ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Встановлення належного рівня охорони та забезпечення захисту права інтелектуальної власності є необхідною передумовою побудови правової держави, гарантією її сталого економічного розвитку, забезпечення соціальних гарантій громадян, розвитку громадянського суспільства.

Права на об’єкти інтелектуальної власності, крім того, виступають сьогодні як самостійний товар. Так, обсяг світової торгівлі ними у 2002 році перевищив 120 млрд. доларів США, що більш ніж удвічі перевищило аналогічний показник 1990 року. Поставлені на бухгалтерський облік як нематеріальні активи, ці об’єкти суттєво збільшують вартість активів підприємства (бізнесу). Але якщо в розвинених країнах близько 50% активів підприємств складають права на об’єкти інтелектуальної власності, то в Україні цей показник менш 1%. Тому у підприємців України є великий і ще не використаний резерв для завоювання ринку, отримання значного прибутку, розвитку інноваційних процесів. З цим питанням тісно пов’язане питання розвитку малих та середніх підприємств.

Протягом останніх років проблема забезпечення належної охорони та захисту прав інтелектуальної власностінабула в Українізначного загострення. Це було пов’язано як з недосконалістю законодавства, так й з браком фахівців, особливо – юристів відповідної спеціалізації. Відповідно до Указу Президента України вiд 27.04.2001 № 285/2001 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» з метою забезпечення конституційних прав громадян на захист інтелектуальної власності, сприятливих умов для створення об'єктів інтелектуальної власності, розвитку українського ринку цих об'єктів Кабінету Міністрів України, серед іншого, було дорученого вжити заходів щодо запровадження у вищих навчальних закладах курсу з основ інтелектуальної власності. Сьогодні курс з права інтелектуальної власності став невід’ємною частиною вищої освіти, у тому числі при підготовці юристів.

При підготовці до семінарських занять студентам рекомендується користуватися конспектом лекцій та літературою до теми семінару. Щодо нормативних актів, вони визначаються викладачем під час лекцій з врахуванням останніх змін.

Кафедрою цивільно-правових дисциплін рекомендуються такі навчальні посібники:

Ієвіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 264 с.

Обов’язковим є використання Цивільного кодексу України при підготовці до кожного семінарського на практичного заняття.

Завдання до самостійної роботи та до практичних занять виконуються письмово до семінарського або практичного заняття, до якого вони відносяться. Під час проведення семінарського або практичного заняття викладач перевіряє виконання завдань для самостійної роботи. Задачі до практичного заняття або надаються викладачем на попередньому занятті та перевіряються під час практичного заняття, або безпосередньо під час практичного заняття.

Якщо з теми передбачено лише проведення лекції, викладач має право перевірити ступень засвоєння теми студентами на семінарському занятті з наступної теми.

При проведенні модульного контролю до завдань обов’язково включаються питання з усіх тем модулю.


 

тематичний план

 

№ з/п Назва тем Нормативний обсяг годин Всього годин з викладачем З них: З них: Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника Технічні засоби/ Дидактичні засоби
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Модульна контрольна робота Самостійна та індивідуальна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
1. Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система.       Лекції, семінарські, практичні та залік проводить професор кафедри, к.ю.н., Ієвіня О.В. 1/2-Л1/1 0/0-С1/1
2. Авторське право та суміжні права.       1/2-Л1/2 0/0-С1/2
3. Порушення у сфері авторського права і суміжних прав. Охорона та захист прав. +   1/2-Л1/3 0/0-С1/3 0/0-П1/3
Змістовий модуль ІІ.
4. Загальні положення про право промислової власності.       1/2-Л1/4 0/0-С1/4 0/0-П1/4
5. Право на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.       1/2-Л1/5 0/0-С1/5 0/0-П1/5
6. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів. +         0/0-П1/6 0/0-П2/6 0/0-П3/6
Всього годин      
Форма контролю: залік

 


 

Плани семінарських та практичних занять та завдання для самостійної роботи

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СИСТЕМА

Семінарське заняття – 2 год.

Практичне заняття – 0 год.

Самостійна робота – 14 год.

Ключові терміни та поняття до теми: інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, творчість, творець, авторське право, суміжні права, право промислової власності, нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності, законодавча влада, судова влада, виконавча влада, Верховна Рада України, Міністерство освіти і науки України, Державна служба інтелектуальної власності, Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Державна митна служба України, Державна податкова адміністрація України, Антимонопольний комітет України, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, об’єкт права, суб’єкт права, первинний суб’єкт права інтелектуальної власності, вторинний суб’єкт права інтелектуальної власності, об’єктивне право, суб’єктивне право, особисті немайнові права, майнові права, творець, автор, творчість

План семінарського заняття:

1. Поняття, функції та принципи права інтелектуальної власності.

2. Зміст права інтелектуальної власності.

3. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності

4. Законодавство України в сфері інтелектуальної власності.

5. Державна система охорони та захисту права інтелектуальної власності

Питання для самоконтролю:

1. В чому полягає пропрієтарний підхід до інтелектуальної власності? Розкрийте теорію виключних прав.

2. Як розрізняється право інтелектуальної власності та право власності на річ, у якій втілено об’єкт інтелектуальної власності. Наведіть приклади.

3. Дайте визначення права інтелектуальної власності. Розкрийте право інтелектуальної власності у суб’єктивному та об’єктивному значенні.

4. Назвіть та розкрийте основні функції права інтелектуальної власності.

5. Назвіть та розкрийте принципи права інтелектуальної власності.

6. Що таке виключне право?

7. Назвіть особисті немайнові права інтелектуальної власності. В чому їх особливості?

8. Назвіть майнові права інтелектуальної власності. В чому їх особливості?

9. Назвіть інститути права інтелектуальної власності та надайте їх коротку характеристику.

10. Хто є первинним/вторинним суб’єктом права інтелектуальної власності?

11. Охарактеризуйте законодавство України в сфері інтелектуальної власності.

12. Назвіть основні напрямки вдосконалення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

13. Назвіть установи, що входять до державної системи правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

14. Які функції щодо охорони та захисту права інтелектуальної власності здійснюють окремі органи державної влади?

15. Назвіть основні завдання Державної служби інтелектуальної власності.

16. Які повноваження має Державна служба інтелектуальної власності?

 

Теми рефератів, доповідей:

1. Державна політика у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

2. Етапи створення державної системи правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

3. Система права інтелектуальної власності у працях провідних юристів-науковців.

4. Держава та її уповноважені органи як суб’єкти охорони та захисту права інтелектуальної власності.

 

Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1:

1. Дайте визначення законодавства у сфері інтелектуальної власності.

2. Складіть перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини, що виникають у сфері інтелектуальної власності. Зробить класифікацію за наступними критеріями:

- загальне законодавство;

- спеціальне законодавство;

- спеціальне законодавство, що забезпечує функціонування державної системи охорони та захисту права інтелектуальної власності;

- спеціальне законодавство в сфері авторського права;

- спеціальне законодавство в сфері промислової власності.

Завдання 2:

Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових дискусій.

Завдання 3:

Ознайомтесь зі змістом Постанови Верховної Ради України вiд 27.06.2007 року № 1243-V «Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування». Як оцінюється стан охорони та захисту права інтелектуальної власності сьогодні? Які питання підлягають вирішенню?

Завдання 4.

Ознайомтесь зі змістом статті Ю.Л.Бошицького «Роль права у створенні й охороні об’єктів інтелектуальної власності»[1]. Знайдіть відповіді на запитання:

- Хто з вчених-юристів займається дослідженням питань охорони та захисту інтелектуальної власності?

- Від чого залежить якість законів? Чи можна вважати «якісним» законодавство України у сфері інтелектуальної власності?

- Яким умовам має відповідати законодавство у сфері інтелектуальної власності? Чи відповідає цим умовам законодавство України?

- Яким чином питання законодавчого забезпечення охорони та захисту інтелектуальної власності пов’язано з інтеграцією України до світового співтовариства?

- У чому бачить автор недосконалість правового регулювання таких об’єктів як службовий винахід? торговельна марка? комерційне (фірмове) найменування? комерційна таємниця? Відображуючи позицію автора, зазначте, чи змінилася ситуація з моменту написання статті.

- Які засоби оптимізації права інтелектуально власності виділяє автор? Чи реалізовані вони сьогодні?

Завдання 5:

1. Складіть схему державної системи охорони права інтелектуальної власності.

Завдання 6:

Вивчить схему «Система виключних прав» та коментар до ней (Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей // Исслед. центр частного права. – М.: «Статут», 2003. – 416 с. – С.32-51). Порівняйте її зі схемами, що пропонуються іншими науковцями.

 

Література до теми:[3;7;10;12;13;14;15;27]

 

Тема 2. Авторське право та суміжні права

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти