ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Стилістичні функції абзацу і тексту

Стилістичні можливості абзацу й тексту зазвичай ширші й різноманітніші, ніж можливості речення, але водночас вони менш компактні й цілісні за змістом.

Абзац (нім.Abzatz — перерва, пауза, відступ) — частина тексту (або весь текст) від одного відступу до другого, яка містить одне, кілька чи й багато пов'язаних логічно речень, що становлять певне, відносно завершене семантичне і граматичне ціле.

Перший текстовий рядок абзацу починається відступом управо, а останній передує наступному відступові і, отже, другому абзацові тексту.

Текст(лат. textum — побудова, зв'язок, сплетіння) — писемний або усний мовленнєвий масив, найчастіше багатослівна семантична й граматична єдність, утворена одним чи кількома реченнями, що виражають завершену думку; поєднання слів «від крапки до крапки» або певний словесний відрізок мовлення, який графічно розчленований кількома чи багатьма крапками.

Кожен абзац являє собою текст або ж певну його частину, натомість кожен текст — це або мінімальний абзац, або певна кількість абзаців, або й весь твір (художній, публіцистичний та ін.), твори письменника (пор.: Усі тексти українських художніх творів заслуговують певної уваги).

Текстом можна умовно вважати й окремі слова чи сполучення слів, які семантично поєднані або не поєднані, але підлягають певному аналізу.

Отже, термін «текст» порівняно зі словом-терміном «абзац» є значно ширше вживаною лексемою: прозовий текст, драматичний, поетичний, розмовно-побутовий текст, публіцистичний, текст автобіографії, текст заяви та ін.

Іноді ці терміни сприймають і визначають як синонімічні, взаємозамінні. Абзац зорієнтований і на досягнення певної стилістичної мети, може слугувати:

Ø засобом увиразнення, актуалізації, підсилення комунікативно важливих фрагментів тексту;

Ø способом логічного й композиційного членування висловлюваного, основу якого становить узагальнення чи конкретизація, подрібнення певних відрізків мовлення;

Ø засобом найдоцільнішої ритмізації мовлення

Надмірне членування мовлення на абзаци зазвичай створює ефект мозаїчності, позитивної строкатості, мовлення при цьому може набувати стилістично вмотивованої динамічності й експресивності.

Перші основи лінгвістичних знань про абзац і текст заклав О. Пєшковський, який вважав, що «межами між абзацами (звісно, в усному мовленні. — П. Д.) ...виступають тільки понадмірно подовжені паузи».

Текст у більшості випадків є багато- чи кількареченнєвою структурно-семантичною одиницею. Будь-який текст завжди наявний у зв'язному мовленні і становить його вияв, а абзац створюється ще й певною суб'єктивно-індивідуальною комунікативною настановою автора, його свідомим чи інтуїтивним прагненням до виділення єдиної за змістом і стилістично своєрідної, особливої за певною ознакою (ознаками) частини свого висловлювання.

Більшість дослідників уникає визначення тексту як особливого і окремого мовного й мовленнєвого явища, оскільки його обриси неоднакові й не чітко окреслені.

Стилістичні функції тексту і абзаців у ньому можна простежити на прикладі художнього твору:

Ідуть дощі. Холодні осінні тумани клубочать угорі і спускають на землю мокрі коси. Пливе у сірі безвісті нудьга, пливе безнадія, і стиха хлипає сум. Плачуть голі дерева, плачуть солом'яні стріхи, вмивається сльозами убога земля і не знає, коли осміхнеться. Сірі дні зміняють темнії ночі. Де небо? Де сонце? Міріади дрібних крапель, мов умерлі надії, що знялись занадто високо, спадають додолу і пливуть, змішані з землею, брудними потоками...

Маленьке сіре, заплакане віконце. Крізь його видко обом — і Андрієві, і Маланці, як брудною, розгрузлою дорогою йдуть заробітчани. Йдуть та й йдуть, чорні, похилі, мокрі, нещасні, немов каліки-журавлі, що відбились від свого ключа, немов осінній дощ. Йдуть і зникають у сірі безвісті...

Тьмяно в хатинці. Цідять морок маленькі вікна, хмуряться вогкі кутки, гнітить низька стеля, і плаче зажурене серце. З цим безконечним рухом, із цим безупинним спаданням дрібних крапель пливуть і згадки. Як краплі роси — упали й загинули у болоті дні життя, молоді сили, молоді надії. Все пішло на других, на сильніших, на щасливіших, немов так і треба.

Немов так і треба... (М. Коцюбинський)

Текст містить чотири семантично окремих абзаци: у першому описано непривабливу, але реальну осінню природу; другий абзац передає вкрай пригнічений внутрішній стан персонажів; третій — співзвучність стану персонажа із пейзажем; четвертий абзац вкрай лаконічний, чотирислівний, завершувально-підсумковий. Він спонукає читача до роздумів, до певної соціальної і внутрішньо психологічної налаштованості.

Отже, абзац і текст є своєрідними самодостатніми мовними одиницями, які позначені очевидною семантико-структурною цілісністю і зорієнтовані стилістично.

Висновки

1. Усі мовні одиниці (навіть найменша з-поміж них — фонема) стилістично вагомі, бо виконують певну функцію. Наприклад, форми ввечері й увечері однозначно-варіантні, хоча початкова фонема в них суттєво інша (приголосний в і голосний у); внаслідок цього змінюється звучання всього слова, отже, і добір однієї з цих форм у кожному конкретному акті спілкування проводиться для мовленнєвої зручності, милозвучності, стилістичної доцільності.

За характером, сутністю і функціями мовних одиниць, які становлять окремі об'єкти стилістики, виокремлюють стилістичну, фонетичну (фонематичну, орфоепічну й акцентологічну), лексичну, фразеологічну і граматичну (морфемно-словотвірну, морфологічну й синтаксичну).

3. У межах фоностилістики особливий інтерес становлять такі явища, як різнотипні звукові повтори й напівповтори, зокрема рефрен (повторення віршованих рядків наприкінці кожної строфи), анафора (повторення слів на початку віршованих рядків), алітерація (повтор однакових приголосних звуків у певному поєднанні слів), асонанс (повтор голосних у словах, які розміщені поряд), рима (певне співзвуччя слів у віршованих рядках), звуковідтворення, звуконаслідування тощо.

Важливим для стилістики є дотримання силабічних закономірностей у мовленні, тобто нормативного поділу слів на склади й відповідної їх вимови, і закономірностей просодичних — усталеного наголошування слів, виразів, їх мелодики, інтонування; дотримання нормативного логічно-інтонаційного виділення в реченні одного з його елементів, слів. Інтонація, будучи явищем незмірно різноманітним в усному мовленні, завжди потенційно властива й писемному мовленню, бо, пишучи, мовець повсякчасно орієнтується на стилістично найумотивованіше усне прочитання написаного. Стилістично вагомий і кожен з елементів інтонації: мелодика мовлення; ритм, або ритміка; сила, або інтенсивність мовлення; темп мовлення; його тембр, тобто індивідуальне забарвлення голосу кожного з мовців.

У лексичній стилістиці досліджують семантику слів і зумовлену нею, а також контекстом, стилістичну функцію (функції) слова. Стилістично зовсім нейтральних слів немає. Навіть загальновживане, стилістично немарковане слово (земля, вода, він, його, білий, чорний, працювати, сьогодні, без), логічно виділяючись у реченні, набуває певної додаткової семантико-комунікативної важливості, отже, й певної стилістичної функції, бо в цьому випадку слово об'єктивно привертає до себе дещо більшу, ніж звичайно, увагу, активізується його семантика сприймається з певною емоційністю.

6. Лексична стилістика має своєю метою переважно характеристику стилістичних функцій усіх різновидів лексем, тобто слів і лексичних сполучень слів (ними виступають дво- і кількаслівні поєднання слів із функцією одного номінатива, найменування і члена речення: асиміляція звуків, складнопідрядне речення з підрядним означальним; власні назви з двох і більше слів).

7. У лексикології як галузі лінгвістичних знань уже достатньою мірою схарактеризовано найрізноманітніші за своєю сутністю групи лексики (словникового складу мови), передусім такі, як загальновживана лексика (найбільш комунікативно важлива, умовно кажучи, «щоденна») і різні шари стилістично обмеженої лексики: професійно-виробничої, офіційно-ділової, наукової (науково-термінологічної), побутової, емоційної; іншомовної. Уже досить повно осмислено й науково визначено стилістичні можливості таких лексико-семантичних груп слів і сполучень слів, як полісемічні (багатозначні) слова й сполучення слів (серед них метафора, метонімія, синекдоха), омоніми, пароніми, синоніми, антоніми; архаїзми, історизми; неологізми; діалектизми; жаргонізми, сленгізми й арготизми; варваризми, екзотизми, вульгаризми. Кожен із цих шарів лексики має свою неповторну логічно-значеннєву сутність, слугує номінацією певної групи своєрідних реалій; сукупно ними названо все пізнане людиною, більш чи менш соціально важливе, реальне та ірреальне в навколишній дійсності, в самій людині. Отже, кожна лексема також по-різному вагома й стилістично: за конкретної мовленнєвої ситуації, а також інтонування речення й кожного слова в ньому на звичну для слова семантику нашаровується певна конотативність, тобто додатковий значеннєво-почуттєвий відтінок, емоційність. Існує й природно об'єктивна емоційна лексика, в якій кожна лексема перебуває поза межами емоційно-стилістичної нейтральності, бо виражає, називає певний елемент нашої почуттєвості, емоційності (позитивної чи негативної): любов і ненависть, вірність і зрада, дідусь і дідуган, щасливий і нещасливий, нещасний, поважати і ганьбити і т. ін.

До мовних і мовленнєвих одиниць, які завжди стилістично вагомі й виразні, належать фразеологізми, котрі формуються щонайменше з двох слів. Це ідіоми, фразеологічні одиниці і фразеологізовані сполучення слів. Вони використовуються майже в усіх стиляхмови (крім деяких жанрів офіційно-ділового стилю — заяв, протоколів, автобіографій, законодавчих актів тощо). Фразеологізми завжди позначені образністю, семантичною глибинністю, очевидною емоційністю, а завдяки цьому також і стилістичною оригінальністю.

9.Одним із розділів стилістики є морфемно-словотвірна стилістика, що передбачає визначення функцій переважно тих слів (похідних),які сформувались з участю словотвірного афікса (суфікса, префікса): сніг -> прасніг — снігур — снігир — снігиця — сніговитий — сніговиця — сніговий — снігурик — снігуронька — снігурочка — сніжаний —сніжечок — сніжина — сніжинка — сніжиночка — сніжистий — сніжисько — сніжити — сніжище — сніжка — сніжний — сніжник —сніжниця — сніжно — сніжок — сніжечок та ін., а також і утворення з лексемою сніг способом словоскладання: снігоболотохід, сніговал, сніговійний, сніговійниця, снігозатримання, снігозатримування, снігозахисний, снігозахист, снігозбиральний, снігозбирання, сніголавинний, снігомір, снігомірний, снігонавантажувач, снігоочисний, снігоочисник, снігоочищення, снігоочищувальний, снігопад, снігопаддя, снігоподібний, снігоприбиральний, снігоприбирання, снігоприбирач, снігорозорювач, снігоступи, сніготанення, снігування та ін.

Стилістичні можливості морфологічних засобів мови — це функціональні можливості слів у їх повному складі. Вони закладені в семантиці кожного повнозначного слова, в його фонетично-акцентних якостях і граматичних (морфологічних) категоріях і значеннях, які властиві кожному повнозначному слову. Неповнозначні (службові) слова не мають ні семантичної, ні граматичної, ні внаслідок цього і стилістичної, самостійності, їх стилістичність тільки потенційна, допоміжна і практично зреалізовується в поєднанні з повнозначними словами.

11.Для стилістики як для особливої теорії і практики використання всіх структурних мовних одиниць немало важить кількісне поєднання їх і вияв у мовленнєвому контексті. Функціональні можливості різнотипних фонем неоднакові (див. табл. 1, 2), що зумовлюється їх кількісним виявом, отже, і словотвірною текстовою важливістю: серед голосних фонем найактивніше використовуються фонеми а, о;з-поміж приголосних фонем активно побутують приголосні сонорні, що суттєво впливає на значну вокальність, звучність і на милозвучність українського літературного мовлення.

12.Певне стилістичне значення властиве категоріям роду, числам, відмінкам іменників: учитель і вчителька, співробітник і співробітниця, аспірант і аспірантка, студент і студентка, особливо лікар і лікарка. Форма жіночого роду побутова. Нелітературною є форма професорка(так звичайно з деякою негативною оцінкою кажуть про дружину професора); значна кількість іменників однаково стосується обох статей: це іменники спільного роду і розмовно-побутового використання: писака, задавака, зівака, бродяга, рева, каліка, нероба та ін.

Більшість іменників використовується в обох часових формах —в однині і в множині. Розрізняють іменники, які мають або тільки однинну форму (вдосконалення, мислення), або тільки множинну (граблі, витребеньки). Значна кількість іменників, які вживаються в однині, з певною видозміною в семантиці й емоційному забарвленні (сіль, масло, сталь, лихо, зло, вода, глина та ін.) може вживатися і в множині (мінеральні води, солі та ін.).

Зовсім самостійно категорія відмінка виявляється тільки в іменниках, в особових і деяких інших займенниках. Кожна з відмінкових форм іменника, слугуючи виразником тієї ж самої семантики, всеж може розрізнятись флексією, поєднуватись із різними прийменниками і на цій основі розрізнятись стилістично, навіть і значеннєво, напр.: Сідайте до столу (обідати), але Підійдіть до стола; нормативними є форми ходив по лісу, ходив по полю.

15Більшість абстрактних і матеріально-речовинних іменників, уживаючись у множині, набуває значення деякої умовності й переносності, навіть узагальненості: Вівса, пшениці, ячмені — все це зіллялось в одну могутню хвилю... (М. Коцюбинський).

16.Уживання власних назв (іменників) у множині завжди мотивується стилістично: бажанням, наміром висловитись про певну особу з іронією, неприхильно, зневажливо тощо (сталіни, гітлери, донкіхоти, гобсеки, собакевичі, борулі); або прагненням виразити повагу, шанобливість у ставленні сучасників до видатних осіб минулого, напр.: Бракує нам тепер Шевченків, Лесь Українок, Грушевських (3 преси).

Прикметником позначається статична ознака предметів, явищ, дієприкметником — динамічна, яка сприймається в певному часі. Прикметники становлять переважаючий засіб вираження епітетів — образно-художніх означень: ясні зорі, тихі води, золоте сонце. Стилістично вагомі морфологічно незмінні короткі прикметники (дрібен дощик іде) і нестягнені форми повних прикметників (врочистеє свято, веснянії ночі). Стислими, економними є синтетичні (поєднані, злиті) форми вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників (чорніший, найчорніший) порівняно з аналітичними (складеними) формами: більш чорний, найбільш чорний, які частіше використовуються в книжних стилях, особливо в науковому і офіційно-діловому мовленні. Ненормативними є форми типу самий чорний (у значенні найвищого ступеня порівняння), більш складніший замість більш складний.

Після іменників стилістично найпотужнішими є дієслова. Це зумовлено своєрідністю їх семантики (значенням дії, стану) і розгалуженою системою форм способу й часу, вживаних з неоднаковою активністю в усіх стилях мови. Найчастіше дієслова використовуються в розмовно-побутовому й художньому стилях і значно менше — в більшості жанрів офіційно-ділового мовлення. Для мовців однаково важливі як дієслова, що відображають «стан людини», так і дієслова зі значенням «стан природи». Особливо своєрідні безособові дієслова. Дуже розгалуженою є синоніміка дієслів: тільки в художніх творах виявлено близько 90 лексем зі значенням різних виявів процесу мовлення.

Стилістична важливість числівників найбільшою мірою визначається контекстом: схвилювати можуть і цифри до десяти, і мільйони чи мільярди. Самі ж по собі всі числівники належать до лексем нейтральних з погляду емоційного.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти