ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Нормативні документи і матеріали

1.Сертифікація в Україні. Нормативні акти: У 3-х ч. — К: Держстандарт України, 1998-2002. —811с.

2.ДК 016-97. Державний класифікатор продукції та послуг України від ЗО. 12.1997. — К.: Держстандарт України, 1998.

3.ДК 009-96. Державний класифікатор видів економічної діяльності від 22.10.96. —К: Держстандарт України, 1996.

4.ДК 004-2003. Український класифікатор нормативних документів. К.: Держспоживстандарт України, 2003.

5.ДСТУ 2296-93. Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні ви­моги та правила застосування.

6.ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.

7.ДСТУ3021-95. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та ви­значення.

8.ДСТУ 3144-95. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення.

 

9.ДСТУ -95. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги.

10.ДСТУ 3147-95. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Формат та розташування штрихових позначок ЕАМ на тарі та упаковці товарної продукції. Загальні вимоги.

11.ДСТУ 3148-95. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Систе­ма електронного обміну документами на постачання продукції. Загальні вимоги.

12.ДСТУ 3356-96. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Марку­вання об'єктів ідентифікації. Порядок присвоєння, реєстрації, перегляду та скасування кодів ЕАМ на продукцію.

13.ДСТУ 3359-96. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Марку­вання об'єктів ідентифікації. Якість друку штрих-кодових позначок. За­гальні технічні вимоги та методи контролю.

14.ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення.

15.ДСТУ 1.1:2001. Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних питань.

16.ДСТУ 1.2:2003. Національна стандартизація. Правила розроблення націо­нальних нормативних документів.

17.ДСТУ 1.3:2003. Національна стандартизація. Правила розроблення, побудо­ви, викладання, погодження, прийняття та позначення технічних умов.

18.ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

19.ДСТУ 1.6. Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів.

20.ДСТУ 1.7:2001. Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів.

21.ДСТУ 1.8. Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт зі стандартизації.

22.ДСТУ 1.9. Національна стандартизація. Правила розроблення та впрова­дження міждержавних стандартів.

23.ДСТУ 1.10. Національна стандартизація. Державні класифікатори соціаль­но-економічної інформації. Основні положення, правила розроблення, веден­ня та скасування.

24.ДСТУ 1.11. Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів.

25.ДСТУ 1.12. Національна стандартизація. Правила ведення справ норматив­них документів.

26.ДСТУ 1.13:2001. Національна стандартизація. Правила надавання повідом­лень торговим партнерам України.

27.ДСТУ3230-95. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення.

28.ДСТУ 3250-95. Порядок розроблення плану державної стандартизації.

29.ДСТУ 2462-94. Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення.

 

30.ДСТУ 34 10-2004. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення.

31.ДСТУ 3411-2004. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з cef. тифікації та порядок їх акредитації.

32.ДСТУ 3412-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальна лабораторій та порядок їх акредитації.

33.ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення серти фікації продукції.

34.ДСТУ3414-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва Порядок здійснення.

35.ДСТУ 3415-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи.

36.ДСТУ 3416-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок реєстрації об'єк тів добровільної сертифікації.

37.ДСТУ 3417-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання резуль татів сертифікації продукції, що імпортується.

38.ДСТУ3418-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів ті порядок їх атестації.

39.ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якос ті. Порядок проведення.

40.ДСТУ 3420-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифі кації систем якості та порядок їх акредитації.

41.ДСТУ 3498-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Формі та опис.

42.ДСТУ 2296-93. Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічн вимоги та правила застосування.

43.ДСТУ 3514-97. Статистичні методи контролю та регулювання. Терміни та визначення.

44.ДСТУ 4161-2003. Системи управління безпечністю харчових продуктів Вимоги.

45.ДСТУ ISO 22 000:2007. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга.

46.ДСТУ 2708-99. Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організа ція та порядок проведення.

47.ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000. Кодекс усталених правил стандартизації.

48.ДСТУ ISO 9000:2000. Системи управління якістю. Основні положення та словник.

49.ДСТУ ISO 9001:2000. Системи управління якістю. Вимоги.

50.ДСТУ ISO 9001:2008. Системи управління якістю. Вимоги.

51.ДСТУ ISO 13425:2004. Застосування статистичних методів. Настанови що­до вибору статистичних методів у стандартизації (ISO/TR 13425:2003, ЮТ).

52.ДСТУ 4268-2003. Послуги туристичні. Засоби розміщення туристів. Загаль­ні вимоги.

53.ДСТУ4527:2006. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та ви­значення.

 

 

54.ДСТУISO/IEC Guide 59-2000. Кодекс усталених правил стандартизації.

55.ДСТУ ISO/IEC 17025-2001. Загальні вимоги до компетентності випробуваль­них та калібрувальних лабораторій.

56.EN 45004: 1995. Загальні критерії для роботи органів різних типів, що вико­нують перевірки як третя сторона // Інформ. бюл. з міжнар. стандарти­зації. — 1997. —№ 4. — С.317-330 (або ДСТУ EN 45004-98 «Загальні вимоги до органів контролю різного типу»).

57.Каталог стандартів ISO //Режим доступу: http://www.iso.org/iso_catalogue.htm

58.ISO 9001:2008. Системи управління якістю. Вимоги.

59.ISO 9004-2. Провідні вказівки по послугах.

60.ISO 14001:2004. Системи управління довкіллям. Вимоги і настанови із засто­суванням.

61.ISO/IEC Guide 2:2004. Стандартизація та споріднені види діяльності. Зага­льний словник.

62.ISO 22000:2005 Системи менеджменту безпеки харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга.

63.ISO/TS 22003. Системи менеджменту безпеки харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту без­пеки харчових продуктів.

64.ISO/TS 22004:2005. Системи менеджменту безпеки харчових продуктів. Настанова із застосування ISO 22000:2005.

65.OHSAS 18001:1999. Менеджмент безпеки і охорони праці персоналу. Вимоги.

66.SA 8000:2001. Соціальний захист.

67.ISO/IEC 17025:2005 (друга редакція 2005-05-15). Загальні вимоги до компетен­тності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

68.ISO/IEC Guide 59:1994. Кодекс усталених правил стандартизації.

69.ISO/FDIS 18513:2003. Послуги туристичні. Готелі та інші типи розміщення туристів. Термінологія.

70.МИ 1317-86. Методические указания. Государственная система обеспече­ния единства измерений. Результати и характеристики погрешности измерений. Формы представлення. Способи использования при испьпаниях образцов продукции и контроле их параметров.

71.МИ 1552-86. Методические указания. Госудаственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые однократные. Оценивание погреш­ности результатов измерений.

72.ГОСТ 28681.4-95. Туристско-экскурсионное обслуживание. Класификация гостиниц.

73.ГОСТ 8.010-99. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерении. Основные положення.

74.ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.

75.ГОСТ ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положе­ния и словарь.

 

76.Директива Ради 76/768/ЄЕС про косметичні засоби.

77.Директиви Ради 84/450/ЄЕС від 10 верес. 1984 р. стосовно реклами, що вво­дить в оману.

78.Директива Ради 85/374/ЄЕС від 25 лип. 1985 р. щодо зближення законів, під законних та адміністративних актів держав-членів стосовно відповідаль ності за неякісну продукцію.

79.Директива Ради 88/378/ЄЕС від 3 трав. 1988 р. про забезпечення безпеки дитячих іграшок.

80.Директива Ради 90/314/ЄС щодо організованих туристичних мандрівок, турів і комплексних турне.

81.Директива Ради 93/43/ЄЕС від 14 черв. 1993 р. про гігієну харчових продук­тів та Кодекс Аліментаріус.

82.Директива ЄС 93/465/ЄЕС від 22 лип. 1993 р. щодо модулів для різних фаз процедур оцінювання відповідності і правил надання і використання марку­вання знаком відповідності «СЕ».

83.Директива Ради 96/26/ЄС від 29 квіт. 1996 р. про допуск до роботи компаній, що займаються автомобільними вантажними і пасажирськими перевезення­ми, а також про взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших свідоцтв професійної кваліфікації для надання підтримки таким підприємствам у здійс­ненні своїх прав на свободу проведення національних і міжнародних перевезень.

84.Директива Ради 96/74/ЄС про найменування текстильної продукції.

85.Директива Ради 97/55/ЄС про оманливу рекламу з доповненнями, внесеними Директивою про порівняльну рекламу 84/450/ЄЕС.

86.Директива Ради 98/27/ЄС про судові заборони з метою захисту споживачів.

87.Директива Ради 98/76/ЄС від 1 жовт. 1998 р. про доповнення до Директиви 96/26/ЄЕС про дозвіл на діяльність вантажних і пасажирських перевізників, а також про взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших свідоцтв про кваліфікацію з метою полегшити таким операторам право на вільне здійснення національних і міжнародних перевезень.

88.Директива Ради 99/44/ЄС від 25 трав. 1999 р. про деякі особливості прода­жу споживчих товарів і пов'язаних з ними гарантій.

89.Директива Ради 2000/13/ЄС про харчову продукцию.

90.Директива Ради 2001/83/ЄС про медичну продукцію для застосування людьми.

91.Директива Ради 2001/95/ЄС про загальну безпеку продукції.

92.Директива ЄС 2001/18/ЄС від 17 серп. 2002 р. про навмисне вивільнення гене­тично модифікованих організмів у довкілля.

93.Директива Ради 2004/22/ЄС про вимірювальні прилади.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти