків, спортивне обладнання, масштабні моделі для дорос­лих колекціонерів, «професійні іграшки», виставлені в громадських місцях, головоломки з кількістю компонентів понад 500 або головоломки без зображення, які призначені для спе­ціалістів, пневматичні гвинтівки та пістолети, пращі та капсули, стріли для влучення в ціль з металевими наконечниками, іграшкові парові двигуни, велосипеди з висотою сідла від підлоги понад 635 мм. дитячі соски, точні копії вогнепальної зброї, біжутерія для дітей, іграшки з живленням від мережі.

Якщо іграшка призначена для складання дитиною, то вимоги ставляться окремо до кожної деталі, з якою матиме справу дитина, і до складеної іграшки.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти