ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Реферування наукового джерела

Реферування – короткий виклад наукової праці, вчення, змісту джерела із зазначенням характеру, методики, результатів дослідження та збереженням його мовно-стилістичних особливостей. Для того щоб успішно набути навичок реферування, радимо користуватися таким алгоритмічним приписом.

1. Визначте мету реферування обраного наукового джерела (реферат-конспект чи реферат-резюме).

2. З’ясуйте функції та обсяги підготовлюваного реферату відпо-відно до його мети і жанру наукового першоджерела.

3. Здійсніть бібліографічний опис наукового джерела.

4. Опрацюйте наукове джерело і виберіть інформацію для реферату, застосовуючи такі види читання, як оглядове, пошукове, суцільне.

5. Визначте композицію реферату.

6. Запишіть логізований план реферату як перелік основних тем і проблем першоджерела (для основної частини реферату).

7. Здійсніть розподіл опрацьованої й відібраної інформації, усвідо-мивши: а) мету і зміст реферованого наукового джерела; б) методи дослідження; в) конкретні результати (теоретичні, експериментальні, описові); г) висновки і позицію автора в розв’язанні проблем, прийняті ним або спростувані гіпотези; г) сфери застосування, шляхів практичного впровадження результатів роботи.

8. Оформіть письмовий реферат.

9. Здійсніть самоконтроль написаного реферату на змістовому, структурно-логічному, мовному рівнях і переконайтесь, чи досягли ви поставленої мети реферування.

10. Здійсніть редагування тексту реферату.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Мовленнєва культура сучасної ділової людини.

2. Культура мовлення і культура мислення.

3. Мовленнєвий етикет як дзеркало загальної культури.

4. Способи словотвору в українській мові.

5. Морфологічні норми сучасної української літературної мови.

6. Експресивні функції частин мови та особливості їх функціо-нування в різних стилях мови.

7. Етикет службової кореспонденції.

8. Особливості публічного ділового спілкування.

9. Невербальні засоби спілкування.

10. Культура усного ділового спілкування.

11. «Сила нації – в силі її культури» (І. Огієнко).

12. Синоніми у професійному спілкуванні.

13. Уживання неологізмів і термінів у діловому стилі.

14. Джерела української фразеології.

15. Історичні особливості становлення форм і семантики слів.

16. Національно-мовні особливості формул звертань у європей-ських народів.

17. Мислителі давнього світу про мистецтво усного публічного мовлення.

18. Стиль сучасного ділового листування.

19. Види усного ділового спілкування.

20. Займенник у сфері ділового етикетного мовлення.

21. Телефонний мовний етикет.

22. Прийменник «по» у діловому мовленні.

23. Етапи розвитку та становлення української мови.

24. Українська мова на лінгвістичній карті світу.

25.Сучасні етикетні мовні формули звертань у професійному спілкуванні.

26. Закон про мови в Україні: концепція закону, втілення його в життя.

27. Український правопис: історія і сучасний стан.

28. Мовний етикет українців.

29. З історії ораторського мистецтва.

30. Культура усного ділового листування.

31. Етапи становлення та розвитку української мови.

32. Культура і тактика ведення ділових переговорів.

33. Стандартні вислови як явище писемного ділового мовлення.

34. Культура ведення ділових дискусій.

35. Невербальні засоби ділової комунікації.

36. Соціально-психологічні чинники ділового діалогу.

37. Вживання «імені по батькові»: традиції та сучасний етикет взаємин.

38. Інтонаційні засоби виразності усного ділового мовлення.

39. Стилі та жанри сучасної української мови.

40. Історія становлення та особливості офіційно-ділового стилю.

41. Основні жанри (роди й види) ораторського мистецтва.

42. Мова електронних засобів масової інформації.

43. Теорії походження української мови.

44. Розвиток української термінології.

ТЕСТОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Інструкція до виконання тестового модульного контролю

Модульний контроль складається з двох окремих частин: закритого тестування, яке перевіряє практичне оволодіння набутими знаннями, і відкритих завдань, що перевіряють вміння редагувати, складати і перекладати тексти професійного спрямування. Кожен тест складається із запитань з чотирма варіантами відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний. Тестування проходить у письмовій формі з відповідями на окремих аркушах паперу для різних видів контролю (закритого й відкритого).

Модульний контроль починається з відповідей на тести. Тривалість закритого тестування – від 25 до 40 хвилин, а на виконання відкритого тестування відводиться від 35 до 50 хвилин залежно від складності завдань відповідного модуля.

Після виконання першої частини (закритого тестування) робота, оформлена на окремому аркуші відповідним чином, здається на перевірку.

Зразок оформлення відповідей:

Тест 1: а...

Тест 2: в...

Відповіді на тести оцінюються за такими критеріями: до трьох помилок – 5 балів («відмінно»); від чотирьох до шести помилок – 4 бали («добре»); від семи до одинадцяти помилок – 3 бали («задовільно»); більше одинадцяти помилок – 2 бали («незадовільно»).

У другій частині роботи студент пропонує свій варіант відредагованого або складеного тексту і перекладу. За всі виконані завдання ставиться одна оцінка. Оцінювання відбувається за попередніми критеріями. При цьому при виконанні завдань і тестів стартового модуля дозволяється користуватися словниками і припу-скається, що студент додатково може зробити п’ять помилок на правила, які ще не підлягали опрацюванню на практичних заняттях. Користуватися іншими навчальними матеріалами забороняється.

Загальна оцінка виводиться як середній бал з двох видів модульного контролю. При цьому робота не переписується, а у разі неявки на модульний контроль без поважної причини оцінюється в один бал.

Завдання тестового модульного контролю

 

Тест 1

1. Позначте рядок, у якому всі варіанти відповіді є найбільш прийнятними для реальної практики функціонування мов у сучасній Україні:

а) Українська мова на території України є державною, а російська – мовою національних меншин;

б) Українська мова на території України є державною, а російська – офіційною мовою;

в) Українська і російська мови на території України є державними;

г) Обидві мови на території України є державними, але українська мова є державною офіційною, а російська – тільки державною.

2. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для тексту ділового стилю, враховуючи його точність і об’єктивність:

а) У результаті проведених реформ фірма отримала високий процент прибутків;

б) У результаті проведених реформ фірма отримала 5 відсотків доходів;

в) У результаті проведених реформ фірма одержала приблизно 5 процентів прибутків;

г) У результаті проведених реформ фірма одержала 5 процентів прибутків.

3. Позначте рядок з правильним варіантом перекладу словосполучень на протяжении часа, на родном языке, к сведению слушателей:

а) на протязі години, на рідній мові, до відома слухачів;

б) протягом години, рідною мовою, до відома слухачів;

в) на протягу години, на рідній мові, з відома слухачів;

г) на протязі години, рідною мовою, до ведення слухачів.

4. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи його прагнення до об’єктивності, доказо-вості й переконливості:

а) У ході проведення експерименту будуть здійснюватися наступні заходи;

б) У ході проведення експерименту здійснюватимуться наступні заходи;

в) У ході проведення експерименту здійсняться оригінальні методи;

г) У ході ведення експеримента мають бути у нагоді оригінальні методи.

5. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для тексту ділового стилю, враховуючи його прагнення до ясності й точності:

а) Освітянське суспільство України зацікавлене діяти по всіх напрямах Болонського процесу;

б) Освітянська громадськість України зацікавлена діяти в усіх напрямах Болонського процесу;

в) Освітянська громадськість України зацікавлена діяти по всіх напрямах Болонського процесу;

г) Просвітницька громадськість України зацікавлена діяти по усім напрямкам Болонського процесу.

6. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень директору института, начальнику отдела, директору завода химреактивов, следующий вопрос:

а) директору інституту, начальнику відділу, директору заводу хімреактивів, слідуюче питання;

б) директорові інститута, начальникові відділа, директорові завода хімреактивів, слідуюче запитання;

в) директорові інституту, начальникові відділу, директорові заводу хімреактивів, наступне питання;

г) директору інститута, начальнику відділа, директору завода хімреактивів, наступне запитання.

7. Позначте варіант, найбільш прийнятний для ділового стилю, враховуючи його впливовість і спрямованість на позитивний результат:

а) Завдання щодо будівництва об’єкта поки що не виконане, тому вважаємо за необхідне вжити наступні заходи...;

б) Ви не виконали завдання щодо будівництва об’єкта;

в) Завдання щодо будівництва об’єкта не виконане, тому слід терміново вжити наступні заходи...;

г) Завдання щодо будівництва об’єкта Вами не виконане, тому треба негайно вжити таких заходів...

8. Мова – це:

а) біологічне явище;

б) процес спілкування, який відбувається в певній аудиторії і в певних часових межах;

в) ідеальна система матеріальних одиниць, яка знаходиться поза часом і простором;

г) система правил орфографії й пунктуації.

9. Мовлення – це:

а) код, відомий усім представникам певного мовного колективу;

б) система правил орфографії й пунктуації;

в) процес і результат спілкування, який матеріалізується у звуках, інтонації, жестах тощо;

г) засіб спілкування.

10. Найважливішими є такі три функції мови:

а) комунікативна, мислетвірна, пізнавальна;

б) номінативна, волюнтативна, експресивна;

в) професійна, комунікативна, естетично-культурологічна;

г) художня, публіцистична, розмовна. Некоректне завдання

11. До спеціальних функцій мови на логічній основі належать:

а) професійна, естетично-культурологічна;

б) професійна, номінативна;

в) волюнтативна, пізнавальна;

г) наукова, ділова.

12. До спеціальних функцій мови на емоційній основі належать:

а) комунікативна, волюнтативна, професійна;

б) пізнавальна, професійна, естетично-культурологічна;

в) художня, публіцистична;

г) волюнтативна, експресивна, естетично-культурологічна.

13. Позначте рядок з правильним вживанням словосполучень:

а) домашній адрес, заключення до роботи, мої відношення з другом, виписка з протоколу;

б) мої стосунки з другом, особистий приклад, на моє прохання, витяг з протоколу;

в) бувший директор, по моїй просьбі, особливий розклад, домашня адреса;

г) висновки до роботи, мої відносини з другом, колишній директор, виписка з протоколу.

14. Найвищою функцією мови, що стає засобом вираження естетичних, культурних і національних уподобань певної наці,ї є:

а) пізнавальна;

б) експресивна;

в) комунікативна;

г) естетично-культурологічна.

15. Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворених від слів Вінниця, Харків, Хмельницький, Суми:

а) Вінниччина, Харківщина, Хмельничина. Сумщина;

б) Вінниччина, Харківщина, Хмельниччина, Сумщина;

в) Вінничина, Харківшчина, Хмельничина, Сумшчина.

16. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень торговая марка, харьковские предприятия, восьми вопросов:

а) торгівельна марка, харковські підприємства, вісьми питань;

б) торгова марка, харьківські підприємства, восьми питань;

в) торговельна марка, харківські підприємства, восьми питань.

17. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень быть в безопасности, успех в политике, исследования в экономике, исследование по экономике:

а) бути в безпеці, успіх у політиці, дослідження в економіці, дослідження з економіки;

б) бути у беспеці, успіх у політиці, дослідження в економіці, дослідження по економіці;

в) бути в безпеці, успіх в політиці, дослідження у економіці, дослідження з економіці.

18. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень проживаю в городе, наш учитель, внедряя в производство:

а) мешкаю в місті, наш вчитель, впроваджуючи у виробництво;

б) мешкаю у місті, наш вчитель, упроваджуючи в виробництво;

в) мешкаю в місті, наш учитель, упроваджуючи у виробництво.

19. Виберіть правильний (найкращий) варіант перекладу слово-сполучень со мной, с оружием, со школой, со страной:

а) зо мной, зо зброєй, зі школой, зо країной;

б) зі мною, зі зброєю, зі школою, із країною;

в) зі мной, із зброєю, із школою, зі країной.

20. Виберіть правильний варіант написання всіх слів:

а) позиція, моніторинг, інтенсифікація, субсидія;

б) позіція, мониторинг, інтенсіфікація, субсідія;

в) позиція, мониторінг, інтинсифікація, суббсидія.

21. Виберіть правильний варіант перекладу слів і словосполучень паевой вклад, миллион, павильон, аннулированный:

а) паєвий внесок, мілліон, павильон, анулірований;

б) пайовий вклад, мільйон, павільон, анульований;

в) пайовий внесок, мільйон, павільйон, анульований.

22. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень Высший арбитражный суд, министерство статистики:

а) Вищий арбітражний суд, міністерство статистики;

б) вищий арбітражний суд, міністерство статістики;

в) Вищий арбитражний суд, миністерство статистики.

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

 

На першому курсі студенти складають залік. Залік передбачає:

1) розв’язання теоретичного питання;

2) практичне завдання (написання документа).

 

Орієнтовні питання для складання заліку

 

1. Походження і функціонування української національної мови.

2. Українська національна мова і мовна політика.

3. Характеристика усної і писемної форм мовлення.

4. Функціональні стилі української літературної мови.

5. Загальна характеристика офіційно-ділового і наукового стилів мовлення.

6. Документ – основний вид ділового спілкування.

7. Класифікація і вимоги до документів.

8. Вимоги до мови документів.

9. Значення усної форми мовлення в діловому спілкуванні.

10. Наради як вид усного ділового спілкування.

11. Прийом відвідувачів: його мовні особливості.

12. Службова телефонна розмова.

13. Мовні особливості ділових контактів.

14. Доповідь, лекція як форми публічного виступу.

15. Етапи підготовки доповіді, робота над мовними особливостями.

16. Промова: вимоги й мовні особливості.

17. Виступ, бесіда як форми усного ділового спілкування.

18. Дискусія: вимоги, мовні особивості.

19. Особливості проведення прес-конференцій та круглих столів.

20. Значення невербальних засобів спілкування.

21. Довідково-інформаційні документи (доповідні та пояснювальні записки, протокол, витяг із протоколу).

22. Довідково-інформаційні документи (довідка, службові листи).

23. Особливості звертань і творення імен по батькові.

24. Документи щодо особового складу (заява, автобіографія, резюме).

25. Документи щодо особового складу (характеристика, накази).

26. Граматика як розділ мовознавства. Характеристика її основних розділів.

27. Мова і мовлення. Походження і функціонування мови. Поняття національної і літературної мови.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти