ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Науково-педагогічна література

1.Анищенко І., РудикТ. Безпечність харчових продуктів на основі принципів НАССР: проблеми та шляхи вирішення // Стандартизація, сертифікація, якість. —2009. —№ 1.—С. 35-38.

 

2.Бспобрагин В.Я. Стандарты ИСО серии 9001, ИСО 14001 — второе дыхание? //Стандарты и качество. — 2006.—W П.—С. 70-75.

3.Бурдина В. Стандартизация как средство управления качеством // Стан­дарты и качество. —2007. — № 1. — С.20-22.

4.Величко О. Гармонізація національних стандартів: основні завдання та про­блеми діяльності ТК // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2006. — № 6.—С.17-20.

5.Величко О., Проненко С Сучасний стан гармонізації національних стандартів України з документами і рекомендаціями OIML // Стандартизація, сертифікація, якість. —2009. —№4. —С18-23.

6.Версан В.Г Стандарт ИСО 9001: Его роль в стандартах ИСО 9000 версии 2008 года // Стандарты и качество. —2006. —№7.— С. 66- 68.

7.Віткін Л. Аналіз досвіду застосування Угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ//Стандартизація, сертифікація, якість. —2009. —№ 3. —С. 9-17.

8.Віткін Л., Євдокімов С, Полякова І. Міжнародне співробітництво в галузі технічного регулювання //Стандартизація, сертифікація, якість. —2006. — №4.—С. 19-29.

9.Вяткін О., Лаврентьева М. Системи управління якістю в органах виконавчої влади. Практичний досвід // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2009. —№3.— С. 54-56.

10.Внесок ISO у захист навколишнього середовища //Стандартизація, серти­фікація, якість. —2009. — №4.—С51.

11.Голінка І. Розвиток стандартизації на міжнародному, регіональному та на­ціональному рівнях // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2009. — № 1.—С. 11-17.

12.Гордієнко Т, Temepa В. Діяльність українських ТК та їх організаційно-мето­дичне забезпечення // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2006. — №2.—С. 15-21.

13.Гоищенко Ф. Українські ТК: Оцінювання участі у міжнародній та європейсь­кій стандартизації // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2007. — № 1.—С 31-32.

14.Захист прав споживачів: Соціально-правовий аспект / A.A. Мазаракі, О.М. Язвінська, Л.В. Ніколаєва та ін. За заг. ред. Л.В. Ніколаєва. — К., 2002. — 312 с.

15.Захожай В.Б., Салухіна Н.Г., Язвінська О.М., Чорний А.Ю. Управління якістю: Підр. — К: МАУП, 2009.

16.Іваненко Л.М., Язвінська О.М. Реалізація прав споживачів на придбання това­ру належної якості //Право України. —2003. —№8. — С73- 77.

17.ИСО исполняется 60лет //Мир стандартов. — 2007. — № 1. — С. 59-60.

18.Казуакі Міягішима. Комисія «Кодекс Аліментаріус» // Стандартизация. Сер­тифікація. Якість — 2006. —№4.— С. 44-47.

19.Калита П. Загальнолюдські цінності, соціально спрямований бізнес і систем­не управління //Стандартизація, сертифікація, якість. —2008. —№2. — С53-57

 

20.Калита Т.П. Системы управления качеством: По стандарту ИСО 9001 шш по предприятию?//Стандарты и качество. — 2006. — /Vу 2. — С. 70-72.

21.Коломієць Т.М., Притульска H.В., Романенко О.Л. Експертиза товарів: Підр.: У 2 ч. — 2-ге вид., допов. та переробл. — К.: Київ. нац. торг. — екон. ун-т,

2007. — Ч. О.—370C.

22.Королько С, Шаповал В., ЮзьківЯ. Планування робіт з національної стан­дартизації // Стандартизація, сертифікація, якість. —2009. —№4. — С10-17.

23.Корчевна Л., Новіков В., Никитюк О. Щодо якості влади у рамках концепції «сталого розвитку» та «соціальної відповідальності» // Стандартизація, сертифікація, якість. —2009. —№ 1. —С63-65.

24.Коршунов Д.А. Шлях до технічного регулювання // Стандартизація, серти­фікація, якість. — 2006. — №4.— С. 30-32.

25.Коршунов Д.А. Ще раз про якість// Стандартизація, сертифікація, якість. —

2008. — №2.— С. 58-561

26.Лосюк Л. Основні тенденції розвитку сучасних концепцій СУЯ // Стандар­тизація, сертифікація, якість. —2009. — №4. — С3-9.

27.Лукьянова В.Ю. Проблемы реформы технического регулирования // Стан­дарты и качество. —2006. —№ 12.—С. 24-107.

28.МазурГ., ДзюбаТ. Харчові продукти: системи управління безпечністю // Стандартизація, сертифікація, якість. —2009. —№ 1. —С58-60.

29.Маленька О. Державна метрологічна система: Розвиток нормативної бази //Стандартизація, сертифікація, якість. —2008. —№2. — С29-31.

30.Маслак А., Комліченко Є. Актуальність уведення функцій маркетингу в ор­ганах із сертифікації // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2006. — №2.— С 41 -45.

31.Мельник Ю.Ф., Новиков В.М., Школьник Л.С. Основи управління безпечністю харчових продуктів: Навч. посіб. 4.1. — К, 2007. — 297 с.

32.Мережко Н.В. Сертифікація товарів і послуг: Підр. — К., 2002. — 298 с.

33.Новиков В., Нікітюк О. Тенденції розвитку вимог до лабораторій згідно з ISO/IES 17025:2005 // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2006. — № 1.—С. 30-32.

34.Новиков В., Нікітюк О. Система управління безпечністю харчових продук­тів: Застосування методології «життєвих циклів» //Стандартизація, сер­тифікація, якість. — 2008. — №2.— С. 50-52.

35.Основные тенденции технического регулирования в Европейском Союзе // Мир стандартов. — 2006. —№9.— С. 88-95.

36.Пиндер А., Киссинджер-Мэтрей Д. Гяавный фокус: сектор услуг и станда­рты находя общий язык // Стандарты и качество. — 2006. — № 4. — С. 49-51.

37.Полякова І., Бояркін В. СЕМ: оновлена стратегія // Стандартизація, серти­фікація, якість. —2008. —№ 1.—С. 14-20.

38.Притульська Н.В. Сучасні проблеми продовольчої безпеки України в умовах глобалізації//Товари і ринки. — 2006. — Н° 1. — СІ 19-127.

 

39. Реформі/і и и и іч національної системи технічного регулювання //Стандар­тизація, сертифікація, якість. —2009. —№ 3. —С3.

40.Розенталь Ü.M. Реформа технического регулирования как государственная политика и бизнес-проект //Методы оценки соответствия. —2006.— № 8.

41.Саєвич І. Вступ України до СОТ: Здобутки Держспоживстандарту у 2006 році // Стандартизація, сертифікація, якість. —2007. —№ 1. —С.6-9.

42.Салухина Н.Г., Башкатова О.І. Організація і технологія інспектування: Навч. посіб. — К, 2003. —213 с.

43.Салухіна Н. Г., Язвінська О.М., Башкатова О. І. Захист прав споживачів: Навч. посіб. — К, 2007. —382 с.

44.Самойленко A.A. Сертифікація послуг: Навч. посіб. — К., 2003. — 144 с.

45.Самойленко A.A. Сертифікація продовольчих товарів: Навч. посіб. — К, 2006.—212 с.

46.СеддонД. Стандарты ИСО серии 9000: болезнь экономики? //Деловое совер­шенство. — 2005. —№4.—С8-13.

47.Сидоренко О.В. Методологічні на прикладні аспекти оцінювання якості та конкурентоспроможності товарів // Стандартизація, сертифікація, якість. —2005.—№ 1. — С. 63-67.

48.Ситніченко В., Стояків Є., Кісельова Г. Сучасні системи менеджменту як інструмент виходу з кризи // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2009.—№ З.—С. 57-61.

49.Солин А.Л. Как выполнить требования стандартов ИСО к обеспечению удо­влетворенности потребителей // Стандарты и качество. —2006. —№4. — С.80-83

50.Стандарт ISO 22000 гарантирует безопасность пищевых продуктов //ISO • 9000+ ISO 14000. — 2006. — №3.—С. 2-5

51.Тетера В., Нелепое А., Цициліано О. Гармонізація нормативної бази на основі сучасних міжнародних та європейських стандартів // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2008. — № 3. — С40-46.

52.Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізне­су: Монографія. —К., 2006. —537с.

53.Ткаченко Tl., Гаврилюк СП. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посіб. — К. — 179 с.

54.Ткаченко Т.І., Мельниченко СВ., Новак M.B. Управління якістю готельних по­слуг: Монографія. —К., 2006. —234 с.

55.Трейер В. Услуги — современный подход // Стандарты и качество. — 2006. — № 7. — С.84-86.

56.XXXIV засідання МДР // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2009. — № 1.—С.З-7.

57.Філіпчук Г., Юзьків Я. Система технічного регулювання в Україні потребує подальшого вдосконалення // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2006.—№ З.—С. 6-16.

58.Філіпчук Г, Цициліано О., Дерев'янко В. Історичне коріння стандартизації //Стандартизація, сертифікація, якість. —2006. —№2. —С.29-32.

 

59.ХАССП — идти в ногу со временем // Пищевая промышленность. — 2003. — № 10.— С. 86-87.

60.Хакан Мюрбі. Міжнародні стандарти ISO на підтримку процесів сталого розвитку // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2009. — № 3. — С. 4-5.

61.Цициліано О.Д., Зіміна Г.К., Креативність та стандартизація як основа кон­курентоспроможності організації // Стандартизація, сертифікація, якість. —2007. — № 1.—С. 66-71.

62.ЧилиловА. Туристические услуги: Методология технического регулирова­ния // Стандарты и качество. — 2006. — №4. — С.34- 35.

63.Шаповал В. Планування стандартизації: завдання та проблеми //Стандар­тизація. Сертифікація. Якість. —2006. — № 2. — С. б-14.

64.Шмаков А.Г., Борисенко В.А.. Барышников CA. Термин «ремонт» требует уточнения //Стандарты и качество. —2006. — №7. — С. 44-45.

65.Юзьків Я., Тетера В. Роль стандартизації у підвищенні якості та конкурен­тоспроможності вітчизняної продукції, процесів і послуг // Стандартиза­ція, сертифікація, якість. —2006. —№5. — С16-20.

66.Юзьків Я., Цициліано О. Узагальнена оцінка ситуації у сфері стандартизації та суміжних видів діяльності // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2008. — № 3. — С. 25-39.

67.Язвінська О.М. Історія консюмеризму: Навч. посіб. —2-ге доп. і перероб. вид. — К.,2003. —364 с.

68.Язвінська О.М. Консюмерське сприйняття сучасної філософії якості // Віс­ник Національного транспортного університету. — Бил. 15. — Част 2. — К.: НТУ, 2008. — 420 с. — С —344-351.

69.Язвінська О.М. Консюмерський контроль за дотриманням правил торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами // Управління проекта­ми. Системний аналіз і логістика: Наук. журн. — 2006. — № 3. — С323-329.

70.Язвинская E.H. Право на информацію — основополагающее право потреби­телей на надлежащее качество товара // Мат-лы межд. симп. «Человек и христианское мировоззрение: Свобода, равенство и справедливость — их сущность и основания». — Был. 13. — Симферополь, 2008 г. — 200 с. — С. 137-140.

71.Язвінська О.М. Система захисту прав споживачів в економічно високорозви-нених країнах//Юрид.У країна —2004. — №2. -С. 55-62.

72.Язвінська О.М. Споживчий Інтернаціонал // Політика і час. — 2003. — №5. — С. 61-69.

73.Язвінська О.М. Формування системи захисту прав споживачів в Україні// Юрид. вісн.України. —2003. — №49.—С. 10; №51. — С12.

74.Язвінська О.М. Чи потрібне маркування генетично модифікованих продук­тів? // Юрид. вісн. України. —2004. —№4. — С9-10.

 

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС

Іпіегпеt-ресурси

1.Офіційний ввб-сайт Держспоживстандарту України //

http://www.dssu.gov.ua/controi/uk/index

2. http://www.anec.org/

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Надія Григорівна САЛУХІНА

Олена Миколаївна ЯЗВІНСЬКА

СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

 

 

ПІДРУЧНИК

 

 

Оригінал-макет підготовлено видавництвом

«Центр учбової літератури»

 

 

Надруковано в друкарні

ПП «Мрія-Друк»

 

 

Підписано до друку 30.10.2009. Формат 70x100 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умови, друк. арк. 19,53. Наклад 600 прим.

 

 

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95,425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

 

 

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти