ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

 

Кафедра методики викладання і культури української мови

 

 

Завдання, плани та методичні вказівки

До практичних і лабораторних занять із навчальної дисципліни

«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ»

(для студентів напряму підготовки 7.020303 «Філологія. Українська мова та література» з додатковою спеціалізацією : «Редагування освітніх видань», «Філологія. Мова і література (англ., нім.)» факультету української філології)

Укладач Л. М. Златів, канд. пед. наук, доцент

 

 

Рівне – 2012

 

МОДУЛЬ І

Змістовий модуль 1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема. Особливості змісту навчання української мови у 10-11 класах в системі профільної освіти. Програми і підручники

План

1. Компетентнісний підхід до навчання мови.

2. Основні вимоги до формування мовної особистості старшокласника.

3. Сутність, мета, завдання і принципи профільного навчання.

4. Зміст курсу української мови для 10-11 класів в системі профільної освіти. Програми для різних рівнів (стандарту, академічного, профільного) загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Аналіз підручників з української мови для старшої школи.

6. Програми курсів за вибором і факультативів із української мови.

 

Література

1. Аніскіна Н.О. Організація профільного навчання в сучасній школі. – Х. : Основа, 2003. – 176 с.

2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.

3. Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю : монографія. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 362 с.

4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Дивослово. – 2004. – № 3. – С. 76 - 80.

5. Життєва компетентність особистості // Науково-методичний посібник / за ред. Л. В.Сохань, І. Г. Єрмакова та ін. – К. : Богдана, 2003.

6. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / за ред. проф. С. Ю. Ніколаєвої. - К. : Ленвіт, 2003.

7. Закон України „Про освіту” // Верховна Рада України. Законодавство України про освіту: зб. законів за станом на 10 березня 2002 р. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – С. 11 - 35.

8. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії. − К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.

9. Компетентісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики) // Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Локшина О. І., Овчарук О. В., Паращенко Л. І., Пометун О. І., Савченко О. Я., Трубачова С. Є. – К. : Видавництво «К. І. С», 2004.

10. Концепція профільного навчання в старшій школі // Управління освітою: Довідник управління. – Ч. 15 - 16. – 2005. – С. 33 - 46.

11. Лещенко Г. Комунікативна україномовна компетенція школярів в контексті сучасної мовної освіти // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 7.

12. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2004. – С. 349 - 350.

13. Програма для профільного навчання учнів технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму (економічний профіль). Рівень стандарту / М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна. – К. : Поліграфкнига, 2010.

14. Програма для профільного навчання учнів суспільно-гуманітарного напряму ( історичний, правовий, філософський профілі); філологічного напряму (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичного напряму. Академічний рівень / Л. В. Скуратівський, Г. Т, Шелехова, А. М. Корольчук, В. І. Новосьолова, В. І. Тихоша, Я. І. Остаф. – К. : Поліграфкнига, 2010.

15. Програма для профільного навчання учнів філологічного напряму (профіль – українська філологія). Профільний рівень / Л. І. Мацько, О. М. Семеног. – К. : Поліграфкнига, 2010.

 

Проблемні питання до плану

1. Чому до останньої редакції шкільної програми «Рідна мова» введено розділ із риторики? Обґрунтуйте відповідь.

2. Чи можна назвати удосконалення вмінь і навичок складання тез, конспектів, рефератів тощо жанрово-комунікативним аспектом навчання української мови? Обґрунтуйте свою думку.

3. З якими діловими паперами, на вашу думку, доречно познайомитися старшокласникам? Доведіть свою думку.

 

Практичні завдання

1. Укладіть календарний план уроків української мови на 1 семестр для одного з рівнів профільної освіти (стандарту, академічного або профільного).

2. Проаналізуйте один із підручників для 10 чи 11 класу (письмово) за поданою схемою:

Схема аналізу підручника

1. Титульна сторінка: автори, назва, видавництво, рік видання..

2. Послідовність розташування матеріалу, відповідність програмовим вимогам.

3. Види усних і письмових робіт.

4. Схеми, таблиці, їх розміщення.

5. Наявність матеріалу для спостережень за мовними явищами.

6. Ілюстративний матеріал і його призначення.

7. Зміст і характер матеріалу для повторення.

8. Наявність матеріалу для розвитку мовлення учнів, його якісь відповідність програмовим вимогам.

9. Апарат орієнтації (передмова, зміст, рубрикації, сигнали-символи, покажчики різних типів, колонтитул (заголовки розділів параграфів)).

10. Зовнішнє оформлення підручника (обкладинка, папір, шрифт, чіткість малюнків).

 

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацюйте зміст програм з української мови для усіх рівнів (стандарту, академічного, профільного). Законспектуйте основні положення.

2. Укладіть список усіх наявних програм курсів за вибором і факультативних курсів для старшої школи.

3. Розробіть розгорнутий конспект (тема на вибір) одного факультативного заняття (письмово).

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема. Технологія навчання української мови у старших класах

План

1. Технологія навчання української мови у старших класах: методи, прийоми, засоби. Особливості використання інтерактивних методів навчання.

2. Особливості уроків української мови в старших класах. Вимоги до сучасного уроку в старших класах.

3. Нетрадиційний урок. Типи нетрадиційних уроків.

3.1. Урок-лекція.

3.2. Урок-семінар.

3.3. Урок-практикум.

3.4. Урок-колоквіум.

3.5. Урок-залік.

3.6. Урок-гра.

4. Індивідуальна робота з учнями на уроці української мови.

5. Нові інформаційні технології на уроках української мови.

Література

1. Бондар В.І. Дидактика / В.І. Бондар. - К.: Либідь, 2005. – 264 с.

2. Варзацька Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади / Л. Варзацька, Л. Кратасюк // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 5 – 19.

3. Горошкіна О. М. «Не бійтесь заглядати у словник…» (Лексикографічна робота у 10 класі) // Дивослово. – 2000. - № 9. – С. 33 – 35.

4. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії. − К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.

5. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2004. – С. 354 - 365.

 

6. Пентилюк М.І. Сучасний урок української мови / М. І. Пентилюк, Т. Г. Окуневич. — Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 176 с.

7. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А. С. К., 2004. – 192 с.

8. Практикум з методики навчання української мови / Кол. авт.. за ред.. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – С. 244 – 254.

8. Форми навчання у школі : кн. для вчителя / Ю. І. Мальований, В. Є. Римаренко, Л. П. Вороніна та ін.; за ред. Ю. Мальованого. – К. : Освіта, 1992. – 182 с.

Проблемні питання до плану

1. Поміркуйте, чому урок української мови в старших класах зазнає істотних змін на відміну від уроку в середній ланці?

2. Чому останнім часом помічається тенденція до застосування нетрадиційних уроків?

3. Як на нетрадиційних уроках реалізуються загально дидактичні й специфічні принципи навчання української мови?

Практичні завдання

І варіант. Розробіть конспект нетрадиційного уроку української мови у 10 чи 11 класі і підготуйтесь до розігрування його фрагмента в аудиторії. Обґрунтуйте ефективність обраної форми. Теми для конспектів:

1. Функції мови і мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Роль мови у формуванні і самовираженні особистості (10 клас).

2. Роль фразеологізмів у професійному мовленні. Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Словники й довідкова література. Електронні словники. Роль Інтернету в мовній і мовленнєвій освіті ( 10 клас).

3. Комунікація в професійній сфері. Особистість і комунікативна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування (11 клас).

4. Українська мова в світі. Українська діаспора (11 клас).

ІІ варіант. Розробіть комп’ютерну програму «Орфографічний практикум» для учнів 10-11 класів (10-12 завдань).

Завдання для самостійної роботи

І. Напишіть реферат на одну із тем:

1. Використання лекцій у процесі вивчення української мови в старших класах.

2. Семінар - форма навчання української мови в старших класах.

3. Залік як форма навчання української мови в старших класах.

4. Дидактична гра - форма навчання української мови в старших класах.

5.Роль персонального комп'ютера як ефективного засобу навчання української мови в старших класах.

6. Лексикографічні видання на уроках української мови в старших класах.

ІІ. Підготуйте рецензію на реферат вашого товариша.

ІІІ. Напишіть рецензію на одну зі статей:

1) Голуб Н. Викладання елементів практичної риторики в 10 класі // Укр. мова і л-ра в шк. - 2002. - № 3.

2) Романюк С. Уживання запозичених слів (урок-дослідження у 10 класі) // Дивослово. - 2003. - № 2.

ІУ. Розробіть дидактичний матеріал для старших класів на одну з тем "Духовний пантеон України", "Ти знаєш, що ти - людина?", "Нам треба голосу Тараса".

 

 

Змістовий модуль 2

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СТАРШИХ КЛАСАХ

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

План

1. Особливості узагальнення й систематизації фонетики, орфоепії та графіки в 10 класі. Методи, прийоми та форми роботи. Фонетико-графічні, орфоепічні вправи та методика їх проведення.

2. Шляхи збагачення лексичного і фразеологічного словника учнів на уроках рідної мови у старших класах. Методика застосування електронних словників. Роль факультативних занять у поглибленні знань, умінь і навичок учнів із лексикології та фразеології.

3. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із морфології та сантаксису. Аналіз стилістичних особливостей граматичних одиниць різних рівнів. Засвоєння морфологічних і синтаксичних норм української мови.

4. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із лінгвістики тексту. Роль тексту у формуванні мовної і мовленнєвої компетенції учнів. Дидактичні можливості тексту.

 

Література

1. Горошкіна О. «Не бійтеся заглядати у словник...» (лексикографічна робота у 10 класі). - Дивослово. - 2000. - №9. - С. 33 - 36.

2. Дубовик С. Формування граматичних навичок : функціональна орієнтація // Дивослово. - 1998. - № 6. - С. 29 - 32.

3. Кратасюк Л. Система уроків з теми «Лексикологія» в 10 класі // Дивослово. - 2002. - № 7. - С. 24 - 31.

4. Марченко Л. Робота з лексичними синонімами на уроках української мови / Л. Марченко. - К., 1981.

5. Мельничайко В. Я. Види мовного розбору : довідник. - Тернопіль, 1997 . - С. 31 - 38.

6. Мельничайко В. Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі рідної мови / В. Я. Мельничайко. - К. : Рад. школа, 1986.

7. Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах / колектив авторів за редакцією М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2004.

8. Новоселова В. Збагачення мовлення учнів лексичними синонімами // Дивослово //1998. - № 4.

9. Передрій Г. Р., Смолянінова Т. М. Лексика і фразеологія української мови /Г. Р. Передрій, Т. М. Смолянінова . - К., 1983.

10. Плиско К. Організація навчання синтаксису в середній школіи: пос . для вчителів / К. Плиско. – К : Рад. школа, 1990.

11. Симоненкова Л. М. Вивчення фонетики і морфології в умовах місцевих говорів. - К., 1986

12. Шляхова В., Нечитайло Н. Робота зі словниками на уроці української мови // Українська мова та література в школі. - 2002. - № 8. - С. 11 -13.

 

Запитання і завдання для аудиторної роботи

1. Яке значення має вивчення фонетики, орфоепії, графіки у школі з українською (російською, угорською та ін.) мовою навчання?

2. Окремі вчителі вважають, що немає потреби вимагати від учнів знання артикуляційних і акустичних властивостей звуків. Яка ваша думка і чи необхідні такі знання вчителю?

3. Охарактеризуйте методичні проблеми навчання фонетики, орфоепії в старшій школі, які потребують свого рішення.

4. Проаналізуйте зміст розділів чинних програм і підручників з рідної мови для загальноосвітньої школи (10 клас), які передбачають вивчення фонетики, орфоепії, графіки. Поміркуйте: які методи та прийоми використовуються під час актуалізації опорних знань учнів? Проілюструйте відповідь прикладами.

5. Проаналізуйте зміст розділів чинних програм з української мови для старших класів, які передбачають вивчення лексикології та фразеології. Обґрунтуйте необхідність реалізації принципів системності та функціональності.

6. Дайте характеристику рецептивної та репродуктивної лексичної навички; з'ясуйте поняття «лексична одиниця», «шкільний граматичний мінімум», «активний і пасивний лексичний мінімум», «лексична навичка», «лексична помилка».

7. Назвіть труднощі засвоєння різних лексичних одиниць і способи їх подолання.

8. Уявіть собі ситуацію: вам необхідно пояснити закордонним гостям, які погано володіють українською мовою, такі, наприклад, словосполучення: золота осінь, золота душа, золотий голос, золоте серце, золоті руки, золота обручка. Перевірте себе за словником.

9. Екстралінгвістичний принцип вивчення лексикології та фразеології у школі вимагає врахування зв'язку значень слів із тими реаліями, які вони називають. На цьому принципі ґрунтується вивчення всіх лексичних понять. Проаналізуйте, як реалізується цей принцип у чинних підручниках з української мови під час вивчення лексикології та фразеології в 10 - 11 класі?

9. Назвіть труднощі засвоєння фразеологічних одиниць та способи їх подолання.

10. Значна кількість слів в українській мові має декілька пов'язаних між собою значень, які реалізуються в сполученні з іншими. Наприклад. охорона банку (дія) - охорона змінилася (особи, які здійснюють певну дію).

Визначте, чому відбулося перенесення найменування з одного явища на інше, як можна схарактеризувати відношення між значеннями. Продовжіть ряд власними прикладами.

Береза росте - береза гарно горить, дерев'яна ложка - додати ложку солі, кришталева склянка - випити склянку молока, авторитет учених - думка авторитетів, світла аудиторія - аудиторія слухала уважно.

11. З'ясуйте вимоги до морфологічного розбору на різних етапах вивчення іменника (прикметника, числівника службових частин мови тощо).

12. Назвіть найоптимальніші методи і форми роботи, які дозволяють за короткий термін (напр., 9 год., рівень стандарту) систематизувати і узагальнити найважливішу інформацію з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики.

13. Запишіть текст таким чином, щоб він якнайменше відрізнявсь від поданого й водночас, щоб у ньому повторювалося якомога менше ав­торських слів. Мовознавець Антоніна Матвієнко доводить, що це можливе.

Ішов мисливець лісом. Раптом побачив на гілці білку. Скинув з плеча рушницю й націлився увись. Білка - скік! - та й визирає з віття. Він мерщій услід - звірятко ще длі. Мисливець поспішив навпростець через хащі, та тільки й бачив пустунку...

Простував ловець гаєм. Несподівано уздрів на галузці вивірку. Зняв з рамена гвинтівку й направив догори. Вивірка - плиг! - і виглядає оддалік з гілля. Той хутчій слідом – тваринка знову вдалеч. Ловець поквапився прямцем крізь чагарі, а її, капосниці, і слід пропав.

А тепер спробуйте самостійно:

Білка - справжня артистка. Швидко збирається по стовбуру нагору, перестрибує з гілки на гілку. Білка - гарна господиня, заздалегідь збирає ласощі...

13. Укладіть конспект і проведіть фрагмент уроку за однією з тем:

1) Дотримання норм української літературної мови. Основні норми української літературної вимови (10 клас, рівень стандарту).

2) Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Стилістична синоніміка морфем ( 10 клас, академічний рівень).

3) Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність. Текст у професійному спілкуванні. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування тексту. Способи зв’язку речень у тексті (10 клас, рівень стандарту).

4) Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень (11 клас, профільний рівень).

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацюйте конспект уроку з теми «Лексичні норми й важливість їх уживання» в 10 класі, запропонований Г. Лабенською (Лабенська Г. Лексичні норми й важливість їх уживання (Культура мовлення у 10 класі) // Українська мова та література. - 45 (445). - 2005. - С. 22 - 23.), з науково-лінгвістичного погляду. Які б завдання ви замінили іншими, обґрунтуйте свою думку.

2. Розробіть фрагмент уроку (етап закріплення одержаних знань) із теми «Фразеологізми в ролі членів речення», який би сприяв розвитку творчих можливостей і комунікативних умінь школярів (письмово).

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

План

1. Зміст і місце вивчення стилістики у шкільній програмі (1-11 класи).

2. Реалізація функційно-стилістичного підходу до навчання мови.

3. Поглиблення і систематизація знань, умінь і навичок зі стилістики у старшій школі.

3.1. Методика ознайомлення учнів зі стилістичними ресурсами фонетики, лексики і фразеології і граматики.

3.2. Методика написання різних жанрів публіцистики.

3.3. Методика написання різних видів ділових паперів.

3.4. Удосконалення вмінь і навичок складання тез, конспектів, рецензій, анотацій, рефератів тощо.

4. Методика удосконалення культури мовлення учнів. Формування якостей культури мовлення, як-от: правильність, точність, чистота, виразність, логічність, доречність, багатство й різноманітність і т. ін.

 

Література

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – К., 1991.

2. Волошина Н. Синтаксичні засоби стилістики ( конспект уроку) // Дивослово. – 1999. – № 7. – С. 52 – 53.

3. Гамрецький І. Мовленнєво-публіцистична культура учнів : один з аспектів // Дивослово. – 1999. – № 12. – С. 14 – 15.

4. Кучеренко І. Психологічні умови засвоєння стилістики учня­ми старших класів / І. Кучеренко // Українська мова і література в школі. - 2004. - № 4. – С. 9 – 12.

5. Мацько Л. Сучасні підходи до створення підручників з украї­нської мови : місце лінгвостилістики // Дивослово. – 1999. – №8. – С. 39 – 41.

6. Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах / колектив авторів за редакцією М. І. Пентилюк . – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

7. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. – К., 1994.

 

Запитання і завдання для аудиторної роботи

1. Що вивчається у школі: стилістика мови чи стилістика мовлення?

2. Чому, на вашу думку, функціональний принцип у вивченні стилістики є на сьогодні виправданим?

3. Чому текст повинен бути основним засобом навчання стилістики?

4. Які основні поняття зі стилістики учні засвоюють у 10-11 класах?

5. Яких типових помилок припускаються учні в публіцистичних і ділових висловлюваннях?

6. Проаналізуйте чинні програми з української мови для 5-12 класів. Перегляньте зміст роботи та вимоги зі стилістики. Які стилістичні уміння й навички учнів визначено в чинній програмі для різних класів із цього розділу. Як враховано принцип наступності у програмі для старших класів?

7. За умовами використання вправи зі стилістики поділяють на такі різновиди:

- супровідні (вони використовуються паралельно під час вивчення мовного матеріалу);

- спеціальні (призначені для вивчення тільки стилістичних тем і відомостей);

- на закріплення й поглиблення знань (тренувальні вправи і завдання).

Доберіть по одній вправі до кожного різновиду, визначте до них мету, завдання, форми, місце роботи.

8. Яку роботу необхідно проводити для попередження та виправлення стилістичних помилок у мовленні учнів?

9. Обґрунтуйте доцільність використання на уроках мови поданих нижче вправ і знайдіть їм місце у програмі. Виконайте їх у ваших зошитах.

1) Утворіть нормативні словосполучення, замінюючи невдало використані дієприкметники й дієприслівники іменниками із прийменниками (описовими конструкціями) або дієсловами: керуючий відділом, бувші учасники, запитуючий, подорожуючий, граючий, рахуючий прибутки, головуючий зборами, пануюча думка, знеболюючий засіб, перемігший, ріжучий інструмент, спрямовуюча рейка, кажучий промову, початкуючий поет, відстаючий клас, захоплюючий краєвид, хвилюючі враження, хвилюючий стан, не дивлячись на об’єктивні причини, ведучий архітектор, лікуючі властивості.

2) Спробуйте вибачитись, уникаючи ненормативних фраз типу «Я вибачаюсь (-ся)», «За це треба вибачитися», «Я хочу вибачитися» (робота в парах).

3) Перекладіть словосполучення з російської мови, використовуючи відповідні прийменники або безприйменникові конструкції: называть по имени, по требованию, обратиться по адресу, расхождения по контракту, по согласию сторон, по приказу, по совместительству, комиссия по вопросам, данные по учету, получить по накладной, специалист по экономике, комиссия по расследованию, сектор по связям, ответчик по делу, по болезни, по ошибке, мероприятия по дальнейшему усилению, инструкция по использованию, по прошествии срока, по возможности, по безналичному расчету, расплачиваться по счетам.

4) Відредагуйте подані речення. Поясніть характер наявних помилок.

1. Зважаючи на те, що сьогодні погана погода, надягни шарф і капелюх. 2.Повідомляємо, що можемо скористатися Вашою пропозицією, так як зазначена Вами ціна вища, чим у наявних у нас пропозиціях інших фірм. 3.Ринкови збір – це плата за торгові місця, котрий береться з юридичних осіб і громадян, котрі реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та інші товари. 4.Внаслідок того. що ти отримав двійку, гуляти сьогодні не будеш. 5.З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів, котрі беруть участь у зборах акціонерного товариства..6.Директор має право приймати будь-які рішення, окрім тих, що належать до виняткової компетенції загальних зборів працівників. 7.Головний бухгалтер зобов’язаний вести бухгалтерський облік у такий спосіб, аби не створювати обмежень для високоприбуткової діяльності підприємства. 8.Керівник виконує функції і несе обов’язки, що передбачені законодавством та іншими актами, що поширюються на підприємство. 9. Стипендія – це грошова допомога, котра виплачується тим, що навчаються на денних відділеннях вузів і технікумів, або особам, котрі проходять підготовку в системі аспірантури.

 

Завдання для самостійної роботи

Укладіть план-конспект уроку удосконалення стилістичних знань, умінь і навичок у 10 або 11 класі (тему оберіть самостійно).

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

План

1. Основні напрями формування риторичних умінь і навичок (теоретичні основи риторики, практична риторика).

2. Шляхи формування риторичних умінь і навичок (формування риторичного мислення учнів, практичних навичок роботи з текстом, ознайомлення з історією риторики, засвоєння понять, термінів, законів розвитку риторики як науки, риторичний аналіз текстів, вивчення практичних засобів риторики, правил, моделей, фігур, типів мовлення, видів зв’язку, тропів, створення учнями власних висловлювань, вільна творчість).

3. Методи, прийоми і засоби навчання риторики. Формування риторичних умінь і навичок.

4. Форми навчання риторики (практикум, дискусія, диспут, ді­лова гра, брейн-ринг, прес-конференція тощо).

5. Шляхи попередження й виправлення риторичних помилок учнів.

Література

1. Бондарчук Л, Кисляк Н, Шубко І. Сучасна риторика. 5-11 класи : методичні рекомендації щодо організації та змісту на­вчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005 навчальному році / за заг. ред. Н. І. Клокар. - Біла Церква : КОІПОПК, 2004. - С. 259 - 273.

2. Голуб Н. Викладання елементів практичної риторики в 10-11 класах / Українська мова і література в школі. - 2002 - №4 - С 4 - 9.

3. Громовий В. В. Мистецтво живого слова : посібник із сучасної риторики для старшокл. та студентів. – Кіровоград : Укр. гімназія, 1999. – 222 с.

4. Ігри для дорослих. Інтерактивні методи навчання / Упоряд. Л. Галіцина. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. –128 с.

5. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – К. : Вища школа, 1987. – 349 с.

6. Кордун П. П. Збірник вправ із стилістики : посіб. для вчителів / П. П. Кордун. – К.: Рад. школа, 1987. –160 с.

7. Основи ораторського мистецтва : практикум / укладач О. І. Когут. – Тернопіль : Астон, 2005. – 296 с.

8. Палихата Е. Я. Уроки рідної мови. Елементи практичної рито­рики. 10-11 класи : Книга для вчителя. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2005 – 88 с.

9. Риторична культура вчителя в умовах профілізації / О. М. Горошкіна,

А. В. Нікітіна, Л. О. Попова та ін. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2007.

10. Саранді Н. Риторика як наука і мистецтво слова. Система уро­ків. 10 клас // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002. - № 4. - С. 81 - 92.

11. Скуратівський Л. В. Українська мова : елементи практичної риторики : додаток до підручника «Українська мова. 10-11 класи». - К. : Освіта, 2004. - 128 с.

12. Сущенко І. Дебати в школі. Як навчити учнів аргументації та публічного мовлення : посібник для вчителів / І Сущенко. –Тернопіль : Астон, 2006. – 128 с.

13. Феллер М. Що таке вправне (ефективне) спілкування. Навіщо і як учити спілкуватися // Українська мова і література. - 1999. – №. 39 (151). - С. 9 - 11.

Запитання і завдання для аудиторної роботи

1. У чому полягає мета шкільного курсу практичної риторики?

2. Назвіть основні напрями формування риторичних умінь і навичок.

3. Охарактеризуйте форми навчання риторики (практикум, дискусія, диспут, ділова гра, брейн-ринг, прес-конференція).

4. Які методи і прийоми навчання риторики ефективні в старших класах загальноосвітньої школи?

5. Які чинники впливають на вибір методів і прийомів навчання мовленнєвої майстерності?

6. Кому належить вислів «Заговори, щоб я тебе побачив»?

7. Проаналізуйте діючий підручник з української мови для 10 - 11 класу (Скуратівський Л. В. Українська мова: Елементи практичної риторики : додаток до підручника «Українська мова, 10 — 11 кл.». - К. : Освіта, 2004. - 128 с.) за таким планом:

План аналізу підручника

1. Вкажіть назву підручника, авторів, видавництво, проаналізуйте зміст форзаців.

2. Чи відповідає обсяг і структура підручника чинній програмі? Чи достатньо у підручнику матеріалу для необхідних теоретичних висновків та узагальнень? Як забезпечує система завдань і вправ підручника формування в учнів риторичних умінь і навичок?

3. Чи відповідає (і якою мірою) зміст підручника принципу науковості? Чи розкриваються в підручнику з позицій сучасного мовознавства риторичні явища, чи пояснюється їх сутність у зв'язку з лінгвістичними явищами?

4. Чи враховується у навчанні багатомовність, багатокультурність України, інтеркультурність? Яким чином навчання української мови за поданим підручником забезпечує взаємодію, взаємозбагачення та комунікацію носіїв різних мов, представників різних культур, що вивчають державну мову в загальноосвітній школі?

5. Який матеріал, уміщений у підручнику, сприяє формуванню наукового світогляду учнів, вихованню патріотизму, активної життєвої позиції? Яка роль підручника у формуванні моральних ідеалів, загальнолюдських цінностей, національної свідомості? Чи забезпечується відкритість до різних культур, передусім - до української, а також до культур тих етносів, що живуть поруч? Чи звертають увагу автори підручників на виховання толерантного, доброзичливого, зацікавленого ставлення один до одного українців і носіїв інших мов та культур?

 

Завдання для самостійної роботи

Укладіть конспект факультативного заняття з риторики на одну із запропонованих тем (профільний рівень):

1) Поняття риторичного ідеалу. Риторика в античну епоху. Риторичний ідеал античності. Видатні оратори Давньої Греції: Сократ, Платон, Демосфен. “Риторика” Аристотеля. Оратори Давнього Риму. Риторичний ідеал Цицерона.

2) Вітчизняна риторика. “Велесова книга” – проповіді духовних вождів праукраїнських племен дохристиянської епохи. Давньоруський риторичний ідеал. Ораторське мистецтво Київської Русі. “Слово про Закон і Благодать” митрополита Іларіона. Київська школа красномовства ХVІІ-ХVІІІ ст. Курс риторики в Києво-Могилянській академії. “Риторика” Ф. Прокоповича.

3) Культура ораторського мовлення. Ознаки мовної культури: правильність і багатство мови, стислість, ясність, точність, емоційність. Мовне самовдосконалення оратора: спостереження за мовленням власним та інших людей, мовленнєвий самоаналіз, систематичне збагачення словникового запасу, удосконалення граматичного ладу мовлення.

4) Техніка виступу. Дикція оратора. Темп і гучність мовлення. Висота голосу. Інтонація. Емоційність виступу. Тренування скоромовками.

5) Вимоги до промовця. Зовнішній вигляд і поведінка. Урахування оратором особливостей певної аудиторії при створенні власного іміджу. Невербальні засоби спілкування оратора: жести, міміка. Особливості виступу перед мікрофоном.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

План

1. Значення і завдання розвитку усного мовлення учнів старшої школи.

2. Види та зміст роботи з розвитку усного мовлення учнів у системі профільного навчання (говоріння, аудіювання).

3. Методика удосконалення умінь і навичок писемного спілкування старшокласників (читання, письмо). Види робіт і методика їх проведення (із урахуванням профілю навчання).

4. Наочні і технічні засоби навчання, методика їх застосування у процесі розвитку мовлення учнів старшої школи.

5. Перевірка творчих робіт. Критерії та норми оцінювання. Робота над мовленнєвими помилками.

Література

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / за заг. ред. О. Сербенської : Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – К., 1991.

3. Бондарчук Л. І. Методику підказує текст : навч. посібник. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2001. – 160 с.

4. Гамрецький І. Мовленнєво-публіцистична культура учнів : один з аспектів // Дивослово. – 1999. – № 12. – С. 14 – 15.

5. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії. − К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.

6. Конфедерат І. М. Дидактичні можливості тексту : пос. для вчителів / І. М. Конфедерат. – К., 1988.

7. Мельничайко В. Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі рідної мови / В. Я. Мельничайко. - К. : Рад. школа, 1986.

8. Мельничайко В. Я. Творчі роботи на уроках української мови : Конструювання. Редагування. Переклад / В. Я. Мельничайко. – К., 1984.

9. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2004. – С. 349 - 350.

10. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. – К., 1994.

11. Пентилюк М. І. Аналіз тексту на уроках мови // Дивослово. – 1999. - № 3. – С. 30 – 32.

12. Практикум з методики навчання української мови / Кол. авт.. за ред.. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.

13. Сагач Г. М. Золотослів : навчальний посібник для середніх і вищих навчальних закладів. - К. : Райдуга, 1993.– 378 с.

14. Сущенко І. Дебати в школі. Як навчити учнів аргументації та публічного мовлення : Посібник для вчителів. – Тернопіль : Астон, 2006. – 128 с.

15. Томан Іржі. Мистецтво говорити : Пер. з чес. В. І. Романця. – 3-є вид. – К. : Україна, 1996.– 269 с.

16. Учіться висловлюватися / П. І. Білоусенко, Ю. О. Арешенков, Г. М. Віняр та ін. – К. : Рад шк., 1990. – 126 с.

 

Запитання і завдання для аудиторної роботи

1. Чи вважаєте ви, що кожен урок у школі повинен бути уроком розвитку зв’язного мовлення?

2. У чому полягає суть понять «мова», «мовлення», «спілкування», «текст», «мовленнєва діяльність»,? Визначте їх значення для роботи над зв’язним мовленням у старшій школі.

3. Які основні принципи методики зв’язного мовлення?

4. Які ви знаєте види мовленнєвої діяльності? З’ясуйте відомості про них з погляду лінгвістики, психолінгвістики та методики.

5. Обґрунтуйте наукові основи роботи з текстом.

6. Які види усного мовлення відшліфовуються у старших класах?

7. Які види писемних робіт опрацьовуються у 10-11 класах?

8. Напишіть удома на окремих аркушах твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему «Ти знаєш, що ти – людина?» (обсяг – 3-4 сторінки). Підготуйтесь до колективного аналізу творів в аудиторії.

 

Завдання для самостійної роботи

Укладіть бібліографічний покажчик статей і книг українських методистів-дослідників із методики зв’язного мовлення у старшій школі.

 

 

МОДУЛЬ ІІ

ПОРТФОЛІО

МОДУЛЬ ІІІ

Індивідуальні завдання

Індивідуальне навчально-дослідне навчання (ІНДЗ) є видом позааудиторної самостійної роботи студента навчально-дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується разом зі складанням підсумкового іспиту.

Мета ІНДЗ з дисципліни «Методика навчання української мови у старшій школі» - поглиблено засвоїти частину програмового матеріалу, опрацювавши самостійно бібліотечні та Інтернет-ресурси.

Зміст ІНДЗ полягає у розробці декількох мультимедійних презентацій для уроків мови в 10-11 класах (не менше трьох) на різні теми (на вибір студента) і представленні їх у роздрукованому й електронному варіантах. За виконання ІНДЗ студент отримує 10 балів.

 

Рекомендована література до курсу

Базова

  1. Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю : монографія / О. М. Горошкіна. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 362 с.
  2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / за ред. проф. С. Ю. Ніколаєвої. - К. : Ленвіт, 2003.
  3. Закон України „Про освіту” // Верховна Рада України. Законодавство України про освіту: зб. законів за станом на 10 березня 2002 р. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – С. 11 - 35.
  4. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії. − К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.
  5. Концепція профільного навчання в старшій школі // Управління освітою: довідник управління. – Ч. 15 - 16. – 2005. – С. 33 – 46.
  6. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2004. – С. 349 – 350.
  7. Практикум з методики навчання української мови / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.

Програми з української мови:

  1. Авраменко О. М., Чукіна <

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти