ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Список літератури з дисципліни

Основна література

1. Левицкий В.В. Введение в германскую филологию. Сборник задач. – К.: Вища школа, 1981. – 75 с.

2. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2008. – 528 с.

3. Левицький В.В., Кійко С.В. Практикум до курсу «Вступ до германського мовознавства». Посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 264 с.

Додаткова література

8. Аракин .Д. История английского языка. – М., 2003.

9. Арсеньева М.Г., Белашова С.П., Берков В.П. Введение в германскую филологию. – М., 2003.

10. Бруннер К. История английского языка. – М., 2006.

11. Голицинский Ю.Б. Великобритания. – СПб.: КАРО, 2006.

12. Голицинский Ю.Б. США. – СПб.: КАРО, 2006.

13. Гухман Н.Н. Готский язык. – М., 1998.

14. Жирмунский В.М. Введение в сравнительно-истоическое изучение германских языков. – М. – Л., 1964. – 272 с.

15. Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. Словарь. – СПб., 2001.

16. Ильин Б.А. История английского языка. – М., 1968.

17. Матвеева Е.А. История английского языка. Учебное пособие.– М., 2006.

18. Потапова И.А., Беляева Т.М. Английский за пределами Англии.- Л., 1961.

19. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. – М., 1995.

20. Хлебникова Е. Б. Введение в германскую филологию и историю языка. – Калиин, 1975. – 184 с.

21. Чувакин А.А., Кощей Л.Н., Морозов В.Д. Основы научного исследования по филологии. – Барнаул, 1990.

22. Lehmann W.P. Historical Linguistics. – N.Y., 1973.

23. Baugh A., Cable T.A. History of the English language. – London, 1978.

 

Практичне заняття № 5

Тема:Основи порівняльної фонетики германських мов.

Мета: розглянути та проаналізувати основні характеристики порівняльної фонетики германських мов; навчити студентів використовувати набуті знання у порівнянні: германські мови та індоєвропейська мова-основа; формувати лінгвокраїнознавчу компетенцію студентів-германістів.

План

1. Основні риси фонетичної будови індоєвропейської мови-основи.

2. Фонологічна система індоєвропейської прамови.

3. Рефлекси індоєвропейських голосних і приголосних в основних групах індоєвропейських мов.

 

Ключові поняття: індоєвропейська мова-основа, фонетична будова, фонологічна система, рефлекси голосних і приголосних, система консонантизму та вокалізму, пересув приголосних, ротацизм.

 

Методичні рекомендації

У процесі підготовки до практичного заняття студенти мають детально опрацювати основну та додаткову літературу, запропоновану в теоретичній частині змістового модуля. Крім того студенти мають ознайомитися з фонологічною та фонетичною будовою індоєвропейської прамови; загальною характеристикою германської системи вокалізму та консонантизму, першого (германського) та другого (верхньонімецького) пересуву приголосних; законом ротацизму та законом Гольцмана.

Завдання для самостійної роботи

1. Розв’язати наступні етимологічні задачі: 3.3.3; 3.3.4; 3.3.7; 3.3.11 [3, С. 21].

2. Законспектувати §1.4 – 1.5.8 [2, С. 186 – 191].

3. Підготувати реферати на теми (за вибором): «Фонетичні особливості давньоанглійської мови. Вокалізм. Консонантизм»; «Фонетичні зміни в середньоанглійський період»; «Новоанглійський період. Зміни у фонетичній системі мови».

 

Питання для самоперевірки

1. Основні риси фонетичної будови індоєвропейської мови-основи.

2. Фонологічна система індоєвропейської прамови.

3. Загальна характеристика германської системи вокалізму.

4. Загальна характеристика германської системи консонантизму.

5. Перший германський персув приголосних (закон Я. Гримма).

6. Другий (верхньонімецький) пересув при­голосних (закон К. Верненра).

7. Ротацизм.

8. Закон Гольцмана.

9. Асимілятивні процеси в системі консонантизму.

Список літератури з дисципліни

Основна література

1. Левицкий В.В. Введение в германскую филологию. Сборник задач. – К.: Вища школа, 1981. – 75 с.

2. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2008. – 528 с.

3. Левицький В.В., Кійко С.В. Практикум до курсу «Вступ до германського мовознавства». Посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 264 с.

Додаткова література

4. Аракин .Д. История английского языка. – М., 2003.

5. Арсеньева М.Г., Белашова С.П., Берков В.П. Введение в германскую филологию. – М., 2003.

6. Бруннер К. История английского языка. – М., 2006.

7. Голицинский Ю.Б. Великобритания. – СПб.: КАРО, 2006.

8. Голицинский Ю.Б. США. – СПб.: КАРО, 2006.

9. Гухман Н.Н. Готский язык. – М., 1998.

10. Жирмунский В.М. Введение в сравнительно-истоическое изучение германских языков. – М. – Л., 1964. – 272 с.

11. Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. Словарь. – СПб., 2001.

12. Ильин Б.А. История английского языка. – М., 1968.

13. Матвеева Е.А. История английского языка. Учебное пособие.– М., 2006.

14. Потапова И.А., Беляева Т.М. Английский за пределами Англии.- Л., 1961.

15. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. – М., 1995.

16. Хлебникова Е. Б. Введение в германскую филологию и историю языка. – Калиин, 1975. – 184 с.

17. Чувакин А.А., Кощей Л.Н., Морозов В.Д. Основы научного исследования по филологии. – Барнаул, 1990.

18. Lehmann W.P. Historical Linguistics. – N.Y., 1973.

19. Baugh A., Cable T.A. History of the English language. – London, 1978.

 

 

Практичне заняття № 6

Тема:Основні особливості давньогерманського синтаксису.

Мета: розглянути та вивчити основні характеристики давньогерманського синтаксису; ознайомити студентів з порядком слів у простому реченні в давньогерманскьких мовах; пояснити виникнення складного речення в давньогерманських мовах та проаналізувати типи підрядних речень; формувати лінгвокраїнознавчу компетенцію студентів-германістів.

План

1. Просте речення в давньогерманських мовах:

1.1. Структура простого речення.

1.2. Порядок слів у простому реченні.

1.3. Члени речення.

2. Складне речення:

2.1. Виникнення складного речення.

2.2. Основні типи підрядних речень.

 

Ключові поняття: давньогерманський синтаксис, просте речення, порядок слів у реченні, члени речення, складне речення, типи підрядних речень.

Методичні рекомендації

У процесі підготовки до практичного заняття студенти мають детально опрацювати основну та додаткову літературу, запропоновану в теоретичній частині змістового модуля. Крім того студенти мають ознайомитися з особливостями давньогерманського синтаксису, а саме: просте та складне речення, порядок слів у реченні, типи підрядних речень. Особливу увагу приділити дієприкметниковим зворотам та особливостям вираження й уживання членів речення. Окремим питанням розглянути сполучники давньогерманських мов.

Завдання для самостійної роботи

1. Розв’язати наступні етимологічні задачі: 3.2.5; 3.2.11; 3.2.12; 3.2.13 [3, С. 20 – 21].

2. Законспектувати §3.1. – 3.6 [2, С. 466 – 470].

3. Підготувати реферати на теми (за вибором): «Синтаксичні звороти простого речення в давньогерманських мовах»; «Тенденції розвитку простого речення в давньогерманських мовах»; «Походження сполучників у германських мовах».

Питання для самоперевірки

1. Просте речення у давньогерманських мовах.

2. Особливості вираження й уживання членів речення.

3. Прямий та інвертований порядок слів.

4. Дієприкметникові звороти.

5. Вираження заперечення.

6. Давньогерманське складне речення: його виникнення та розвиток, типи підрядних речень.

7. Сполучники в давньогерманських мовах.

Список літератури з дисципліни

Основна література

1. Левицкий В.В. Введение в германскую филологию. Сборник задач. – К.: Вища школа, 1981. – 75 с.

2. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2008. – 528 с.

3. Левицький В.В., Кійко С.В. Практикум до курсу «Вступ до германського мовознавства». Посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 264 с.

Додаткова література

8. Аракин .Д. История английского языка. – М., 2003.

9. Арсеньева М.Г., Белашова С.П., Берков В.П. Введение в германскую филологию. – М., 2003.

10. Бруннер К. История английского языка. – М., 2006.

11. Голицинский Ю.Б. Великобритания. – СПб.: КАРО, 2006.

12. Голицинский Ю.Б. США. – СПб.: КАРО, 2006.

13. Гухман Н.Н. Готский язык. – М., 1998.

14. Жирмунский В.М. Введение в сравнительно-истоическое изучение германских языков. – М. – Л., 1964. – 272 с.

15. Иванова И.П., Чахоян Л.П. История английского языка. Учебник. Хрестоматия. Словарь. – СПб., 2001.

16. Ильин Б.А. История английского языка. – М., 1968.

17. Матвеева Е.А. История английского языка. Учебное пособие.– М., 2006.

18. Потапова И.А., Беляева Т.М. Английский за пределами Англии.- Л., 1961.

19. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. – М., 1995.

20. Хлебникова Е. Б. Введение в германскую филологию и историю языка. – Калиин, 1975. – 184 с.

21. Чувакин А.А., Кощей Л.Н., Морозов В.Д. Основы научного исследования по филологии. – Барнаул, 1990.

22. Lehmann W.P. Historical Linguistics. – N.Y., 1973.

23. Baugh A., Cable T.A. History of the English language. – London, 1978.

 

 

Практичне заняття № 7-8

Тема:Лексичний склад германських мов.

Мета: ознайомити студентів з основними лексичними явищами германських мов; формувати вміння синтезувати та порівнювати особливості лексичного складу індоєвропейської та сучасних германських мов;формувати лінгвокраїнознавчу компетенцію студентів-германістів.

План

1. Мовна картина світу в давніх германців:

1.1. Міфопоетична модель Всесвіту.

1.2. Людина, люди, народ.

1.3. Шлюб та сім’я.

2. Семантичні зміни в германській лексиці:

2.1. Семантичні закони в германській лексиці.

2.2. Семантичні процеси в лексиці германських мов.

 

Ключові поняття: лексичний склад германських мов, мовна картина світу, семантичні закони, семантичні зміни, найдавніші запозичення, власні імена, одиниці виміру.

Методичні рекомендації

У процесі підготовки до практичного заняття студенти мають детально опрацювати основну та додаткову літературу, запропоновану в теоретичній частині змістового модуля. Крім того студенти мають ознайомитися з лексикою германських мов, оволодіти вмінням аналізувати та порівнювати лексичний склад давньогерманських та сучасних германських мов. Особливу увагу приділити семантичним законам та семантичним процесам в лексиці германських мов. Окремим питанням розглянути словотворення прикметників та дієслів.

Завдання для самостійної роботи

1. Розв’язати наступні етимологічні задачі: 3.4.3; 3.4.7; 3.5.3; 3.5.6 [3, С. 25, 28].

2. Законспектувати §4.1. – 4.4 [2, С. 470 – 479].

3. Підготувати реферати на теми (за вибором): «Терміни спорідненості у мовній картині світу давніх германців»; «Тваринний і рослинний світи у давніх германців: їх вплив на свідомість прагерманців»; «Часопростір у міфопоетичній моделі світу давніх германців»; «Табу в лексиці германських мов».

Питання для самоперевірки

1. Міфопоетична модель Всесвіту в давніх германців.

2. Тріада «Людина-люди-народ» у мовній картині світу германців.

3. Поняття «шлюбу» та «родини» у свідомості давніх германців.

4. Семантичні закони в германській лексиці.

5. Семантичні процеси в лексиці германських мов.

6. Найдавніші запозичення у германську мову.

7. Власні імена.

8. Одиниці виміру у давньогерманській мові.

9. Словотворення у давньогерманській мові.

10. Словотворення прикметників.

11. Словотворення дієслів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти