ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СТАРШІЙ ШКОЛІ»

 

Портфоліо (збірка, папка спеціаліста) – індивідуальний, персонально підібраний пакет матеріалів, які демонструють індивідуальні освітні результати в продуктивному вигляді та містять інформацію, яка характеризує способи аналізу й планування своєї освітньої діяльності.

Портфоліо із дисципліни «Методика навчання української мови в старшій школі» студент готує упродовж семестру, наповнюючи необхідними матеріалами, що виконуються самостійно. Наявність портфоліо із усіма матеріалами – підстава для допуску до іспиту. За портфоліо студент отримує 20 балів.

 

Перелік розділів портфоліо і матеріалів до них

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики навчання української мови у школі

1. Укладіть календарний план уроків української мови на 1 семестр для одного з рівнів профільної освіти (стандарту, академічного або профільного).

2. Проаналізуйте один із підручників для 10 чи 11 класу (письмово) за поданою схемою.

3. Опрацюйте зміст програм з української мови для усіх рівнів (стандарту, академічного, профільного). Законспектуйте основні положення.

4. Укладіть список усіх наявних програм курсів за вибором і факультативних курсів для старшої школи.

5. Розробіть розгорнутий конспект (тема на вибір) одного факультативного заняття (письмово).

6. Розробіть конспект нетрадиційного уроку української мови у 10 чи 11 класі і підготуйтесь до розігрування його фрагмента в аудиторії. Обґрунтуйте ефективність обраної форми. Теми для конспектів:

6.1. Функції мови і мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Роль мови у формуванні і самовираженні особистості (10 клас).

6.2. Роль фразеологізмів у професійному мовленні. Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Словники й довідкова література. Електронні словники. Роль Інтернету в мовній і мовленнєвій освіті ( 10 клас).

6.3. Комунікація в професійній сфері. Особистість і комунікативна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування (11 клас).

6.4. Українська мова в світі. Українська діаспора (11 клас).

7. Розробіть комп’ютерну програму «Орфографічний практикум» для учнів 10-11 класів (10-12 завдань).

8. Напишіть реферат на одну із тем:

8.1. Використання лекцій у процесі вивчення української мови в старших класах.

8.2. Семінар - форма навчання української мови в старших класах.

8.3. Залік як форма навчання української мови в старших класах.

8.4. Дидактична гра - форма навчання української мови в старших класах.

8.5. Роль персонального комп'ютера як ефективного засобу навчання української мови в старших класах.

8.6. Лексикографічні видання на уроках української мови в старших класах.

9. Підготуйте рецензію на реферат вашого товариша.

10. Напишіть рецензію на одну зі статей:

1) Голуб Н. Викладання елементів практичної риторики в 10 класі // Укр. мова і л-ра в шк. - 2002. - № 3.

2) Романюк С. Уживання запозичених слів (урок-дослідження у 10 класі) // Дивослово. - 2003. - № 2.

11. Розробіть дидактичний матеріал для старших класів на одну з тем "Духовний пантеон України", "Ти знаєш, що ти - людина?", "Нам треба голосу Тараса".

Змістовий модуль ІІ. Удосконалення знань, умінь і навичок з української мови в старших класах

12. Укладіть конспект за однією з тем:

1) Дотримання норм української літературної мови. Основні норми української літературної вимови (10 клас, рівень стандарту).

2) Словотворчі засоби стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Стилістична синоніміка морфем ( 10 клас, академічний рівень).

3) Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність. Текст у професійному спілкуванні. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування тексту. Способи зв’язку речень у тексті (10 клас, рівень стандарту).

4) Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень ( 11 клас, профільний рівень).

13.Опрацюйте конспект уроку з теми «Лексичні норми й важливість їх уживання» в 10 класі, запропонований Г. Лабенською (Лабенська Г. Лексичні норми й важливість їх уживання (Культура мовлення у 10 класі) // Українська мова та література. - 45 (445). - 2005. - С. 22 - 23.), з науково-лінгвістичного погляду. Які б завдання ви замінили іншими, обґрунтуйте свою думку.

14. Розробіть фрагмент уроку (етап закріплення одержаних знань) із теми «Фразеологізми в ролі членів речення», який би сприяв розвитку творчих можливостей і комунікативних умінь школярів (письмово).

15. За умовами використання вправи зі стилістики поділяють на такі різновиди:

- супровідні (вони використовуються паралельно під час вивчення мовного матеріалу);

- спеціальні (призначені для вивчення тільки стилістичних тем і відомостей);

- на закріплення й поглиблення знань (тренувальні вправи і завдання).

Доберіть по одній вправі до кожного різновиду, визначте до них мету, завдання, форми, місце роботи.

16. Укладіть план-конспект уроку удосконалення стилістичних знань, умінь і навичок у 10 або 11 класі (тему оберіть самостійно).

17. Проаналізуйте діючий підручник з української мови для 10-11 класу (Скуратівський Л. В. Українська мова: Елементи практичної риторики : Додаток до підручника «Українська мова, 10 - 11 кл.». - К. : Освіта, 2004. - 128 с.).

18. Укладіть конспект факультативного заняття з риторики на одну із запропонованих тем (профільний рівень):

1) Поняття риторичного ідеалу. Риторика в античну епоху. Риторичний ідеал античності. Видатні оратори Давньої Греції: Сократ, Платон, Демосфен. “Риторика” Аристотеля. Оратори Давнього Риму. Риторичний ідеал Цицерона.

2) Вітчизняна риторика. “Велесова книга” – проповіді духовних вождів праукраїнських племен дохристиянської епохи. Давньоруський риторичний ідеал. Ораторське мистецтво Київської Русі. “Слово про Закон і Благодать” митрополита Іларіона. Київська школа красномовства ХVІІ-ХVІІІ ст. Курс риторики в Києво-Могилянській академії. “Риторика” Ф. Прокоповича.

3) Культура ораторського мовлення. Ознаки мовної культури: правильність і багатство мови, стислість, ясність, точність, емоційність. Мовне самовдосконалення оратора: спостереження за мовленням власним та інших людей, мовленнєвий самоаналіз, систематичне збагачення словникового запасу, удосконалення граматичного ладу мовлення.

4)Техніка виступу. Дикція оратора. Темп і гучність мовлення. Висота голосу. Інтонація. Емоційність виступу. Тренування скоромовками.

5) Вимоги до промовця. Зовнішній вигляд і поведінка. Урахування оратором особливостей певної аудиторії при створенні власного іміджу. Невербальні засоби спілкування оратора: жести, міміка. Особливості виступу перед мікрофоном.

19.Укладіть бібліографічний покажчик статей і книг українських методистів-дослідників із методики зв’язного мовлення у старшій школі.

 

МОДУЛЬ ІІІ

Індивідуальні завдання

Індивідуальне навчально-дослідне навчання (ІНДЗ) є видом позааудиторної самостійної роботи студента навчально-дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується разом зі складанням підсумкового іспиту.

Мета ІНДЗ з дисципліни «Методика навчання української мови у старшій школі» - поглиблено засвоїти частину програмового матеріалу, опрацювавши самостійно бібліотечні та Інтернет-ресурси.

Зміст ІНДЗ полягає у розробці декількох мультимедійних презентацій для уроків мови в 10-11 класах (не менше трьох) на різні теми (на вибір студента) і представленні їх у роздрукованому й електронному варіантах. За виконання ІНДЗ студент отримує 10 балів.

 

Рекомендована література до курсу

Базова

 1. Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю : монографія / О. М. Горошкіна. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 362 с.
 2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / за ред. проф. С. Ю. Ніколаєвої. - К. : Ленвіт, 2003.
 3. Закон України „Про освіту” // Верховна Рада України. Законодавство України про освіту: зб. законів за станом на 10 березня 2002 р. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – С. 11 - 35.
 4. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії. − К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.
 5. Концепція профільного навчання в старшій школі // Управління освітою: довідник управління. – Ч. 15 - 16. – 2005. – С. 33 – 46.
 6. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2004. – С. 349 – 350.
 7. Практикум з методики навчання української мови / кол. авт. за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.

Програми з української мови:

 1. Авраменко О. М., Чукіна В. Ф. Стилістика сучасної української мови. Програма факультативного курсу. 10 – 11 кл. / О. М. Авраменко, В. Ф. Чукіна. – К. : Грамота, 2008. – 256 с.
 2. Глазова О., Кузнєцов Ю. Основи риторики : програма факультативного курсу для 10 (11) класів універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів / О. Гла-зова, Ю. Кузнєцов // Методичні діалоги. – 2006. – №5. – С. 8 – 12.
 3. Заболотний О. Основи науки про мову : програма спеціального курсу для 10-11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів / О. Заболотний // Методичні діалоги. – 2006. – №12. – С. 2 – 10.
 4. Карпіловська Є., Вінтонів М., Ситар Г. Комп’ютерна лінгвістика : програма факуль-тативного курсу для 11 класів філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів / Є. Карпіловська, М. Вінтонів, Г. Ситар // Методичні діалоги. – 2007. – № 3. – С. 5 – 8, 21.
 5. Оперчук О. Ділове українське мовлення : програма факультативного курсу для 10 (11) класу універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів // Методичні діалоги. – 2006. – №3. – С. 14 – 18.
 6. Програма для профільного навчання учнів технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму (економічний профіль). Рівень стандарту / М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, А. В. Ні-кітіна. – К. : Поліграфкнига, 2010.
 7. Програма для профільного навчання учнів суспільно-гуманітарного напряму (історичний, правовий, філософський профілі); філологічного напряму (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичного напряму. Академічний рівень / Л. В. Скуратівський, Г. Т, Шелехова, А. М. Корольчук, В. І. Но-восьолова, В. І. Тихоша, Я. І. Остаф. – К. : Поліграфкнига, 2010.
 8. Програма для профільного навчання учнів філологічного напряму (профіль – українська філологія). Профільний рівень / Л. І. Мацько, О. М. Семеног. – К. : Поліграфкнига, 2010.
 9. Романюк Є. Основи культури мовлення : програма факультативного курсу для 10-11 класів універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів / Є. Романюк // Українська мова та література. – 2007. – № 44. – С. 3-12.
 10. Федоренко В. Фразеологія сучасної української літературної мови : програма факультативного курсу для 11 класу філологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів / В. Федоренко // Методичні діалоги. – 2006. – № 6. – С. 6 – 14.
 11. Цимбалюк В. І. Мова як генетичний код народу : навчальний посібник для факультативних занять / В. І. Цимбалюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 176 с.
 12. Цимбалюк В. І. У світі поетичного слова : навчальний посібник для факультативних занять / В. І. Цимбалюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2012.

Шкільні підручники з української мови:

 1. Олійник О. Українська мова 10 – 11. Підручник для 10-11 класів середньої школи / О. Олійник. – К. : Вікторія, 1998. – 467 с.
 2. Пентилюк М. І., Іващенко О. В. Українська мова : підручник-комплект / М. І. Пе-нтилюк, О. В. Іващенко. – К. : Ленвіт, 2001. – 352 с.
 3. Українська мова : підручник для учнів старших класів середніх навчальних закладів нефілологічного профілю та абітурієнтів / А. Г. Галетова, І. В. Гайдаєнко, О. М. Го-рошкіна, О. С. Паламарчук, М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 272 с.
 4. Українська мова. 10 - 11 класи / О. М. Біляєв, Л. М. Симоненкова, Л. В. Ску-ратівський, Г. Т. Шелехова. - К. : Освіта, 2005. – 384 с.
 5. Українська мова.10 клас / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. - К. : Генеза, 2010.
 6. Українська мова. 11 клас / М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, Л. О. Попова. – К. : Освiта, 2011. – 211 с.
 7. Скуратівський Л. В. Українська мова : Елементи практичної риторики : Додаток до підручника «Українська мова. 10 – 11 клас» / Л. В. Скуратівський. – К. : Освіта, 2004. – 128 с.

Допоміжна

1. Аніскіна Н.О. Організація профільного навчання в сучасній школі. – Х. : Основа, 2003. – 176 с.

2. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / за заг. ред. О. Сербенської : Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

3. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – К., 1991.

4. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.

5. Біляєв О. М., Симоненкова Л.М., Скуратівський Л.В., Шелехова Г. Т. Навчання української мови в 10 – 11 класах : посібник для вчителя. – К. : Освіта, 1998. – 143 с.

6. Бондарчук Л. І. Методику підказує текст : навч. посібник. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2001. – 160 с.

7. Бондар В.І. Дидактика / В.І. Бондар. - К.: Либідь, 2005. – 264 с.

8. Варзацька Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади / Л. Варза-цька, Л. Кратасюк // Дивослово. – 2005. – № 2. – С. 5 – 19.

9. Волошина Н. Синтаксичні засоби стилістики (конспект уроку) // Дивослово. – 1999. – № 7. – С. 52 – 53.

10. Гамрецький І. Мовленнєво-публіцистична культура учнів : один з аспектів // Диво-слово. – 1999. – № 12. – С. 14 – 15.

11. Горошкіна О. М. «Не бійтесь заглядати у словник…» (Лексикографічна робота у 10 класі) // Дивослово. – 2000. – № 9. – С. 33 – 35.

12. Громовий В. В. Мистецтво живого слова : посібник із сучасної риторики для старшокл. та студентів. – Кіровоград : Укр. гімназія, 1999. – 222 с.

13. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Дивослово. – 2004. – № 3. – С. 76 – 80.

14. Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови. – К.: Фундація ім.О.Ольжича, 1995. – 251 с.

15. Дубовик С. Формування граматичних навичок : функціональна орієнтація // Диво-слово. – 1998. – № 6. – С. 29 – 32.

16. Забашта Л.І. Узагальнення і систематизація знань з української мови. 10 клас : Посібник для вчителя. – К.: Освіта, 1991. – 160 с.

17. Ігри для дорослих. Інтерактивні методи навчання / Упоряд. Л. Галіцина. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с.

18. Компетентісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики) // Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. І. Локшина, О. В. Овчарук, Л. І. Паращенко, О. І. Пометун, О. Я. Савченко, С. Є. Трубачова. – К. : Видавництво «К. І. С», 2004.

19. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1987. – 349 с.

20. Козачук Г.О. Підвищення грамотності учнів: навч. посібник для учнів. – К. : Освіта, 1994. – 161 с.

21. Кордун П. П. Збірник вправ із стилістики: посіб. для вчителів. – К. : Рад. школа, 1987. – 160 с.

22. Кратасюк Л. Система уроків з теми «Лексикологія» в 10 класі / Л. Кратасюк // Дивослово. – 2002. – № 7. – С. 24 – 31.

23. Кучеренко І. Психологічні умови засвоєння стилістики учня­ми старших класів / І. Кучеренко // Українська мова і література в школі. - 2004. - № 4. – С. 9 – 12.

24. Лещенко Г. Комунікативна україномовна компетенція школярів в контексті сучасної мовної освіти // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 7.

25. Марущак В. І. Школа журналіста : навчальний посібник / В. І. Марущак. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. - 136 с.

26. Марченко Л. Робота з лексичними синонімами на уроках української мови / Л. Марченко. - К., 1981.

27. Мацько Л. Сучасні підходи до створення підручників з украї­нської мови : місце лінгвостилістики / Л. Мацько // Дивослово. – 1999. – №8. – С. 39 – 41.

28. Мацько Л. І., Караман С. О., Караман О. В. Українська мова. Як писати переказ (навчально-методичний посібник) / Л. І. Мацько, С. О. Караман, О. В. Караман. – К. : Магістр - S, 1998. – 224с.

29. Мельничайко В. Я. Види мовного розбору : довідник / В. Я. Мельничайко. – Тернопіль, 1997. – С. 31 – 38.

30. Мельничайко В. Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі рідної мови / В. Я. Мельничайко. - К. : Рад. школа, 1986.

31. Миропольська Н. Естетичні фрагменти уроку (Практикум для 10 – 11 кл.) / Н. Миропольська // Дивослово. – 1996. – № 7. – С. 23 – 27.

32. Ніколаєнко І. О., Терновська Т. П., Ужченко В. Д. Збірник вправ і завдань з української мови. Для підготовки до випускних і вступних іспитів. – К. : Освіта, 1997. – 224 с.

33. Новоселова В. Збагачення мовлення учнів лексичними синонімами / В. Новоселова // Дивослово //1998. – № 4.

34. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. – К., 1994.

35. Пентилюк М.І. Сучасний урок української мови / М. І. Пентилюк, Т. Г. Окуневич. – Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 176 с.

36. Передрій Г. Р., Смолянінова Т. М. Лексика і фразеологія української мови / Г. Р. Передрій, Т. М. Смолянінова . – К., 1983.

37. Плиско К. Організація навчання синтаксису в середній школі : пос. для вчителів / К. Плиско. – К : Рад. школа, 1990.

38. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А. С. К., 2004. – 192 с.

39. Риторична культура вчителя в умовах профілізації /О. М. Горошкіна, А. В. Ні-кітіна, Л. О. Попова та ін. – Луганськ, 2007.

40. Сагач Г. М. Золотослів : навчальний посібник для середніх і вищих навчальних закладів / Г. М. Сагач. – К. : Райдуга, 1993.– 378 с.

41. Симоненкова Л. М. Вивчення фонетики і морфології в умовах місцевих говорів / Л. М. Симоненкова. – К., 1986.

42. Сущенко І. Дебати в школі. Як навчити учнів аргументації та публічного мовлен- ня : посібник для вчителів / І. Сущенко . – Тернопіль : Астон, 2006. – 128 с.

43. Томан Іржі. Мистецтво говорити : Пер. з чес. В. І. Романця. – 3-є вид. – К. : Україна, 1996.– 269 с.

44. Учіться висловлюватися / П. І. Білоусенко, Ю. О. Арешенков, Г. М. Віняр та ін. – К. : Рад шк., 1990. – 126 с.

45. Форми навчання у школі : кн. для вчителя / Ю. І. Мальований, В. Є. Римаренко, Л. П. Вороніна та ін.; за ред. Ю. Мальованого. – К. : Освіта, 1992. – 182 с.

46. Шелехова Г., Манако А., Остаф Я. Комп’ютерні технології у навчанні мови // Дивослово. – 1999.– № 3. – С. 33 – 35.

47. Шляхова В., Нечитайло Н. Робота зі словниками на уроці української мови / В. Шляхова, Н. Нечитайло // Українська мова та література в школі. – 2002. – № 8.

 

Питання до іспиту

1. Методика навчання української мови у старшій школі як навчальна дисципліна, її мета і завдання. Основна література до курсу.

2. Компетентнісний підхід до навчання мови. Основні вимоги до формування мовної особистості старшокласника.

3. Сутність, мета, завдання і принципи профільного навчання. Зміст курсу української мови для 10-11 класів в системі профільної освіти. Програми і підручники для різних рівнів (стандарту, академічного, профільного) загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Програми курсів за вибором і факультативів із української мови.

5. Вікові та психологічні особливості учнів старшої школи.

6. Технологія навчання української мови у старших класах: методи, прийоми, засоби.

7. Особливості використання інтерактивних методів навчання української мови у старших класах.

8. Форми занять із мови у 10-11 класах. Нетрадиційні заняття із мови: урок-лекція, урок-семінар, урок-практикум, урок-колоквіум, урок-залік, урок-гра тощо.

9. Індивідуальна робота з учнями на уроці української мови.

10. Нові інформаційні технології на уроках української мови.

11. Особливості узагальнення і систематизації найважливіших відомостей з мови у 10-11 класах. Особливості узагальнення й систематизації фонетики, орфоепії та графіки в 10 класі. Методи, прийоми та форми роботи. Фонетико-графічні, орфоепічні вправи та методика їх проведення.

12. Шляхи збагачення лексичного і фразеологічного словника учнів на уроках рідної мови у старших класах. Методика застосування електронних словників. Роль факультативних занять у поглибленні знань, умінь і навичок учнів із лексикології та фразеології.

13. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із морфології та сантаксису. Аналіз стилістичних особливостей граматичних одиниць різних рівнів. Засвоєння морфологічних і синтаксичних норм української мови.

14. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із лінгвістики тексту. Роль тексту у формуванні мовної і мовленнєвої компетенції учнів. Дидактичні можливості тексту.

15. Лінгвістичний аналіз художніх текстів на уроках літератури.

16. Поглиблення і систематизація знань, умінь і навичок із культури мовлення, стилістики і риторики.

17. Мовленнєвознавчі дисципліни – лінгвістика тексту, стилістика, культура мовлення і риторика – як лінгвістична основа розвитку мовлення старшокласників.

18. Зміст і місце вивчення стилістики у шкільній програмі (1-11 класи). Реалізація функційно-стилістичного підходу до навчання мови. Поглиблення і систематизація знань, умінь і навичок зі стилістики у старшій школі.

19. Методика ознайомлення учнів зі стилістичними ресурсами фонетики, лексики і фразеології і граматики.

20. Методика написання різних жанрів публіцистики, різних видів ділових паперів.

21. Удосконалення вмінь і навичок складання тез, конспектів, рецензій, анотацій, рефератів тощо.

22. Методика удосконалення культури мовлення учнів. Формування якостей культури мовлення, як-от: правильність, точність, чистота, виразність, логічність, доречність, багатство й різноманітність і т. ін.

23. Основні напрями формування риторичних умінь і навичок (теоретичні основи риторики, практична риторика). Шляхи формування риторичних умінь і навичок.

24. Методи, прийоми і засоби навчання риторики. Формування риторичних умінь і навичок.

25. Форми навчання риторики (практикум, дискусія, диспут, ді­лова гра, брейн-ринг, прес-конференція тощо).

26. Шляхи попередження й виправлення риторичних помилок учнів.

27. Значення і завдання розвитку усного мовлення учнів старшої школи. Види та зміст роботи з розвитку усного мовлення учнів у системі профільного навчання (говоріння, аудіювання).

28. Методика удосконалення умінь і навичок писемного спілкування старшокласників (читання, письмо). Види робіт і методика їх проведення ( із урахуванням профілю навчання).

29. Наочні і технічні засоби з розвитку усного і писемного мовлення учнів, методика їх застосування.

30. Перевірка творчих робіт. Критерії та норми оцінювання. Робота над мовленнєвими помилками.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти