ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВИХ РОБІТ

 

1. Оцінка «відмінно» ставиться, слухач виконав всі вимоги зазначені у Методичних рекомендаціях щодо написання, оформлення та захисту курсової роботи, щодо її змісту та оформлення та підчас захисту продемонстрував навички вільного володіння необхідним теоретичним і фактичним матеріалом, самостійного творчого мислення; обґрунтованості висновків та узагальнень на підставі сучасної методології права, навички правозастосування тощо.

2. Оцінка «добре» ставиться, коли слухач виконав всі вимоги зазначені у Методичних рекомендаціях щодо написання, оформлення та захисту курсової роботи, щодо її змісту, але під час захисту продемонстрував навички вільного володіння необхідним теоретичним і фактичним матеріалом, самостійного творчого мислення; обґрунтованості висновків та узагальнень на підставі сучасної методології права, навички правозастосування, але допускав неточності у відповідях на запитання членів комісії та деякі недоліки щодо оформлення роботи.

3. Оцінка «задовільно» ставиться, якщо слухач:

а) будує свою відповідь на рівні репродуктивного мислення, слабо знає структуру теми, подає недостатньо правильні формування, при цьому мають місце порушення послідовності у викладенні матеріалу, недоліки в логіці відповіді;

б) зазнає труднощів у використанні теоретичних положень для аналізу сучасної правової практики;

в) виявляє більш-менш ґрунтовну обізнаність з нормативним матеріалом, рекомендованою літературою.

4. Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо слухач:

а) грубо порушує вимоги щодо оформлення курсової роботи;

б) демонструє незадовільну теоретичну підготовку та не вміння використовувати свої знання;

в) виявляє необізнаність з нормативним матеріалом та рекомендованою літературою;

г) у роботі є ознаки плагіату чи робота переписана з одного джерела.


 

Зразок оформлення титульного листа

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

кафедра цивільно-правових дисциплін

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни «Право інтелектуальної власності»

 

за темою:

 

 

«Здійснення права на торговельну марку»

 

 

Виконав: слухач ______________ групи______________________

 

 

Перевірив:

 

 

Харків 2011


 

Зразок оформлення списку літератури

 

Список використаної літератури

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44.- Ст. 356.

3. Цивільний кодекс України: Коментар.: /Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р./ За загал. ред.: Харитонова Є.О., Калитенко О.М./ Х.: Одисей. – 2003.

4. Закон України від 03.07.96 № 279.96-ВР «Про рекламу» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181.

5. Закон України від 15.12.93 № 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

6. Мадридська угода про недопущення неправдивих або таких, які вводять в оману споживачів, зазначень про походження на товарах від 14 липня 1891 р. // Збірка вибраних міжнародних матеріалів. – К., 1999. – С. 150.

7. Міжнародна конвенція про охорону промислової власності 20 березня 1883 року //http://www.rada.gov.ua.

8. Наказ Міністерства освіти та науки України № 598 від 17.08.01 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

9. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід / [за ред. А. Довгерта]: У 2 т. – К., 2001. – 460 с.

10. Андрощук Г. О. Патентне право : правова охорона винаходів : навч. Посібник / Г.О. Андрощук, Л. І. Работягова – К. :МАУП, 1999. – 216 с.

11. Близнец И. А., Валетт, Б. и др. Правовая охрана интеллектуальной собственности / И. А.Близнец; Российская академия правосудия; Посольство Франции в России; Науч. ред.: В. В. Горшков, Э. Шлоссер М.: [б. и.], 2003. – 363 с.

12. Бошицький Ю. Л. Комерційні найменування : основні правові аспекти : наук.-практ. вид. / Ю. Л. Бошицький, О. О. Козлова, Г. О. Андрощук [за заг. ред.. Ю.С. Шемчушенка] – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 216 с.

 


2. Теми дипломних (курсових) робіт (проектів)

№ З/П Назва теми
Модуль № 1
Змістовий модуль № 1: Загальні положення про право інтелектуальної власності
1. Право інтелектуальної власності та етапи його становлення.
2. Право інтелектуальної власності і його місце в системі цивільного права.
3. Загальна характеристика міжнародно-правових актів у сфері регулювання відносин, які виникають у галузі права інтелектуальної власності.
Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам.
Загальна характеристика системи права інтелектуальної власності.
Цивільно-правове регулювання творчої діяльності.
Спеціальні цивільно-правові способи захисту суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Змістовий модуль № 2: Правова охорона об'єктів авторського права та суміжних прав
8. Поняття авторського права та сфери його дії.
9. Зміст суб’єктивного авторського права на твір.
10. Особисті немайнові права авторів творів науки, літератури і мистецтва
11. Правова охорона об’єктів суміжного права.
12. Порушення авторського права та суміжних прав.
13. Цивільно-правові способи захисту авторського права та суміжних прав.
Змістовий модуль № 3 Охорона прав на об’єкти патентних прав (права промислової власності
14. Поняття патентного права, його сутність та юридична природа.
15. Зміст суб’єктивного права на винахід.
16. Зміст суб’єктивного права на промисловий зразок.
17. Поняття суб’єктивного права на патент та його здійснення.
18. Виникнення та здійснення суб’єктивних патентних прав.
19. Порушення та захист прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок.
Модуль № 2
Змістовий модуль № 4: Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів цивільного обігу, товарів, послуг (робіт), які вони виготовляють чи надають
20. Правове регулювання відносин, що виникають з приводу виникнення та здійснення права на комерційне найменування.
21. Правове регулювання відносин, що виникають з приводу виникнення та здійснення права на торговельну марку.
22. Виникнення та здійснення права на торговельну марку.
23. Особливості суб’єктивного права на використання географічного зазначення.
24. Порушення прав на засоби індивідуалізації учасників цивільно-правового обороту, товарів та послуг
25. Цивільно-правові способи захисту права на комерційне найменування, торгівельну марку, географічне зазначення.
Змістовий модуль № 5: Правова охорона інформації та не типових об’єктів права інтелектуальної власності
26. Правовий режим комерційної таємниці в Україні.
27. Порушення охоронюваного законом інтересу особи, яка законно контролює комерційну таємницю, ноу-хау.
28. Правове регулювання відносин, що виникають з приводу виникнення та здійснення права на компонування (топологію, топографію) інтегральних мікросхем.
29. Правове регулювання відносин, що виникають з приводу виникнення та здійснення права на селекційні досягнення в Україні
30. Поняття та ознаки наукового відкриття.
31. Правове регулювання відносин, що виникають з приводу виникнення та здійснення права на ноу-хау.
32. Правове регулювання відносин, що виникають з приводу виникнення та здійснення права на раціоналізаторську пропозицію.
Змістовий модуль № 6: Договори у сфері права інтелектуальної власності.
33. Договір про нерозголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) в Україні.
34. Договір про передання виключних майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності.
35. Ліцензійний договір.
36. Договір про створення за замовленням і використанням об’єкта права інтелектуальної власності.
37. Договір про використання службового об’єкта права інтелектуальної власності.
38. Договір про використання «ноу-хау».
39. Договір про комерційну концесію.

3. Рекомендації щодо змісту дипломних (курсових) робіт (проектів)
за темами

Тема №1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти