ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Сертифікація послуг автомобільного транспорту

Сертифікація послуг автомобільного транспортупроводиться відповідно до «Пе­реліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», затверджених наказом Держспоживетандартом України від 01.02.2005 р. №28, а також «Правил обов'язкової сертифікації послуг автомобільного транспорту», затверджених наказом Державного комі­тету України по стандартизації, метрології та сертифікації та Міністерством транспорту України від 19.03.99 р. № 1 19/156.

«Правила сертифікації послуг автомобільного транспорту» встановлюють порядок і вимоги до проведення сертифікації послуг автомобільного транспорту в Українській державній системі сертифікації продукції, процесів та послуг — Системі сертифікації УкрСЕПРО.

Правила єобов'язковими для органів із сертифікації послуг автомобільного транспорту (ОС), а також підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів господарювання, які надають послуги автомобільного транспорту, незалежно від форм власності.

Сертифікацію послуг автотранспорту у Системі УкрСЕПРО проводять ОС, що акре­дитовані в установленому законом порядку. Організаційно-методичним є Державний авто­транспортний науково-дослідний і проектний інститут (ДержавтотрансНДІпроект). Так, ДержавтотрансНДІпроект виконує функції щодо:

• розробки нормативно-методичної документації стосовно сертифікації послуг;

• вивчення та поширення вітчизняного і зарубіжного досвіду із сертифікації послуг";

• організації розробки методичних документів щодо акредитації із сертифікації авто­транспортних послуг;

• надання практичної допомоги органам із сертифікації автотранспортних послуг у під­готовці їх до акредитації;

• участі в акредитації органів із сертифікації автотранспорт них послуг;

• планування за дорученням Держспоживстандарту та Мінтрансу України робіт, спря­мованих на розвиток матеріальної і методичної бази органів із сертифікації автотра­нспортних послуг;

• узагальнення і подання до Держспоживстандарту України та Мінтрансу пропозицій -щодо розширення та перегляду номенклатури послуг, що підлягають сертифікації. Об'єкти сертифікації представлені на рис. 2.8.9.

Сертифікація послуг у Системі проводиться на їх відповідність вимогам нормати­вних документів щодо безпеки життя, здоров'я людей, захисту їх майна та охорони довкілля.

Форми документів на проведення сертифікації послуг автомобільної о транспорту представлені в дод. К-Л.

 

 

Рис. 2.8.9.

Послуги пасажирського автомобільного транспорту як об'єкти сертифікації

Порядок сертифікації послуг автомобільного транспорту традиційний (див. параграф 2.5). він передбачає:

1) подачу заявки на сертифікацію та документів до неї:

2) розгляд заявки та документів:

3) прийняття рішення за заявкою на проведення сертифікації послуг;

4) укладення договору на проведення сертифікації;

5) обстеження виробництва перевізника;

6) перевірку (випробування) дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) на відповідність ви­могам певного виду послуг;

7) видачу сертифіката відповідності;

8) технічний нагляд за наданням послуг.

Перевізник може одержати сертифікат відповідності на послуги лише за наявності в нього умов для забезпечення вимог нормативних документів, на відповідність яким прово­диться сертифікація, а саме:

• забезпечення нормативною і технічною документацією, що встановлює вимоги щодо безпеки перевезення пасажирів;

• забезпечення належними ДТЗ відповідного технічного стану;

• забезпечення медичного контролю та інструктажу водіїв;

• належного кваліфікаційного рівня з питань безпеки перевезень перевізників, водіїв та осіб, діяльність яких пов'язана з наданням транспортних послуг.

Перевізник подає заявку та відомості про надання послуг до ОС або в ОС ОМЦ за місцем реєстрації.

Оцінка перевізника щодо надання послуг проводиться згідно з вимогами Правил на­дання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Установлюються відповідність

 

фактичного стану надання послуг вимогам нормативної документації та можливість пере­візника надавати послуги у відповідності з її вимогами.

За результатами оцінки перевізника щодо надання послуг визначаються періодич­ність та обсяг проведення технічного нагляду за наданням сертифікованих послуг.

Оцінка перевізника щодо надання послуг проводиться комісією, яку очолює експерт-аудитор. Склад комісії експертів та програма її роботи затверджується керівником ОС.

Порядок виконання робіт з оцінки перевізника щодо надання послуг передбачає та­кі етапи:

• розробку програми оцінки перевізника щодо надання послуг;

• перевірку наявності документації щодо встановлення вимог з безпеки перевезення пасажирів;

• перевірку забезпечення перевезень ДТЗ належного класу;

• аналіз документування у перевізника щодо періодичності та якості технічного стану ДТЗ:

• перевірку можливості забезпечення медичного контролю та інструктажу водіїв:

• наявність резерву ДТЗ для заміни на маршрутах у разі виходу їх з ладу;

• перевірку осіб, діяльність яких пов'язана з безпечним наданням послуг.

Оцінка перевізника щодо надання послуг оформляється актом у двох примірниках, один з яких надається перевізнику.

Перевірка (випробування) ДТЗ на відповідність вимогам певною виду послуг прово­диться згідно з сертифікатом випробувань шляхом ідентифікації, а в разі їх відсутності за лабораторними випробуваннями.

За позитивними результатами оцінки перевізника щодо надання послуг та позитивними результатами перевірки (випробувань) ДТЗ на відповідність установленим вимогам ОС при­ймає рішення про видачу сертифіката відповідності на послуги, термін дії якого до двох років.

У разі невідповідності послуг вимогам, установленим для виду перевезень, за яким здійснювалась сертифікація, ОС приймає рішення про відмову у видачі сертифіката відпо­відності з обгрунтуванням прийнятого рішення.

Технічний нагляд виконується за програмою, яка затверджується керівником ОС і включає:

• перевірку наявності документації щодо встановлення вимог з безпеки перевезення пасажирів;

• перевірку забезпечення перевезень ДТЗ належної -о класу га технічного стану;

• аналіз документування у перевізника щодо періодичності та якості технічного стану ДТЗ;

• перевірку можливості забезпечення медичного контролю та інструктажу водіїв;

• перевірку кваліфікаційного рівня персоналу перевізників, водіїв та осіб, діяльність яких пов'язана з безпечним наданням послуг автомобільного транспорту.

За результатами технічного нагляду ОС може припинити або зупинити дію сертифі­ката відповідності у разі:

• установлення відсутності умов щодо забезпечення безпеки послуги;

• установлення невідповідності послуги вимогам нормативних документів;

• негативної оцінки технічного нагляду;

• невиконання перевізником умов, передбачених Правилами.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти