ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Класифікація похибок за різними ознаками

За причиною виникнення похибки поділяють на методичну, інструментальну і суб’єктивну похибку.

Методична похибка – складова похибки вимірювання, що походить від недосконалості методу вимірювань.

Інструментальна (апаратурна) похибка вимірювання – складова похибки вимірювання, залежна від похибок використаних засобів вимірювань.

Суб’єктивні похибки – складові похибки вимірювання, обумовлені індивідуальними особливостями оператора. Наприклад, похибка відліку, інтерполяції при відліку і т.п.

Залежно від значення вхідного сигналу (залежно від вимірюваної величини) похибки вимірювального приладу (перетворювача) поділяються на адитивні, тобто незалежні від значення вхідного сигналу, і мультиплікативні, тобто пропорціональні значенню вхідного сигналу.

Абсолютні адитивні похибки не залежать від вимірюваної величини x, а мультиплікативні прямо пропорційні x. Джерела адитивної похибки – тертя в

опорах, неточність відліку, шум, наводки, вібрації. Від цієї похибки залежить найменше значення величини, яке може бути виміряне приладом. Причини мультиплікативної похибки – вплив зовнішніх факторів і старіння елементів та вузлів приладу.

За характером зміни похибки поділяють на систематичну і випадкову, оскільки похибки вимірювань мають випадкову і систематичну складову. Складова похибки вимірювання, яка змінюється випадковим чином при повторних вимірюваннях однієї і тієї ж величини називається випадковою похибкою вимірювання. Випадкова похибка визначається чинниками, що виявляються нерегулярно з інтенсивністю, що змінюється. Значення випадкової складової

похибки вимірювання неможливо передбачити і отже виключити. Вплив випадкової похибки зменшують застосуванням багатократних вимірювань. Окремі результати вимірювань можуть іноді сильно відрізнятись від очікуваних, причиню цього є короткочасна і сильна дія якого-небудь чинника (наприклад, різка зміна напруги мережі живлення). Похибка, що виникає при цьому, істотно перевищує очікувану, називається грубою похибкою вимірювання.

Окрім випадкових є похибки, які при повторних вимірюваннях залишаються постійними або закономірно змінюються. Такі похибки називаються систематичними. Можна навести як приклад похибку, пов’язану з невідповідністю дійсного значення міри, за допомогою якої виконують вимірювання, її номінальному значенню; похибку, яка виникає при градуюванні шкали; вона може бути спричинена прогріванням приладу після ввімкнення живлення (щоб зменшити цю похибку рекомендується тривалий час прогрівати прилади перед початком роботи, не рекомендується вимикати живлення приладів під час короткочасних перерв в роботі); похибка від дії зовнішніх магнітних полів. Систематичні похибки у ряді випадків можна обчислити і виключити з результатів вимірювань.

Систематичні похибки класифікуються залежно від причини виникнення і за характером прояву в процесі вимірювання.

В окрему групу об’єднуються причини похибок, пов’язані із зовнішніми умовами проведення вимірювань. Залежно від умов застосування засобу вимірювань розрізняють основну і додаткову похибки.

Основна похибка – похибка засобів вимірювань, що використовуються в нормальних умовах, тобто при нормальному положенні, температурі навколишнього середовища 20±5°С, відсутності зовнішнього електричного і магнітного (окрім земного) полів і т.п.

Додаткова похибка – це похибка засобів вимірювань, що виникає в результаті відхилення значення однієї з величин, що впливають від нормального значення. Наприклад, при експлуатації засобу вимірювань при підвищеній температурі навколишнього середовища.

За режимом вимірювання розрізняють статичну похибку та похибку в динамічному режимі – динамічну похибку.

Статична похибка – похибка засобу вимірювань при вимірюванні постійної величини. Похибка засобу вимірювань в динамічному режимі має місце при вимірюванні змінної в часі величини.

Динамічна похибка – різниця між похибкою засобу вимірювань в динамічному режимі і його статичною похибкою, яка відповідає значенню величини в даний момент часу.

Похибка засобу вимірювань – метрологічна характеристика, яка кількісно виражає відхилення номінального значення фізичної величини, вимірюваної даним засобом вимірювань, від істинного значення. Необхідно розмежовувати похибки вимірювань і похибки засобів вимірювань. Недосконалість вимірювальних приладів є лише одним з джерел похибки вимірювань.

 

 

 
 

 

 


За причиною

Виникнення

 

За способом

Вираження

 

За залежністю від

Вимірюваної величи-

ни

 

За характером зміни

 

За умовами

Вимірювання

За режимом

Вимірювання

 

 

Рис. 1

Питання для самоконтролю

1. Що таке похибка вимірювання? Істинне значення величини?

2. Як класифікують похибки? Як класифікують похибки за способом вираження?

3. Яка похибка служить для оцінки точності самих приладів?

4. Які причини виникнення систематичних похибок? Як зменшити систематичну похибку?

5. Що називають випадковою похибкою? Як її зменшити?

6. Що таке основна і додаткова похибки?

7. Коли мають місце статичні і динамічні похибки?

8. Чому необхідно розмежовувати похибки вимірювань і похибки засобів вимірювань?

 

Задача 1. Визначити абсолютну, відносну і зведену похибку, якщо номінальне значення шкали вольтметра 50 В, його показ 26 В, а істинне значення напруги, що вимірюється, 25,8 В.Доякого класу точності слід віднести даний прилад?

Задача 2. У резисторі, істинне значення якого 8 Ом, проходить струм 2,4 А. При вимірюванні напруги на цьому резисторі вольтметр показав 19,3В. Визначити абсолютну, відносну і зведену похибки вимірювання, якщо Uн=30 В.

 

 

Розділ 2. Засоби електричних вимірювань

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти