ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

 

для студентів денної та заочної форми навчання

зі спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування»

освітньо-кваліфікаційного рівня

6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»

 

 

Костянтинівка _ 2016

 

Укладач: Євсюкова А.О., викладач І категорії, Рябко О.В., викладач - спеціаліст ВП «Костянтинівського технікуму Луганського національного аграрного університету»

 

Рецензент:

Комбарова Н.М. викладач І категорії, голова циклової комісії ВП «Костянтинівського технікуму Луганського національного аграрного університету»

 

АНОТАЦІЯ

На методичні вказівки до виконання дипломних проектів

 

Дипломний проект студента, що пройшов курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій» зі спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування», — це випускна (кваліфікаційна) робота, яка має за мету систематизувати знання, розширити і закріпити професійні вміння та навички щодо вирішення завдань, максимально наближених до умов виробництва.

У дипломному проекті студент повинен показати необхідний, встановлений навчальним планом і програмами, теоретичний і практичний рівень знань за спеціальністю, вміння застосовувати ці знання з використанням досягнень науки і практики в галузі землевпорядкування і кадастру та інших суміжних дисциплінах.

У методичних вказівках до розробки дипломного проекту визначено вибір теми дипломного проекту та її затвердження, завдання для виконання дипломної роботи, календарний графік підготовки дипломного проекту, вимоги до написання дипломного проекту, підбір літератури, збір і обробка фактичного матеріалу, структура дипломного проекту, оформлення пояснювальної записки, складання списку використаних джерел, оформлення графічних матеріалів, порядок представлення на захист дипломного проекту, порядок захисту дипломного проекту та теми індивідуальних завдань.

Дипломний проект є самостійною роботою студента, яка виконана відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника вищого навчального закладу. Вона відображає рівень професійної підготовки випускника, його здатності виконувати виробничі функції і типові задачі фахової діяльності, дає можливість об’єктивно встановити рівень залишкових теоретичних знань, практичних навичок у застосуванні норм та правил сучасного законодавства та вміння студентів орієнтуватися у виробничих ситуаціях та самостійно вирішувати всі виробничі питання.

 

Викладач І категорії: ________________ А.О. Євсюкова.

Зміст

Вступ

1. Організація і керівництво дипломним проектом

1.1 Вибір теми дипломного проекту та її затвердження

1.2 Завдання для виконання дипломної роботи

1.3 Календарний графік підготовки дипломного проекту

1.4 Вимоги до написання дипломного проекту

1.5 Підбір літератури, збір і обробка фактичного матеріалу

1.6 Структура дипломного проекту

2. Оформлення дипломного проекту

2.1 Оформлення пояснювальної записки

2.2 Складання списку використаних джерел

2.3 Додатки

3 Оформлення графічних матеріалів

4 Порядок представлення на захист дипломного проекту

5 Порядок захисту дипломного проекту

Додатки

 

 

ВСТУП

 

Дипломний проект являється завершальним етапом навчання студента в вищому навчальному закладі, на основі якого Державною екзаменаційною комісією йому видається диплом установленого зразка і має такі цілі:

- систематизація, закріплення, розширення теоретичних, практичних знань та застосування їх при вирішенні конкретних наукових і виробничих завдань у сфері землеустрою;

- розвиток навичок самостійної роботи та удосконалення володіння методикою землевпорядного проектування при вирішенні та обґрунтуванні питань, що розробляються в дипломному проекті;

- підготовка випускників до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва і науки.

Студент систематично, але не рідше одного разу на тиждень, інформує керівника про хід виконання дипломного проекту у відповідності з календарним планом роботи.

У дипломному проекті студент повинен показати необхідний, встановлений навчальним планом і програмами, теоретичний і практичний рівень знань за спеціальністю, вміння застосовувати ці знання з використанням досягнень науки і практики в галузі землевпорядкування і кадастру та інших суміжних дисциплінах.

Дипломний проект складається на конкретний об'єкт землевпорядкування, включає систему креслень, пояснювальну записку і розробляється на основі виробничих матеріалів, у відповідності з діючими інструкціями, вказівками, нормативами та вимог індивідуального завдання.

До дипломного проектування допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Обов'язковою умовою допуску є також наявність у студента необхідних матеріалів, зібраних під час проходження переддипломної виробничої практики або за місцем роботи (на заочному відділенні).

За всі відомості, викладені в дипломному проекті, за правильність прийнятих рішень, порядок використання фактичного матеріалу, обґрунтувань, розрахунків та якість оформлення моральну та юридичну відповідальність несе безпосередньо студент - автор дипломного проекту.

 

1 ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ

 

У процесі дипломного проектування студент повинен:

- продемонструвати здатність і уміння застосовувати теоретичні знання під час вирішення практичних завдань з геодезії, картографії, землеустрою, земельного кадастру, земельному праву, землевпорядному проектуванню та інші;

- проявити навики самостійної роботи і показати здібності використання методики наукового дослідження у вирішенні поставлених проблем;

- відобразити значущість і практичну цінність вибраної теми дипломного проекту і дати рекомендації з використання отриманих результатів на практиці.

Дипломний проект представляє узагальнення результатів самостійного вивчення і дослідження актуальної проблеми конкретної спеціальності відповідної галузі науки.

 

Завдання для виконання дипломної роботи

 

Завдання складається керівником дипломного проекту відповідно до теми, затверджується головою циклової комісії і видається студенту. У завданні повністю вказують назву вищого закладу освіти і факультету, шифр і назву напряму підготовки, тему дипломного проекту, термін подачі студентом завершеної дипломного проекту, вихідні дані до дипломного проекту перелік питань, які потрібно опрацювати, перелік графіків і таблиць. Підписують завдання керівник дипломного проекту і студент. Затверджує завдання голова циклової комісії (додаток В).

Завдання на дипломне проектування повинне містити наступні пункти:

- найменування теми дипломного проекту;

- прізвище, ім’я та по батькові студента-дипломника;

- керівник;

- строк подання студентом проекту ;

- вихідні дані до проекту;

- зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити);

- перелік графічного матеріалу (з точною назвою обов’язкових креслень);

- дата видачі завдання;

- календарний план.

 

 

Вимоги до написання дипломного проекту

 

Дипломний проект виконується на основі глибокого вивчення літератури за фахом (підручників, навчальних посібників, періодичної літератури, лекційних курсів, журналів, нормативної літератури та ін.).

Основний текст дипломного проекту повинен розкривати творчий задум, обґрунтування використовуваних методів дослідження, прийнятих методів розрахунку, самі розрахунки, що виконуються, як правило, із застосуванням комп’ютерної технології.

Кожен проект повинен мати розділи, присвячені питанням охорони праці та техніки безпеки.

 

 

Додатки

Додатки оформляють, як продовження записки на її наступних сторінках. У тексті записки на всі додатки повинні бути посилання. Розміщують додатки в порядку посилань на них у тексті.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований або написаний вгорі малими літерами з першої великої, симетрично відносно тексту сторінки. У правому верхньому куті сторінки над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток» і велика літера українського алфавіту що позначає додаток, окрім літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Додатки повинні мати спільну із запискою наскрізну нумерацію сторінок.

 

3 Оформлення графічнИХ матеріалІВ

 

Графічні матеріали дипломного проекту оформлюються відповідно вимог, що ставляться до цих матеріалів. При цьому керуються загальноприйнятими, затвердженими умовними знаками для топографічних планів або карт, відповідних масштабів. У разі оформлення тематичних планів і карт використовують відомчі знаки, наприклад, які прийняті у землевпорядному виробництві.

Графічні матеріали (креслення, плани, генеральні плани, карти і ін.) оформляються на аркушах форматів, що встановлюються цим стандартом на підставі діючого міжнародного стандарту 2.301-68. Формат аркуша визначається розміром зовнішньої рамки. Позначення і розміри основних форматів приведені в таблиці:

Позначення форматів А0 А1 А2 А3 А4 А5
Розміри сторін, мм 841x1189 594x841 420x594 297x420 210x297 148x210

 

Допускається застосування додаткових форматів при кресленні повздовжніх профілів.

До зовнішньої рамки «прив'язується» внутрішня рамка. Відстань з лівої сторони складає 20 мм, з інших сторін - 5 мм. Товщина лінії 0,8-1,0 мм.

Графічну частину виконують на креслярському папері машинописним способом або олівцем, тушшю з ілюмінуванням або без нього. Масштаби зображень встановлюються відповідно до вимог стандартів.

Масштаби зображень на графічних матеріалах вибирають із таких рядів:

а) для робочих проектів – 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:50; 1:100; 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2500; 1:5000;

б) для проектних розробок, проектів землеустрою, схем – 1:2000; 1:5000; 1:10 000; 1:20 000; 1:25 000; 1:50 000;

в) для карт землеволодінь (землекористувань) та інших сільськогосподарських карт, адміністративних одиниць – 1:50 000; 1:75 000; 1:100 000; 1:200 000; 1:500 000.

При розробці проектів планування і забудови населених пунктів, генеральних планів озеленення території, схем розташування земель застосовуються масштаби 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. При розробці проектів, що охоплюють значні території використовуються масштаби 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000.

Масштаб на кресленні відображається в штампі графічної частини.

Об'єкти графічного зображення орієнтується на аркуші паперу в напрямі північ-південь. Якщо габарити зображення цього зробити не дозволяють, об'єкт повертається вправо чи вліво на необхідну величину, при цьому викреслюється стрілка, яка показує напрямок північ-південь.

Заголовок, який відображає зміст графічного матеріалу розміщується в штампі, що викреслюється в правій нижній частині робочого поля розмірами 55x185 мм. Зовнішня лінія штампу товщиною 0,7 мм, а внутрішні лінії товщиною 0,2 мм. (додаток Е).

На кадастровому плані земельної ділянки відображаються:

- площа земельної ділянки;

- зовнішні межі земельної ділянки (із зазначенням суміжних земельних ділянок, їх власників, користувачів суміжних земельних ділянок державної чи комунальної власності);

- координати поворотних точок земельної ділянки;

- лінійні проміри між поворотними точками меж земельної ділянки;

- кадастровий номер земельної ділянки;

- кадастрові номери суміжних земельних ділянок (за наявності);

- межі земельних угідь;

- межі частин земельних ділянок, на які поширюється дія обмежень у використанні земельних ділянок, права суборенди, сервітуту;

- контури об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці.

В правій верхній частині показується роза вітрів.

На графічних матеріалах, що являють собою землекористування (землеволодіння) сільськогосподарських підприємств, приводиться опис суміжних землекористувачів чи землеволодінь, який розміщується в лівій нижній частині аркуша. При необхідності, опис може зміщуватися вправо.

Креслення графічних зображень проводиться у відповідності з умовними знаками відповідно до обраного масштабу.

Решта пояснювальних елементів експлікації, умовні позначення, врізки розміщуються в ув'язці з загальною компоновкою графічного матеріалу з врахуванням рівномірного завантаження аркуша.

Врізки (карти, таблиці, діаграми, графіки, текст) розміщують на вільному просторі між границею адміністративно-територіальної одиниці, яка картографується на основній карті і її прямокутній рамці, безпосередньо примикаючи до останньої.

Заповнення робочого поля креслення повинно складати 75-80 % його площі.

 

4 Порядок захисту дипломного проекту

 

Дипломний проект представляється на засідання циклової комісії для проходження процедури попереднього захисту. Процедура перед захисту дипломного проекту проводиться на відкритому засіданні циклової комісії за участю студентів і обов’язковою присутністю керівника дипломного проектування.

Закінчений дипломний проект, який успішно пройшов перед захист і оформлений відповідно до встановлених вимог, підписується студентом і керівником.

Керівник дипломного проектування надає письмовий відгук на дипломний проект (додаток Ж).

Після цього дипломний проект направляється на рецензію. Рецензенти повинні мати базову вищу освіту або вчений (академічний) рівень, вчене звання, відповідне профілю дипломного проекту, що захищається. Рецензент представляє письмову рецензію (додаток З) на дипломний проект, де мають бути відображені актуальність, новизна і практичне значення досліджуваної, відповідність теми дипломного проекту профілю підготовки фахівця, присуджуваному присвоюваній кваліфікації, а також дається аргументований висновок з вказівкою оцінки за бальною системою і можливістю надання відповідної кваліфікації.

На захист представляється дипломний проект, до якої додаються відгук керівника і рецензія.

Захист дипломного проекту проводиться на відкритому засіданні Державній кваліфікаційній комісії з участю членів комісії і голови. Захист дипломного проекту організується в публічній формі, з присутністю студентів, викладачів відділення. На захист можуть бути також запрошені керівники дипломних проектів, рецензенти, представники організацій, на базі яких проводилася переддипломна практика і інші зацікавлені особи.

Тривалість захисту одного дипломного проекту, як правило, не перевищує 30 хвилин на одного студента.

Порядок захисту дипломного проекту:

1. Студент протягом 10 – 15 хвилин викладає основні положення свого дипломного проекту. При цьому необхідно назвати тему дипломного проекту, обґрунтувати її актуальність, цілі і завдання, дати характеристику об’єкта, розкрити за розділами основний зміст робіт. У ході доповіді необхідно використовувати заздалегідь підготовлений ілюстраційний матеріал: карти, таблиці, схеми, графіки, діаграми і т.п. доповідь студента також може бути оформлена у вигляді презентації в інтерактивному режимі. У цьому випадку основні положення свого виступу студент повинен оформити у вигляді демонстраційного матеріалу на аркушах формату А4 або А3 і перед захистом випускної роботи роздати членам Державної кваліфікаційної комісії (ДКК). Не рекомендується читати підготовлену доповідь, а використовувати її лише для уточнення числових показників, довідок та озвучення цитат.

2. Запитання з боку членів ДКК задаються відповідно до теми і змісту роботи. В обговоренні дипломного проекту у формі питань або виступів можуть брати участь всі присутні. На запитання студент відповідає коротко і по суті.

3. Секретар комісії зачитує відгук (у разі присутності керівник дипломного проекту може виступити особисто) і рецензію. За наявності зауважень у відгуку і рецензії студент повинен дати аргументоване пояснення щодо їх суті. За результатами захисту дипломного проекту виставляється оцінка бальною системою. Оцінка ДКК дипломного проекту є комплексною і проводиться на закритому засіданні. Вона ґрунтується на рецензії, відгуку керівника, виступі і відповіді дипломника в процесі захисту.

У разі визначення оцінки дипломного проекту береться до уваги рівень теоретичної, наукової і практичної підготовки студента. Крім того, ДКК приймає рішення про присудження дипломникові освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно напрямку. Результати захисту дипломного проекту оформляються протоколом засідання державної кваліфікаційної комісії індивідуально по кожному студенту та оголошуються в день його проведення.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

 

для студентів денної та заочної форми навчання

зі спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування»

освітньо-кваліфікаційного рівня

6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»

 

 

Костянтинівка _ 2016

 

Укладач: Євсюкова А.О., викладач І категорії, Рябко О.В., викладач - спеціаліст ВП «Костянтинівського технікуму Луганського національного аграрного університету»

 

Рецензент:

Комбарова Н.М. викладач І категорії, голова циклової комісії ВП «Костянтинівського технікуму Луганського національного аграрного університету»

 

АНОТАЦІЯ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти