ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Особливості узагальнення і систематизації найважливіших відомостей з мови у 10-11 класах

План

1. Особливості узагальнення й систематизації фонетики, орфоепії та графіки в 10 класі. Методи, прийоми та форми роботи. Фонетико-графічні, орфоепічні вправи та методика їх проведення.

2. Шляхи збагачення лексичного і фразеологічного словника учнів на уроках рідної мови у старших класах. Методика застосування електронних словників. Роль факультативних занять у поглибленні знань, умінь і навичок учнів із лексикології та фразеології.

3. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із морфології та сантаксису. Аналіз стилістичних особливостей граматичних одиниць різних рівнів. Засвоєння морфологічних і синтаксичних норм української мови.

4. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із лінгвістики тексту. Роль тексту у формуванні мовної і мовленнєвої компетенції учнів. Дидактичні можливості тексту.

 

Література

1. Горошкіна О. «Не бійтеся заглядати у словник...» (лексикографічна робота у 10 класі). - Дивослово. - 2000. - №9. - С. 33 - 36.

2. Дубовик С. Формування граматичних навичок : функціональна орієнтація // Дивослово. - 1998. - № 6. - С. 29 - 32.

3. Кратасюк Л. Система уроків з теми «Лексикологія» в 10 класі // Дивослово. - 2002. - № 7. - С. 24 - 31.

4. Марченко Л. Робота з лексичними синонімами на уроках української мови / Л. Марченко. - К., 1981.

5. Мельничайко В. Я. Види мовного розбору : довідник. - Тернопіль, 1997 . - С. 31 - 38.

6. Мельничайко В. Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі рідної мови / В. Я. Мельничайко. - К. : Рад. школа, 1986.

7. Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах / колектив авторів за редакцією М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2004.

8. Новоселова В. Збагачення мовлення учнів лексичними синонімами // Дивослово //1998. - № 4.

9. Передрій Г. Р., Смолянінова Т. М. Лексика і фразеологія української мови /Г. Р. Передрій, Т. М. Смолянінова . - К., 1983.

10. Плиско К. Організація навчання синтаксису в середній школіи: пос . для вчителів / К. Плиско. – К : Рад. школа, 1990.

11. Симоненкова Л. М. Вивчення фонетики і морфології в умовах місцевих говорів. - К., 1986

12. Шляхова В., Нечитайло Н. Робота зі словниками на уроці української мови // Українська мова та література в школі. - 2002. - № 8. - С. 11 -13.

 

Запитання і завдання для аудиторної роботи

1. Яке значення має вивчення фонетики, орфоепії, графіки у школі з українською (російською, угорською та ін.) мовою навчання?

2. Окремі вчителі вважають, що немає потреби вимагати від учнів знання артикуляційних і акустичних властивостей звуків. Яка ваша думка і чи необхідні такі знання вчителю?

3. Охарактеризуйте методичні проблеми навчання фонетики, орфоепії в старшій школі, які потребують свого рішення.

4. Проаналізуйте зміст розділів чинних програм і підручників з рідної мови для загальноосвітньої школи (10 клас), які передбачають вивчення фонетики, орфоепії, графіки. Поміркуйте: які методи та прийоми використовуються під час актуалізації опорних знань учнів? Проілюструйте відповідь прикладами.

5. Проаналізуйте зміст розділів чинних програм з української мови для старших класів, які передбачають вивчення лексикології та фразеології. Обґрунтуйте необхідність реалізації принципів системності та функціональності.

6. Дайте характеристику рецептивної та репродуктивної лексичної навички; з'ясуйте поняття «лексична одиниця», «шкільний граматичний мінімум», «активний і пасивний лексичний мінімум», «лексична навичка», «лексична помилка».

7. Назвіть труднощі засвоєння різних лексичних одиниць і способи їх подолання.

8. Уявіть собі ситуацію: вам необхідно пояснити закордонним гостям, які погано володіють українською мовою, такі, наприклад, словосполучення: золота осінь, золота душа, золотий голос, золоте серце, золоті руки, золота обручка. Перевірте себе за словником.

9. Екстралінгвістичний принцип вивчення лексикології та фразеології у школі вимагає врахування зв'язку значень слів із тими реаліями, які вони називають. На цьому принципі ґрунтується вивчення всіх лексичних понять. Проаналізуйте, як реалізується цей принцип у чинних підручниках з української мови під час вивчення лексикології та фразеології в 10 - 11 класі?

9. Назвіть труднощі засвоєння фразеологічних одиниць та способи їх подолання.

10. Значна кількість слів в українській мові має декілька пов'язаних між собою значень, які реалізуються в сполученні з іншими. Наприклад. охорона банку (дія) - охорона змінилася (особи, які здійснюють певну дію).

Визначте, чому відбулося перенесення найменування з одного явища на інше, як можна схарактеризувати відношення між значеннями. Продовжіть ряд власними прикладами.

Береза росте - береза гарно горить, дерев'яна ложка - додати ложку солі, кришталева склянка - випити склянку молока, авторитет учених - думка авторитетів, світла аудиторія - аудиторія слухала уважно.

11. З'ясуйте вимоги до морфологічного розбору на різних етапах вивчення іменника (прикметника, числівника службових частин мови тощо).

12. Назвіть найоптимальніші методи і форми роботи, які дозволяють за короткий термін (напр., 9 год., рівень стандарту) систематизувати і узагальнити найважливішу інформацію з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики.

13. Запишіть текст таким чином, щоб він якнайменше відрізнявсь від поданого й водночас, щоб у ньому повторювалося якомога менше ав­торських слів. Мовознавець Антоніна Матвієнко доводить, що це можливе.

Ішов мисливець лісом. Раптом побачив на гілці білку. Скинув з плеча рушницю й націлився увись. Білка - скік! - та й визирає з віття. Він мерщій услід - звірятко ще длі. Мисливець поспішив навпростець через хащі, та тільки й бачив пустунку...

Простував ловець гаєм. Несподівано уздрів на галузці вивірку. Зняв з рамена гвинтівку й направив догори. Вивірка - плиг! - і виглядає оддалік з гілля. Той хутчій слідом – тваринка знову вдалеч. Ловець поквапився прямцем крізь чагарі, а її, капосниці, і слід пропав.

А тепер спробуйте самостійно:

Білка - справжня артистка. Швидко збирається по стовбуру нагору, перестрибує з гілки на гілку. Білка - гарна господиня, заздалегідь збирає ласощі...

13. Укладіть конспект і проведіть фрагмент уроку за однією з тем:

1) Дотримання норм української літературної мови. Основні норми української літературної вимови (10 клас, рівень стандарту).

2) Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Стилістична синоніміка морфем ( 10 клас, академічний рівень).

3) Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність. Текст у професійному спілкуванні. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування тексту. Способи зв’язку речень у тексті (10 клас, рівень стандарту).

4) Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень (11 клас, профільний рівень).

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацюйте конспект уроку з теми «Лексичні норми й важливість їх уживання» в 10 класі, запропонований Г. Лабенською (Лабенська Г. Лексичні норми й важливість їх уживання (Культура мовлення у 10 класі) // Українська мова та література. - 45 (445). - 2005. - С. 22 - 23.), з науково-лінгвістичного погляду. Які б завдання ви замінили іншими, обґрунтуйте свою думку.

2. Розробіть фрагмент уроку (етап закріплення одержаних знань) із теми «Фразеологізми в ролі членів речення», який би сприяв розвитку творчих можливостей і комунікативних умінь школярів (письмово).

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Поглиблення і систематизація знань, умінь і навичок зі стилістики та культури мовлення у старших класах

План

1. Зміст і місце вивчення стилістики у шкільній програмі (1-11 класи).

2. Реалізація функційно-стилістичного підходу до навчання мови.

3. Поглиблення і систематизація знань, умінь і навичок зі стилістики у старшій школі.

3.1. Методика ознайомлення учнів зі стилістичними ресурсами фонетики, лексики і фразеології і граматики.

3.2. Методика написання різних жанрів публіцистики.

3.3. Методика написання різних видів ділових паперів.

3.4. Удосконалення вмінь і навичок складання тез, конспектів, рецензій, анотацій, рефератів тощо.

4. Методика удосконалення культури мовлення учнів. Формування якостей культури мовлення, як-от: правильність, точність, чистота, виразність, логічність, доречність, багатство й різноманітність і т. ін.

 

Література

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – К., 1991.

2. Волошина Н. Синтаксичні засоби стилістики ( конспект уроку) // Дивослово. – 1999. – № 7. – С. 52 – 53.

3. Гамрецький І. Мовленнєво-публіцистична культура учнів : один з аспектів // Дивослово. – 1999. – № 12. – С. 14 – 15.

4. Кучеренко І. Психологічні умови засвоєння стилістики учня­ми старших класів / І. Кучеренко // Українська мова і література в школі. - 2004. - № 4. – С. 9 – 12.

5. Мацько Л. Сучасні підходи до створення підручників з украї­нської мови : місце лінгвостилістики // Дивослово. – 1999. – №8. – С. 39 – 41.

6. Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах / колектив авторів за редакцією М. І. Пентилюк . – К. : Ленвіт, 2004. – 400 с.

7. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. – К., 1994.

 

Запитання і завдання для аудиторної роботи

1. Що вивчається у школі: стилістика мови чи стилістика мовлення?

2. Чому, на вашу думку, функціональний принцип у вивченні стилістики є на сьогодні виправданим?

3. Чому текст повинен бути основним засобом навчання стилістики?

4. Які основні поняття зі стилістики учні засвоюють у 10-11 класах?

5. Яких типових помилок припускаються учні в публіцистичних і ділових висловлюваннях?

6. Проаналізуйте чинні програми з української мови для 5-12 класів. Перегляньте зміст роботи та вимоги зі стилістики. Які стилістичні уміння й навички учнів визначено в чинній програмі для різних класів із цього розділу. Як враховано принцип наступності у програмі для старших класів?

7. За умовами використання вправи зі стилістики поділяють на такі різновиди:

- супровідні (вони використовуються паралельно під час вивчення мовного матеріалу);

- спеціальні (призначені для вивчення тільки стилістичних тем і відомостей);

- на закріплення й поглиблення знань (тренувальні вправи і завдання).

Доберіть по одній вправі до кожного різновиду, визначте до них мету, завдання, форми, місце роботи.

8. Яку роботу необхідно проводити для попередження та виправлення стилістичних помилок у мовленні учнів?

9. Обґрунтуйте доцільність використання на уроках мови поданих нижче вправ і знайдіть їм місце у програмі. Виконайте їх у ваших зошитах.

1) Утворіть нормативні словосполучення, замінюючи невдало використані дієприкметники й дієприслівники іменниками із прийменниками (описовими конструкціями) або дієсловами: керуючий відділом, бувші учасники, запитуючий, подорожуючий, граючий, рахуючий прибутки, головуючий зборами, пануюча думка, знеболюючий засіб, перемігший, ріжучий інструмент, спрямовуюча рейка, кажучий промову, початкуючий поет, відстаючий клас, захоплюючий краєвид, хвилюючі враження, хвилюючий стан, не дивлячись на об’єктивні причини, ведучий архітектор, лікуючі властивості.

2) Спробуйте вибачитись, уникаючи ненормативних фраз типу «Я вибачаюсь (-ся)», «За це треба вибачитися», «Я хочу вибачитися» (робота в парах).

3) Перекладіть словосполучення з російської мови, використовуючи відповідні прийменники або безприйменникові конструкції: называть по имени, по требованию, обратиться по адресу, расхождения по контракту, по согласию сторон, по приказу, по совместительству, комиссия по вопросам, данные по учету, получить по накладной, специалист по экономике, комиссия по расследованию, сектор по связям, ответчик по делу, по болезни, по ошибке, мероприятия по дальнейшему усилению, инструкция по использованию, по прошествии срока, по возможности, по безналичному расчету, расплачиваться по счетам.

4) Відредагуйте подані речення. Поясніть характер наявних помилок.

1. Зважаючи на те, що сьогодні погана погода, надягни шарф і капелюх. 2.Повідомляємо, що можемо скористатися Вашою пропозицією, так як зазначена Вами ціна вища, чим у наявних у нас пропозиціях інших фірм. 3.Ринкови збір – це плата за торгові місця, котрий береться з юридичних осіб і громадян, котрі реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та інші товари. 4.Внаслідок того. що ти отримав двійку, гуляти сьогодні не будеш. 5.З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів, котрі беруть участь у зборах акціонерного товариства..6.Директор має право приймати будь-які рішення, окрім тих, що належать до виняткової компетенції загальних зборів працівників. 7.Головний бухгалтер зобов’язаний вести бухгалтерський облік у такий спосіб, аби не створювати обмежень для високоприбуткової діяльності підприємства. 8.Керівник виконує функції і несе обов’язки, що передбачені законодавством та іншими актами, що поширюються на підприємство. 9. Стипендія – це грошова допомога, котра виплачується тим, що навчаються на денних відділеннях вузів і технікумів, або особам, котрі проходять підготовку в системі аспірантури.

 

Завдання для самостійної роботи

Укладіть план-конспект уроку удосконалення стилістичних знань, умінь і навичок у 10 або 11 класі (тему оберіть самостійно).

 

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти