ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Т е м а 1.Предмет, поняття та функції правового виховання

 

П л а н

 

1. Предмет навчальної дисципліни «Філософські проблеми правового виховання». Особливості філософського підходу до розуміння сутності правового виховання.

2. Цінності й традиції як світоглядна основа правового виховання. Місце і роль правового виховання у формуванні правової культури громадян України.

3. Сутність правової соціалізації. Співвідношення правової соціалізації, правового виховання і правової культури.

4. Функції правового виховання. Роль і значення правового виховання у професійній діяльності юристів.

 

С п и с о к л і т е р а т у р и

 

Бібик К. Історико-психологічні аспекти формування політичної й правової культури українського суспільства / К. Бібик // Право України. – 1993. – № 2. – С. 24-28.

Дзьобань О. П. До питання про місце правового виховання в сучасному суспільстві / О. П. Дзьобань // Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку: матер. міжнар. наук. конф.; м. Харків, 12 жовт. 2007 р. / редкол.: Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, Г. В. Чапала. – Х. : Право, 2007. – С. 66-69.

Дзьобань О. П. Правове виховання як засіб правової соціалізації: філософсько-правові аспекти / О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов // Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 100. – С. 407-416.

Дмітрієнко І. В. Проблеми впливу правового виховання на правову культуру в перехідний період історичного становлення України / І. В. Дмітрієнко // Право і безпека. – 2006. – № 5/5 – С. 15-19.

Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації : вибр. праці: статті, аналіт. огляди, переклади (2003 2011) / С. І. Максимов. – 2-ге вид., допов. – Х. : Право, 2012. – С. 150-161.

Оксамитный В. В Правовое воспитание – важный фактор формирования соціально активной личности / В. В. Оксамитный. – К. : Наук. думка, 1976. – 76 с.

Орлова О. О. Методологічний аналіз інтерпретації поняття «правове виховання» / О. О. Орлова // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. – 2007. – № 2. – С. 8-16.

Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2010. – С. 10-71.

Філософія виховання. – кер. авт. кол. М. Култаєва. – Х. : ХДПУ, 2001. – Ч. 1. – 272 с.

 

 

Т е м а2. Структура правового виховання: принципи, форми, методи

 

П л а н

 

1. Поняття механізму функціонування системи правового виховання. Сутність, зміст та особливості механізму правового виховання в Україні.

2. Загальні принципи організації системи правового виховання.

а) сутність та зміст загальних принципів організації системи правового виховання;

б) організаційно-функціональні принципи системи правового виховання та їх реалізація в соціумі.

3. Основні методи правовиховної діяльності. Застосування методів правовиховної діяльності у сучасній практиці правового виховання в Україні.

4. Засоби правового виховання та їх застосування у сучасній вітчизняній правовиховній практиці.

 

С п и с о к л і т е р а т у р и

 

Правове виховання в сучасній Україні: монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін.; за заг. ред. акад. В. Я. Тація, акад. А. П. Гетьмана, проф. О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2010. – 368 с.

Вступ до теорії правових систем / Зайчук О. В., Журавський В. С., Оніщенко Н. М. та ін. / О. В. Зайчук (заг. ред.), Н. М. Оніщенко (заг. ред.). – К. : Юридична думка, 2006. – 431 с.

Нісімчук К.Технології виховання: морально-етичний аспект : монографія / Нісімчук К., Нісімчук А. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 180 с.

Соціально-психологічні та кримінологічні аспекти впливу заходів виховного характеру на формування правової свідомості неповнолітніх : монографія / Ковальова І. І., Смоктій А. О., Вітвіцька В. В. та ін. / Г. В. Гребеньков (заг. ред.). – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. – 188 с.

Дзьобань О. П. Правове виховання як засіб правової соціалізації: філософсько-правові аспекти / Дзьобань О. П., Мануйлов Є. М. // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 100. – С. 407-416.

Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах : монографія / Андрущенко В. П., Дівінська Н. О., Корольов Б. І. та ін. / В. П. Андрущенко (заг. ред.), В. І. Луговий (заг. ред.). – К. : Педагогічна думка, 2008. – 254 с.

 

 

Т е м а 3. Організаційно-управлінські основи правового виховання

 

П л а н

 

1. Основи організації та управління правовим вихованням у сучасному суспільстві. Об'єкт і суб'єкти правового виховання.

2. Головні етапи та напрямки формування правосвідомості й правової культури.

3. Соціальний контроль за правовим вихованням та його основні функції.

4. Проблеми організації правового виховання у сучасній Україні.

 

С п и с о к л і т е р а т у р и

 

Данильян О. Г. Основи організації та управління правовим вихованням // Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян ті ін.. ; за аг ред.. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна.– Х.: Право, 2010. – С. 138-158.

Данильян О. Г.Деякі проблеми соціального контролю у сфері правового виховання. Проблеми законності. Респ. міжвідом. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2009. – Випуск. 100. – С. 27-35.

Каландаришвили З. Н. Актуальные проблемы правовой культуры российской молодежи: Монография. / З. Н. Каландаришвили. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2009. – 171 с.

Коваленко И. В. Форми правового виховання студентів / Н. В. Коваленко // Державо і право. Юрид. і політ. науки. – К.: Інститут держ. і права НАН України, 2005. – Вип. 28. – С. 56-63.

Положення про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення- http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=366-95-%EF

Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=992%2F2001

Тодыка Ю. Н. Конституционные основы формирования правовой культуры : монография / Ю. Н. Тодыка. – Х.: Райдер, 2001. –160 с.

 

Т е м а 4. Роль правового виховання у формуванні демократичної правосвідомості та правової культури

 

П л а н

 

1. Взаємозв’язок правового виховання, правосвідомості та правової культури.

2. Інституційний та неінституційний рівні правового виховання.

3. Правове виховання як засіб формування демократичної правосвідомості та правової культури.

4. Ментально-історичне підґрунтя взаємозв’язку правового виховання, правосвідомості й правової культури в сучасній Україні.

 

С п и с о к л і т е р а т у р и

 

Апель К.-О. Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної моралі / пер. з нім. В. Купліна. – К.: Дух і Літера, 2009. – С. 157-191.

Ильин И. А. О сущности правосознания / Общее учение о праве и государстве / И. А. Ильин. – М.: АСТ МОСКВА; ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 510 с.

Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність: монографія / Ю. Ю. Калиновський. – Х.: Право, 2008. – С. 114-127, 194-217.

Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: монографія / С. И. Максимов. – Х.: Право, 2002. – С. 253-274.

Правове виховання в сучасній Україні: монографія / А.П. Гетьман, Л.М. Герасіна, О.Г. Данильян та ін.; за ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, О.Г. Данильяна. – Х.: Право, 2010. – С. 252-268, 285-312.

Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія / Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. – Х.: Право, 2009. – С. 287-306.

Соловьев Э. Ю. И. Кант: взаимодополнительность морали и права / Э. Ю. Соловьев. – М., 1992. – 212 с.

Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. (Лекции и интервью. Москва, апрель 1989 г.) / Ю. Хабермас. – М.: Наука, 1992. – С. 31-55.

 

 

Р о з д і л ІІ. ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

Т е м а 5.Правове виховання в західних країнах

П л а н

 

1. Культурно-цивілізаційні передумови правового виховання в європейських країнах.

2. Правове виховання в сучасній Європі: особливості, проблеми, тенденції розвитку.

3. Правове виховання в системі європейської освіти.

4. Релігійні та мистецькі чинники в європейській правовиховній стратегії.

5. Специфічні риси американської моделі правового виховання.

6. Правове виховання в системі освіти США.

7. Громадські та релігійні організації як суб’єкти правового виховання в США.

8. Актуальні напрямки правового виховання в американському суспільстві.

 

С п и с о к л і т е р а т у р и

Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. –– Х. : Право, 2010. – С. 175-196.

Джуринский А. Н. Поликультурное воспитание: сущность и перспективы развития / А. Н. Джуринский // Педагогика. – 2002. – № 10. – С. 93-96.

Сморгунова В. Ю. К истории формирования американской правовой культуры и гражданской идентичности / Сморгунова В. Ю. // История государства и права. – 2006. – № 2. – С. 41-46.

Коваленко І. І. Суспільний інтерес як складова системи правового навчання та виховання в Польщі / Коваленко І. І. // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. − Х. : Право, 2012. − Вип. 2 (12). − С. 120-126.

Сморгунова В. Ю. Гражданские добродетели лояльности и патриотизма в интерпретации современной западной правовой теории / Сморгунова В. Ю. // История государства и права. – 2007. – № 10. – С. 35-38.

Мелкевик Б. Насилие и молодежь: североамериканский контекст // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників VII Міжнародного «круглого столу» (м. Львів, 9-10 грудня 2011 року). – Львів : Галицький друкар. –2012. – С. 375-384.

Вульфсон Б. Л. Проблемы «европейского воспитания» / Б. Л. Вульфсон // Педагогика. – 2000. – № 2. – С. 73-81.

 

 

Т е м а 6. Правове виховання у країнах Сходу

П л а н

 

1. Загальна характеристика правового виховання у країнах Сходу.

2. Роль конфуціанства в процесі формування системи правового виховання Китаю.

3. Політичні, морально-етичні й ментальні фактори правового виховання китайців.

4. Основні джерела правового виховання в Японії: звичай, традиції, мораль, освіта, сімейні цінності.

5. Кримінальна, судова і соціальна політика як чинники правового виховання у японському суспіьстві.

6. Особливості правового виховання в країнах Арабського Сходу. Значення ісламу у визначенні основних принципів правового виховання мусульман.

7. Вплив законів шаріату і міжнародного законодавства на засади правового виховання в країнах ісламського світу.

8. Юридичне розуміння злочину й покарання у мусульманському праві як чинник правового виховання населення азійських країн.

 

С п и с о к л і т е р а т у р и

 

Ань Вей. Глобализация и право. Воздействие современной правовой философии на развитие общества в Китае / Вей Ань // Вопросы философии. – 2005. – №2. – С. 166-170.

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози: пер. с фр. В.А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 2003. – 400 с.

Катруца Н. Б. Вплив ідей конфуціанства на систему виховання в Японії / Н. Б. Катруца // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – 2008. – Психолого-педагогічні науки. – № 5. – С. 161-164.

Львова О. Л. Правові документи про права людини в ісламі: характерні риси / О.Л. Львова // Часопис Київського університету права. – 2008. – №4. – С. 12-19.

Михлин А. С. Высшая мера наказания: История, современность, будущее / А.С. Михлин. – М.: Дело, 2000. – 176 с.

Озерська О. Ю. Соціокультурні аспекти японської системи освіти / О. Ю. Озерська // Науковий вісник ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ОВС, 2002. – Серія “Філософія”. – Вип. 11. – С. 111-115.

Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): учебник / А.Х. Саидов; под. ред. В.А. Туманова. – М.: Юристъ, 2003. – 448 с.

Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики / Л.Р. Сюкияйнен. – М.: Изд. “Наука”. Гл. редакция восточ. литературы, 1986. – 255 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон: пер. с англ. Т. Велимеева. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2007. – 571 с.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти