ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ХАССП — «Настанова із застосування Системи аналізу ризиків і критичних контрольних точок»,

схвалена Експертною комісією з продовольства при ООН «Codex Alimentarius» (САС) у 1993 p. Це — система керування безпечністю харчових продуктів, за допомогою якої визначають, оцінюють і контролюють небезпечні чинники, важливі для безпечності харчових продуктів. ХАССП не є системою з нульовим ризиком, але вона спонукає до мінімізації ризику від потенційно небезпечних чинників у харчових продуктах. Базуючись на сучасних науково обгрунтованих вимогах, ця система забезпечує превентивний підхід і дає можливість ефективно управляти безпекою харчових продуктів. Ця концепція набула визнання та отримала поширення у країнах Європи.

Згідно із вимогами ЄС, а головне, із уведенням у дію нового стандарту ISO 22000. з 2006 р. наявність цієї системи стає обов'язковою

Понад сорокарічний досвід використання концепції ХАССП міжнародною спільнотою свідчить, що система ХАССП найкращим чином функціонує., якщо вона базується на семи принципах (рис. 2.7.2).

 

Дана методологія зарекомендувала себе як ефективний інструмент запобігання мож­ливості виникнення невідповідностей харчових продуктів у технологічному процесі, а та­кож ідентифікації та усунення проблем до того, як невідповідна готова продукція стане джерелом отруєнь або погіршення стану здоров'я споживачів.

Система ХАССП акцентує увагу безпосередньо на процесному коні ролі параметрів здійснення технологічного процесу та оцінення сировини й матеріалів, що використову­ються для виготовлення харчового продукту, а також упроваджує стратегію гарантії його безпеки «від ферми до виделки» і грунтується на трьох стовпах:

• законодавчі вимоги до убезпечення харчових продуктів:

• глибокий науковий підхід до ухвалення рішень;

• контроль за виконанням законодавчих вимог.

До основних переваг, які надає підприємству розробка та запровадження системи ХАССП. можна віднести:

• можливість контролю безпечності протягом усього життєвого циклу виробництва харчової продукції;

• зменшення невиробничих витрат (втрати під час виробництва, брак, рекламації):

• зменшення витрат на проміжний контроль і контроль готового продукту за рахунок системного підходу та визначення проблемних місць виробництва, куди необхідно спрямувати ресурс, вивільнивши його з тих процесів, де ситуація може бути не такою критичною;

• чітке розподілення відповідальності персоналу за безпечність продукції підпри­ємства;

• підвищення довіри споживачів та операторів ринку до безпечності продукції підприємства за рахунок наявності задокументованих доказів контролю за про­цесами;

• перемога під час участі в різних тендерах на постачання харчової продукції;

• уможливлення ефективно використовувати ресурси за рахунок переходу від коригу­вальних до запобіжних заходів щодо безпечності харчових продуктів;

• додаткові переваги для участі в європейській та міжнародній торгівлі;

• зменшення кількості аудитів та інспекційного контролю, які проводять на підприєм­стві сторонні організації;

• реалізація вироблюваної продукції за світовими цінами:

• покращання іміджу компанії як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Життєвий цикл реалізації принципів системи ХАССП з використанням настанов

ISO/TS 22004:2005 «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Настанова із застосування ISO 22000:2005» представлений на рис. 2.7.3.

Міжнародні організації запроваджують нове сучасне трактування поняття «безпеч­ність харчових продуктів» — це відсутність не тільки безпосереднього, а й віддаленого (у майбутніх поколіннях) негативного впливу Продукту на організм людини. Передусім, це актуально для продукції, що містить генетично модифіковані (трансгенні) організми, виробництво якої зростає в геометричній прогресії. Найінтенсивніше використовуються ГМО для потреб медицини, енергозберігання. сільськогосподарського виробництва, хар­чової та хімічної промисловості та ін.

 

Генетично модифікований організм (ГМО)— будь-який організм, у якому генетичний матеріал був змінений за допомогою штучних прийомів переносу генів, які не відбу­ваються у природних умовах, а саме:

• рекомбінантними методами, які передбачають формування нових комбінацій гене­тичного матеріалу шляхом внесення молекул нуклеїнової кислоти (вироблених у будь-який спосіб зовні організму) у будь-який вірус, бактеріальний плазмід або іншу векторну систему та їх включення до організму-господаря, в якому вони зазвичай не зустрічаються, однак здатні на тривале розмноження;

• методами, які передбачають безпосереднє введення в організм спадкового матеріалу підготовленого зовні організму, включаючи мікроін'єкції, макроін'єкції та мікроінкапсуляції;

• злиття клітин (у тому числі злиття протоплазми) або методами гібридизації, коли живі клітини з новими комбінаціями генетичного матеріалу формуються шляхом злиття двох або більше клітин у спосіб, який не реалізується за природних обставин. Директива ЄС 2001/18/ЄС дозволила використання ГМО в агрокультурі, фармакології

та інших галузях. Директива також містить процедуру отримання загальноєвропейського

 

дозволу на комерціалізацію ГМО (виведення на ринок). У 2002 р. норму рівня дозволеного генетичного забруднення продуктів харчування в законодавстві ЄС зменшено з 1 % до 0,5 %. Генетично модифіковані організми (ГМО) містяться не тільки в низці овочевих культур, але й у ковбасах, сосисках, м'ясних консервах, пельменях, сирі, йогуртах, кашах, цукерках, шоколаді й навіть дитячому харчуванні, тобто у звичайних повсякденних проду­ктах. Відрізнити їх за кольором або смаком неможливо.

Результати впровадження нових технологій вражають. У 2001 р. ГМагрокультури виро­щувалися вже у 15 країнах світу на площі 52,6 млн. га (площа більша, ніж територія Великої Британії). Обсяг реалізації тільки насіння модифікованих агрокультур досяг 3,5 млрд. доларів CUJA. В останні роки світовий обсяг інвестицій у біотехнологію щороку складає 15 млрд. доларів США. Контролюють технології створення ГМ-рослин такі відомі транснаціональні компанії з капіталом у мільярди доларів США, як Дюпон, Монсанто, Адванта тощо. Досвід пе­редачі технологій в галузі генної інженерії характерний для деяких міжнародних організацій, у тому числі Міжнародної служби по впровадженню досягнень агробіотехнології (ISAAA).

Комерційний прибуток від продукування трансгенних культур за останні п'ять років збільшився у 30 разів. Згідно із положеннями Картахенського протоколу з біологічної без­пеки планується прийняття єдиних для Євросоюзу правил обігу генетично модифікованих продуктів. Угоди в рамках Світової організації торгівлі, зокрема із санітарного і фітосанітарного контролю (SPS) та про інтелектуальну власність у сфері торгівлі (TRIPS), містять пункти про біобезпеку. Відмічено, що для забезпечення сталого розвитку торгові угоди повинні бути взаємодоповнюючими. Проте, COT не розглядає соціально-економічні загро­зи, пов'язані із ГМО: наприклад, те, що їх розповсюдження може спричинити зникнення традиційних культур та ін. Наслідки ж споживання харчових продуктів із ГМ1 практично не прогнозовані.

Запровадження ефективної системи управління безпечністю харчових продуктів — актуальне й для нашої держави. Адже однією з основних проблем сучасного вітчизняного продовольчого ринку є підміна традиційних товарів продуктами-сурогатами та фальсифі­кація продукції. В тому числі все активніше завойовують український ринок сільськогос­подарські продукти і взагалі продукти харчування, виготовлені за новітніми технологіями з використанням генної інженерії, в основному імпортного виробництва. Статистика свід­чить, що в Україні внаслідок насичення ринку неякісними, фальсифікованими, небезпеч­ними для здоров'я і життя товарами гине 75 тис. людей на рік, з них 13% — він неякісних і фальсифікованих алкогольних напоїв.

Для нашої країни, безперечно, найбільш прийнятним засобом створення гарантійбез­пеки харчових продуктів є впровадження сучасної концепції системи ХАССП (НАССР), яка може застосовуватися на всіх ланках харчового ланцюга — від збирання врожаю і до місць споживання. Базуючись на сучасних науково обгрунтованих вимогах, ця система за­безпечує превентивний підхід і дає можливість ефективно управляти безпекою харчових продуктів.

Доцільно зауважити, що концептуальні пріоритети розвитку системи продовольчої безпеки в Україні знаходяться в стадії гармонізації з міжнародними в аспекті основного стратегічного курсу нашої країни на вступ до ЄС. реалізації державної політики, спря­мованої на запровадження інноваційної структурної перебудови та зростання економіки.

 

 

Безперечно, що механічне копіювання європейських вимог на українське підґрунтя немо­жливо через значні невідповідності, які склалися історично.

В Україні правові засади безпечності харчових продуктів декларує Конституція України, у ст. 42 якої записано, що «держава захитає права споживачів, здійснює; коні роль за якістю і безпечністю продукції». Законодавча база складається із Законів України «Про захист прав споживачів» від 15.12.93 р. № 1023-ХГІ (в редакції від 01.12.2005 р. № 3161 -1V). «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 06.09.2005 p. № 2809-IV, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтвердження якості та безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини» від 08.09.2005 p. № 2863-1V, «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та вико­ристанні генетично модифікованих організмів» від 31.05.2007 p. № I 103-V, «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 p. № 142-V; а також санітарних правил і норм, медико-біологічних вимог, низки стандартів, чисельних нормативних актів щодо нагляду за ринками.

В Указі Президента України «Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчої сировини» від 07.08.2001 р № 601/2001 наголошено на необхідності «здійснювати заходи щодо впрова­дження на підприємствах, що виробляють продовольчі товари, міжнародних систем забез­печення безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини»; «...вжити заходів щодо подальшої гармонізації системи сертифікації сільськогосподарської продукції в Україні та норм, що регламентують санітарний, ветеринарний та фітосані гарний контроль, з міжна­родними стандартами та вимогами».

На виконання цих та інших законодавчих та нормативних документів набув чинності національних стандартів ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги» відповідно до наказу Держспоживстандарту України № 53 від 07.04.2003 р. Цей стандарт реалізує вимоги Директиви Ради ЄС 93/43 «Про гігієну хар­чових продуктів та Кодекс Аліментаріус» від 14.06.93 р. і містить вимоги до систем управ­ління з метою підвищення якості, безпечності та конкурентоспроможності вітчизняної харчової продукції, що забезпечує захист інтересів і здоров'я споживачів, сприяє розши­ренню ринків збуту у вітчизняному та світовому економічному просторі, підвищує автори­тет підприємства та імідж України в цілому.

Актуальним є й прийняття стандарту ДСТУ ISO 15161:2004 «Настанови щодо за­стосування ДСТУ ISO 9001:2001 у виробництві харчових продуктів та напоїв», яким запроваджено системи управління безпечністю харчових продуктів та системою ХАСС1І.

У 2007 р. Держспоживстандартом України було затверджено ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечності харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організа­цій харчового ланцюга» гармонізований зі стандартом ISO 22000:2005 «Системи мене­джменту безпечності харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга».

Порядок і вимоги до проведення обов'язкової сертифікації харчових продуктів у Дер­жавній системі сертифікації продукції УкрСЕПРО (далі — Система) встановлюються «Правилами обов'язкової сертифікації харчових продуктів» (далі Правила), затвер­джених Наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 02.06.97 р. № 322.

 

 

Вимоги Правил ( обов'язковими для органів сертифікації харчових продуктів (далі — ор­гани сертифікації), що акредитовані в Системі, а також для підприємств незалежно від форм власності, в тому числі іноземних, які виробляють або постачають продукцію в Україну.

Сертифікація харчових продуктів в Системі передбачає підтвердження третьою стороною показників, характеристик і властивостей продукції, процесів і послуг на під­ставі випробувань, атестації виробництва та сертифікації систем якості. Право на прове­дення робіт із сертифікації продукції, послуг надається виключно лабораторіям (центрам) будь-якої форми власності та аудиторам, що акредитовані в Системі та занесе­ні до її Реєстру.

Система встановлює відповідальність:

• виробника за невідповідність сертифікованої продукції, послуг вимогам нормативних документів і порушення правил Системи;

• продавця чи постачальника — за відсутність сертифікатів або знаків відповідності на продукцію, що реалізується;

• випробувальної лабораторії (центру) — за достовірність та об'єктивність результатів випробувань сертифікованої продукції чи послуг.

Знак відповідності, технічні вимоги до нього, порядок та правила його застосування встановлені ДСТУ 2296-93. Основою інформаційного забезпечення Системи є її Реєстр, який ведеться згідно з вимогами ДСТУ 3415-95 і публікується в інформаційних виданнях Держспоживстандарту У країни.

Сертифікації підлягає продукція, яка:

• вироблена в Україні;

• ввозиться в Україну і позначена виробником як відповідна діючим в Україні норма­тивним документам;

• ввозиться в Україну і не позначена виробником як відповідна діючим в Україні нор­мативним документам, але може бути ідентифікована як така, що повинна відповіда­ти чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію;

• ввозиться в Україну і не позначена виробником як відповідна діючим в Україні нор­мативним документам і яка не може бути ідентифікована як така, що має відповідати чинному в Україні нормативному документу.

У визначених законодавством випадках для сертифікації у Системі продукції рослин­ного та тваринного походження, що ввозиться в Україну або вивозиться з неї. повинен бути дозвіл Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства сільського господарства і продовольства України та (або) Головної державної інспекції карантину рослин України.

Обов'язкова сертифікація продукції у Системі проводиться на відповідність обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативних документів щодо безпеки життя, здоров'я людей та охорони довкілля. Порядок обов'язкової сертифікації конкретного ви­ду імпортної продукції у Системі встановлює орган сертифікації відповідно до Правил, а також «Порядку ввезення на митну територію України продукції, що імпортується та підлягає в Україні обов'язковій сертифікації», затвердженого наказом Державної митної служби України і Державного комітету України по стандартизації, метрології та серти­фікації від 10.05.94 р. № 107/126, і «Порядку проведення робіт з сертифікації продукції

 

 

іноземних виробництв за схемами з обстеженням, атестацією та сертифікацією систем якості», затвердженого наказом Державного комітету України з стандартизації, метрології та сертифікації від 02.08.96 р. № 329.

Порядок одержання сертифіката відповідності продукції висвітлений в пара­графі 2.5.

Подання заявки на проведення сертифікації харчової продукції.Для про­ведення обов'язкової сертифікації харчової продукції підприємства, установи, орга­нізації і громадяни — суб'єкти господарської діяльності, у тому числі іноземні, незалежно від форм власності (далі заявник), подають в акредитований орган сертифікації заявку на проведення сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО (див. рис. 2.7.4).

 

Інформація про акредитовані органи сертифікації продукції і (послуг) міститься в до­відкових матеріалах, що складаються на підставі даних Реєстру Системи і публікуються Держспоживстандартом України.

У разі відсутності при поданні заявки акредитованого в Системі органу сертифікації продукції заявка подається безпосередньо до Держспоживстандарту України.

Якщо існує декілька акредитованих органів сертифікації конкретної о виду продукції, заявник має право подати заявку в будь-який з них.

Усі документи, що направляються разом із заявкою до органу сертифікації, оформля­ються державною мовою. При сертифікації імпортованої продукції документи складаються мовою оригіналу з завіреним автентичним перекладом українською або російською мовою.

Взаємини між заявником і органом сертифікації регулюються договорами, укладени­ми між ними.

Аналіз документації харчової продукції.Подану заявку розглядає орган сертифіка­ції, який розглядає та приймає рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифі­кації. Орган сертифікації надсилає заявнику та випробувальній лабораторії рішення за заявкою. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не повинен перевищувати 15 днів від дня її реєстрації. Копія підписаного рішення за заявкою зберігається у справі про сертифікацію. Сертифікат видається на термін до п'яти років, з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості.

Обстеження виробництва харчової продукціїпроводиться комісією, що признача­ється органом сертифікації, до складу якої входять спеціалісти з виробництва конкретного виду продукції чи послуг. Склад комісії та програма її роботи затверджуються керівницт­вом органу сертифікації.

За результатами атестації харчової продукціївидаються рекомендації про періодич­ність випробувань, кількість зразків і проб, необхідних для сертифікації, способи і правила їх відбору. Результати атестації оформляються атестатом виробництва, що реєструється в Реєстрі Системи і направляється заявнику, а йото копія у територіальний орган Держспоживстандарту.

Сертифікація систем якості проводиться з ініціативи заявника чи за рішенням органу сертифікації, якщо це передбачене схемою сертифікації, органами, акредитованими в Системі на право проведення таких робіт. Результати сертифікації системи якості оформляються серти­фікатом системи якості, що видається заявнику, а копія направляється в орган сертифікації.

Сертифікат якості — це супровідний документ, що засвідчує якість виробленої продукції, товару, який постачається, наданих послуг і містить показники якості, технічні характеристики.

За наявності сертифіката на систему якості, що поширюється на виробництво продукції, надання послуг, заявлених на сертифікацію, заявник додає до заявки копію цього сертифіката. Перевірка в такому разі здійснюється для підтвердження того, що продукція, яка випускається підприємством, чи надані послуги відповідають обов'язковим вимогам нормативних документів.

Орган сертифікації після одержання заявки і копії сертифіката системи якості подає в орган сертифікації системи якості запит щодо документального підтвердження задовільно­го функціонування на підприємстві системи якості. Після одержання документів зпозити­вною відповіддю і їх аналізом орган сертифікації визначає схему сертифікації продукції, що передбачає сертифікацію системи якості.

 

Якщо за результатами розгляду заявки отримані позитивні результати аналізу, то приймається рішення про схему проведення сертифікації.Правила вибору схеми (моделі) сертифікації продукції'.

а) Схема (модель) сертифікації заявленої харчової продукції визначається органом сер­тифікації за узгодженням із заявником до початку робіт із сертифікації. Вибір схеми (моделі) залежить від виду продукції, її кількості, стану виробництва та інших вихід­них даних.

б) Для сертифікації харчової продукції вітчизняного виробництва та імпортної застосо­вуються такі схеми (моделі) (табл. 2.7.1).

1 — сертифікація кожної партії;

2 — сертифікація з обстеженням виробництва;

3 — сертифікація з атестацією виробництва;

4 — сертифікація з оцінкою сертифікованої системи якості.

в) Схеми (моделі) сертифікації з атестацією виробництва або з оцінкою сертифікованої системи якості застосовуються лише за бажанням виробника (включаючи іноземно­го) продукції, що випускається серійно, одержати сертифікат на термін дії з правом самостійно застосовувати його до кожної випущеної партії продукції.

Схема І. Сертифікація партії харчової продукції проводиться шляхом випробування зразків, відібраних з цієї партії в порядку та у кількості, шо встановлені органом сертифі­кації відповідно до вимог нормативних документів.

На підставі позитивних результатів випробувань видається сертифікат відповідності на партію (із вказівкою обсягу сертифікованої партії) з терміном дії до одного року, але не перевищуючи терміну придатності продукції (якщо він установлений). У сертифікаті від­повідності, що видається на партію харчової продукції, зазначаються відомості про розмір партії, дату виготовлення продукції, номер і дату підписання договору (контракту), за яким ця партія завезена в Україну.

Після видачі сертифіката технічний нагляд за продукцією не здійснюється.

Схема 2 використовується для одержання сертифіката відповідності на харчову продукцію, що випускається серійно. Сертифікат відповідності при цьому видається на підставі позитивних результатів випробування зразків харчової продукції і проведення обстеження виробництва.

Якщо продукція, виготовлена серійно, сертифікована за цією схемою, то орган сертифікації відповідно до затвердженої програми технічного контролю здійснює тех­нічний нагляд, контрольні випробування продукції, що відбирається з місць виробницт­ва чи торгівлі.

Сертифікат відповідності за цією схемою видається терміном дії до двох років. Схема 3. Сертифікація харчової продукції, що випускається серійно із проведенням атестації виробництвапередбачає:

• випробування зразків продукції;

• атестацію виробництва;

• технічний нагляд (контрольні випробування, контроль атестованого виробництва). При використанні такої схеми сертифікат відповідності видається на термін до трьох

років, але не більше терміну дії атестата виробництва.

 

 

Таблиця 2.7.1

Схеми (моделі) сертифікації харчової продукції в системі УкрСЕПРО

 

Схема 4. Сертифікація харчової продукції, що випускається серійно із сертифікацією системи якості виробництва передбачає:

• випробування зразків;

• сертифікацію системи якості, а якщо вона вже сертифікована, то оцінку системи яко­сті;

• технічний нагляд і контроль за відповідністю системи якості установленим вимогам і дієвістю системи якості.

Сертифікат видається на термін бо п'яти років, з урахуванням терміну дії сертифіка­та на систему якості.

Відбірання, ідентифікація та випробування зразків харчової продукціїпрово­диться органом сертифікації або, за його дорученням, іншою, не залежною від виробника організацією.

Кількість зразків харчової продукції для випробувань (кількість упаковок, загальна маса, точкова маса, кількість і розміщення точок відбору) встановлюється органом серти­фікації відповідно до вимог міжнародних та (або) державних стандартів на цю продукцію. За відсутності стандартів правила відбору зразків (їх кількість) встановлюються органом сертифікації залежно від обсягів випуску (партії).

Відбірання зразків представником органу сертифікації проводиться виключно в при­сутності представника виробника (постачальника) і оформляється актом відбору зразків із зазначенням таких відомостей:

• місце і дата відбору зразків;

• назва продукції;

• назва виробника продукції;

• розмір партії продукції;

• дата виготовлення або граничні дати виготовлення партії;

• характеристика продукції в споживчій упаковці:

• термін та умови зберігання продукції;

• кількість зразків для випробувань та зразків-свідків для зберігання.

Акт оформляється в трьох примірниках і підписується особою, що проводила відбір, та представником підприємства-виробника або постачальника. Один примірник залиша­ється у виробника, другий (разом із зразками-свідками) надсилається в орган сертифікації для зберігання, третій (разом із зразками для випробувань) — в акредитовану випробува­льну лабораторію, яка зазначена в рішенні за заявкою.

Відібрані зразки для випробувань та зберігання маркують і пломбують.

Підприємство-виробник (постачальник) передає відібрані для випробувань та збе­рігання зразки продукції у випробувальну лабораторію та в орган сертифікації за свої кошти.

Ідентифікація харчової продукції проводиться органом сертифікації за результата­ми аналізу інформації, що наведена на етикетці чи в маркуванні, візуального огляду про­дукції, визначення (у разі необхідності) в акредитованих випробувальних лабораторіях органолептичних та фізико-хімічних показників продукції та звірення їх із вимогами чинних в Україні нормативних документів на аналогічну продукцію за загальною на­звою (рис. 2.7.5).

 

Рис. 2.7.5.

Методи Ідентифікації харчової продукції

Ідентифікація харчової продукції, втому числі імпортної, проводиться з урахуванням таких вимог:

• продукція повинна мати етикетки або чітке маркування, де в доступній для сприйнят­тя формі державною мовою зазначаються: загальна назва; маса (об'єм); склад, який включає перелік використаних в процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок, барвників тощо; калорійність (якщо це передбачено для даною продукту); дату виготовлення; термін придатності до споживання (крім продукції, те­рмін придатності якої не обмежений); умови зберігання; найменування та адреса ви­робника; інша інформація, передбачена чинними в Україні нормативними документа­ми, шо поширюються на цю продукцію;

• не підлягає ідентифікації продукція без етикеток або чіткого маркування, без належ­ної інформації, з наявними ознаками пошкодження упаковок і така, для якої термін придатності до споживання не означений або вичерпаний;

• у разі неможливості ідентифікувати імпортну продукцію за результатами звірення (за загальною назвою) її органолептичних і фізико-хімічних показників з вимогами чин­них в Україні нормативних документів на аналогічну продукцію можливість прийн­яття цієї продукції на обов'язкову сертифікацію вирішується на підставі висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи;

• , за результатами ідентифікації представник органу сертифікації разом із заявником чи

уповноваженою особою заявника складають акт ідентифікації.

Зразки харчової продукції, що не пройшли ідентифікації, на сертифікацію не приймаються!!!

Загальні відомості про відібрані зразки харчової продукції (дата, назва продукції, кі­лькість, заявник та його адреса, прізвище особи, що відібрала зразки тощо) заносяться в спеціальний «Журнал обліку зразків», який ведеться в лабораторії. У разі необхідності зразки позначаються номерами, етикетками або іншим чином, про що робиться запис у журналі.

 

Частина зразків харчової продукції, що використана для ідентифікації, підлягаєспи­санню або поверненню заявнику.

Випробувальна лабораторія повинна забезпечувати умови зберігання зразків харчової продукції для випробувань, а також зразків-свідків згідно з вимогами нормативного доку­мента на продукцію протягом усього терміну зберігання.

Списання або повернення заявнику використаних для ідентифікації зразків харчо­вої продукції скріплюється підписами заявника або його представника і відповідальної особи лабораторії в графі про списання у «Журналі обліку зразків». Залишок зразків продукції приймається випробувальною лабораторією на відповідальне зберігання до за­кінчення випробувань і, залежно від їх результатів, або повертається під розписку заяв­нику, або зберігається випробувальною лабораторією як зразок-свідок сертифікованої продукції. Термін зберігання зразка-свідка не перевищувати терміну придатності проду­кції до споживання.

Випробування зразків харчової продукції проводять виключно акредитовані в Систе­мі випробувальні лабораторії, які визначені органом сертифікації в рішенні за заявкою.

Самостійне прийняття випробувальною лабораторією рішень про проведення випро­бувань зразків з метою сертифікації харчової продукції не допускається.

Зразки харчової продукції випробовуються на відповідність усім вимогам чинних в Україні нормативних документів, що зазначені в рішенні за заявкою, в тому числі на від­повідність обов'язковим вимогам.

Використані зразки харчової продукції, що в повному обсязі випробувані за показни­ками безпеки, списують або повертають заявнику.

За результатами випробувань випробувальна лабораторія пода< до органу сертифі­кації протокол випробувань харчової продукції. Протокол повинен бути підписаний виконавцями робіт і затверджений керівником випробувальної лабораторії. Якщо випро­бування проводилось у випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі тільки на технічну компетентність, протокол випробувань повинен бути підписаний також представником органу сертифікації, який (за дорученням органу сертифікації) брав участь у випробуваннях.

Протокол випробувань повинен містити:

• посилання на позначення та назву чинних нормативних документів на методи випро­бувань:

• графу «Вимоги нормативного документа до продукції», в якій записують конкретну норму, визначену нормативним документом:

• графу «Результати вимірювань (випробувань)», в якій записують числовий результат вимірювань.

Записи на зразок «Відповідає», «В нормі» чи «Не виявлено» не допускаються для по­казників, що підлягають вимірюванню. Якщо результат вимірювань (випробувань) нижчий від межі чутливості застосованого приладу чи методу вимірювань (випробувань), в зазна­ченій графі робиться запис: «Менше ніж...» і наводиться визначене числове значення межі чутливості приладу або методу вимірювань (випробувань).

Пломбування зразка-свідка сертифікованої харчової продукції виконує відповідальна особа органу сертифікації або, за рішенням органу, відповідальна особа випробувальної

 

лабораторії, що проводила випробування з метою сертифікації на підставі позитивного рішення органу сертифікації щодо можливості видачі сертифіката відповідності на харчо­ву продукцію за заявкою.

Пломбування зразка-свідка виконується за методом, що виключає підміну, заміну чи доступ до продукції без руйнування пломби випробувальної лабораторії.

Видача сертифіката відповідності на харчову продукцію та занесення її до Реєстру Державної системи сертифікаціїздійснюється винятково органом з сертифікації продук­ції, який розглядав результати робіт із сертифікації харчової продукції за заявкою. За пози­тивними висновками розгляду результатів робіт із сертифікації заявнику видасться оригі­нал сертифіката відповідності (рис. 2.7.6).

Заповнення реквізитів, передбачених сертифікатом відповідності, є обов'язковим. У разі коли заходи, передбачені в реквізитах і сертифікатів відповідності, не проводилися, в реквізиті робиться запис: «Не проводилось», «Не маркується». «Не наноситься».

У сертифікаті відповідності, що видається на партію продукції, зазначаються відомо­сті про розмір партії, дата виготовлення продукції та номер і дата підписання договору (контракту), за яким ця партія ввезена в Україну.

На зворотному боці форми (бланка) сертифіката відповідності в реквізиті «Випробу­вань, що проведені випробувальною лабораторією» для вітчизняної продукції зазначають­ся також відомості щодо назви державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України, яка дала дозвіл виробнику на виготовлення і реалізацію проду­кції в Україні з зазначенням реєстраційного номера, дати його видачі та прізвища, ініціалів і посади особи, уповноваженої Міністерством охорони здоров'я України.

Реєстраційний номер сертифіката відповідності в Реєстрі Системи визначає уповно­важена особа органу сертифікації.

Копія виданого сертифіката відповідності харчової продукції зберігається органом сертифікації у справі про сертифікацію продукції заявника. Другий примірник копії пода­ється до Держспоживстандарту України.

 

Визнання іноземних сертифікатів, що підтверджують відповідність імпортної харчо­вої продукції вимогам чинних в Україні нормативних документів. Визнанню в Системі підлягають сертифікати, видані уповноваженими органами інших держав (далі — інозем­ний сертифікат), шляхом укладання угод про визнання результатів сертифікації продукції або ухвалення рішення про визнання згідно з ДСТУ 3417-96 «Система сертифікації Укр-СЕГІРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується».

Свідченням про визнання іноземних сертифікатів є сертифікат відповідності або сві­доцтво про визнання.

Технічний нагляд за сертифікованою харчовою продукцією під час її виробницт­ва,як вже сказано, полягає у проведенні періодичних контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються у виробника чи в торговельних організаціях. Залежно від схе­ми (моделі) сертифікації застосовуються одночасно і такі види технічного нагляду:

• періодичний технічний нагляд за станом виробництва або за атестованим виробницт­вом сертифікованої продукції;

• періодична оцінка ефективності функціонування сертифікованої системи якості у виробника.

За результатами технічного нагляду виконавець складає і подає до органу сертифіка­ції звіт, в якому зазначаються можливі причини невідповідностей визначеним вимогам (за наявності) та пропонуються коригувальні заходи.

Орган сертифікації може прийняти рішення про проведення додаткових випробувань чи перевірок залежно від інформації про стан сертифікованої продукції, яка надходить від споживачів і органів контролю.

Орган сертифікації може тимчасово припинити або зупинити дію сертифіката відпо­відності у разі:

• виявлення невідповідностіхарчової продукції вимогам, шо встановлені під час серти­фікації;

• порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування харчової продукції тощо;

• внесення виробником змін до нормативних документів, методів випробувань, складу тощо, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої харчової продукції ви­значеним вимогам, без попереднього узгодження з органом сертифікації;

• порушення умов договору заявником.

Орган сертифікації продукції в триденний термін надсилає письмову інформацію про прийняте рішення щодо призупинення або припинення дії сертифіката відповідності до Держспоживстандарту України, його територіального органу та заявника. Рішення про тимчасове припинення дії сертифіката відповідності може бути скасоване у тому разі, якщо проведенням коригувальних заходів виробник може усунути невідповідності та при­чини зникнення в місячний термін і підтвердити відповідність продукції визначеним вимо­гам без проведення випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії.

За інших обставин дія сертифіката відповідності зупиняється. Коригувальні заходи проводяться виробником

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти