ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


У чому сутність комунікативно-стилістичних якостей мовлення? Які його складові, найтиповіші ознаки?

Визначте основи мовної і мовленнєвої культури. Доведіть, що знання стилістичних функцій мовних одиниць, вміння практично послуговуватись ними в межах усіх стилів мови — одна з визначальних ознак високої культури мовлення кожного.

З'ясуйте об'єктивні і суб'єктивні обставини мовлення, його комунікативно-стилістичні характеристики.

Сформулюйте визначення мовної норми і мовленнєвої нормативності. Чим відрізняється мовна норма від мовного правила?

Чи в усіх стилях мови повно й беззастережно потрібно дотримуватись нормативності мовлення? За яких мовленнєвих ситуацій допускається вживання ненормативних одиниць мови? Наведіть приклади мовленнєвої фонетичної, фонологічної, акцентуальної, лексичної, граматичної нормативності.

Якнайширше проілюструйте варіантність мовних норм на семантико-лексичному, лексико-граматичному, граматичному, фразеологічному, стилістичному рівнях мови.

З'ясуйте сутність понять «правильність мовлення» і «культурамовлення», вдавшись до прикладів. Як пов'язані точність і логічність мовлення з його нормативністю?

Які мовні одиниці формують чистоту мовлення, а які — руйнують? Розкажіть про стилістичне використання жаргонізмів, сленгізмів, арготизмів, варваризмів, екзотизмів і вульгаризмів.

Яке мовлення вважається образним? Чи може/повинно бути образне мовлення точним?

Поясніть, вдавшись до прикладів, такі якості стилістично вмотивованого мовлення, як простота, стислість, виразність, чіткість і яскравість.

Наведіть приклади доречного мовлення.

Чому риторику доцільно вважати розділом стилістики? Визначте типові мовні ознаки риторичного мовлення.

За яких умов і якими мовними засобами досягають евфонії (милозвучності) мовлення?

У чому сутність української ментальності? Яким є зв'язок її із стилістикою українського мовлення? Наведіть і прокоментуйте словаі сполучення слів, які слугують засобом вираження певних ознак, реалій української ментальності.

Підготуйте розповідь про комунікативно-стилістичні функції жестів, міміки.

Яке значення має термін «рідна мова»? Чому без глибокого знання рідної мови і любові до неї неможливе патріотичне виховання українців?


Література

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К.: Радянський письменник, 1970.

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — М.: Советская энциклопедия, 1966.

Андронников И. Устное слово в эфире // Советская печать. — 1965. — № 1.

Будагов Р. А. Эстетика языка // Русская речь. — 1975. — № 2.

Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. — Львів: Світ, 2003.

Балли Ш. Французская стилистика. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1961.

7. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. — М., 1961.

Бандура О. М., Волошина Н. В. Українська література для 5-го класу. — К.: Освіта, 1992.

Баранник Д. X. Усний діалог. — Дніпропетровськ, 1969.

Білодід І. К. Вибрані твори. — К.: Наукова думка, 1986. — Т. 3.

Блумфилд Л. Язык: Пер. с англ. — М.: Прогресе, 1968.

Булаховський Л. А. Нариси з загального мовознавства. — К.: Радянська школа, 1955.

13. Булаховський Л. А. Вибрані праці: В 5-ти т. — К.: Наукова думка, 1975 — Т. 1.; 1977 — Т. 2.; 1978 — І 3.; 1980 — Т. 4.; 1983 — Т. 5. ■

Вандриес Ж. Язык: Пер. из франц. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1937.

Ващенко В. С. Стилістичні явища в українській мові. — Харків, 1958.

Ващенко В. С. Стилістика речення в українській мові. — Дніпропетровськ, 1968.

Ващенко В. С. Стилістична морфологія української мови. — Дніпропетровськ, 1970.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. — Київ—Ірпінь, 1991—2001.

Винокур Г. Культура языка. Задачи современного языкознания // Печать и революция. — 1933. — Кн. 5.

Винокур Г. О. Из бесед о культуре речи // Русская речь. — 1967. — № 3.

Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). — М.: Высшая школа, 1986.

Виноградов В. В. Проблеми русской стилистики. — М.: Высшая школа, 1981.

Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Грищенко А. П. Граматика української мови. — К.: Радянська школа, 1982.

Вихованець І. Р. У світі граматики. — К.: Радянська школа, 1987.

Вихованець І. Р. Таїна слова. — К.: Радянська школа, 1990.

Волощак М. Неправильо — правильно. — К.: Просвіта, 2000.

Гвоздев А. Н. Очерки по стилистике русского языка. — М.: Изд. АПНРСФСР, 1952.

Германович А. И. Междометия русского языка. — К., 1966.

Гринева О. Ф. Некоторые проблеми разговорной речи и проблемы ее лингвистичєского изучения // Иностр. языки в школе. — М., 1969. —Вып. 5.

Головин Б. Н. Основи культуры речи. — М.: Высшая школа, 1980.

Горбачевич К. О. Нормы современного русского литературного языка. — М.: Просвещение, 1978.

Горбачук В. Барви української мови. — К.: Вид. дім «КМ Асасіетіа»,1997.

Грамматика русского языка. Синтаксис. — М.: Изд-во АН СССР, 1954 —Т. 2 — Ч. 1.

34. Дроздовский В. П. Стилистика индивидуально-художественной речи (на материале произведений М. М. Коцюбинского и других украинских драматургов конца XIX — первой половини XX века) // Автор, докт. дис-сертации. — К., 1984.

Дудик П. С. Синтаксис сучасної української розмовної літературної мови. — К.: Наукова думка, 1973.

Дудик П. С. Словосполучення в українській літературній мові. —., 1998.

Дудик П. С. Із синтаксису простого речення: Навч. посібн. — Вінниця,1999.

Дудик П. С. Просте ускладнене речення: Навч. посібн. — Вінниця, —2002.

Єрмоленко Т. Нариси з української словесності. — К., 1999.

Єрмоленко С. Я. Синтаксис і семантична стилістика. — К.: Наукова думка, 1982.

Ефимов А. И. Стилистика художественной речи. — М.: Изд-во МГУ,1957.

Зарицкий М. С. Стилістика сучасної української мови. — К.: ВКСР «Сансанга», 1999.

Зязюн І. А. Педагогічна майстерність. — К.: Знання, 1997.

Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові. — К.: Вища школа, 1986.

Иконников С. Н. Стилистика в курсе русского языка. — М.: Просвещение, 1979.

Індивідуально-художній стиль і його дослідження. — К., 1980.

Караванський С. Секрети української мови. — К.: УКСП «Кобза»,1994.

Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне «я». — К.: ВІД «Академія», 2001.

Кожин А. Н. 0 предмете стилистики // Вопросы языкознания. —1982. — № 2.

Костомаров В. Г. Разговорная речь и ее роль в преподавании // Русский язык в национальной школе. — 1965. — № 1.

Костомаров В. Г. Насущные задачи учення о культуре речи // Русский язык в школе. — 1965. — № 4.

Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність. — Львів: Літопис, 2002.

Клименко Н. Ф. Як народжується слово. — К.: Наукова думка,1991.

Коваль А. П. 1000 крилатих виразів української літературної мови. —К.: Наукова думка, 1964.

Лескис Г. Функциональная дифференциация стилей // Вопросы языкознания. — 1970. — № 3.

Масенко Л. Мовно-культурна ситуація в Україні (Соціологічні чинникиформування) // Дивослово. — 2001. — № 10.

Мацько Л. Українська мова в кінці XX ст. (Зміни в лексиці) // Дивослово. — 2000. — № 4.

58. Мацько Л. Матимемо те, що зробимо (До питання формування мовної культури) // Дивослово. — 2001. — № 9.

Смирницкий А. И., Ахманова О. С. О лингвистических основах пре-подавания иностранных языков // Иностранные языки в школе. —1954. — № 3.

Стишов О. А. Українська лексика кінця XX століття (на матеріалі мови засобів масової інформації). — К.: Вид. центр КНЛУ, 2003.

Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної мови XX століття. — Тернопіль: Астон, 2002.

Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. К.: Наукова думка, 1972.

Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія. — К.: Наукова думка, 1973.

Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За заг. ред. І. К. Бі-лодіда. — К.: Наукова думка, 1973.

Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А. П. Грищенка. — 2-ге вид. — К.: Вища школа, 1997.

Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. — 3-тє. вид. — К.: Вища школа, 2002.

Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чеської. — К., 1989.

Українська мова: Енциклопедія. — К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000.

Украинская грамматика. — К.: Наукова думка, 1986.

Українська радянська енциклопедія. — 1979. — Т. 10.

Українські засоби масової інформації. — К.: Спец. вип. інф.-практ. бюлетеня «Редактор», 2001.

Українські письменники про літературу і мову. — К.: Радянська школа, 1961.

Фразеологічний словник української мови. — К.: Наукова думка, 1993.

Чабаненко В. А. Основи мовної експресії. — К.: Вища школа, 1984.

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови. — Запоріжжя, 1993.

Чередниченко І. Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. — К.: Радянська школа, 1962.

77. Шанский Н. М. 0 фразеологизме как языковой единице и предмете фразеологии // Сб.: «Проблеми устойчивости и вариантности фразеоло-гических единиц». — Тула, 1968.

Шапиро А. Б. Очерки по синтаксису русских народних говоров. — М., 1953.

79. Шапиро А. Б. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. — Ду­шанбе, 1964.

Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. — 2-е изд. — Ленинград, 1941.

Шипракевич В. В. Питання фоностилістики. — К.: Вид-во КДУ 1972.

Шведова Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. — М., 1960.

Шевельов Ю. Українська мова в першій половині XX століття (1900— 1941). — Чернівці: Рута, 2001.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти