ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Випрямляючі прилади (амперметри і вольтметри)

Магнітоелектричні прилади характеризуються високою чут­ливістю, високою точністю й малим споживанням потужності. Проте вони придатні тільки для вимірювань у колах постій­ного струму. Для того щоб використати магнітоелектричні вимірювальні механізми для вимірювань на змінному струмі, треба спочатку перетворити змінний струм у постійний.

Як перетворювачі змінного струму в постійний значного поширення набули напівпровідникові випрямлячі. Випрям­ний прилад являє собою поєднання магнітоелектричного ви­мірювального механізму з випрямлячем на напівпровідни­кових діодах. У випрямлячах застосовуються діоди з герма­нію або кремнію.

Опір напівпровідникового діода залежить від полярності прикладеної напруги. При напрузі однієї полярності опір діода малий, а при напрузі протилежної полярності різко зро­стає. Відповідно в першому випадку опір діода називають прямим, а в другому — зворотним. Якщо до діода прикласти змінну напругу, то практично він пропускатиме струм тільки в одному напрямі.

Звичайно в приладах використовують випрямлячі двох типів — одно- та двопівперіодні. На рис. 1, а подано схему приладу з однопівперіодним випрямлянням, яка використо­вується для вимірювання струму . Через вимірювальний механізм, ввімкнений послідовно з діодом , проходять півхвилі змінного струму однієї полярності (рис. 1, б), півхвилі другої полярності (зворотні півхвилі) проходять через діод . Діод захищає діод від пробою й замикає коло струму при зворотній півхвилі. Опір резистора беруть таким, що дорівнює опору вимірювального механізму. Завдяки цьому опір приладу буде однаковим для будь-якого напряму струму.

 
 

 

 


Рис. 1. Схема вмикання і часові діаграми струмів вимірювального

механізму з однопівперіодним випрямлячем

 

В двопівперіодних схемах випрямлений струм прохо­дить через вимірювальний механізм в обидві половини періо­ду. На рис. 2 наведено чотири найбільш поширені схеми двопівперіодного випрямляння.

 

               
 
       
 
 
 

 


Рис. 2. Двонапівперіодні схеми вмикання вимірювального механізму

з випрямлячами

а – трансформаторна; б – мостова; в, г – мостові із заміною двох діодів резисторами

 

В схемі на рис. 2, а діоди ввімкнено у вторинне коло трансформатора так, що струм через вимірювальний механізм протягом будь-якого півперіоду завжди проходить в одному напрямі. Трансформатор дає змогу електрично ізолювати коло вимірювального механізму від кола вимірюваних змінного струму або напруги. Недоліком схеми є залежність коефі­цієнта трансформації трансформатора від частоти.

В симетричній мостовій схемі на рис. 2, б чотири діоди утворюють плечі моста, в діагональ якого ввімкнено вимірю­вальний механізм. Струм увесь час проходить через вимірю­вальний механізм в одному напрямі, а значення струму в мосто­вій схемі порівняно із значенням струму в однопівперіодній схемі збільшується вдвоє.

Іноді в мостовій схемі два діоди замінюють резисторами, опір яких дорівнює прямому опору діодів (рис. 2, в і г). Перевага цих схем полягає в меншій кількості діодів. Оскіль­ки і прямий, і зворотний опір діодів дуже залежить від темпера­тури, при заміні діодів резисторами зменшується температур­на похибка приладів. Крім того, схема на рис. 2, г більш зручна для вимірювання великих струмів, оскільки резистори у цьому випадку відіграють роль шунтів. Недоліком схем на рис. 2, в і г є потреба в більш чутливому вимірювальному механізмі, оскільки в нього відгалужується лише частина (30—40 %) випрямленого струму (рис. 2, в) або частина змінного струму взагалі не випрямляється (рис. 2, г).

Миттєве значення обертального моменту, який діє на рухо­му рамку вимірювального механізму магнітоелектричної си­стеми дорівнює (див. § 5.2):

, де — миттєве значення струму, що проходить через вимірю­вальний механізм.

Через інерцію рухомої частини її відхилення буде пропор­ційне середньому значенню обертального моменту. Якщо струм , то для схеми з однопівперіодним випрямлян­ням середній за період обертальний момент дорівнює:

де — середньовипрямлене значення синусоїдного струму:

Кут повороту рухомої частини

Для схеми з двопівперіодним випрямлянням значення і збільшуються вдвоє.

На шкали приладів наносять діючі значення змінного струму (напруги). Врахувавши, що діюче значення струму пов'язане із середнім випрямленим рівністю , де — коефіцієнт форми кривої, дістанемо кут повороту рухомої частини для двопівперіодної схеми випрямлення:

Випрямні прилади градуюють при синусоїдному струмі (для синусоїди ). Відмінність форми кривої вимірю­ваного струму (напруги) від синусоїди в показах приладів спричинює похибку.

Для розширення меж вимірювання випрямних приладів за струмом і напругою використовують відповідно шунти й додаткові резистори, як і у звичайних магнітоелектричних приладів.

При зміні температури змінюється опір діодів, внаслідок чого виникає температурна похибка. Для її зменшення засто­совують різні схеми температурної компенсації.

Напівпровідникові діоди мають ємність. При підвищених частотах частина змінного струму проходить через цю ємність, що призводить до зменшення показів приладу. Для компенса­ції частотної похибки використовують конденсатори, які вми­кають паралельно додатковим резисторам. При цьому загаль­ний струм, який надходить у випрямну схему, зростає з під­вищенням частоти, що компенсує зменшення випрямленого струму у вимірювальному механізмі.

Промисловість випускає багатограничні випрямні ампер­вольтметри показуючі й самописні, а також випрямні фазо­метри й самописні частотоміри.

Позитивними якостями випрямних приладів є висока чут­ливість (найменші границі вимірювання змінних струмів і напруг відповідно 0,25-0,3 мА і 0,25-0,3 В), мале власне споживання потужності, широкий частотний діапазон (до 10— 20 кГц).

Недоліки приладів — невисока точність (класи точності 1,0—2,5) і залежність показів від форми кривої вимірюваної величини.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти