ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Назвіть і коротко охарактеризуйте основні види ділових бесід.

Відредагуйте речення.

Прошу перерахувати мені курс по культурології у зв’язку з тим, що я вивчав його у 2002–2003 учбовому року.

Прошу повідомити вірну адресу місця проживання Коломійця О.С.

13. Дайте письмові відповіді на запитання.

1.У чому полягає сутність ділової етики?

2. Назвіть елементи ділового етикету.

3. Від чого залежить успіх ділового спілкування?

Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Ви – керівник відділу. Ваш підлеглий дуже просить надати йому відпустку. Відмовте у проханні.

15. Напишіть зразки таких документів:

Характеристика. Розписка. Заява. Доручення. Резюме.

 

Варіант 9

З’ясуйте особливості етики усного професійного спілкування. Дайте визначення поняття «мовний етикет». Назвіть засоби вияву мовного етикету в документах.

Виправте помилки, відредагуйте поданий документ.

Директору НП Гідрострой

Бойко Васильові Ільїчу

Від Петраш М.О., який

Проживає за такою адресою:

(м. Запоріжжя, в. Мира, кв. 7)

Заява

Прошу вас звільнити мене з обіймаємої мною посаді в зв’язку за власним бажанням по сімейним обставинам.

До поданих іменників чоловічого роду підберіть однокореневі іменники жіночого роду, утворені суфіксальним способом. Окремо запишіть іменники, від яких такі відповідники не утворюються.

Студент, піаніст, касир, мінер, солдат, танкіст, каменяр, скляр, бондар, біолог, педіатр, скрипаль, інженер, футболіст, машиніст, патріот, фельдшер, стоматолог, офіціант, майстер.

Окресліть зміст поняття «норма літературної мови», назвіть типи мовних норм. Дайте характеристику орфоепічним, акцентологічним, лексичним нормам сучасної української літератур-ної мови, наведіть приклади.

5. Поясніть значення фразеологізму ахіллесова п’ята.Опишіть ситуацію ділового спілкування, у якій може використовуватися цей вислів, напишіть діалог.

Виберіть в дужках правильний варіант скорочення, поясніть свій вибір. Провідміняйте виділені числівники.

Заняття проводить (пр., п., профес., проф.) Завадський; в середині XIX (с., ст., стол.); на висоті 364 (м, м., ме.); з 2001–2003 (р.р., р., рр., років); подія відбувалась 150 (р до не., р. до н. е.); сад розкинувся на площі 200 (г., гект.,га); випускників запрошує (юрид., юр., ю.) (ф-т, фак-т, фак.).

7. Напишіть пояснювальну записку, в якій пояснюється порушення дисципліни студентами вашої групи.

Доберіть українські відповідники до слів іншомовного похо-дження. З двома з них складіть речення.

Репродукувати, дебати, дефект, домінувати, лімітувати, аргумент, фіксувати, конвенція, пріоритет, прерогатива, брокер.

Запишіть цифри словами. Поставте їх у потрібній формі.

1. До 9758 додати 1189. 2. Якщо 2750 скласти з 585, то буде 3335. 3.Скількі разів у 3777 поміститься 1259? 4. Від 8865 відняти 1459.

Поєднайте наведені слова з самостійно дібраними імен-никами відповідно до особливостей дієслівного керування.

Апелювати (що, до чого), відповідно (до чого), дякувати (кому, за що), ігнорувати (що), легковажити (що), навчатися (чого), нехтувати (чим), оволодівати (чим), опановувати (що), постачати (кому), спонукати (до чого), стосуватися (кого, до кого).

Відредагуйте і запишіть речення.

1. Оголошено догану секретареві Олегу Марченко. 2. Ваша ідея сама цікава. 3. Серед проблем, якими займається відділ, чільне місце займає аудит. 4. Залишилося лише вислухати промову завідувача кафедрою. 5. Ми співставили собівартість продукції і виявили, що наша виявилася дешевша. 6. Багаточисельні помилки не дозволили вам перемогти. 7. Трьохденний семінар по проблемам малого бізнесу відбудеться в жовтні. 8. Підготуйте пропозиції щодо міроприємств, приурочених до ювілею підприємства.

Вибрати правильний варіант.

Прошу оказати матеріальну допомогу у зв’язку з важким поло-женням моєї сім’ї.

Прошу видати дублікат студентського білета, бо старий вкрали. Пояснюючу записку докладаю.

13. Дайте письмові відповіді на запитання.

1. Що розуміють під невербальним засобами спілкування?

2. Чому невербальні засоби спілкування мають національний характер?

3. Які засоби спілкування належать до невербальних?

Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію.

Ви – молодий фахівець, хочете подати директорові свої пропозиції щодо поліпшення роботи відділу. Як краще викласти ці пропозиції?

15. Напишіть зразки таких документів:

Автобіографія. Розписка. Заява. Довідка. Резюме.

Варіант 10

Утворіть видові пари дієслів. Які засоби утворення видових форм дієслова реалізовані у прикладах?

Нумерувати, підраховувати, надійти, під’їхати, скорочувати, розташовувати, призначити, зобов’язувати.

Відредагуйте й запишіть речення.

1. Комісія рахує, що даний проект більш прийнятний. 2. Ми з розумінням відносимося до ваших проблем. 3. Необхідно постійно приймати міри по поліпшенню обслуговування населення. 4. Підпри-ємству задано значних матеріальних збитків. 5. Ми уважно познайомилися з випискою з протоколу.

Напишіть, що ви знаєте про становлення українських графічних, орфографічних, пунктуаційних норм.

Поясніть значення слів. За потреби користуйтесь словником іншомовних слів.

Скептицизм, догматизм, кредо, монографія, абонемент.

Перекладіть словосполучення українською мовою. Поясніть специфіку в уживанні прийменникових конструкцій.

По прибытию на место; переслать по почте; установить деловые контакты по вопросам производства; по исполнению желаний; передать по рации; реализовать по безналичному счету; работать по программе, получить по подписке; работать по учебнику; сообщать по телефону; старший по возрасту.

 

Замість крапок вставте слова положення, становище чи стан.

Офіційне …; основні … науки; міжнародне …; … фінансів; офіційне ..; …справ; знайти вихід із цього … .

Дайте визначення офіційно-діловому стилю та назвіть його головні ознаки.

Відредагуйте подані речення та запишіть їх.

Нанести шкоди; являється невід’ємною частиною; являється студентом; до востребования; в деякій мірі; день відчинених дверей; в двох словах; вмішуватися в...; він являється; кидається у вічі; іменно так.

9. Провідміняйте числівники вісімдесят шість, одинадцять, сто сімдесят три.З’ясуйте особливості їх відмінювання.

Чи порушено норми літературної мови в поданих реченнях? Які саме? Відповідь обґрунтуйте.

1. Оголошено догану секретареві Олегу Марченко. 2. Ваш проект самий цікавий. 3. Серед проблем, якими займається відділ, чільне місце займає аудит. 4. Залишилося лише вислухати промову завідувача кафедрою. 5. У концерті виступила народний артист України Марія Стеф’юк.

Перепишіть словосполучення, добираючи з дужок найточ-ніше слово. Умотивуйте свій вибір.

(Обіймати, осягати, охоплювати) посаду; (діставати, здобувати, набувати) освіту; (суперечка, спір, дискусія) у пресі; (свідоцтво, посвідчення, посвідка) про народження; (прихильник, шанувальник, послідовник) таланту; виборча (кампанія, компанія); (доступний, зрозумілий, досяжний) виклад; (говорити, казати, висловлювати) думки.

12. Відредагуйте речення.

Прошу дозволити відробити дві лабораторних робіт по опору матеріалів, які я не виконав по поважній причині.

Прошу оказати матеріальну допомогу у зв’язку з важким положенням моєї сім’ї.

13. Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на такуситуацію.

Ви – начальник відділу. Попросіть свого підлеглого вийти на роботу у вихідний день.

15. Напишіть зразки таких документів:

Характеристика. Розписка. Заява. Доручення. Резюме.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Актуальним завданням сучасної технології навчання мови спеціальності є підвищення ефективності самостійної роботи в науково-навчальній сфері, що і відповідає цілям та пріоритетам Болонського процесу. Розв’язанню його в оригінальний спосіб сприяють засоби керування пізнавальною діяльністю, якими є алгоритмічні приписи, що озброюють прийомами змістовно-мовної переробки інформації. Багатократне повторення навчальних дій за приписом сприяє мимовільному засвоєнню та довготривалому утриманю в пам’яті його змісту, що надає можливості після досягнення певного ступеня автоматизації перейти до самостійного розв’язання завдань без опори на нього. На кого?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти