ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


До оформлення курсових та дипломних проектів

Інституту та коледжу

Розробники – Натальчишина В.П.

Брендуля М.Ф.

Гиль О.О.

Розглянуто та схвалено

вченою радою Первомайського

політехнічного інституту

«___» ____ ________р.

 

Протокол №___ _________

 

 

 

Первомайськ

2007 р.

В.П.Натальчишина, М.Ф. Брендуля, О.О.Гиль. Вимоги до оформлення курсових та дипломних проектів(робіт). Методичні вказівки для студентів інституту та коледжу. - Первомайськ: ППІ- 47 с.

 

 

Вказівки містять основні загальні вимоги до оформлення курсових та дипломних проектів(робіт), а при виконанні пояснювальної записки, графічної частини проекту(роботи), а саме: вимоги до оформлення структурних елементів пояснювальної записки, вимоги до списку використаних джерел. Методичні вказівки містять також зразки виконання документів. Призначені і є обов’язковими до виконання для студентів Первомайського політехнічного інституту та коледжу.

 

Рецензент: к.т.н, доцент Ошовський В.Я.

 

 

© В.П.Натальчишина, М.Ф.Брендуля, О.О.Гиль

©Первомайський політехнічний інститут НУК

 

ЗМІСТ

 

Вступ…………………………………………………………………………...5

1.Загальні положення…………………………………………………………6

2. Вимоги до оформлення структурних елементів пояснювальної

записки…………………………………………………………………….…..7

2.1 Вимоги до оформлення титульного листа………………………………7

2.2 Вимоги до оформлення завдання………………………………………...7

2.3 Вимоги до оформлення змісту…………………………………………...7

2.4 Вимоги до оформлення вступу………………………………………….8

2.5 Вимоги до оформлення розділів, підрозділів, пунктів,

підпунктів і т.і………………………………………………………………....8

2.6 Вимоги до нумерації…………………………………………………….10

2.7 Вимоги до ілюстрацій…………………………………………………...10

2.8 Вимоги до таблиць………………………………………………………11

2.9 Вимоги до формул……………………………………………………….16

2.10 Вимоги до списку використаних джерел……………………………..17

2.11 Вимоги до додатків…………………………………………………….18

2.12 Вимоги до приміток……………………………………………………18

2.13 Вимоги до оформлення специфікації…………………………………19

2.14 Вимоги до нумерації позицій на складальному кресленні………….23

2.15 Вимоги до реального дипломного та курсового проектування……..24

3. Позначення виробів і конструкторських документів……………….......26

3.1 Вимоги до позначення виробів і конструкторських документів

викладають згідно з ГОСТ 2.201-80………………………………………..26

3.2 Вимоги до позначення навчальних документів………………………..27

Додатки……………………………………………………………………….30

Додаток А Форма 9 (заголовний лист текстового документа),

форма 9а (наступний лист текстового документа)……........….30

Додаток Б Зразок виконання титульного листа до дипломного проекту

студентів коледжу…………………………………………..........32

Додаток В Зразок виконання титульного листа до дипломного проекту

студентів інституту технічного напрямку…………...................33

Додаток Г Зразок виконання титульного листа до дипломної роботи

студентів інституту економічного напрямку………...................34

Додаток Д Зразок завдання для реального дипломного проектування з

виготовлення об’єкту матеріально-технічного забезпечення

навчального процесу в інституті……………….........................35

Додаток Ж Зразок завдання для реального дипломного проектування….36

Додаток К Зразок виконання змісту текстового документа та основного

напису (титульний лист)………………………...……...............37

Додаток Л Зразок виконання тексту поділеного на розділи, підрозділи,

пункти тощо………………………………………......................38

Додаток М Фізичні величини, їх умовне позначення та одиниці, що

застосовуються в конструкторських документах……..............39

Додаток Н Зразок виконання листа «ЛІТЕРАТУРА»………………………43

Додаток П Зразок оформлення специфікації (заголовний лист)…….........44

Додаток Р Зразок акту прийомки об’єкту технічного оснащення

коледжу в порядку дипломного проектування…………...........46

Додаток С Зразок оформлення есплікації………………………………….47

 

 

 

ВСТУП

Дані методичні вказівки створені з метою забезпечення єдиних вимог щодо оформлення студентами текстових документів (пояснювальна записка) при виконанні курсових та дипломних робіт або проектів для всіх спеціальностей інституту та коледжу, а також при оформленні інструкції, .методичних вказівок тощо.

Методичні вказівки розроблені на основі вимог:

- ГОСТ 2.104-68 Основні написи;

- ГОСТ 2.105-95 Загальні вимоги до текстових документів;

- ГОСТ 2.106-96 Текстові документи;

- ГОСТ 2.301-68 Формати;

- ГОСТ 8.417-81 ГСІ. Одиниці фізичних величин;

- ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правило побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

Пояснювальна записка до курсового чи дипломного проекту (роботи) повинна складатися з таких структурних елементів:

- титульний лист;

- завдання до дипломного чи курсового проекту або роботи;

- зміст;

- вступ;

- розділи роботи;

- література;

- додатки.

Об’єм курсового чи дипломного проекту (роботи) визначається навчальним планом та узгоджується з керівником курсового або дипломного проекту (роботи).

Робота повинна бути написана державною мовою відповідно до вимог стандартів.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Текстові документи поділяються на документи, які мають в основному суцільний текст (технічні умови, паспорти, розрахунки, пояснювальні записки, інструкції тощо.), і документи, які вміщують текст, розбитий на графи (специфікації, відомості, таблиці тощо).

1.2 Пояснювальну записку оформляють на формах 9 і 9а (Додаток А), відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 2.105-95 Загальні вимоги до текстових документів, а необхідні схеми, таблиці й креслення дозволяється виконувати на аркушах будь-яких форматів, встановлених ГОСТ 2.301-68 Формати. При цьому основний напис і додаткові графи до пояснювальної записки виконують у відповідності до вимог ГОСТ 2.104-68 Основні написи.

Примітка. Пояснювальну записку до курсових та дипломних робіт зі спеціальностей 6.050100 «Економіка і підприємництво», 7.050106 «Облік і аудит», 7.050107 «Економіка підприємства», 5.050111 «Бухгалтерський облік», 5.060101 «Правознавство» та методичні вказівки, інструкції виконувати на форматі А4 без основного напису, дотримуючись таких параметрів: верхнє, нижнє, праве, ліве поля – 20 мм., всі інші вимоги забезпечити згідно пункту 2.5 даних методичних вказівок.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

2.1 Вимоги до оформлення титульного листа

 

Першою сторінкою пояснювальної записки є титульний лист (Додаток Б,В,Г).Титульний лист виконують на аркушах формату А4 відповідно до ГОСТ 2.301-68.

Повне найменування виробу на титульному листі та при першому згадуванні про нього в тексті роботи повинно бути однаковим з найменуванням його в основному конструкторському документі.

 

2.2 Вимоги до оформлення завдання

 

Другою сторінкою пояснювальної записки є завдання, затверджене завідувачем відділення чи кафедри.

Якщо завдання видане на реальне дипломне проектування його форма вказана в Додатку Д,Ж.

Примітка 1. Структура, форма й зміст завдання визначається завідувачем кафедри чи відділення .

Примітка 2. Завдання не входить у загальну нумерацію сторінок дипломного проекту.

 

2.3 Вимоги до оформлення змісту

 

Структурний елемент „Зміст” записується у вигляді заголовка великими літерами. „Зміст” може містити відомості про структурні елементи пояснювальної записки, які подають у такому вигляді (Додаток К):

- порядкові номери структурних елементів;

- назви структурних елементів;

- номери сторінок, на яких розпочинаються структурні елементи.

Найменування структурних елементів, що входять до змісту, записують прописними літерами, починаючи з великої літери.

Вступ не має номеру структурного елемента.

Основний напис заповнюється згідно з Додатком А (Заголовний лист).

 

2.4 Вимоги до оформлення вступу

 

Структурний елемент „Вступ” записується у вигляді заголовка великими літерами. Відстань між заголовком і текстом при виконанні документа машинописним способом повинна бути 3-4 інтервали, при виконанні рукописним способом – 15мм.

 

2.5 Вимоги до оформлення розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів (Додаток Л)

 

Текст роботи поділяють на розділи, підрозділи ( при необхідності на пункти). Кожен розділ текстового документа повинен починатися з нового листа.

Розділи повинні мати порядковий номер, в межах всього документа, позначені арабськими цифрами без крапки, записані з абзацу.

Підрозділи повинні мати порядкові номери в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номера розділу і підрозділу розділених крапкою. У кінці номера підрозділу крапка не ставиться. Якщо документ не має підрозділів, то нумерація пунктів у ньому повинна бути в межах кожного розділу і номер пункту повинен складатися з номера розділу і пункту, розділених крапкою. У кінці номера пункту крапка не ставиться.

Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовків не мають. Відстань між заголовком і текстом при виконанні документа машинописним способом повинно бути 3-4 інтервали, при виконанні рукописним способом – 15мм. Заголовок розділу необхідно друкувати великими літерами без крапки в кінці, з абзацу. Заголовок підрозділу записують з великої літери без крапки в кінці. Відстань між заголовком розділу та підрозділу – 2 інтервали, при виконанні рукописним способом – 8мм.

Переноси слів у заголовках не допускаються.

В середині пунктів або підпунктів може бути наведено перелік. Перед кожною позицією переліку необхідно ставити дефіс або, при необхідності посилання в тексті документа на один із переліків, малу літеру, після якої ставиться дужка. Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставиться дужка, а запис виконується з абзацного відступу, як показано в прикладі.

Приклад

а)_____________________________________________________________;

б)_____________________________________________________________;

1)________________________________________________________;

2)________________________________________________________;

в)_____________________________________________________________.

 

Текстову частину роботи виконують на аркушах формату А4 рукописним текстом або машинописним способом чи за допомогою комп’ютера з однієї сторони аркуша через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 2,5 мм. При комп’ютерному наборі: шрифт «Times New Roman», розмір шрифта – 14, інтервал – 1,5, між формулами – 2. Шрифт повинен бути чітким, рядок – чорного кольору середньої жирності. У текстові документи, що виготовлені машинописним способом, окремі слова, формули, умовні знаки вписувати, а також виконувати ілюстрації чорним чорнилом, пастою.

Відстань від верхнього та нижнього рядка тексту до верхньої та нижньої внутрішньої частини рамки документа повинна бути не менше 10 мм. На початку та в кінці рядка – не менше 3 мм. Абзаци в тексті починаються відступом, що дорівнює п’яти ударам друкарської машинки (15-17 мм).

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту чи зображення машинописним способом або чорними чорнилами, пастою рукописним способом. Допускається не більше двох виправлень на сторінку.При викладанні обов’язкових вимог у тексті повинні використовуватися слова “повинен”, “необхідно”, “вимагається, “щоб”, “допускається”, “дозволяється “, “не слід”.

При викладанні інших положень слід використовувати слова “може бути”, “як правило”, “при необхідності” тощо.

 

2.6 Вимоги до нумерації

 

Нумерацію сторінок у дипломній і курсовій роботі та додатках подають арабськими цифрами у відповідній графі основного запису. Нумерація є наскрізною.

На титульному листі, який включають до загальної нумерації сторінок роботи, номер сторінки не ставлять.

 

2.7 Вимоги до ілюстрацій

 

Ілюстрації необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або в кінці на наступній сторінці. Слово «Рисунок» записують симетрично до тексту з великої літери. Ілюстрації, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом “Рисунок” і нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією або в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Посилання на раніше згадані ілюстрації подають таким чином: “у відповідності з рисунком 1” (за наскрізної нумерації) і “у відповідності з рисунком 1.2” (при нумерації в межах розділу). Ілюстрації кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами, вказуючи перед цифрою позначення додатка. Наприклад: “Рисунок А. 3.”

 

2.8 Вимоги до таблиць

 

Цифровий матеріал, який наведено в роботі, повинен оформлятися у вигляді таблиць у відповідності з рисунком 1.1.

 

Таблица 1 Назва таблиці (з великої літери)

  Головка таблиці Заголовки граф Заголовки граф
(Підзаголовки граф)   ПГ   ПГ   ПГ
       
(Рядки)        
(Рядки)        
(Рядки)        
(Рядки)        

 

       
   


Боковик

(Заголовки рядків) Графи (колонки)

 

Рисунок 1.1 Зразок виконання таблиці

 

Таблиці, за виключенням таблиць додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізної нумерації .

Таблиці кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з проставленням перед першою цифрою позначення додатку.

Якщо в документі одна таблиця, вона повинна бути позначена “Таблиця 1” або “Таблиця В.1.”, якщо вона знаходиться в додатку В.

Допускається нумерація таблиць у межах розділу. У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, розділеного крапкою.

На всі таблиці документа повинні бути приведені посилання в тексті документа, при посиланні необхідно писати слово “Таблиця”, вказуючи її номер.

Заголовки граф і рядків таблиці слід писати з великої літери, а підзаголовки граф – з малої літери, якщо вони складають одне речення з заголовком, або з прописної літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовку і підзаголовків таблиць крапка не ставиться. Заголовки та підзаголовки граф вказуються в однині. Таблиці ліворуч, праворуч, знизу, обмежують лініями.

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними лініями заборонено.

Головка таблиці повинна відокремлюватися лінією від іншої частини таблиці. Висота рядків таблиці повинна бути не менше 8 мм.

У залежності від розмірів таблиці, її розміщують під текстом, у якому вперше дано посилання на неї, або на іншій сторінці, а при необхідності, у додатку до документа. При комп’ютерному наборі допускається шрифт Times New Roman 12.

Дозволяється розміщувати таблицю вздовж довгої сторони аркуша документа.

Слово “Таблиця” вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, а над іншими частинами пишуть слова “Продовження таблиці”, вказуючи номер таблиці відповідно до рисунка 1.2.

При перенесенні таблиці на іншу сторінку назву таблиці вміщують тільки над першою частиною таблиці.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

Таблиця _______ _______________

номер назва таблиці

У міліметрах

Номінальний діаметр різьби болта, гвинта   Внутрішній діаметр шайби Товщина шайби
легкої нормальної важкої
2,1

 

Продовження таблиці _____

У міліметрах

Номінальний діаметр різьби болта, гвинта Внутрішній діаметр шайби Товщина шайби
легкої нормальної важкої
4,0 4,1 0,2 1,0 1,6
         
42,0 - - 9,0 -

 

Рисунок 1.2 Приклад виконання таблиці

 

Графу “Номер по порядку” до таблиці включати не дозволяється.

Якщо таблиця має однакову розмірність, то її вказують з правої сторони над таблицею, а при діленні таблиці на частини – над короткою її частиною (рисунок 1.2).

При необхідності нумерації показників, параметрів та інших даних порядкові номери слід вказувати в першій графі (боковику) таблиці безпосередньо перед їх найменуванням у відповідності з рисунком 1.3.

 

Таблиця___

  Значення
У режимі 1 У режимі 2
1 Струм колектора, А 5, не більше 7, не більше
2 Напруга на колекторі, В - -

 

Рисунок 1.3

 

Перед числовими значеннями величин і позначенням типів марок порядкові номери не ставляться. Позначення одиниць фізичних величин загальних для даних рядка слід вказувати після його найменування у відповідності до рисунка 1.3.

Граничні відхилення, які відносяться до всіх числових значень величин, що вміщуються в одній графі, вказують у головці таблиці під найменуванням або позначенням показників (рисунок 1.4).

 

Таблиця____

У міліметрах

  Діаметр різьби d   S ± 0,2     H ± 0,3   h ± 0,2   B ± 0,2 Умовний діаметр шплінта d1
7,0 8,0 10,0 5,0 6,0 7,5 5,2 4,0 5,0 1,2 1,4 2,0 1,0 1,2 1,6

 

Рисунок 1.4

 

Граничні відхилення, що відносяться до декількох числових значень величин або до відповідного числового значення величини, вказують в окремій графі у відповідності до рисунка 1.5.

 

Таблиця____

У міліметрах

Зовн. діам. підшипника Канавка     D2 Установче кільце
D1 А     Н   С   Р
Номін. розмір. Гран. відх. Номін. розмір Гран. відх.     В     r Номін. розмір Гран. відх.
23,2   0,25   2,05   -0,15   1,3   0,4 34,6   3,2   -0,15   1,1   0,6
30,2 34,6
33,2 39,6
34,8 41,2

 

Рисунок 1.5

 

Текст, що повторюється в рядках однієї і тієї ж графи і складається з поодиноких слів, що чергуються з цифрами, замінюють лапками у відповідності з рисунком 1.6.

 

Таблиця ___

У міліметрах

 

Діаметр зенкера C C1 R h H1 S S1
Від 10до 11 включ. 3,17 - - 3,00 0,25 1,00 -
Вище.11”12” 4,85 0,14 0,14 3,84 - 1,60 6,75
„12”14” 5,50 4,20 4,20 7,45 1,45 2,00 6,90

 

Рисунок 1.6

 

Якщо текст, що повторюється, складається з двох і більше слів, при першому повторюванні його заміняють словом “Те саме”, а надалі лапками у відповідності до рисунку 1.7. Якщо попередня фраза є частиною наступної, то допускається замінити її словом “Те саме” і добавити додаткову інформацію.

 

Таблиця ___

Марки сталі і сплавів Призначення
Нове позначення Старе позначення
08Х18Р10     08Х18Н10Т 12Х18Н10Т 09Х15Н810   07Х16Н6 0Х81110     ОХ18Н10Т Х18Н10Т Х15Н910   Х16Н6 Труби, деталі арматури, теплообмінники, патрубки, муфелі, колектори вихлопних систем, електроди іскрових свічок запалювання Те саме “ Для виробів, що працюють в атмосферних умовах . Теж. Не мають дельтаферита.

 

Рисунок 1.7

 

 

2.9 Вимоги до формул

 

У формулах необхідно використовувати позначення, що встановлені відповідними державними стандартами.

Позначення фізичних величин повинно відповідати Міжнародній системі СІ (ДОДАТОК М).

Пояснення значення символів і числових коефіцієнтів слід подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подаються у формулі.

Значення кожного символу й числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка.

Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки, записаного з абзацного відступу. Якщо формула не вміщується в один рядок , її слід перенести після знаків рівності (=), плюс (+), мінус (-), множення (´), ділення (:).

Причому знаки на початку наступного рядка необхідно повторити.

Формули повинні нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які записують на рівні формули праворуч в круглих дужках. При комп’ютерному наборі для написання формул обов’язкове використання редактора формул Microsoft Equation 3.0.

Приклад. Щільність кожного зразка p, кг/м3 розраховується за допомогою

формули:

ρ = m/v, (1)

де m – маса зразка, кг;

v – об’єм зразка, м3.

Формули, що записують одна за одною і не розділені текстом, розділяють комою.

Одну формулу позначають (1). Посилання в тексті на порядкові номери формул надають у дужках, наприклад, у формулі (1).

Допускається нумерація формул у межах розділу. У цьому випадку номер формули складається з номера розділу та порядкового номера позначення формули, розділених крапкою, наприклад (3.1).

 

2.10 Вимоги до списку використаних джерел

 

Джерела ,які використовують при виконанні дипломної чи курсової роботи (проекту), можна розміщувати в списку одним із таких способів:

- у порядку появи посилань у тексті;

- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків у хронологічному порядку( ДОДАТОК Н).

Слово “ЛІТЕРАТУРА” записують прописними літерами симетрично до тексту. Посилатися слід, на джерело в цілому та, при необхідності, на окремі розділи, таблиці, ілюстрації чи сторінки.

Посилання на джерело наводиться у вигляді його номера за списком літератури, у квадратних дужках. Якщо необхідно посилатися одночасно на декілька джерел, між їх номерами ставиться кома чи дефіс.

 

2.11 Вимоги до додатків

 

Матеріал, що доповнює текст документів, дозволено розміщувати в додатках. Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, опис апаратури та приладів. Якщо додатки виконані у вигляді окремого документа, то їх оформляють за загальними правилами (перший лист з основним написом (ДОДАТОК А, Форма 9), послідуючі (ДОДАТОК А, Форма 9а).

Додатки до роботи оформляють як продовження роботи на наступних сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи, або випускають у вигляді окремого документа. У тексті документа на всі додатки повинні бути посилання.

Додаток слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А; Додаток Б і т.і.

Один додаток позначається як “Додаток А”.

Кожен додаток слід починати з нового аркуша із зазначенням зверху посередині сторінки слова „Додаток” і його позначення.

Додаток повинен мати заголовок, який записують симетрично до тексту з великої літери окремим рядком нижче слова „Додаток”.

 

2.12 Вимоги до приміток

 

Примітки слід вміщувати безпосередньо після текстового, графічного матеріалу, до якого відноситься ця примітка, і друкувати з великої літери з абзацного відступу.

Якщо примітка одна, то після слова «Примітка» ставиться крапка, текст друкується з великої літери. Одну примітку не нумерують. Декілька приміток нумерують по порядку арабськими цифрами.

Примітку до таблиці вміщують у кінці таблиці під лінією, що означає кінець таблиці.

Приклади

Примітка. ___________________________________________________

_________________________________________________________________.

Примітка 1.__________________________________________________.

Примітка 2.__________________________________________________.

Примітка 3.__________________________________________________.

 

2.13 Вимоги до оформлення специфікації

 

Специфікація є обов’язковою на:

- складальні одиниці;

- комплекси;

- комплекти.

Складальна одиниця – виріб, складові частини якого підлягають з’єднанню між собою на підприємствах-виробниках складальними операціями (згвинчування, зварювання, розвальцьована тощо), наприклад: автомобіль, верстат, редуктор, зварний корпус, маховик із пластмаси з металевою арматурою.

Комплекс – два і більше специфікованих виробів, які не збираються на підприємствах-виробниках складальними операціями, але призначені для виконання взаємопов’язаних експлуатаційних функцій, наприклад: деталі і складальні одиниці призначенні для монтажу комплексу на місці його експлуатації, комплекс запасних частин, тари тощо.

Комплект – два і більше виробів, що не збираються на підприємствах-виробниках складальними операціями і являють собою набір виробів, що мають загальне експлуатаційне призначення допоміжного характеру, наприклад: комплект запасних частин, комплект інструменту й пристосування тощо.

Специфікацію складають на окремих листах на кожну складальну одиницю, комплекс і комплект формату А4 згідно з вимогами ГОСТ 2.106-96 (ДОДАТОК П).

У специфікацію вносять складальні частини, що специфікуються, а також конструкторські документи, що відносяться до цього виробу.

Специфікація в загальному вигляді складається в такій послідовності:

- документація;

- комплекси;

- складальні одиниці;

- деталі;

- стандартні вироби;

- інші вироби;

- матеріали;

- комплекти.

Наявність тих або інших розділів визначається складом виробу, що специфікується.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти