ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Шляхи формування риторичних умінь і навичок у старшокласників

План

1. Основні напрями формування риторичних умінь і навичок (теоретичні основи риторики, практична риторика).

2. Шляхи формування риторичних умінь і навичок (формування риторичного мислення учнів, практичних навичок роботи з текстом, ознайомлення з історією риторики, засвоєння понять, термінів, законів розвитку риторики як науки, риторичний аналіз текстів, вивчення практичних засобів риторики, правил, моделей, фігур, типів мовлення, видів зв’язку, тропів, створення учнями власних висловлювань, вільна творчість).

3. Методи, прийоми і засоби навчання риторики. Формування риторичних умінь і навичок.

4. Форми навчання риторики (практикум, дискусія, диспут, ді­лова гра, брейн-ринг, прес-конференція тощо).

5. Шляхи попередження й виправлення риторичних помилок учнів.

Література

1. Бондарчук Л, Кисляк Н, Шубко І. Сучасна риторика. 5-11 класи : методичні рекомендації щодо організації та змісту на­вчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005 навчальному році / за заг. ред. Н. І. Клокар. - Біла Церква : КОІПОПК, 2004. - С. 259 - 273.

2. Голуб Н. Викладання елементів практичної риторики в 10-11 класах / Українська мова і література в школі. - 2002 - №4 - С 4 - 9.

3. Громовий В. В. Мистецтво живого слова : посібник із сучасної риторики для старшокл. та студентів. – Кіровоград : Укр. гімназія, 1999. – 222 с.

4. Ігри для дорослих. Інтерактивні методи навчання / Упоряд. Л. Галіцина. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. –128 с.

5. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – К. : Вища школа, 1987. – 349 с.

6. Кордун П. П. Збірник вправ із стилістики : посіб. для вчителів / П. П. Кордун. – К.: Рад. школа, 1987. –160 с.

7. Основи ораторського мистецтва : практикум / укладач О. І. Когут. – Тернопіль : Астон, 2005. – 296 с.

8. Палихата Е. Я. Уроки рідної мови. Елементи практичної рито­рики. 10-11 класи : Книга для вчителя. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2005 – 88 с.

9. Риторична культура вчителя в умовах профілізації / О. М. Горошкіна,

А. В. Нікітіна, Л. О. Попова та ін. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2007.

10. Саранді Н. Риторика як наука і мистецтво слова. Система уро­ків. 10 клас // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002. - № 4. - С. 81 - 92.

11. Скуратівський Л. В. Українська мова : елементи практичної риторики : додаток до підручника «Українська мова. 10-11 класи». - К. : Освіта, 2004. - 128 с.

12. Сущенко І. Дебати в школі. Як навчити учнів аргументації та публічного мовлення : посібник для вчителів / І Сущенко. –Тернопіль : Астон, 2006. – 128 с.

13. Феллер М. Що таке вправне (ефективне) спілкування. Навіщо і як учити спілкуватися // Українська мова і література. - 1999. – №. 39 (151). - С. 9 - 11.

Запитання і завдання для аудиторної роботи

1. У чому полягає мета шкільного курсу практичної риторики?

2. Назвіть основні напрями формування риторичних умінь і навичок.

3. Охарактеризуйте форми навчання риторики (практикум, дискусія, диспут, ділова гра, брейн-ринг, прес-конференція).

4. Які методи і прийоми навчання риторики ефективні в старших класах загальноосвітньої школи?

5. Які чинники впливають на вибір методів і прийомів навчання мовленнєвої майстерності?

6. Кому належить вислів «Заговори, щоб я тебе побачив»?

7. Проаналізуйте діючий підручник з української мови для 10 - 11 класу (Скуратівський Л. В. Українська мова: Елементи практичної риторики : додаток до підручника «Українська мова, 10 — 11 кл.». - К. : Освіта, 2004. - 128 с.) за таким планом:

План аналізу підручника

1. Вкажіть назву підручника, авторів, видавництво, проаналізуйте зміст форзаців.

2. Чи відповідає обсяг і структура підручника чинній програмі? Чи достатньо у підручнику матеріалу для необхідних теоретичних висновків та узагальнень? Як забезпечує система завдань і вправ підручника формування в учнів риторичних умінь і навичок?

3. Чи відповідає (і якою мірою) зміст підручника принципу науковості? Чи розкриваються в підручнику з позицій сучасного мовознавства риторичні явища, чи пояснюється їх сутність у зв'язку з лінгвістичними явищами?

4. Чи враховується у навчанні багатомовність, багатокультурність України, інтеркультурність? Яким чином навчання української мови за поданим підручником забезпечує взаємодію, взаємозбагачення та комунікацію носіїв різних мов, представників різних культур, що вивчають державну мову в загальноосвітній школі?

5. Який матеріал, уміщений у підручнику, сприяє формуванню наукового світогляду учнів, вихованню патріотизму, активної життєвої позиції? Яка роль підручника у формуванні моральних ідеалів, загальнолюдських цінностей, національної свідомості? Чи забезпечується відкритість до різних культур, передусім - до української, а також до культур тих етносів, що живуть поруч? Чи звертають увагу автори підручників на виховання толерантного, доброзичливого, зацікавленого ставлення один до одного українців і носіїв інших мов та культур?

 

Завдання для самостійної роботи

Укладіть конспект факультативного заняття з риторики на одну із запропонованих тем (профільний рівень):

1) Поняття риторичного ідеалу. Риторика в античну епоху. Риторичний ідеал античності. Видатні оратори Давньої Греції: Сократ, Платон, Демосфен. “Риторика” Аристотеля. Оратори Давнього Риму. Риторичний ідеал Цицерона.

2) Вітчизняна риторика. “Велесова книга” – проповіді духовних вождів праукраїнських племен дохристиянської епохи. Давньоруський риторичний ідеал. Ораторське мистецтво Київської Русі. “Слово про Закон і Благодать” митрополита Іларіона. Київська школа красномовства ХVІІ-ХVІІІ ст. Курс риторики в Києво-Могилянській академії. “Риторика” Ф. Прокоповича.

3) Культура ораторського мовлення. Ознаки мовної культури: правильність і багатство мови, стислість, ясність, точність, емоційність. Мовне самовдосконалення оратора: спостереження за мовленням власним та інших людей, мовленнєвий самоаналіз, систематичне збагачення словникового запасу, удосконалення граматичного ладу мовлення.

4) Техніка виступу. Дикція оратора. Темп і гучність мовлення. Висота голосу. Інтонація. Емоційність виступу. Тренування скоромовками.

5) Вимоги до промовця. Зовнішній вигляд і поведінка. Урахування оратором особливостей певної аудиторії при створенні власного іміджу. Невербальні засоби спілкування оратора: жести, міміка. Особливості виступу перед мікрофоном.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Види мовленнєвої діяльності учнів старшої школи

План

1. Значення і завдання розвитку усного мовлення учнів старшої школи.

2. Види та зміст роботи з розвитку усного мовлення учнів у системі профільного навчання (говоріння, аудіювання).

3. Методика удосконалення умінь і навичок писемного спілкування старшокласників (читання, письмо). Види робіт і методика їх проведення (із урахуванням профілю навчання).

4. Наочні і технічні засоби навчання, методика їх застосування у процесі розвитку мовлення учнів старшої школи.

5. Перевірка творчих робіт. Критерії та норми оцінювання. Робота над мовленнєвими помилками.

Література

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / за заг. ред. О. Сербенської : Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – К., 1991.

3. Бондарчук Л. І. Методику підказує текст : навч. посібник. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2001. – 160 с.

4. Гамрецький І. Мовленнєво-публіцистична культура учнів : один з аспектів // Дивослово. – 1999. – № 12. – С. 14 – 15.

5. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії. − К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.

6. Конфедерат І. М. Дидактичні можливості тексту : пос. для вчителів / І. М. Конфедерат. – К., 1988.

7. Мельничайко В. Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі рідної мови / В. Я. Мельничайко. - К. : Рад. школа, 1986.

8. Мельничайко В. Я. Творчі роботи на уроках української мови : Конструювання. Редагування. Переклад / В. Я. Мельничайко. – К., 1984.

9. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2004. – С. 349 - 350.

10. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. – К., 1994.

11. Пентилюк М. І. Аналіз тексту на уроках мови // Дивослово. – 1999. - № 3. – С. 30 – 32.

12. Практикум з методики навчання української мови / Кол. авт.. за ред.. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.

13. Сагач Г. М. Золотослів : навчальний посібник для середніх і вищих навчальних закладів. - К. : Райдуга, 1993.– 378 с.

14. Сущенко І. Дебати в школі. Як навчити учнів аргументації та публічного мовлення : Посібник для вчителів. – Тернопіль : Астон, 2006. – 128 с.

15. Томан Іржі. Мистецтво говорити : Пер. з чес. В. І. Романця. – 3-є вид. – К. : Україна, 1996.– 269 с.

16. Учіться висловлюватися / П. І. Білоусенко, Ю. О. Арешенков, Г. М. Віняр та ін. – К. : Рад шк., 1990. – 126 с.

 

Запитання і завдання для аудиторної роботи

1. Чи вважаєте ви, що кожен урок у школі повинен бути уроком розвитку зв’язного мовлення?

2. У чому полягає суть понять «мова», «мовлення», «спілкування», «текст», «мовленнєва діяльність»,? Визначте їх значення для роботи над зв’язним мовленням у старшій школі.

3. Які основні принципи методики зв’язного мовлення?

4. Які ви знаєте види мовленнєвої діяльності? З’ясуйте відомості про них з погляду лінгвістики, психолінгвістики та методики.

5. Обґрунтуйте наукові основи роботи з текстом.

6. Які види усного мовлення відшліфовуються у старших класах?

7. Які види писемних робіт опрацьовуються у 10-11 класах?

8. Напишіть удома на окремих аркушах твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему «Ти знаєш, що ти – людина?» (обсяг – 3-4 сторінки). Підготуйтесь до колективного аналізу творів в аудиторії.

 

Завдання для самостійної роботи

Укладіть бібліографічний покажчик статей і книг українських методистів-дослідників із методики зв’язного мовлення у старшій школі.

 

 

МОДУЛЬ ІІ

ПОРТФОЛІО

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти